Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi 2014

Update TAX, rel. 6011

K dispozici od: 15. 10. 2014

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2014, rel. 6000 (resp. 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010 ).

Popis updatu:

Daň z příjmů právnických osob

 • Na daňový portál finanční správy (EPO) je umožněno elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část roku 2014.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Starobní důchodce si nově může v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatnit základní slevu na poplatníka ve zdaňovacím období 2013 a 2014. Zpětně je možné o slevu za zdaňovací období 2013 požádat prostřednictvím řádného (poplatník má příjmy pouze dle § 6 a nepodepsal prohlášení k dani u zaměstnavatele) nebo dodatečného (poplatník již podal řádné přiznání, ale neuplatnil slevu na poplatníka) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
  Finanční správa na svých webových stránkách uvádí postup při uplatnění základní slevy na poplatníka v případě starobních důchodců. V případě dodatečného přiznání bude finanční úřad přihlížet v přiznání především na ř. 80, který uvádí hodnotu snížení, resp. zvýšení daně. Pokud však v řádném přiznání byl poplatníkovi vypočten přeplatek, resp. doplatek na dani, je nutné v programu TAX u dodatečného přiznání zadat tuto hodnotu do 7. oddílu, jelikož na žádost o vrácení přeplatku vstupuje hodnota z řádku 91. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat příslušný finanční úřad.

 • Ve vystaveném Přiznání k dani z příjmů fyzických osob byly aktualizovány údaje pro zdaňovací období 2014. Došlo ke změně kódů rozlišení typu přiznání, řádek 43 a 84a se již nebude vyplňovat, v případě bezúplatného plnění lze od základu daně v úhrnu odečíst nejvýše 15 % ze základu daně, přidán nový druh příjmu G – bezúplatný příjem v rámci příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmů. 

Daň silniční

 • Ve vystaveném Přiznání k dani silniční byly aktualizovány údaje pro zdaňovací období 2014. Došlo ke změně kódů rozlišení typu přiznání, doplněny nové typy osvobození g) a h) dle § 3 zákona o dani silniční a prominutí daně dle Pokynu D-342 je nově řešeno osvobozením dle § 3 písm. g). 
 • Byly aktualizovány pokyny k vyplnění Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2014, MFin 5408 – vzor č. 21.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6010 ze dne 25. 6. 2014:

Daň z příjmů právnických osob

 • Při elektronickém odeslání dodatečného Přiznání k dani z příjmů právnických osob na aplikaci EPO se správně vyplňují hodnoty poslední známé daňové ztráty a nově zjištěné daňové ztráty ve IV. oddíle na řádku 4 a 5. 

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl upraven výpočet řádku 328 na Příloze č. 3 k Přiznání daně z příjmů fyzických osob. Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, u kterých uplatňuje metodu zápočtu a zároveň je vypočtena solidární daň, tak se hodnota na řádku 328 Daň uznaná k zápočtu počítala maximálně do částky vzniklé daňové povinnosti na řádku 57 Přiznání daně z příjmů fyzických osob. Nově je toto omezení maximální částky řádku 328 odstraněno. 
 • V agendě Elektronické podání se vyplňuje sloupec Název u Přiznání daně z příjmů fyzických osob. 

Ostatní

 • U poplatníků vedoucí účetnictví byly aktualizovány pro rok 2014 tiskopisy Rozvaha v plném, resp. zjednodušeném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v plném, resp. zjednodušeném rozsahu. V případě nevýdělečné organizace byla pro rok 2014 aktualizována Rozvaha v plném rozsahu. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6009 ze dne 3. 6. 2014:

Daň z příjmů právnických osob

 • Nově byl do programu TAX zapracován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období 2014, MFin 5404 – vzor č. 25 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 25. Tento tiskopis využijí poplatníci daně z příjmů právnických osob, kterým vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014 a zároveň lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. 12. 2014.
 • Pokud je v sekci Ukazatele hosp. v poli Čistý obrat, resp. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců uvedena hodnota 0, vstupuje nyní tato hodnota i na daňové přiznání a do XML souboru. 

Ostatní

 • V agendě Daň z nemovitosti se na tiskovou sestavu Přehled pozemků a Přehled staveb uvádí hodnoty výměry, osvobození, resp. zastavění plochy v m na dvě desetinná místa. 
 •  V případě vytvoření závazku na Daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím nabídky Záznam/Uzavřít přiznání se nově vytvoří v agendě Odvody/Závazky závazek za uvedenou daň a v poli Účet pro příslušný FÚ se uvede předčíslí 7691.
   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6008 ze dne 14. 4. 2014:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do tiskové sestavy Přehled termínů plateb byla nově doplněna informace o doplatku či přeplatku na pojistné na důchodové spoření. Je-li přiznání označeno prostřednictvím nabídky Záznam jako oficiální, vstupuje doplatek na pojistné na důchodové spoření také do tiskové sestavy Termíny plateb nacházející se v agendě Adresář poplatníků.
 • Byl upraven výpočet solidární daně (řádek 59) v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud měl poplatník příjmy ze zaměstnání dle § 6 zákona a zároveň příjmy z podnikání dle § 7 zákona, ze kterých vykázal ztrátu, není možné ztrátu z podnikání odečíst od úhrnu příjmů ze zaměstnání uvedeného na řádku 31 daňového přiznání.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Do programu TAX byla zapracována Příloha č. 3 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání. Dodatečné přiznání je možné vystavit prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + K na řádku řádného daňového přiznání.

Ostatní

 • Vznikne-li ve vystavené Přiznání k dani z příjmů právnických osob ztráta a v sekci Přiznání je uveden kód rozlišení typu přiznání 3 – poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), není hodnota ztráty za aktuální zdaňovací období automaticky doplněna do sekce Ztráta. V případě, že je již ztráta doplněna, lze ji prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + Delete smazat.
 • Je-li v agendě Přiznání / Daň z přidané hodnoty / Přenesení daňové povinnosti v sekci Evidence plnění uveden kód plnění 4 – stavební a montážní práce, nedoplňuje se již do sloupce Množství automaticky hodnota.
 • Při exportu příkazu k úhradě prostřednictvím služby KB Best či KB Data je již v souboru vyexportován i kód banky příjemce.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6007 ze dne 26. 3. 2014:

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Do programu TAX byl zapracován nový tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor ř. 1 včetně Přílohy č. 1 – typ N (pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou) a Přílohy č. 1 – typ J (pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci). V souvislosti s novými tiskopisy byla agenda Daň z převodu nemovitostí přejmenována na Daň z nabytí nemovitých věcí.
 • Dále byl do programu TAX zapracován tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 8 a § 9, MFin 5551 – vzor č. 1.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6006 ze dne 6. 3. 2014:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl upraven výpočet solidární daně (ř. 59 DAP) v případě, že poplatník má vyňaté příjmy dle § 6 (metoda vynětí s výhradou progrese). Solidární daň se nyní počítá bez pojistného. V sekci Zahraničí bude i nadále v poli Úhrn vyňatých příjmů dle § 6 uveden zahraniční příjem z § 6 (zaměstnání), včetně pojistného. Pro správný výpočet uveďte v nově přidaném poli z toho pojistné výši pojistného z těchto zahraničních příjmů.
 • Byl upraven tisk do originálního formuláře Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013.
 • Je-li v sekci Poplatník upraveno příjmení poplatníka, vstoupí již tato úprava i do tiskové sestavy daňového přiznání.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6005 ze dne 20. 2. 2014:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byla aktualizována Příloha č. 3, MFin 5405/P3 – vzor č. 9. Uvedená příloha obsahuje příjmy ze zahraničí, u kterých byla uplatněna metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Zároveň byl aktualizován Samostatný list k Příloze č. 3, MFin 5405/a – vzor č. 3, který využijete v případě, máte-li příjmy, u kterých uplatňujete metodu prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí, z více států.  Pokud je daňové přiznání již vystavené a poplatník v něm uvádí příjmy ze zahraničí, je nutné dané přiznání zeditovat. Tím dojde k přepočtu hodnot dle platné legislativy.
 • Nově byl do programu TAX zapracován tiskopis Pojistné přiznání, MFin 5405/P4/1 – vzor č. 1. Tuto přílohu (Příloha č. 4 daňového přiznání) využijete v případě, pokud se poplatník přihlásil k důchodovému spoření (II. pilíř).
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je nyní možné podat také elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).

Registrace

 • Byl aktualizován tiskopis Jednotný registrační formulář, vzor č. 10 (012014) a Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, vzor č. 09 (012014).
 • Aktualizace tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace, MFin 5111 - vzor č. 2. Nově je možné uvedený tiskopis podat elektronicky na Daňový portál finanční správy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6004 ze dne 4. 2. 2014:

Daň z příjmů právnických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob platný za zdaňovací období 2013, MFin 5404 – vzor č. 24 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 24.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl upraven výpočet v Přehledu pro OSSZ v případě, že OSVČ vykonává hlavní činnost a dosáhla záporného daňového základu (ř. 26). V uvedeném případě je již v řádku 35 uveden minimální vyměřovací základ. Máte-li Přehled pro OSSZ již vystavený, je nutné jej pro správný přepočet zeditovat.

Daň z přidané hodnoty

 • Na daňový portál EPO bylo umožněno elektronické podání tiskopisů: Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6003 ze dne 24. 1. 2014:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme Přehled zkontrolovat. 
 • Pro Revírní bratrskou pokladnu a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2013.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Potvrzení o době trvání zaměstnání za rok 2013 a Potvrzení o studiu.

Majetkové daně

-   Níže uvedené tiskopisy využijete pouze v případě, že právní účinky nastaly v roce 2013:

 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani darovací, MFin 5409/1 – vzor č. 14.
 • Tiskopis Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5512 byl aktualizován na vzor č. 6.
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5461 – vzor č. 12.
 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani dědické, MFin 5409 – vzor č. 12.
 • Tiskopis Přiznání k dani z převodu nemovitostí, MFin 5410 byl aktualizován na vzor č. 16.

Ostatní

 • V sestavě Rozvaha v plném rozsahu za rok 2013 bylo upraveno číslo řádku 87 (Rezervy podle zvláštních předpisů).

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6002 ze dne 13. 1. 2014:

Daň z nemovitých věcí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014, MFin 5450 – vzor č. 14 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2014, MFin 5450/1 – vzor č. 18.
  V případě, že jste vystavili přiznání ve verzi 6001, doporučujeme dané přiznání zkontrolovat.
 • Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014 je možné podat elektronicky na daňový portál finanční správy.

Daň silniční

 • Byl zpřístupněn tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2013, MFin 5407 – vzor č. 15 a byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 20.
 • Na daňový portál finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2013 resp. za část roku 2014.

Daň z příjmu fyzických osob

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2013.
 • Na formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012 a roky předcházející již vstupuje příjmení poplatníka.

Ostatní

 • V agendě Změna reg. údajů / Zrušení registrace (agenda Přiznání / Registrace) je v sekci Otázky nyní možné ohlásit zrušení či zadat více nových tuzemských účtů. Tyto bankovní účty poté vstoupí do nové tiskové sestavy „Příloha – tuzemské účty“.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013 je možné podat na daňový portál finanční správy (EPO) elektronicky.
 • Na daňový portál finanční správy je umožněno elektronické podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2013 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2013 včetně přílohy.
 • Do programu TAX byla přidána možnost provést aktualizaci programu přes příkazový řádek pomocí parametru tax.exe /update. Správce vytvoří naplánovanou úlohu (např. TAX.exe /Update) a umožní pomocí této úlohy provést aktualizaci i běžnému uživateli.
  Po spuštění parametru tax.exe /update systém zkontroluje, zda je dostupná aktualizace (update) programu TAX. Pokud je update stažený, aktualizace se automaticky provede a poté se program TAX ukončí. Bude-li tato operace neúspěšná, vrátí systém chybový návratový kód.
 • V agendě Přiznání/Obecné podání je již možné otevřít obecné podání. V případě, že jste přiznání již vystavili ve verzi 6000 či 6001, je nutné podání aktualizovat prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizace poplatníka, případně jej vystavit znovu.
 • Pokud je v Přiznání k dani z přidané hodnoty vyplněn pouze ř. 60 - Úprava odpočtu daně (§ 78 až 78d), není již na první straně tiskopisu označeno pole „Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)“.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6001 ze dne 17. 12. 2013:

Daň z příjmu fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013, MFin 5405 vzor č. 20, včetně příloh.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2014 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Byl upraven výpočet nové výše zálohy v případě, že v daňovém přiznání jsou vyňaty příjmy ze zdrojů v zahraničí podle § 10 zákona.
 • V sekci Slevy na dani bylo pole Příjmení a jméno rozděleno na dvě samostatné pole. V poli Příjmení na záložce Osoby v agendě Adresář je nyní možné zadat 36 znaků.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 19, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 16, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 12.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 18.

Ostatní

 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 356/2013 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2014 ve verzi 6000, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Při elektronickém podání opravného dodatečného přiznání k dani z přidané hodnoty dojde ke správnému označení typu přiznání.
 • Bylo upraveno zobrazování textu zadaného v sekci Text písemnosti v agendě Přiznání/Obecné podání na stejnojmenné tiskové sestavě.
 • Při elektronickém odeslání Obecného podání vstupuje ve větě D do elementu "Místo vyhotovení" pouze 20 znaků.