Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi 2016

Update TAX, rel. 6211

K dispozici od: 26. 9. 2016

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2016, rel. 6200 (resp. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210).

Popis update:

Daň z přidané hodnoty

 • V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb. byl pro rok 2016 aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty, MFin 5401 - vzor č. 20. Nový vzor přiznání je možné použít i pro zdaňovací období před účinností novely. V souvislosti s touto legislativní změnou byl také upraven název sekce A.2. v agendě Kontrolní hlášení.
 • Do agendy Kontrolní hlášení byl přidán nový kód předmětu plnění týkající se poskytování vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních služeb). Jedná se o kód "21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací", který je platný od 1.10.2016.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6210 ze dne 17. 8. 2016:

Daň z příjmů fyzických osob

 •  Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2017 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e - Podání (VREP).

Ostatní

 •  Na OS Windows 10 s Anniversary Update již správně funguje zobrazení a tisk sestav.
 • Banka GE Money Bank, a.s. byla přejmenována na MONETA Money Bank, a.s.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6209 ze dne 19. 7. 2016:

Daň z příjmů právnických osob

 •  Na tiskové sestavě Přehled termínů plateb se již správně zobrazují termíny splatnosti záloh na daň z příjmů právnických osob v případě, kdy zdaňovacím obdobím je hospodářský rok.

Daň z příjmů fyzických osob

 •  V rámci výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob se nyní při porovnání dílčího základu daně z příjmů dle § 6 k celkovému základu daně vylučuje z celkového základu daně dílčí základ daně z příjmů dle § 10 (§ 38a odst. 5 zákona č. 586/1992, o daních z příjmů). Máte-li Přiznání k DPFO již vystavené, je nutné pro správný přepočet jej zeditovat.

Závislá činnost

 •  V případě elektronického podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob se již odesílají i údaje ze sekce Jiné přílohy.

Výkazy

 •  Při vytvoření výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích) se nyní do pole Předmět podnikání v sekci Poplatník vloží maximálně 255 znaků.  

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6208 ze dne 9. 6. 2016:

Daň z příjmů právnických osob

 •  U nevýdělečných organizací se již při zatržení volby Účetní závěrka přiložena v sekci Otázky zobrazí sekce Výkazy, prostřednictvím které je možné k danému přiznání přiložit požadované výkazy. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6207 ze dne 24. 5. 2016:

Daň z příjmů fyzických osob

 •  Byly zapracovány legislativní změny pro rok 2016. Máte-li Přiznání k DPFO za část roku 2016 již vystavené, je nutné pro promítnutí změn potvrdit hlášení o aktualizaci údajů, které se zobrazí při otevření daného přiznání. Potvrzením hlášení dojde:
  - k odstranění volby Účast na důchodovém spoření (II. pilíř) v sekci Otázky a tím i sekce Pojistné přiznání,
  - k aktualizaci výše daňového zvýhodnění na druhé dítě na 17 004 Kč a třetí a každé další dítě na 20 604 Kč,
  - k navýšení hodnoty rozhodného příjmu pro platbu solidární daně na 1 296 288 Kč.
 • Maximální výše slevy za umístění dítěte pro rok 2016 byla aktualizována na 9 900 Kč.
 • Podle počtu vyplněných řádků ve sloupci Výdaje za umísť. v sekci Slevy na dani se nyní automaticky doplní počet listů v sekci Rekapitulace do řádku Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. 
 • Do XML souboru vygenerovaného pomocí Průvodce pro elektronické podání již správně vstupují elementy týkající se ř. 41, ř. 41a a ř. 61 i v případě, že v sekci Otázky není zatržena volba Příjmy z podnikání a samostatné činnosti podle § 7 zákona.

Přehled o peněžních tocích

 • V Přehledu o peněžních tocích za rok 2015 a roky starší se již správně zobrazuje hodnota v poli A.6. Příjmy a výdaje z mimoř. úč. případů v sekci Provozní činnost.

Kontrolní hlášení

 • Pokud používáte program TAX ve variantě Profi a potřebujete, aby do kontrolního hlášení vstoupilo ID datové schránky a e-mail zástupce, je nutné v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci Ostatní (poplat.) zatrhnout volbu Pro kontrolní hlášení používat ID datové schránky a e-mail podepisující osoby. Při vystavení kontrolního hlášení, resp. při jeho aktualizaci se do sekce Poplatník načtou tyto údaje z agendy Podepisující osoba.

Elektronické podání

 • Připadné chyby v přiznání, zobrazené na 2. straně Průvodce pro elektronické podání v části Kontrola na portálu EPO, byly doplněny o informaci, kde je možné tyto nedostatky v podání odstranit.
 • Program TAX si nyní pamatuje nastavení způsobu odeslání přiznání na 3. straně průvodce, a to dle právě přihlášeného uživatele a zvoleného poplatníka. V případě adresáře pro uložení XML souboru program ukládá také nastavení dle jednotlivých přiznání. Soubory XML se nově ukládají do složek dle druhu podání. 

Adresář poplatníků

 • Na tiskové sestavy Adresní karta a Adresní karty nyní vstupuje i číslo popisné a územní pracoviště.

Ostatní

 • V agendě Obecná podání a Daň z nemovitých věcí se již při použití povelu Záznam/Aktualizovat poplatníka správně aktualizuje bankovní účet dle hodnoty zadané v agendě Adresář poplatníků. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6206 ze dne 20. 4. 2016:

Obecná podání

 •  Při elektronickém odeslání z agendy Obecná podání se již vyplňují hodnoty do vygenerovaného XML souboru.

Adresář poplatníků

 • Do agendy Adresář poplatníků bylo přidáno pole Datová schránka pro uvedení ID datové schránky poplatníka. Zadaný údaj se automaticky přenese do nově vystavených přiznání. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6205 ze dne 11. 4. 2016:

Elektronické podání

 • Byl upraven Průvodce pro elektronické podání. Na 2. stranu průvodce byla přidána kontrola podání na velikost souboru a na správnost údajů v přiznání. Kontrola probíhá na Daňovém portálu Finanční správy ČR automaticky bez nutnosti použití podpisového certifikátu. Případné chyby v podání tak zjistíte ještě před samotným odesláním přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR nebo do datové schránky úřadu, které se provádí na 3. straně průvodce.
 • Do XML souboru vygenerovaného pomocí průvodce pro elektronické podání se již neodmaže číslo uvedené v názvu obce poplatníka (např. Žďár nad Sázavou 1).

Datová schránka

 • Do agendy Nastavení/Nastavení programu byla do sekce Datová schránka a Datová schránka (poplat.) doplněna možnost Kontrolovat stav zpráv. Prostřednictvím této volby můžete zapnout, resp. vypnout ověřování stavu zpráv ve Vaší datové schránce.

Výkazy

 • U nevýdělečných organizací bylo umožněno vystavit výkazy za rok 2016.
 • Je možné vystavit Přehled o peněžních tocích za rok 2016, který byl aktualizován dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 023.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do tiskopisu a také do XML souboru vygenerovaného pomocí průvodce pro elektronické podání nyní vstupují částky příjmů a výdajů ze sekce §7 Podnikání i v případě, že jsou jejich hodnoty nulové.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • V sekci Otázky bylo odstraněno pole Počet Příloh č. 2. Do stejnojmenného pole v tiskopisu nyní vstupuje počet příloh č. 2 automaticky na základě počtu příloh zadaných v sekci Daň a přílohy. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6204 ze dne 9. 3. 2016:

Výkazy

 • U podnikatelských subjektů vedoucích účetnictví bylo umožněno vystavit výkazy za rok 2016.
 • Novelou zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. došlo ke změně vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. se dále mění vyhláškou č. 250/2015 Sb.
  Pro rok 2016 se účetní jednotky rozdělují podle výše aktiv, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců v průběhu účetního období do čtyř kategorií: mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. V programu TAX můžete ke konkrétnímu poplatníkovi přiřadit kategorii účetní jednotky v agendě Adresář poplatníků. Podle přiřazené kategorie se poplatníkovi nabízejí pouze ty výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha v účetní závěrce), které lze ve vybrané kategorii použít.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část roku 2016 je již možné načíst z ekonomicko-informačního systému POHODA. Pro správný převod dat z programu POHODA je nutné mít nainstalovanou verzi programu POHODA Leden 2016, rel. 11205.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Uplatňuje-li poplatník výdaje procentem z příjmů a součet jejich dílčích základů daně je vyšší než 50 % základu daně (ř. 42), nemá tento poplatník podle § 35ca zákona o dani z příjmů nárok na slevu na manželku a daňové zvýhodnění. Vyživované děti, na které nebylo z důvodu uplatnění výdajů paušálem daňové zvýhodnění uplatněno, nově vstupují do daňového přiznání s nulovým počtem měsíců.

Ostatní

 • Je-li Přiznání k dani z příjmů právnických osob podáváno elektronicky přímo z programu TAX na Daňový portál Finanční správy ČR, vkládá se již název odeslaného daňové přiznání do sloupce Název v agendě Elektronická podání.
 • V případě právnické osoby nyní vstupuje do tiskové sestavy Kontrolní hlášení podle § 101c a násl. zákona o dani z přidané hodnoty název právnické osoby. V uvedené tiskové sestavě se také nově uvádí v sekci A.1., A.4., B.1. a B.2. pouze kmenová část DIČ. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6203 ze dne 10. 2. 2016:

Daň z přidané hodnoty

 • S účinností od 1. ledna 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahrazuje současný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH a zároveň tiskopis evidence pro daňové účely dle § 44.
  V programu TAX naleznete novou agendu v nabídce Přiznání/Daň z přidané hodnoty. Vložením nového záznamu do této agendy se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete požadovaný typ přiznání, druh přiznání a zdaňovací období. Kontrolní hlášení je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

 • Je umožněno vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2016 a Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2016. Uvedené tiskopisy je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do programu TAX byla zapracována nová sestava Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona o daních z příjmů. Sestavu využijete v případě, že jste ve zdaňovacím období obdrželi příjem vyšší než 5 000 000 Kč a tento příjem je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
  V dani z příjmů fyzických osob je nutné nejprve v sekci Otázky zatrhnout volbu „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona?“. Tím zpřístupníte sekci „Osvobozené P“ pro zapsání požadovaných údajů.

Daň z příjmů právnických osob

 • Do tiskových sestav byla přidána sestava Zvláštní příloha, kterou využijete v případě, že jste k příslušným řádkům II. oddílu zapsali věcnou náplň částky, popřípadě její propočet. V tiskopise jde o řádky označené indexem 8).

Ostatní

 • U tiskopisů Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, vzor č. 9 a Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby, vzor č. 10 byly odstraněny hlášky o neaktuálnosti tiskopisů. Uvedené tiskopisy zůstávají v platnosti i pro rok 2016.
 • V tiskopise Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty byl upraven vstup na řádek 7 „Částka obratu za nejbližších 12 předch. po sobě jdoucích kal. měsíců“. V případě, že je na tomto řádku ponechána hodnota 0 Kč, promítne se tento údaj i do tiskové sestavy a XML. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6202 ze dne 19. 1. 2016:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme tiskopis zkontrolovat. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je nyní možné podat také elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2015.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Potvrzení o době trvání zaměstnání a Potvrzení o studiu.
 • U ostatních příjmů (sekce §10 Ostatní) se již vypočtou výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %, nejvýše však do částky 1 600 000 Kč, pouze u zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. V uvedeném případě je nutné zadat druh A – příležitostná činnost a v poli Kód vybrat P – výdaje procentem z příjmů.

Registrace

 • Byly aktualizovány tiskopisy Přihláška k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 – vzor č. 20 a Přihláška k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 – vzor č. 20. Uvedené tiskopisy je nyní možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Aktualizace tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 - vzor č. 4. Bylo zpřístupněno elektronické podání tohoto tiskopisu na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronické podání Žádosti o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 1 a Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 – vzor č. 6.  

Závislá činnost

 • Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2015 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2015 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • U tiskopisů Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor č. 2 včetně příloh a Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně, MFin 5551 – vzor č. 2 byly odstraněny hlášky o neaktuálnosti tiskopisů. Uvedené tiskopisy zůstávají v platnosti i pro rok 2016. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6201 ze dne 6. 1. 2016:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2015, v programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 – vzor č. 22, včetně příloh.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2015. V programu TAX je k dispozici i aktualizovaný tiskopis MFin 5404 – vzor č. 26, včetně příloh.
 •  Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2015.

Daň silniční

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2015, resp. za část roku 2016.

Daň z nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 344/2015 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 ve verzi 6200, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.