Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi 2013

Update TAX, rel. 5908

K dispozici od: 19. 8. 2013

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2013, rel. 5900 (resp. 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907).

Popis updatu:

Ostatní

 • Pro vstup údajů do souhrnného hlášení byl doplněn kód HR – Chorvatsko.
 • Byla aktualizována tisková sestava Poštovní podací arch podle nového vzhledu České pošty. Je-li v agendě Finanční úřady vytvořen filtr záznamů, vstupují na sestavu Poštovní podací arch pouze vybrané záznamy.
 • Pro fyzické osoby byl aktualizovaný tiskopis Jednotný registrační formulář, vzor č. 09 (042013).

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2013, rel. 5907 ze dne 29. 4. 2013:

Ostatní

 • Bylo upraveno přihlašování uživatele do programu TAX.
 • Na poštovní sestavy (Malá obálka, Střední obálka, Podlouhlá obálka) v agendě Nastavení/Finanční úřady a v agendě Odvody/Závazky nově vstupuje kromě příslušného územního pracoviště také příslušný finanční úřad.
 • V případě, že u spolupracující osoby není v sekci §7 Spolupráce v tabulce Příloha č. 1 - G. Údaje o spolupracujících osobách vyplněno DIČ, vstupuje do XML souboru pro elektronické podání údaj z pole Rodné číslo.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2013, rel. 5906 ze dne 9. 4. 2013:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Bylo zapracováno omezení výdajů uplatněných procentem z příjmů u činností, které spadají do paušálů ve výši 40 % a 30 %. Při uplatnění výdajů ve výši 40 % z příjmů lze odečíst výdaje nejvýše do částky 800 000 Kč, u 30 % paušálu pak nejvýše do částky 600 000 Kč. Omezení jsou platné od 1. ledna 2013, tj. týkají se přiznání vystavených za část roku 2013.
 • Uplatňujete-li výdaje procentem z příjmů a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny je vyšší než 50 % celkového základu daně, není možné od 1. ledna 2013 uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a odpočet na manželku.
  Kontrola uplatnění výdajů procentem z příjmů, v případě že součet dílčích základů, u kterých byly výdaje uplatněny tímto způsobem je vyšší než 50 % celkového základu daně, se týká pouze zdaňovacího období 2013.
 • Bylo upraveno elektronické podání v případě, že fyzická osoba vykazuje ztrátu. 
 • Pokud je v sekci Sociální/Zálohy zatržena volba "Účast na důchodovém spoření" zaokrouhlí se měsíční záloha na důchodové pojištění (ř. 44) Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na celé Kč nahoru.
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 je možné podat elektronicky i v případě, že daňový základ (ř. 21) Přehledu roven 0 Kč.

Ostatní

 • Byla zapracována optimalizace načítání dat z programu POHODA.
 • Pro fyzické i právnické osoby byl aktualizovaný tiskopis Jednotný registrační formulář, vzor č. 08 (012013).
 • Je-li v agendě Obecná podání v sekci Text písemnosti zadán delší text (3 a více stran), zobrazí se celý text také v tiskové sestavě.
 • Bylo upraveno elektronické podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v případě, že v agendě Závislá činnost/Vyúčtování daně z příjmů je vyplněna sekce Příloha č. 1 a uživatel nemá žádné zaměstnance.
 • Do agendy Nastavení/Plné moci bylo přidáno pole Územní pracoviště. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že v poli Úřad bude vybrán finanční úřad s vyplněným územním pracovištěm.
 • Při přihlašování do programu TAX je nyní možné v poli Heslo zadat 20 znaků.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2013, rel. 5905 ze dne 19. 2. 2013:

Majetkové daně

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani darovací, MFin 5409/1 – vzor č. 13. 
 • Tiskopis Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5512 byl aktualizován na vzor č. 5.
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5461 – vzor č. 11.
 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani dědické, MFin 5409 – vzor č. 11. 

Ostatní

 • V případě, že je v sekci Poplatník v agendě Daň z příjmů uvedeno územní pracoviště příslušného finančního úřadu, vstupuje nyní do tiskové sestavy Přehled termínů plateb adresa příslušného územního pracoviště. Nebude-li územní pracoviště vyplněno, bude do sestavy i nadále vstupovat adresa finančního úřadu.
 • Je-li v Přiznání k dani silniční, resp. v Přiznání k dani z nemovitostí uvedeno příslušné územní pracoviště, vstupuje číslo tohoto územního pracoviště do průvodce pro elektronické podání.
 • Do agendy Obecné podání bylo přidáno pole Územní pracoviště. V případě, že je územní pracoviště uvedeno, vstupuje nyní i do tiskové sestavy.
   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2013, rel. 5904 ze dne 5. 2. 2013:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ  za rok 2012. 
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2013 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Byl upraven tisk do originálního formuláře Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012.
 • V případě, že v sekci Otázky není zatržena volba Přehled pro OSSZ, nevstupuje již na tiskovou sestavu Přehled termínů plateb hodnota sociálního pojištění, ani záloha na sociální pojištění. V případě, že hodnoty sociálního pojištění máte spočteny, je nutné v sekci Otázky zatrhnout volbu Přehled pro OSSZ, změnu uložit a poté ji opět odtrhnout. Sestava Přehled termínů plateb bude poté v pořádku. 

Daň z převodu nemovitostí

 • Byl zapracován nový tiskopis Přiznání k dani z převodu nemovitostí: MFin 5410 – vzor č. 15, včetně příloh: Převod nemovitosti Kupní smlouvou: MFin 5402 – vzor č. 9, Převod nemovitosti Směnnou smlouvou: MFin 5402/A – vzor č. 6 a Ostatní převody či přechody nemovitosti: MFin 5402/B – vzor č. 6.

  V případě, že převod či přechod vlastnických práv k nemovitosti proběhl v roce 2012, tzn. v řádku 47 "Datum pro aplikaci právní úpravy" je uveden rok 2012, činí sazba daně ze základu daně 3 %. Pokud proběhl převod či přechod vlastnictví nemovitosti v roce 2013 (v řádku 47 je uveden rok 2013), činí sazba daně 4 % ze základu daně.

Závislá činnost

 • Na daňový portál EPO je umožněno elektronické podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2012 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2012 včetně přílohy.

Daň silniční

 • V případě, že je u konkrétního vozidla v dani silniční uvedena sleva pole § 12 ve výši 100 % (vozidlo je používáno výlučně v kombinované dopravě), bude již správně spočtena daň za toto vozidlo ve výši 0 Kč. Máte-li vozidlo zadané v této slevě, je nutné provést u daného vozidla v agendě Silniční daň editaci, např. 100 % slevu zrušit a znovu ji zadat.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2013, rel. 5903 ze dne 24. 1. 2013:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je možné podat také elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Revírní bratrskou pokladnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2012. Máte-li již přiznání vystaveno ve starší verzi programu TAX, proveďte editaci údajů v sekci Zdravotní.
 • Byl aktualizován tiskopis Potvrzení o době trvání zaměstnání za rok 2012.

Daň z přidané hodnoty

 • Z důvodu neočekávané změny struktury XML souboru pro Přiznání k dani z přidané hodnoty byl upraven vstup údajů do pole Kód zdaňovacího období následujícího roku. Změna je platná i pro podání za prosinec, resp. 4 čtvrtletí roku 2012.
  Pole vyplní plátce pouze v řádném (opravném) přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku následovně:

  Q - uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí (§ 99a odst. 1)
  M - uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období dle § 99a odst. 1.
  Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období nevyplňují.

  Pokud kód zdaňovacího období neuvedete, zobrazí se při elektronickém podání propustná chyba. V tomto případě slouží spíše jako upozornění.

  Kódy Q2 a M10 již nelze použít.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2013, rel. 5902 ze dne 16. 1. 2013:

Daň z přidané hodnoty

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2013, MFin 5401 vzor č. 18, včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty, MFin 5412 - vzor č. 14.
 • Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2013 mění výše sazeb DPH – snížená sazba DPH z dosavadních 14 % na 15 % a základní sazba z 20 % na 21 %. Na základě těchto nových sazeb byla upravena kontrola maximální odchylky v sekci Otázky.
 • Na daňový portál EPO bylo umožněno elektronické podání tiskopisů: Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2013, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2013 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2013.V sekci Rekapitulace již nedojde k znásobení řádků příloh daňového přiznání.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012, MFin 5405 vzor č. 19, včetně příloh.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012.

Daň z příjmů právnických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob platný za zdaňovací období 2012, MFin 5404 – vzor č. 23 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 23.
 • Na daňový portál EPO je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012.

Ostatní

 • 1. ledna 2013 došlo k reorganizaci české daňové správy. Nově je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů a 1 Specializovaný finanční úřad. Z tohoto důvodu byl upraven průvodce pro elektronické podání. V poli číslo finančního úřadu bude uvedeno trojciferné číslo příslušného finančního úřadu (např. 460 – Finanční úřad pro Kraj Vysočina) a v poli číslo územního pracoviště bude uvedeno čtyřmístné číslo územního pracoviště finančního úřadu (např. 2901 – Územní pracoviště v Jihlavě).  Čísla nových finančních úřadů a jejich územních pracovišť je možné zkontrolovat v agendě Nastavení/Finanční úřady.
 • Byl zapracován daňový kalendář pro rok 2013.
 • Při náhledu na tiskovou sestavu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 a roky předchozí již nedojde k ukončení programu TAX.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2013, rel. 5901 ze dne 4. 1. 2013:

Daň silniční

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2012, MFin 5407 – vzor č. 15 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 19.
 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2012 resp. za část roku 2013 je možné podat elektronicky.

Daň z nemovitostí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013, MFin 5450 – vzor č. 13 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013, MFin 5450/1 – vzor č. 17.
 • Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 je možné podat elektronicky.
 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 412/2012 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013 ve verzi 5900, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 18, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 15, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 11.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 17.

Nová struktura české daňové správy a změny čísel účtů pro placení daní

 • Od 1. ledna 2013 je nově pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů (v krajských městech) a 1 Specializovaný finanční úřad. Současných 199 finančních úřadů je transformováno na územní pracoviště jednotlivých krajských finančních úřadů.

  Od 1. ledna 2013 došlo také ke změně čísel bankovních účtů finančních úřadů. Matriková část určuje finanční úřad a všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část.
  Při bezhotovostní platbě daní nebo platbě v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A je zapotřebí od 1. ledna 2013 posílat úhrady na nové bankovní účty. Platby adresované na stávající účty budou vráceny. Více informací o placení daní včetně přehledů předčíslí a matrikových částí jednotlivých finančních úřadů najdete na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html.

  V programu TAX naleznete finanční úřady a jejich územní pracoviště v agendě Nastavení/Finanční úřady. Pro správné vyplnění daňových přiznání a bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné v agendě Adresář poplatníků a případně v již vystaveném přiznání zkontrolovat, popřípadě doplnit příslušný finanční úřad a jeho územní pracoviště.

Ostatní

 • Pro rok 2013 byly aktualizovány tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha v plném rozsahu (anglicky) a Rozvaha v plném rozsahu (německy).
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 15, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 11.
 • V agendě Přiznání/Obecné podání je již možné vystavit a otevřít obecné podání.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504242 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout