Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi 2016

Update TAX, rel. 6211

K dispozici od: 26. 9. 2016

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2016, rel. 6200 (resp. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210).

Popis update:

Daň z přidané hodnoty

 • V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb. byl pro rok 2016 aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty, MFin 5401 - vzor č. 20. Nový vzor přiznání je možné použít i pro zdaňovací období před účinností novely. V souvislosti s touto legislativní změnou byl také upraven název sekce A.2. v agendě Kontrolní hlášení.
 • Do agendy Kontrolní hlášení byl přidán nový kód předmětu plnění týkající se poskytování vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních služeb). Jedná se o kód "21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací", který je platný od 1.10.2016.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6210 ze dne 17. 8. 2016:

Daň z příjmů fyzických osob

 •  Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2017 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e - Podání (VREP).

Ostatní

 •  Na OS Windows 10 s Anniversary Update již správně funguje zobrazení a tisk sestav.
 • Banka GE Money Bank, a.s. byla přejmenována na MONETA Money Bank, a.s.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6209 ze dne 19. 7. 2016:

Daň z příjmů právnických osob

 •  Na tiskové sestavě Přehled termínů plateb se již správně zobrazují termíny splatnosti záloh na daň z příjmů právnických osob v případě, kdy zdaňovacím obdobím je hospodářský rok.

Daň z příjmů fyzických osob

 •  V rámci výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob se nyní při porovnání dílčího základu daně z příjmů dle § 6 k celkovému základu daně vylučuje z celkového základu daně dílčí základ daně z příjmů dle § 10 (§ 38a odst. 5 zákona č. 586/1992, o daních z příjmů). Máte-li Přiznání k DPFO již vystavené, je nutné pro správný přepočet jej zeditovat.

Závislá činnost

 •  V případě elektronického podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob se již odesílají i údaje ze sekce Jiné přílohy.

Výkazy

 •  Při vytvoření výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích) se nyní do pole Předmět podnikání v sekci Poplatník vloží maximálně 255 znaků.  

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6208 ze dne 9. 6. 2016:

Daň z příjmů právnických osob

 •  U nevýdělečných organizací se již při zatržení volby Účetní závěrka přiložena v sekci Otázky zobrazí sekce Výkazy, prostřednictvím které je možné k danému přiznání přiložit požadované výkazy. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6207 ze dne 24. 5. 2016:

Daň z příjmů fyzických osob

 •  Byly zapracovány legislativní změny pro rok 2016. Máte-li Přiznání k DPFO za část roku 2016 již vystavené, je nutné pro promítnutí změn potvrdit hlášení o aktualizaci údajů, které se zobrazí při otevření daného přiznání. Potvrzením hlášení dojde:
  - k odstranění volby Účast na důchodovém spoření (II. pilíř) v sekci Otázky a tím i sekce Pojistné přiznání,
  - k aktualizaci výše daňového zvýhodnění na druhé dítě na 17 004 Kč a třetí a každé další dítě na 20 604 Kč,
  - k navýšení hodnoty rozhodného příjmu pro platbu solidární daně na 1 296 288 Kč.
 • Maximální výše slevy za umístění dítěte pro rok 2016 byla aktualizována na 9 900 Kč.
 • Podle počtu vyplněných řádků ve sloupci Výdaje za umísť. v sekci Slevy na dani se nyní automaticky doplní počet listů v sekci Rekapitulace do řádku Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. 
 • Do XML souboru vygenerovaného pomocí Průvodce pro elektronické podání již správně vstupují elementy týkající se ř. 41, ř. 41a a ř. 61 i v případě, že v sekci Otázky není zatržena volba Příjmy z podnikání a samostatné činnosti podle § 7 zákona.

Přehled o peněžních tocích

 • V Přehledu o peněžních tocích za rok 2015 a roky starší se již správně zobrazuje hodnota v poli A.6. Příjmy a výdaje z mimoř. úč. případů v sekci Provozní činnost.

Kontrolní hlášení

 • Pokud používáte program TAX ve variantě Profi a potřebujete, aby do kontrolního hlášení vstoupilo ID datové schránky a e-mail zástupce, je nutné v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci Ostatní (poplat.) zatrhnout volbu Pro kontrolní hlášení používat ID datové schránky a e-mail podepisující osoby. Při vystavení kontrolního hlášení, resp. při jeho aktualizaci se do sekce Poplatník načtou tyto údaje z agendy Podepisující osoba.

Elektronické podání

 • Připadné chyby v přiznání, zobrazené na 2. straně Průvodce pro elektronické podání v části Kontrola na portálu EPO, byly doplněny o informaci, kde je možné tyto nedostatky v podání odstranit.
 • Program TAX si nyní pamatuje nastavení způsobu odeslání přiznání na 3. straně průvodce, a to dle právě přihlášeného uživatele a zvoleného poplatníka. V případě adresáře pro uložení XML souboru program ukládá také nastavení dle jednotlivých přiznání. Soubory XML se nově ukládají do složek dle druhu podání. 

Adresář poplatníků

 • Na tiskové sestavy Adresní karta a Adresní karty nyní vstupuje i číslo popisné a územní pracoviště.

Ostatní

 • V agendě Obecná podání a Daň z nemovitých věcí se již při použití povelu Záznam/Aktualizovat poplatníka správně aktualizuje bankovní účet dle hodnoty zadané v agendě Adresář poplatníků. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6206 ze dne 20. 4. 2016:

Obecná podání

 •  Při elektronickém odeslání z agendy Obecná podání se již vyplňují hodnoty do vygenerovaného XML souboru.

Adresář poplatníků

 • Do agendy Adresář poplatníků bylo přidáno pole Datová schránka pro uvedení ID datové schránky poplatníka. Zadaný údaj se automaticky přenese do nově vystavených přiznání. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6205 ze dne 11. 4. 2016:

Elektronické podání

 • Byl upraven Průvodce pro elektronické podání. Na 2. stranu průvodce byla přidána kontrola podání na velikost souboru a na správnost údajů v přiznání. Kontrola probíhá na Daňovém portálu Finanční správy ČR automaticky bez nutnosti použití podpisového certifikátu. Případné chyby v podání tak zjistíte ještě před samotným odesláním přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR nebo do datové schránky úřadu, které se provádí na 3. straně průvodce.
 • Do XML souboru vygenerovaného pomocí průvodce pro elektronické podání se již neodmaže číslo uvedené v názvu obce poplatníka (např. Žďár nad Sázavou 1).

Datová schránka

 • Do agendy Nastavení/Nastavení programu byla do sekce Datová schránka a Datová schránka (poplat.) doplněna možnost Kontrolovat stav zpráv. Prostřednictvím této volby můžete zapnout, resp. vypnout ověřování stavu zpráv ve Vaší datové schránce.

Výkazy

 • U nevýdělečných organizací bylo umožněno vystavit výkazy za rok 2016.
 • Je možné vystavit Přehled o peněžních tocích za rok 2016, který byl aktualizován dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 023.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do tiskopisu a také do XML souboru vygenerovaného pomocí průvodce pro elektronické podání nyní vstupují částky příjmů a výdajů ze sekce §7 Podnikání i v případě, že jsou jejich hodnoty nulové.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • V sekci Otázky bylo odstraněno pole Počet Příloh č. 2. Do stejnojmenného pole v tiskopisu nyní vstupuje počet příloh č. 2 automaticky na základě počtu příloh zadaných v sekci Daň a přílohy. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6204 ze dne 9. 3. 2016:

Výkazy

 • U podnikatelských subjektů vedoucích účetnictví bylo umožněno vystavit výkazy za rok 2016.
 • Novelou zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. došlo ke změně vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. se dále mění vyhláškou č. 250/2015 Sb.
  Pro rok 2016 se účetní jednotky rozdělují podle výše aktiv, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců v průběhu účetního období do čtyř kategorií: mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. V programu TAX můžete ke konkrétnímu poplatníkovi přiřadit kategorii účetní jednotky v agendě Adresář poplatníků. Podle přiřazené kategorie se poplatníkovi nabízejí pouze ty výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha v účetní závěrce), které lze ve vybrané kategorii použít.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část roku 2016 je již možné načíst z ekonomicko-informačního systému POHODA. Pro správný převod dat z programu POHODA je nutné mít nainstalovanou verzi programu POHODA Leden 2016, rel. 11205.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Uplatňuje-li poplatník výdaje procentem z příjmů a součet jejich dílčích základů daně je vyšší než 50 % základu daně (ř. 42), nemá tento poplatník podle § 35ca zákona o dani z příjmů nárok na slevu na manželku a daňové zvýhodnění. Vyživované děti, na které nebylo z důvodu uplatnění výdajů paušálem daňové zvýhodnění uplatněno, nově vstupují do daňového přiznání s nulovým počtem měsíců.

Ostatní

 • Je-li Přiznání k dani z příjmů právnických osob podáváno elektronicky přímo z programu TAX na Daňový portál Finanční správy ČR, vkládá se již název odeslaného daňové přiznání do sloupce Název v agendě Elektronická podání.
 • V případě právnické osoby nyní vstupuje do tiskové sestavy Kontrolní hlášení podle § 101c a násl. zákona o dani z přidané hodnoty název právnické osoby. V uvedené tiskové sestavě se také nově uvádí v sekci A.1., A.4., B.1. a B.2. pouze kmenová část DIČ. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6203 ze dne 10. 2. 2016:

Daň z přidané hodnoty

 • S účinností od 1. ledna 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahrazuje současný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH a zároveň tiskopis evidence pro daňové účely dle § 44.
  V programu TAX naleznete novou agendu v nabídce Přiznání/Daň z přidané hodnoty. Vložením nového záznamu do této agendy se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete požadovaný typ přiznání, druh přiznání a zdaňovací období. Kontrolní hlášení je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

 • Je umožněno vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2016 a Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2016. Uvedené tiskopisy je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do programu TAX byla zapracována nová sestava Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona o daních z příjmů. Sestavu využijete v případě, že jste ve zdaňovacím období obdrželi příjem vyšší než 5 000 000 Kč a tento příjem je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
  V dani z příjmů fyzických osob je nutné nejprve v sekci Otázky zatrhnout volbu „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona?“. Tím zpřístupníte sekci „Osvobozené P“ pro zapsání požadovaných údajů.

Daň z příjmů právnických osob

 • Do tiskových sestav byla přidána sestava Zvláštní příloha, kterou využijete v případě, že jste k příslušným řádkům II. oddílu zapsali věcnou náplň částky, popřípadě její propočet. V tiskopise jde o řádky označené indexem 8).

Ostatní

 • U tiskopisů Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, vzor č. 9 a Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby, vzor č. 10 byly odstraněny hlášky o neaktuálnosti tiskopisů. Uvedené tiskopisy zůstávají v platnosti i pro rok 2016.
 • V tiskopise Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty byl upraven vstup na řádek 7 „Částka obratu za nejbližších 12 předch. po sobě jdoucích kal. měsíců“. V případě, že je na tomto řádku ponechána hodnota 0 Kč, promítne se tento údaj i do tiskové sestavy a XML. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6202 ze dne 19. 1. 2016:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme tiskopis zkontrolovat. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je nyní možné podat také elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2015.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Potvrzení o době trvání zaměstnání a Potvrzení o studiu.
 • U ostatních příjmů (sekce §10 Ostatní) se již vypočtou výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %, nejvýše však do částky 1 600 000 Kč, pouze u zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. V uvedeném případě je nutné zadat druh A – příležitostná činnost a v poli Kód vybrat P – výdaje procentem z příjmů.

Registrace

 • Byly aktualizovány tiskopisy Přihláška k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 – vzor č. 20 a Přihláška k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 – vzor č. 20. Uvedené tiskopisy je nyní možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Aktualizace tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 - vzor č. 4. Bylo zpřístupněno elektronické podání tohoto tiskopisu na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronické podání Žádosti o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 1 a Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 – vzor č. 6.  

Závislá činnost

 • Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2015 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2015 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • U tiskopisů Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor č. 2 včetně příloh a Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně, MFin 5551 – vzor č. 2 byly odstraněny hlášky o neaktuálnosti tiskopisů. Uvedené tiskopisy zůstávají v platnosti i pro rok 2016. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2016, rel. 6201 ze dne 6. 1. 2016:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2015, v programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 – vzor č. 22, včetně příloh.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2015. V programu TAX je k dispozici i aktualizovaný tiskopis MFin 5404 – vzor č. 26, včetně příloh.
 •  Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2015.

Daň silniční

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2015, resp. za část roku 2016.

Daň z nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 344/2015 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 ve verzi 6200, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ. 
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501762 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout