Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi 2015

Update TAX, rel. 6113

K dispozici od: 22. 10. 2015

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2015, rel. 6100 (resp. 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112).

 Popis update:

  Daň z příjmů fyzických osob

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2016 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6112 ze dne 30. 6. 2015:

  Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Do programu TAX byly zapracovány přílohy č. 2 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí:
  - Příloha č. 2A - k určení směrné hodnoty bytu a nebytového prostoru, MFin 5548/A – vzor č. 2;
  - Příloha č. 2B – k určení směrné hodnoty u garáže a doplňkové stavby, MFin 5548/B – vzor č. 2;
  - Příloha č. 2C – k určení směrné hodnoty u rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, MFin 5548/C – vzor č. 2;
  - Příloha č. 2D – k určení směrné hodnoty u rekreační chaty a zahrádkářské chaty, MFin 5548/D – vzor č. 2.
  Uvedené přílohy využijete v případě, že pro výpočet daně byla zvolena směrná hodnota. Typ požadované přílohy zvolte v sekci Daň a přílohy v tabulce „Přílohy č. 2 – k určení směrné hodnoty nabyté věci“ ve sloupci „Příloha“.
 • U specifických případů nabytí vlastnictví k nemovité věci (Příloha č. 1 – typ J) vstupuje již do tiskopisu Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí sestaveného pro rok 2014 daň do řádku 58.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6111 ze dne 25. 5. 2015:

  Daň z příjmů fyzických osob

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je nyní možné vystavit i za část zdaňovacího období 2015. Daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015 se podává na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2014, MFin 5405 – vzor č. 21 s ohledem na odchylky platné pro rok 2015.
  Mezi nejdůležitější změny pro rok 2015 patří zvýšení sazby daňového zvýhodnění podle počtu vyživovaných dětí. Pokud poplatník uplatňuje výdaje ve výši 80 % z příjmů (druh A – zemědělská výroba, příp. druh B – řemeslná živnost), lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 1 600 000 Kč.
  Uplatňuje-li poplatník výdaje ve výši 60 % z příjmů (druh C - živnost), lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 1 200 000 Kč. 

Daň z příjmů právnických osob

 • Pro elektronické podání nulového Přiznání k dani z příjmů právnických osob byl upraven XML soubor.
  V případě, že je společnost např. v likvidaci a spolu s daňovým přiznáním jsou odeslány i nulové výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty), jsou nyní tyto nulové výkazy odeslány i na Daňový portál finanční správy.

Registrace

 • Byl zapracován nový tiskopis Žádost o zrušení registrace pro zdaňovací období 2015, MFin 5129 – vzor č. 1 včetně elektronického podání na Daňový portál finanční správy. Tiskopis naleznete v agendě Přiznání/Registrace, kde v dialogovém okně Průvodce zavedením registrace zvolte typ Žádost o zrušení registrace.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6110 ze dne 8. 4. 2015:

  Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně, MFin 5551 – vzor č. 2. 

Ostatní

 • Při vystavení Výpisu z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty je možné nově použít kódy plnění platné od 1. 4. 2015. 
 • Pokud je Přiznání k dani z příjmů právnických osob tvořeno načtením dat z programu POHODA, tak se již nepřenáší do programu TAX bezúplatné plnění, které je menší jak 2 000 Kč. 
 • Při elektronickém odeslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení se již správně uvádí hodnoty v generovaném XML souboru v případě, kdy je v sekci Sociální/Údaje o OSVČ zatržena volba Účast na důchodovém spoření a zároveň je vyplněn datum v poli Od, ale pole Do je prázdné. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6109 ze dne 25. 3. 2015:

  Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Byla aktualizována Příloha č. 3 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání, MFin 5549 – vzor č. 2. 

Ostatní

 • Byl opraven výpočet na řádku 91 (Zbývá doplatit) u Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě, kdy je daň na řádku 74 menší nebo rovna 200 Kč a zároveň byly dosaženy příjmy dle § 6, ze kterých byla odvedena záloha na daň (ř. 84) nebo daň dle zvláštní sazby (ř. 87a, 87b). Nově se v tomto případě při výpočtu hodnoty na řádku 91 zohledňuje hodnota daně na řádku 74, přestože je menší nebo rovna 200 Kč. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6108 ze dne 14. 3. 2015:

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor č. 2 včetně Přílohy č. 1 typ N, Přílohy č. 1 typ J a Přílohy č. 2 (k určení směrné hodnoty pozemku). 

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pokud jsou v sekci § 6 Zaměstnání uvedeny příjmy, ze kterých byla sražena srážková daň dle § 36 odst. 7, 8 zákona, tak se již automaticky nevyplňuje počet listů u přílohy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. 
 • Je-li v sekci Poplatník zvolen kód typu přiznání G, je umožněno zadat do pole Datum (kdy skutečnost nastala) období bezprostředně následujícího či vyššího, než za které je přiznání podáváno.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6107 ze dne 5. 3. 2015:

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část roku 2015 je možné vystavit a elektronicky odeslat. V programu je k dispozici i nový tiskopis  MFin 5404 – vzor č. 26, včetně aktualizovaných příloh a pokynů.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Při elektronickém odeslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení se již správně uvádí hodnoty v generovaném XML souboru v případě, kdy je kombinace hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti, resp. byla vykonávána pouze vedlejší samostatná výdělečná činnost. 

 Registrace

 • Pro rok 2015 byl zapracován nový tiskopis Oznámení o změně registračních údajů,  MFin 5111 - vzor č. 3. Tiskopis je možné podat elektronicky na Daňový portál finanční správy.

 Ostatní

 • Program TAX ve variantě Standard nově podporuje vystavení Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přehledu o peněžních tocích a Přílohy k účetní závěrce. Výkazy je možné přiložit k Přiznání k dani z příjmů právnických, resp. fyzických osob a společně elektronicky odeslat. 
 • V programu TAX je možné vystavit Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích a Přílohu k účetní závěrce za rok 2015. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6106 ze dne 17. 2. 2015:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 je nyní možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP), resp. pomocí datové schránky.
 • Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu byl doplněn na tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2014 údaj o bankovním účtu pro vrácení přeplatku na pojistném.

Datová schránka

 • Nově je možné v programu TAX nastavit datovou schránku pro jednotlivé poplatníky. Agenda Nastavení programu/Datová schránka (poplat.) umožňuje nastavit datovou schránku pro konkrétního poplatníka. Pokud není nastavena datová schránka pro poplatníka, tak se datové zprávy odesílají z datové schránky uvedené v agendě Nastavení programu/Datová schránka.

 Registrace

 • Byl aktualizován tiskopis Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 – vzor č. 6. Uvedený tiskopis je možné elektronicky odeslat na Daňový portál finanční správy (EPO), resp. elektronicky podat prostřednictvím datové schránky.

 Daň silniční

 • Přiznání k silniční dani za část roku 2015 je možné elektronicky odeslat.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6105 ze dne 2. 2. 2015:

Daň z příjmů právnických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob platný za zdaňovací období 2014, MFin 5404 – vzor č. 25 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 25.
 • Byla zapracována nová příloha Přehled transakcí se spojenými osobami, MFin 25 5404/E – vzor č. 1. Hodnoty vstupující na přílohu zadáte do sekce Spojené osoby, která se zobrazí po zatržení volby Transakce uskutečněné se spojenými osobami v sekci Otázky.  
 • Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2014.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do řádku 87a DAP automaticky vstupuje každá hodnota zadaná do sloupce Daň § 36 odst. 7,8 v sekci § 6 Zaměstnání. V předchozí verzi programu TAX se z důvodu sjednocení pravidel s aplikací EPO přenášela pouze hodnota sražené daně u příjmů do 10 000 Kč.  Pro provedení změny doporučujeme editaci údajů v sekci § 6 Zaměstnání. 

 Daň z přidané hodnoty

 • Bylo umožněno elektronické podání tiskopisů: Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2015, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2015 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2015.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6104 ze dne 25. 1. 2015:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014.
 • Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2014.
 • Byl aktualizován tiskopis Pojistné přiznání, MFin 5405/P4/1 – vzor č. 2,  (Příloha č. 4 daňového přiznání).
 • Do sekce § 6 Zaměstnání a § 7 Podnikání je možné zadat sraženou daň z příjmů dle § 36 odst. 7 nebo 8 zákona, které jsou zahrnuty do daňového přiznání. Jedná se o sraženou daň z dohod o provedení práce, autorských příjmů a příjmů daňových nerezidentů, která se započte na celkovou daňovou povinnost. Hodnota sražené daně se automaticky přenese na řádek 87a, resp. 87b daňového přiznání. 

Datová komunikace

 • Do agendy Odeslané datové zprávy a dialogové okno zobrazující se při odeslání byla přidána informace, ze které datové schránky se zpráva odesílá. V současné verzi programu TAX se datová schránka nastavuje pro všechny poplatníky. Možnost zadat datovou schránku pro každého poplatníka bude zveřejněna v některé z následující aktualizaci programu. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6103 ze dne 15. 1. 2015:

Daň z nemovitých věcí

 • Na daňový portál finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období 2015.

Závislá činnost

 • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za zdaňovací období 2014 je možné elektronicky odeslat na daňový portál finanční správy ČR.

   

  Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6102 ze dne 8. 1. 2015:

  Daň silniční

  • Na daňový portál finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2014.

  Daň z příjmů fyzických osob

  • Slevu za umístění dítěte dle § 35bb zákona je možné uplatnit i v případě, kdy jsou výdaje uplatněny paušálem. Máte-li Přiznání k DPFO již vystavené, je nutné pro správný přepočet jej zeditovat.

    

   Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2015, rel. 6101 ze dne 30. 12. 2014:

   Daň z příjmů fyzických osob

   • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2014, v programu je k dispozici i nový tiskopis  MFin 5405 – vzor č. 21, včetně příloh.
   • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2014. 
   • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014, včetně tiskopisu Potvrzení o době trvání zaměstnání za rok 2014 a Potvrzení o studiu.

   Daň z příjmů právnických osob

   • Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2014, prozatím nebyl zveřejněn tiskopis platný pro rok 2014, po jeho zveřejnění bude tiskopis aktualizován v programu TAX. 
     

   Závislá činnost

   • Byl zpřístupněn tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 21, včetně příloh.
   • K dispozici je tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 17, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 13.
   • Byl zpřístupněn tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 19.

   Daň silniční

   • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2014, MFin 5407 – vzor č. 16 a byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 22. 

   Daň z nemovitých věcí

   • Tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2015 zůstává stejný jak pro rok 2014, MFin 5450 – vzor č. 14.  

    Ostatní

   • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 298/2014 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2015 ve verzi 6100, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.

    

   Stažení programu POHODA Start
   • 500 záznamů v účetním deníku
   • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
   • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
   • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
   • 100 záznamů v ostatních agendách
   • 20 použití funkcí pro práci s daty

   Jméno a příjmení:*
   IČ:
   Firma:
   Ulice:
   PSČ, Obec:*
   E-mail:*
   Odeslat a stáhnout

   Program POHODA Start
   si již stáhlo 501464 uživatelů


   POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

   Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

   Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

   POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

   Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

   Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

   Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

   Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

   Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

   Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

   Stáhnout

   Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

   Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

   Stáhnout