Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi 2011

Update TAX, rel. 5710

K dispozici od: 29. 9. 2011

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2011, rel. 5700 (resp. 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709).

Popis updatu:

 • Upravena XML komunikace pro načítání dat z ekonomického systému POHODA.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5709 ze dne 16. 6. 2011:

Ostatní

 • Je-li přiznání k dani z nemovitostí podáváno za spoluvlastnický podíl na dani z pozemku, činí daň z pozemků nejméně 50 Kč, a to i v případě, že spoluvlastník vlastní další pozemek, jehož výměra je zcela zastavěna nemovitými stavbami.
 • Na tiskové sestavě Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty se již správně vyplňuje zdaňovací období. Uvedenou sestavu zobrazíte v agendě Daň z přidané hodnoty, typ Přenesení daň. povinnosti.
 • V případě, že je prováděn exportu příkazů k úhradě, nedojde již k ukončení programu TAX.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5708 ze dne 17. 5. 2011:

Daň z přidané hodnoty

 • Do agendy Daň z přidané hodnoty byl zapracován režim přenesení daňové povinnosti vyplývající z § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Výpis z evidence pro daňové účely je ke svému daňovému přiznání povinen přikládat jak dodavatel, tak i odběratel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Pro sestavení výpisu zvolte v uvedené agendě nový záznam (Insert), v dialogovém okně Vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty vyberte typ přiznání „Přenesení daňové povinnosti“ a zvolte, zda je výpis podáván za dodavatele, resp. odběratele.
 • Byla zapracována nová příloha Evidence pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty. Uvedenou přílohu využijete v případě, vystupujete-li jako věřitel, který provádí opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Požadované údaje uvedete v agendě Přiznání DPH v sekci Insolvence, kterou zpřístupníte zatržením volby „Oprava daně u pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44)“ v sekci Otázky.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS).
 • Má-li klient pouze příjmy z pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, vyplňuje se již pro elektronické podání správně řádek 61 daňového přiznání.

Daň z příjmů právnických osob

 • U přiznání vystavených za část zdaňovacího období roku 2011 bylo do programu TAX, sekce Odpisy majetku, zapracováno pole Fotovoltaika, které slouží pro vyčíslení daňových odpisů hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření (§ 30b zákona o daních z příjmů). Pokud jsou data převzata z ekonomicko-informačního systému POHODA, převedou se do uvedeného pole daňové odpisy odpisové skupiny „Sk. - fotovoltaiky“ z agendy Dlouhodobý majetek.
 • Řádky 340 a 360 daňového přiznání se nyní vyplňují i v případě, že daň nepřesáhne 200 Kč. Doplatek daně činí 0 Kč, neboť v uvedeném případě se daň podle § 38b zákona o daních z příjmů nepředepíše a neplatí.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5707 ze dne 30. 3. 2011:

Tento update je nutné stáhnout kvůli vyrovnání verzí databází s programem POHODA, rel. 9706.

Ostatní

 • Je-li formulář Přiznání k dani z nemovitostí podáván prostřednictvím daňové aplikace EPO, vyplňuje se řádek 315 pouze u staveb druhu P - ostatní stavba.
 • Do formuláře Přiznání k dani darovací je nyní možné zadat do řádků 123 a 124 vícemístný číselný údaj. Doposud šlo zadat maximálně osm číslic.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5706 ze dne 16. 3. 2011:

Daň z příjmů právnických osob

 • Při vytváření Přiznání k dani z příjmů právnických osob se při zatržené volbě „Převod z minulého období“ již správně vyhodnocují roky, za které lze uplatnit ztrátu.
 • Do tiskové sestavy Přehled termínů plateb již vstupuje správné datum podání přiznání a splatnost daně 01.04.2011, resp. 01.07.2011 při prodlouženém termínu podání přiznání.

Daň z přidané hodnoty

 • U elektronického podání Přiznání k dani z přidané hodnoty se do obchodního jména přenáší název právnické osoby včetně dodatku. Pro elektronické podání dodatečného přiznání je nyní možné uvést v sekci Otázky důvody pro podání dodatečného přiznání.
 • V přiznání k dani z přidané hodnoty je řádek 30 - Pořízení zboží z jiného členského státu již volně editovatelný.

Ostatní

 • Do agendy Registrace byla přidána nová pole pro komfortnější vyplnění tiskopisu Jednotný registrační formulář – vzor č. 6 (012011).
 • Na záložku Vystavená přiznání v agendě Adresář poplatníků nově vstupují i záznamy z agend Obecná podání, Registrace a Závislá činnost.
 • V případě elektronického podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vstupuje do XML souboru hodnota řádku 10, i když je nulová.
 • V poli Hlavní činnost v agendách Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přehled o peněžních tocích je nyní možné zadat činnost až o 255 znacích.
 • Je-li v programu TAX přihlášen uživatel, který nemá v přístupových právech povolenou Informační plochu, informační plocha se již tomuto uživateli nezobrazí.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5705 ze dne 21. 2. 2011:

Majetkové daně

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani darovací, MFin 5409/1 – vzor č. 12.
 • Tiskopis Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5512 byl aktualizován na vzor č. 4.
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5461 – vzor č. 10.
 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani dědické, MFin 5409 – vzor č. 10.

Ostatní

 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2010 včetně příloh je již možné podat na daňový portál elektronicky.
 • Pro fyzické i právnické osoby byl pro rok 2011 aktualizován tiskopis Jednotný registrační formulář.
 • Byly aktualizovány tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty účelově v plném rozsahu za rok 2011.
 • Byla upravena výše zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na rok 2011, tj. řádek 36 v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 v případě, že OSVČ vykonávala po celý rok 2010 hlavní činnost a v roce 2011 již bude vykonávat činnost vedlejší.
 • Do agend Finanční úřady, Zdravotní pojišťovny a Sociální pojištění byla zapracována nová sestava Poštovní podací arch platný od 9/2010.
 • Byly upraveny sestavy Žádost o doplnění údajů a Žádost o doplnění údajů (formulář).
 • Aktualizována databáze OSSZ.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5704 ze dne 1. 2. 2011:

Daň z příjmů právnických osob 

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2010, MFin 5404 – vzor č. 21.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2010 je možné podat na daňový portál elektronicky.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a pro Zdravotní pojišťovnu Média byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2010.

Ostatní

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z převodu nemovitostí, MFin 5410 – vzor č. 13, včetně příloh Převod nemovitosti kupní smlouvou, MFin 5402 – vzor č. 8, Převod nemovitosti směnnou smlouvou, MFin 5402/A – vzor č. 5 a Ostatní převody či přechody nemovitosti, MFin 5402/B – vzor č. 5.
 • Aktualizace číselníku obecných podání.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5703 ze dne 18. 1. 2011:

Daň z nemovitostí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011, MFin – vzor č. 11 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2011, MFin 5450/1 – vzor č. 15.
 • Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 je možné podat na daňový portál elektronicky.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2010 pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Metal – Aliance a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010 je možné podat elektronicky.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5702 ze dne 11. 1. 2011:

Daň silniční

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2010, MFin 5407 – vzor č. 14 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 17.
 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2010 je možné podat elektronicky.

Daň z přidané hodnoty

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2011, MFin 5401 – vzor č. 17, včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty MFin 5412 – vzor č. 13.

Ostatní

 • V tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob již vstupují údaje o fyzické či právnické osobě do správných řádků.
 • Ve variantě TAX Profi je již opět možné vystavit obecnou písemnost prostřednictvím povelu Obecná podání v nabídce Přiznání.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5701 ze dne 28. 12. 2010:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010, MFin 5405 – vzor č. 17, včetně příloh.
 • Zapracovány legislativní změny pro zdaňovací období započaté v roce 2011.
 • Aktualizace tiskopisů Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, Potvrzení o době trvání zaměstnání a Potvrzení o studiu za rok 2010.
 • Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2010 byl aktualizován pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Revírní bratrskou pokladnu.

Závislá činnost

 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 16, včetně příloh.
 • Zapracován tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 13, včetně přílohy.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 15.

Ostatní

 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 340/2010 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2011 ve verzi 5700, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Zapracován daňový kalendář pro rok 2011.
 • Aktualizována databáze OSSZ.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504242 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout