Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

4.1 Seznamy

Agendy, ve kterých se definují seznamy hodnot pro používání v jiných agendách, jsou označovány jako seznamy.

Číselné řady

Seznam Číselné řady obsahuje číselnou řadu používanou pro automatické číslování zaměstnanců (osobní číslo zaměstnance) v aktuální účetní jednotce. Pro agendu Personalistika můžete založit libovolný počet číselných řad, např. pokud si chcete rozčlenit zaměstnance podle toho, na jakém středisku pracují. Každá číselná řada se skládá z pevné předpony, kterou mohou tvořit alfanumerické znaky, a vlastního čísla, které se automaticky zvyšuje o jedničku. Prefix musí být v rámci daného druhu dokladů unikátní a nesmí začínat předponou jiné řady.

Než vůbec začnete zpracovávat údaje ve mzdové agendě, stanovte a upravte si číselné řady podle toho, jak jste zvyklí. Nepoužívané číselné řady smažte. Nové můžete přidávat kdykoliv i v průběhu účetního období.

Pokud máte nastaveno propojení programů PAMICA a POHODA pomocí XML komunikace, můžete při aktualizování seznamů využít nabídku Aktualizovat číselné řady. (Více informací naleznete v kapitole o globálním nastavení programu.) Tyto číselné řady se automaticky nastaví do agendy Seznamy/Číselné řady. Při zaúčtování mezd můžete přímo v otevřeném průvodci pro zaúčtování mezd zvolit číselné řady, které chcete použít při zaúčtování dokladů do programu POHODA.

Příklad: V programu POHODA v agendě Nastavení/Seznamy/Číselné řady vytvořte vlastní číselné řady pro agendy, do kterých se zaúčtují mzdy (Ostatní závazky, Interní doklady). Následně aktualizujte seznamy v programu PAMICA. Číselné řady pro uvedené agendy se vloží do agendy Číselné řady. Při zaúčtování vyberete požadované číselné řady, na které se doklady zaúčtují v programu POHODA. Při kontrole mzdových záznamů už doklady jednoduše vyhledáváte podle vlastní číselné řady.

Předkontace

Předkontace určuje zaúčtování dokladů z vytvořených mzdových záznamů příslušného měsíce do ekonomického systému POHODA. Předkontace představuje především dvojici účtů, na které bude doklad s touto předkontací zaúčtován v účetním deníku. Plný název předkontace se může volitelně přenášet do textu vygenerovaného dokladu v účetním deníku. Po založení nového účetnictví je tento seznam vyplněn standardními předkontacemi. Seznam předkontací si můžete doplnit podle potřeb a je také možné aktualizovat ho z programu POHODA pomocí povelu Aktualizovat seznamy nyní v sekci XML seznamy v nabídce Nastavení/Globální nastavení.

Přehled předkontací pro vedení daňové evidence

4Vmzdy – Mzdy pracovníků
Výdaje na mzdy pracovníků

6Vffir – Odvod do fondů za zaměstnance - firma
Platby sociálního a zdravotního pojištění, které platí podnikatel za sebe

6Vfzam – Odvod do fondů za zaměstnance
Platby sociálního a zdravotního pojištění placeného za zaměstnance

7Vost – Ostatní výdaj
Pro výdaje režijního charakteru se používají předkontace dalších typů, které si můžete rozčlenit dle potřeby.

VNpp – Penzijní pojištění

VNžp – Životní pojištění

Přehled předkontací pro vedení účetnictví

Ostatní závazky:

 • 331000/336000 Zdravotní pojištění (zaměstnanec)
 • 331000/336001 Sociální pojištění (zaměstnanec)
 • 331000/336002 Zdravotní pojištění (zaměstnanec) VZP
 • 331000/336003 Zdravotní pojištění (zaměstnanec) ČPZP
 • 331000/336010 Sociální zabezpečení dávky (zaměstnanec)
 • 331000/342001 Daň z příjmů zaměstnanců
 • 331000/342002 Daň z příjmů zaměstnance – zvláštní sazba
 • 331000/379000 Srážky ze mzdy zaměstnance
 • 366000/336000 Sociální a zdravotní pojištění (společník)
 • 366000/336010 Sociální zabezpečení dávky (společník)
 • 366000/342001 Záloha na daň z příjmů společníka
 • 366000/342002 Daň z příjmů společníka – zvláštní sazba
 • 366000/379000 Srážky ze mzdy společníka
 • 524000/336000 Zdravotní pojištění (firma)
 • 524000/336001 Sociální pojištění (firma)
 • 524000/336002 Zdravotní pojištění (firma) VZP
 • 524000/336003 Zdravotní pojištění (firma) ČPZP
 • 527000/325002 Příspěvek na životní pojištění
 • 527000/325001 Příspěvek na penzijní připojištění
 • 568000/325002 Úrazové pojištění zaměstnanců
 • BEZ331000 Úhrada mzdy zaměstnance
 • BEZ366000 Úhrada mzdy společníka
Pokud zkratky předkontací zavedete číslicí, budou podle tohoto čísla seřazeny ve výběrovém seznamu.

Interní doklady:

 • 521000/331000 Hrubá mzda zaměstnance
 • 521001/331000 Mimomzdové prostředky
 • 522000/366000 Hrubá mzda společníka
 • 522001/366000 Mimomzdové prostředky – spol.

Účtová osnova

Pokud nechcete pokaždé provádět úpravu ručně, lze původní obsah agendy přepsat importem účtové osnovy, kterou jste připravili už dříve. Pro tento účel si založte zvláštní účetní jednotku s předvyplněnými údaji, z níž budete provádět import; ať už po agendách, nebo tak, že z této vzorové účetní jednotky založíte novou jednotku převodem.

K vytvoření předkontací pro zaúčtování mezd můžete v agendě Účtová osnova přednastavit účtový rozvrh účetní jednotky. Seznam účtů je také možné aktualizovat z ekonomického systému POHODA pomocí povelu Aktualizovat seznamy nyní v sekci XML seznamy v nabídce Nastavení/Globální nastavení.

Číslo účtu v programu PAMICA je šestimístné až devítimístné. První tři číslice jsou syntetické číslo účtu. Další pozice umožňují analytické členění. Počet míst analytického členění účtů nastavíte v agendě Globální nastavení/Ostatní. Pokud některý účet nechcete členit analyticky, ponecháte jej v účtové osnově s nulami právě na pozicích analytického členění, např. ve tvaru SSS000 (účet s analytikou 000).

Přidání analytického účtu provedete nejlépe kopií zvoleného účtu, kde upravíte poslední trojčíslí a název účtu.

Nové účty lze bez problémů zadávat také v průběhu účetního období, pokud máte nastaven způsob práce s programem PAMICA Používat program PAMICA samostatně nebo vytvářet XML soubory pro jiný ekon. systém, a to v agendě Nastavení/Globální nastavení/XML komunikace.
V opačném případě budete nové účty zakládat do ekonomického systému POHODA a následně provedete aktualizaci seznamů pomocí XML seznamů.

Střediska

Agenda Střediska slouží pro zápis jednotlivých středisek, která aktuální účetní jednotka používá. Zapsaná střediska můžete přiřazovat k jednotlivým zaměstnancům. Vytvořené doklady lze rozúčtovat podle středisek.

Rozúčtování jednotlivých dokladů na střediska vám přijde vhod, když potřebujete vyhodnocovat ekonomickou rentabilitu dílčích středisek. Tyto informace získáte nejlépe z tiskových sestav, které obsahuje agenda Mzdy/Všechny mzdy.

Činnosti

Agenda Činnosti slouží pro zápis činností, které jsou v účetní jednotce provozovány a evidovány. Činnosti se rozdělují zejména pro potřeby sledování nákladů, podobně jako je tomu u zakázek.

Zakázky

Agenda Zakázky je určena pro komplexní sledování zakázek. Například v agendě Definice složek mezd si můžete v poli Zakázka prostřednictvím klávesy F4 zobrazit seznam zakázek. Tento výběr je však omezený a nemusí obsahovat kompletní seznam všech vedených zakázek. Zakázky, které mají v poli Stav uvedenu možnost Uzavřená, se ve výklopném seznamu již nenabízí. Tyto zakázky je možné do složek zapsat pouze ručně z klávesnice.

Kódy bank

Tato agenda obsahuje seznam bankovních ústavů. Hodnoty, které jsou součástí tohoto seznamu, můžete vybírat v agendách, které obsahují pole Banka, např. v agendě Bankovní účty.

Konstantní symboly

Agenda obsahuje seznam konstantních symbolů. Hodnoty, které jsou součástí tohoto seznamu, můžete vybírat v agendách, které obsahují pole Konst. sym. Seznam konstantních symbolů můžete doplňovat kdykoliv.

Obce

Agenda Obce slouží pro úpravu seznamu obcí. Tyto údaje využijete v polích Obec a PSČ ve formuláři agendy Personalistika. Pokud před kliknutím do jednoho z uvedených polí máte už druhé pole vyplněno, do prázdného pole se chybějící hodnota doplní automaticky (pokud je obsažena v seznamu).