Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi 2017

Update TAX, rel. 6307

K dispozici od: 14.8.2017

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2017, rel. 6300 (resp. 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306)

Popis update:

Daň z přidané hodnoty

 • Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty včetně pokynů. Označení vzoru tiskopisu i pokynů, stejně jako XML struktura datové věty, zůstává beze změny.
 • Ošetřili jsme vystavení Přiznání k dani z přidané hodnoty, kdy se při jeho vytvoření zobrazilo chybové hlášení: Nepodařilo se přidat záznam do databáze (#3420). Nyní se již přiznání k DPH vystaví korektně.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Pro tiskopis Příloha č. 2 - Pozemek jsme upravili vstup hodnot z pole Nabývaný podíl (čitatel/jmenovatel), tj. řádek 05 a 06. V případě, že nabýváte celý pozemek, uvede se v tiskopisu číslo "1" v obou těchto polích.

Ostatní

 • Aktualizovali jsme seznam kódů bank dle číselníku ČNB.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2017, rel. 6306 ze dne 3. 7. 2017:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pro rok 2017 platí přechodné ustanovení, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016, ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manžela (manželku) normované v § 35ba ZDP, nebo zda uplatní výdaje s nižším limitem účinným od roku 2018 a současně se na ně nebude vztahovat omezení § 35ba ZDP pro uplatnění zmíněných daňových úlev. Na základě této novely byla do DPFO za část roku 2017 přidána volba Uplatnit nižší strop výdajů, a to do sekce §7 Podnikání a §9 Nájem. Pokud bude volba zatržena, program TAX spočítá paušální výdaje u § 7 a § 9 maximálně do částky nižšího limitu a zároveň zahrne do výpočtu daně z příjmů případnou slevu na manžela (manželku) a daňové zvýhodnění.
  Do sekce §10 Ostatní byl vložen nový kód Pn - výdaje procentem z příjmů (nižší strop výdajů), který je určen pro uplatnění nižšího limitu paušálních výdajů v případě zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem. Kód Pn - výdaje procentem z příjmů (nižší strop výdajů) je možné použít pouze s druhem A - příležitostná činnost.
 • Aktualizovali jsme výši daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč a třetí a další dítě na 24 204 Kč. Máte-li Přiznání k DPFO za část roku 2017 již vystavené, je nutné pro promítnutí změn potvrdit hlášení o aktualizaci údajů, které se zobrazí při otevření daného přiznání.
 • V sekci Rekapitulace jsme ošetřili načítání počtu listů v řádku Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů za umístění dítěte.
 • U dodatečného DPFO se nyní v případě nulové hodnoty v ř. 74 vkládá do XML souboru i nulová hodnota z ř. 79. Při elektronickém odeslání přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR se tak již nezobrazuje chybové hlášení o nesouladu hodnot v těchto řádcích.
 • Při tvorbě závazků na OSSZ prostřednictvím povelu Vytvořit závazky/pohledávky dojde k vytvoření závazků i v případě, že v sekci Sociální/Údaje o OSVČ není název OSSZ totožný s hodnotou v číselníku OSSZ v programu TAX.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2018 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Daň z přidané hodnoty

 • Na základě novely zákona o DPH byl v Přiznání k DPH zpřístupněn ř. 60 Úprava odpočtu daně (§ 78 až 78d) ve všech následujících zdaňovacích obdobích kalendářního roku počínaje měsícem červenec, res. 3q, a to pro možnost úpravy odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby.
 • V Kontrolním hlášení jsme do sekcí A.1. a B.1. doplnili nové kódy předmětu plnění platné od 1.7.2017.

Ostatní

 • V agendě Zdravotní pojišťovny byla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna rozdělena na ČPZP pro Čechy a pro Moravu z důvodu odlišných bankovních účtů.
 • V agendě Finanční úřady jsme aktualizovali adresu FÚ pro Středočeský kraj a telefonní kontakty ÚzP v Otrokovicích a Luhačovicích.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2017, rel. 6305 ze dne 29. 3. 2017:

Daň z příjmů fyzických osob

 • V daňovém přiznání byly provedeny úpravy v sekci Daň a zálohy, resp. v sekci Daň u daňového přiznání určeného pouze pro závislou činnost (DPFO ZC). Nově se v případě, kdy je hodnota na ř. 74 u DPFO, resp. na ř. 48 u DPFO ZC menší nebo rovna 200 Kč, zobrazí pole Skutečný doplatek daně. Jedná se o situaci, kdy se daň dle § 38b zákona nepředepíše a neplatí a na debetní straně osobního daňového účtu poplatníka je tak předepsána nulová částka. Skutečný doplatek daně tak zobrazuje reálnou výši daně, kterou je nutné uhradit, resp. reálnou výši přeplatku na dani, o kterou je možné požádat příslušného správce daně.
 • Sekce Vrácení přeplatku se nyní zobrazuje vždy, tzn. bez ohledu na skutečnost, zda byl na základě zadaných dat v daňovém přiznání vypočten přeplatek či nikoliv. Aktuálně je částka přeplatku volně editovatelná, což využijete především v případě dodatečných přiznání, kdy nelze vždy korektně vypočíst správnou hodnotu přeplatku. Nově se do této sekce přenáší i hodnota přeplatku nižší jak 100 Kč.
 • Pokud není v daňovém přiznání v sekci Otázky zatržena volba Příjmy z nájmu podle § 9 zákona, nevstupují již do XML souboru elementy týkající se údajů z tohoto paragrafu.
 • Při elektronickém odeslání přiznání, v němž je vykázán nulový základ daně dle § 7, se do XML souboru vloží i hodnota pro řádek 114 Přílohy č. 1 DAP. Nulová hodnota v tomto řádku se zobrazí také v tiskové sestavě Příloha č. 1 přiznání DPFO.
 • V případě, že v daňovém přiznání nejsou výdaje paušálem vůbec uplatněny, resp. jsou uplatněny, ale součet dílčích základů daně dle § 7 a § 9 je nižší jak 50 % celkového základu daně, se již nezobrazuje hlášení o neuplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manžela (manželku).

Daň z příjmů právnických osob

 • U neziskových organizací bylo ošetřeno načtení dat pro přiznání k dani z příjmů právnických osob v situaci, kdy organizace vykazuje pouze hospodářskou činnost.

Výkazy

 • U rozvahy neziskových organizací se již v tiskové sestavě korektně zobrazuje hlavička sloupců i v případě zobrazení pouze nenulových řádků.

Ostatní

 • Při odeslání pdf souboru emailem již nedochází k zobrazení chybového hlášení. Na volbu Odeslat pdf e-mailem se nyní korektně otevře poštovní klient s přiloženým souborem.
 • Při přenosu závazku do příkazu k úhradě je nově možné se z přenosové agendy Závazky přepnout přímo na konkrétní závazek prostřednictvím povelu Otevřít zdrojový doklad v místní nabídce, nebo také pomocí povelu Zdroj v nabídce Záznam.
 • V agendách Obce a PSČ, Katastrální území a Podepisující osoba byla rozšířena místní nabídka o povely týkající se tisku tabulky a exportu do Excelu.
 • Z agendy Kódy bank byla odstraněna banka ERB Bank, a.s. a The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2017, rel. 6304 ze dne 28. 2. 2017:

Daň z příjmů právnických osob

 • V případě načtení dat z ekonomického systému POHODA jsme pro neziskové organizace ošetřili načítání výsledku hospodaření a ročního úhrnu čistého obratu. Nyní je do těchto hodnot zahrnuta hlavní i hospodářská činnost organizace.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pokud v daňovém přiznání vyjde daň nižší než 200 Kč, tato daň se dle § 38b zákona o daních z příjmů nepředepisuje a neplatí. Nově budete na tuto skutečnost v Taxu upozorněni prostřednictvím příznaku "DAŇ NEPLAŤTE (dle § 38b zákona)", který se ve zmíněné situaci zobrazí v sekci Daň a zálohy u ř. 91. Příznak bude uveden i v případě Přiznání DPFO - závislá činnost v sekci Daň u ř. 55. Informace o neplacení daně se objeví také na tiskové sestavě Přehled termínů plateb.
 • Do sekce Rekapitulace byl do seznamu Příloh DAP doplněn řádek Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona. Sloupec pro počet listů se vyplňuje automaticky v případě, že je v daňovém přiznání vyplněna sekce Ztráta. Tento údaj je nutný pro korektní odeslání přiznání prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy ČR. Do formuláře daňového přiznání se hodnota načte do řádku Další přílohy výše neuvedené.
 • V tiskopise Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v tabulce č. 2 (Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti) bylo upraveno zobrazení záznamů se vztahem "dítě - bez daň. zvýhodnění".

Výkazy

 • U neziskových organizací se již před náhledem na tiskovou sestavu Rozvaha v plném, resp. zkráceném rozsahu zobrazuje upozornění v případě nesouladu aktiv a pasiv.

Ostatní

 • U přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob za část aktuálního období došlo k posunu limitního data pro sestavení přiznání. Oproti původnímu datu 30.11. je nově přiznání za část období omezeno do 30.12. daného roku.
 • Při tisku sestav do pdf se nyní nezobrazují dialogy pro uložení a nastavení pdf souboru, pokud je v nastavení pdf tiskárny u obou dialogů zatržena volba Nikdy nezobrazovat.
 • Do agendy Kódy bank byla doplněna banka PKO BP S.A., Czech Branch.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2017, rel. 6303 ze dne 6. 2. 2017:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Od zdaňovacího období roku 2016 mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob možnost podávat přiznání k této dani na novém dvoustránkovém tiskopise. Do tohoto přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání mající zdroj na území ČR.
  V programu TAX byl tiskopis zapracován do agendy Daň z příjmů. Při založení nového záznamu v agendě je třeba zvolit v průvodci vystavením přiznání možnost Přiznání DPFO - závislá činnost. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky), MFin 5405/D vzor č. 1 je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.
 • Při výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob se nyní zohledňuje i hodnota srážkové daně. Poslední známá daňová povinnost pro výpočet záloh je ponížena o hodnotu srážkové daně a z této částky je následně spočtena výše záloh na daň z příjmů fyzických osob.
 • Byla opravena funkčnost volby Uplatnit daňový bonus v sekci Daň a zálohy. Do příjmů rozhodných pro uplatnění nároku na daňový bonus jsou nyní zahrnuty i položky zvyšující výsledek hospodaření, resp. rozdíl mezi příjmy a výdaji ze sekce §7 Úprava a dále hodnota podílu na společných příjmech ze sekce §7 Spolupráce. V případě fyzické osoby vedoucí účetnictví je do těchto příjmů započtena i hodnota ročního úhrnu čistého obratu ze sekce Odpisy a obrat.
 • Prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat poplatníka se nyní v tabulce Údaje o samostatné činnosti v sekci §7 Podnikání aktualizuje také datum zahájení činnosti dle údaje zadaného v poli Zahájení v agendě Adresář poplatníků.

Daň z nemovitých věcí

 • Při vystavení daňového přiznání pomocí kopie přiznání z roku 2013 a let starších již nedochází k uložení čísla mobilního telefonu do databáze programu a tím ani k chybovému hlášení při elektronickém podání přiznání.

Ostatní

 • U uživatelsky upravených sestav již lze korektně provést tisk do PDF v případě, že se název sestavy ve stromu neshoduje s názvem sestavy při tisku.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2017, rel. 6302 ze dne 19. 1. 2017:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme tiskopis zkontrolovat. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je nyní možné podat také elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).
 • Pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2016.
 • V případě fyzické osoby vedoucí účetnictví se již do přiznání, které je vytvořeno načtením dat z programu POHODA, správně přenese dílčí základ daně dle § 9 zákona (Příjmy z nájmu).

Daň z přidané hodnoty

 • Je umožněno vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2017. Uvedené tiskopisy je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Výkazy

 • U nevýdělečných organizací a podnikatelských subjektů vedoucích účetnictví je možné vystavit výkazy za rok 2017.

Registrace

 • Byl aktualizován tiskopis Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 - vzor č. 5.
 • U tiskopisů Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, vzor č. 9 a Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby, vzor č. 10 byly odstraněny hlášky o neaktuálnosti tiskopisů. Uvedené tiskopisy zůstávají v platnosti i pro rok 2017.

Daň silniční

 • Do tiskopisů Přiznání k dani silniční (II. Oddíl) a Příloha k dani silniční již správně vstupuje hodnota do sloupce 21 v případě využití úpravy dle § 6 odst. 10 zákona.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2017, rel. 6301 ze dne 5. 1. 2017:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2016. V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 - vzor č. 23, včetně příloh.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2016.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2016. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 - vzor č. 27, včetně příloh.
 • Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2016.

Daň silniční

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2016, resp. za část roku 2017.

Daň z nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Seznam katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 432/2016 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017 ve verzi 6300, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • U tiskopisů Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 - vzor č. 3 včetně příloh a Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně, MFin 5551 - vzor č. 3 byly odstraněny hlášky o neaktuálnosti tiskopisů. Uvedené tiskopisy zůstávají v platnosti i pro rok 2017.

Registrace

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronické podání Přihlášky k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 - vzor č. 20, Přihlášky k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 - vzor č. 20, Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 - vzor č. 4, Žádosti o zrušení registrace, MFin 5129 - vzor č. 1 a Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 - vzor č. 6.

Závislá činnost

 • Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2016 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Obecná podání

 • Průvodce pro elektronické podání obecných písemností byl sjednocen s průvodci v ostatních agendách. Nově se tak v programu TAX zobrazuje i u obecných podání první strana průvodce s možností výběru finančního úřadu a územního pracoviště. Na druhé straně průvodce pak probíhá kontrola zadaných údajů s Daňovým portálem Finanční správy ČR (EPO).

Ostatní

 • V agendě Kódy bank byla Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo přejmenována na Banka CREDITAS a.s.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501679 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout