Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi 2014

Update TAX, rel. 6011

K dispozici od: 15. 10. 2014

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2014, rel. 6000 (resp. 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010 ).

Popis updatu:

Daň z příjmů právnických osob

 • Na daňový portál finanční správy (EPO) je umožněno elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část roku 2014.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Starobní důchodce si nově může v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatnit základní slevu na poplatníka ve zdaňovacím období 2013 a 2014. Zpětně je možné o slevu za zdaňovací období 2013 požádat prostřednictvím řádného (poplatník má příjmy pouze dle § 6 a nepodepsal prohlášení k dani u zaměstnavatele) nebo dodatečného (poplatník již podal řádné přiznání, ale neuplatnil slevu na poplatníka) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
  Finanční správa na svých webových stránkách uvádí postup při uplatnění základní slevy na poplatníka v případě starobních důchodců. V případě dodatečného přiznání bude finanční úřad přihlížet v přiznání především na ř. 80, který uvádí hodnotu snížení, resp. zvýšení daně. Pokud však v řádném přiznání byl poplatníkovi vypočten přeplatek, resp. doplatek na dani, je nutné v programu TAX u dodatečného přiznání zadat tuto hodnotu do 7. oddílu, jelikož na žádost o vrácení přeplatku vstupuje hodnota z řádku 91. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat příslušný finanční úřad.

 • Ve vystaveném Přiznání k dani z příjmů fyzických osob byly aktualizovány údaje pro zdaňovací období 2014. Došlo ke změně kódů rozlišení typu přiznání, řádek 43 a 84a se již nebude vyplňovat, v případě bezúplatného plnění lze od základu daně v úhrnu odečíst nejvýše 15 % ze základu daně, přidán nový druh příjmu G – bezúplatný příjem v rámci příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmů. 

Daň silniční

 • Ve vystaveném Přiznání k dani silniční byly aktualizovány údaje pro zdaňovací období 2014. Došlo ke změně kódů rozlišení typu přiznání, doplněny nové typy osvobození g) a h) dle § 3 zákona o dani silniční a prominutí daně dle Pokynu D-342 je nově řešeno osvobozením dle § 3 písm. g). 
 • Byly aktualizovány pokyny k vyplnění Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2014, MFin 5408 – vzor č. 21.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6010 ze dne 25. 6. 2014:

Daň z příjmů právnických osob

 • Při elektronickém odeslání dodatečného Přiznání k dani z příjmů právnických osob na aplikaci EPO se správně vyplňují hodnoty poslední známé daňové ztráty a nově zjištěné daňové ztráty ve IV. oddíle na řádku 4 a 5. 

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl upraven výpočet řádku 328 na Příloze č. 3 k Přiznání daně z příjmů fyzických osob. Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, u kterých uplatňuje metodu zápočtu a zároveň je vypočtena solidární daň, tak se hodnota na řádku 328 Daň uznaná k zápočtu počítala maximálně do částky vzniklé daňové povinnosti na řádku 57 Přiznání daně z příjmů fyzických osob. Nově je toto omezení maximální částky řádku 328 odstraněno. 
 • V agendě Elektronické podání se vyplňuje sloupec Název u Přiznání daně z příjmů fyzických osob. 

Ostatní

 • U poplatníků vedoucí účetnictví byly aktualizovány pro rok 2014 tiskopisy Rozvaha v plném, resp. zjednodušeném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v plném, resp. zjednodušeném rozsahu. V případě nevýdělečné organizace byla pro rok 2014 aktualizována Rozvaha v plném rozsahu. 

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6009 ze dne 3. 6. 2014:

Daň z příjmů právnických osob

 • Nově byl do programu TAX zapracován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období 2014, MFin 5404 – vzor č. 25 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 25. Tento tiskopis využijí poplatníci daně z příjmů právnických osob, kterým vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014 a zároveň lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. 12. 2014.
 • Pokud je v sekci Ukazatele hosp. v poli Čistý obrat, resp. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců uvedena hodnota 0, vstupuje nyní tato hodnota i na daňové přiznání a do XML souboru. 

Ostatní

 • V agendě Daň z nemovitosti se na tiskovou sestavu Přehled pozemků a Přehled staveb uvádí hodnoty výměry, osvobození, resp. zastavění plochy v m na dvě desetinná místa. 
 •  V případě vytvoření závazku na Daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím nabídky Záznam/Uzavřít přiznání se nově vytvoří v agendě Odvody/Závazky závazek za uvedenou daň a v poli Účet pro příslušný FÚ se uvede předčíslí 7691.
   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6008 ze dne 14. 4. 2014:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do tiskové sestavy Přehled termínů plateb byla nově doplněna informace o doplatku či přeplatku na pojistné na důchodové spoření. Je-li přiznání označeno prostřednictvím nabídky Záznam jako oficiální, vstupuje doplatek na pojistné na důchodové spoření také do tiskové sestavy Termíny plateb nacházející se v agendě Adresář poplatníků.
 • Byl upraven výpočet solidární daně (řádek 59) v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud měl poplatník příjmy ze zaměstnání dle § 6 zákona a zároveň příjmy z podnikání dle § 7 zákona, ze kterých vykázal ztrátu, není možné ztrátu z podnikání odečíst od úhrnu příjmů ze zaměstnání uvedeného na řádku 31 daňového přiznání.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Do programu TAX byla zapracována Příloha č. 3 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání. Dodatečné přiznání je možné vystavit prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + K na řádku řádného daňového přiznání.

Ostatní

 • Vznikne-li ve vystavené Přiznání k dani z příjmů právnických osob ztráta a v sekci Přiznání je uveden kód rozlišení typu přiznání 3 – poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), není hodnota ztráty za aktuální zdaňovací období automaticky doplněna do sekce Ztráta. V případě, že je již ztráta doplněna, lze ji prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + Delete smazat.
 • Je-li v agendě Přiznání / Daň z přidané hodnoty / Přenesení daňové povinnosti v sekci Evidence plnění uveden kód plnění 4 – stavební a montážní práce, nedoplňuje se již do sloupce Množství automaticky hodnota.
 • Při exportu příkazu k úhradě prostřednictvím služby KB Best či KB Data je již v souboru vyexportován i kód banky příjemce.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6007 ze dne 26. 3. 2014:

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Do programu TAX byl zapracován nový tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor ř. 1 včetně Přílohy č. 1 – typ N (pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou) a Přílohy č. 1 – typ J (pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci). V souvislosti s novými tiskopisy byla agenda Daň z převodu nemovitostí přejmenována na Daň z nabytí nemovitých věcí.
 • Dále byl do programu TAX zapracován tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 8 a § 9, MFin 5551 – vzor č. 1.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6006 ze dne 6. 3. 2014:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl upraven výpočet solidární daně (ř. 59 DAP) v případě, že poplatník má vyňaté příjmy dle § 6 (metoda vynětí s výhradou progrese). Solidární daň se nyní počítá bez pojistného. V sekci Zahraničí bude i nadále v poli Úhrn vyňatých příjmů dle § 6 uveden zahraniční příjem z § 6 (zaměstnání), včetně pojistného. Pro správný výpočet uveďte v nově přidaném poli z toho pojistné výši pojistného z těchto zahraničních příjmů.
 • Byl upraven tisk do originálního formuláře Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013.
 • Je-li v sekci Poplatník upraveno příjmení poplatníka, vstoupí již tato úprava i do tiskové sestavy daňového přiznání.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6005 ze dne 20. 2. 2014:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byla aktualizována Příloha č. 3, MFin 5405/P3 – vzor č. 9. Uvedená příloha obsahuje příjmy ze zahraničí, u kterých byla uplatněna metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Zároveň byl aktualizován Samostatný list k Příloze č. 3, MFin 5405/a – vzor č. 3, který využijete v případě, máte-li příjmy, u kterých uplatňujete metodu prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí, z více států.  Pokud je daňové přiznání již vystavené a poplatník v něm uvádí příjmy ze zahraničí, je nutné dané přiznání zeditovat. Tím dojde k přepočtu hodnot dle platné legislativy.
 • Nově byl do programu TAX zapracován tiskopis Pojistné přiznání, MFin 5405/P4/1 – vzor č. 1. Tuto přílohu (Příloha č. 4 daňového přiznání) využijete v případě, pokud se poplatník přihlásil k důchodovému spoření (II. pilíř).
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je nyní možné podat také elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).

Registrace

 • Byl aktualizován tiskopis Jednotný registrační formulář, vzor č. 10 (012014) a Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, vzor č. 09 (012014).
 • Aktualizace tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace, MFin 5111 - vzor č. 2. Nově je možné uvedený tiskopis podat elektronicky na Daňový portál finanční správy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6004 ze dne 4. 2. 2014:

Daň z příjmů právnických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob platný za zdaňovací období 2013, MFin 5404 – vzor č. 24 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 24.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl upraven výpočet v Přehledu pro OSSZ v případě, že OSVČ vykonává hlavní činnost a dosáhla záporného daňového základu (ř. 26). V uvedeném případě je již v řádku 35 uveden minimální vyměřovací základ. Máte-li Přehled pro OSSZ již vystavený, je nutné jej pro správný přepočet zeditovat.

Daň z přidané hodnoty

 • Na daňový portál EPO bylo umožněno elektronické podání tiskopisů: Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2014. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6003 ze dne 24. 1. 2014:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme Přehled zkontrolovat. 
 • Pro Revírní bratrskou pokladnu a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2013.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Potvrzení o době trvání zaměstnání za rok 2013 a Potvrzení o studiu.

Majetkové daně

-   Níže uvedené tiskopisy využijete pouze v případě, že právní účinky nastaly v roce 2013:

 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani darovací, MFin 5409/1 – vzor č. 14.
 • Tiskopis Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5512 byl aktualizován na vzor č. 6.
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5461 – vzor č. 12.
 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani dědické, MFin 5409 – vzor č. 12.
 • Tiskopis Přiznání k dani z převodu nemovitostí, MFin 5410 byl aktualizován na vzor č. 16.

Ostatní

 • V sestavě Rozvaha v plném rozsahu za rok 2013 bylo upraveno číslo řádku 87 (Rezervy podle zvláštních předpisů).

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6002 ze dne 13. 1. 2014:

Daň z nemovitých věcí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014, MFin 5450 – vzor č. 14 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2014, MFin 5450/1 – vzor č. 18.
  V případě, že jste vystavili přiznání ve verzi 6001, doporučujeme dané přiznání zkontrolovat.
 • Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014 je možné podat elektronicky na daňový portál finanční správy.

Daň silniční

 • Byl zpřístupněn tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2013, MFin 5407 – vzor č. 15 a byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 20.
 • Na daňový portál finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2013 resp. za část roku 2014.

Daň z příjmu fyzických osob

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2013.
 • Na formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012 a roky předcházející již vstupuje příjmení poplatníka.

Ostatní

 • V agendě Změna reg. údajů / Zrušení registrace (agenda Přiznání / Registrace) je v sekci Otázky nyní možné ohlásit zrušení či zadat více nových tuzemských účtů. Tyto bankovní účty poté vstoupí do nové tiskové sestavy „Příloha – tuzemské účty“.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013 je možné podat na daňový portál finanční správy (EPO) elektronicky.
 • Na daňový portál finanční správy je umožněno elektronické podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2013 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2013 včetně přílohy.
 • Do programu TAX byla přidána možnost provést aktualizaci programu přes příkazový řádek pomocí parametru tax.exe /update. Správce vytvoří naplánovanou úlohu (např. TAX.exe /Update) a umožní pomocí této úlohy provést aktualizaci i běžnému uživateli.
  Po spuštění parametru tax.exe /update systém zkontroluje, zda je dostupná aktualizace (update) programu TAX. Pokud je update stažený, aktualizace se automaticky provede a poté se program TAX ukončí. Bude-li tato operace neúspěšná, vrátí systém chybový návratový kód.
 • V agendě Přiznání/Obecné podání je již možné otevřít obecné podání. V případě, že jste přiznání již vystavili ve verzi 6000 či 6001, je nutné podání aktualizovat prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizace poplatníka, případně jej vystavit znovu.
 • Pokud je v Přiznání k dani z přidané hodnoty vyplněn pouze ř. 60 - Úprava odpočtu daně (§ 78 až 78d), není již na první straně tiskopisu označeno pole „Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)“.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2014, rel. 6001 ze dne 17. 12. 2013:

Daň z příjmu fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013, MFin 5405 vzor č. 20, včetně příloh.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2014 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Byl upraven výpočet nové výše zálohy v případě, že v daňovém přiznání jsou vyňaty příjmy ze zdrojů v zahraničí podle § 10 zákona.
 • V sekci Slevy na dani bylo pole Příjmení a jméno rozděleno na dvě samostatné pole. V poli Příjmení na záložce Osoby v agendě Adresář je nyní možné zadat 36 znaků.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 19, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 16, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 12.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 18.

Ostatní

 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 356/2013 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2014 ve verzi 6000, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Při elektronickém podání opravného dodatečného přiznání k dani z přidané hodnoty dojde ke správnému označení typu přiznání.
 • Bylo upraveno zobrazování textu zadaného v sekci Text písemnosti v agendě Přiznání/Obecné podání na stejnojmenné tiskové sestavě.
 • Při elektronickém odeslání Obecného podání vstupuje ve větě D do elementu "Místo vyhotovení" pouze 20 znaků.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499224 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout