Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi 2011

Update TAX, rel. 5710

K dispozici od: 29. 9. 2011

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2011, rel. 5700 (resp. 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709).

Popis updatu:

 • Upravena XML komunikace pro načítání dat z ekonomického systému POHODA.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5709 ze dne 16. 6. 2011:

Ostatní

 • Je-li přiznání k dani z nemovitostí podáváno za spoluvlastnický podíl na dani z pozemku, činí daň z pozemků nejméně 50 Kč, a to i v případě, že spoluvlastník vlastní další pozemek, jehož výměra je zcela zastavěna nemovitými stavbami.
 • Na tiskové sestavě Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty se již správně vyplňuje zdaňovací období. Uvedenou sestavu zobrazíte v agendě Daň z přidané hodnoty, typ Přenesení daň. povinnosti.
 • V případě, že je prováděn exportu příkazů k úhradě, nedojde již k ukončení programu TAX.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5708 ze dne 17. 5. 2011:

Daň z přidané hodnoty

 • Do agendy Daň z přidané hodnoty byl zapracován režim přenesení daňové povinnosti vyplývající z § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Výpis z evidence pro daňové účely je ke svému daňovému přiznání povinen přikládat jak dodavatel, tak i odběratel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Pro sestavení výpisu zvolte v uvedené agendě nový záznam (Insert), v dialogovém okně Vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty vyberte typ přiznání „Přenesení daňové povinnosti“ a zvolte, zda je výpis podáván za dodavatele, resp. odběratele.
 • Byla zapracována nová příloha Evidence pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty. Uvedenou přílohu využijete v případě, vystupujete-li jako věřitel, který provádí opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Požadované údaje uvedete v agendě Přiznání DPH v sekci Insolvence, kterou zpřístupníte zatržením volby „Oprava daně u pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44)“ v sekci Otázky.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS).
 • Má-li klient pouze příjmy z pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, vyplňuje se již pro elektronické podání správně řádek 61 daňového přiznání.

Daň z příjmů právnických osob

 • U přiznání vystavených za část zdaňovacího období roku 2011 bylo do programu TAX, sekce Odpisy majetku, zapracováno pole Fotovoltaika, které slouží pro vyčíslení daňových odpisů hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření (§ 30b zákona o daních z příjmů). Pokud jsou data převzata z ekonomicko-informačního systému POHODA, převedou se do uvedeného pole daňové odpisy odpisové skupiny „Sk. - fotovoltaiky“ z agendy Dlouhodobý majetek.
 • Řádky 340 a 360 daňového přiznání se nyní vyplňují i v případě, že daň nepřesáhne 200 Kč. Doplatek daně činí 0 Kč, neboť v uvedeném případě se daň podle § 38b zákona o daních z příjmů nepředepíše a neplatí.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5707 ze dne 30. 3. 2011:

Tento update je nutné stáhnout kvůli vyrovnání verzí databází s programem POHODA, rel. 9706.

Ostatní

 • Je-li formulář Přiznání k dani z nemovitostí podáván prostřednictvím daňové aplikace EPO, vyplňuje se řádek 315 pouze u staveb druhu P - ostatní stavba.
 • Do formuláře Přiznání k dani darovací je nyní možné zadat do řádků 123 a 124 vícemístný číselný údaj. Doposud šlo zadat maximálně osm číslic.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5706 ze dne 16. 3. 2011:

Daň z příjmů právnických osob

 • Při vytváření Přiznání k dani z příjmů právnických osob se při zatržené volbě „Převod z minulého období“ již správně vyhodnocují roky, za které lze uplatnit ztrátu.
 • Do tiskové sestavy Přehled termínů plateb již vstupuje správné datum podání přiznání a splatnost daně 01.04.2011, resp. 01.07.2011 při prodlouženém termínu podání přiznání.

Daň z přidané hodnoty

 • U elektronického podání Přiznání k dani z přidané hodnoty se do obchodního jména přenáší název právnické osoby včetně dodatku. Pro elektronické podání dodatečného přiznání je nyní možné uvést v sekci Otázky důvody pro podání dodatečného přiznání.
 • V přiznání k dani z přidané hodnoty je řádek 30 - Pořízení zboží z jiného členského státu již volně editovatelný.

Ostatní

 • Do agendy Registrace byla přidána nová pole pro komfortnější vyplnění tiskopisu Jednotný registrační formulář – vzor č. 6 (012011).
 • Na záložku Vystavená přiznání v agendě Adresář poplatníků nově vstupují i záznamy z agend Obecná podání, Registrace a Závislá činnost.
 • V případě elektronického podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vstupuje do XML souboru hodnota řádku 10, i když je nulová.
 • V poli Hlavní činnost v agendách Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přehled o peněžních tocích je nyní možné zadat činnost až o 255 znacích.
 • Je-li v programu TAX přihlášen uživatel, který nemá v přístupových právech povolenou Informační plochu, informační plocha se již tomuto uživateli nezobrazí.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5705 ze dne 21. 2. 2011:

Majetkové daně

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani darovací, MFin 5409/1 – vzor č. 12.
 • Tiskopis Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5512 byl aktualizován na vzor č. 4.
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5461 – vzor č. 10.
 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani dědické, MFin 5409 – vzor č. 10.

Ostatní

 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2010 včetně příloh je již možné podat na daňový portál elektronicky.
 • Pro fyzické i právnické osoby byl pro rok 2011 aktualizován tiskopis Jednotný registrační formulář.
 • Byly aktualizovány tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty účelově v plném rozsahu za rok 2011.
 • Byla upravena výše zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na rok 2011, tj. řádek 36 v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 v případě, že OSVČ vykonávala po celý rok 2010 hlavní činnost a v roce 2011 již bude vykonávat činnost vedlejší.
 • Do agend Finanční úřady, Zdravotní pojišťovny a Sociální pojištění byla zapracována nová sestava Poštovní podací arch platný od 9/2010.
 • Byly upraveny sestavy Žádost o doplnění údajů a Žádost o doplnění údajů (formulář).
 • Aktualizována databáze OSSZ.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5704 ze dne 1. 2. 2011:

Daň z příjmů právnických osob 

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2010, MFin 5404 – vzor č. 21.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2010 je možné podat na daňový portál elektronicky.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a pro Zdravotní pojišťovnu Média byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2010.

Ostatní

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z převodu nemovitostí, MFin 5410 – vzor č. 13, včetně příloh Převod nemovitosti kupní smlouvou, MFin 5402 – vzor č. 8, Převod nemovitosti směnnou smlouvou, MFin 5402/A – vzor č. 5 a Ostatní převody či přechody nemovitosti, MFin 5402/B – vzor č. 5.
 • Aktualizace číselníku obecných podání.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5703 ze dne 18. 1. 2011:

Daň z nemovitostí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011, MFin – vzor č. 11 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2011, MFin 5450/1 – vzor č. 15.
 • Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 je možné podat na daňový portál elektronicky.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2010 pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Metal – Aliance a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010 je možné podat elektronicky.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5702 ze dne 11. 1. 2011:

Daň silniční

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2010, MFin 5407 – vzor č. 14 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 17.
 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2010 je možné podat elektronicky.

Daň z přidané hodnoty

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2011, MFin 5401 – vzor č. 17, včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty MFin 5412 – vzor č. 13.

Ostatní

 • V tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob již vstupují údaje o fyzické či právnické osobě do správných řádků.
 • Ve variantě TAX Profi je již opět možné vystavit obecnou písemnost prostřednictvím povelu Obecná podání v nabídce Přiznání.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2011, rel. 5701 ze dne 28. 12. 2010:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010, MFin 5405 – vzor č. 17, včetně příloh.
 • Zapracovány legislativní změny pro zdaňovací období započaté v roce 2011.
 • Aktualizace tiskopisů Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, Potvrzení o době trvání zaměstnání a Potvrzení o studiu za rok 2010.
 • Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2010 byl aktualizován pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Revírní bratrskou pokladnu.

Závislá činnost

 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 16, včetně příloh.
 • Zapracován tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 13, včetně přílohy.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 15.

Ostatní

 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 340/2010 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2011 ve verzi 5700, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Zapracován daňový kalendář pro rok 2011.
 • Aktualizována databáze OSSZ.