Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.1 Seznamy

Agendy, ve kterých se definují seznamy hodnot pro používání v jiných agendách, jsou označovány jako seznamy.

Číselné řady

Seznam Číselné řady obsahuje číselnou řadu používanou pro automatické číslování zaměstnanců (osobní číslo zaměstnance) v aktuální účetní jednotce. Pro agendu Personalistika můžete založit libovolný počet číselných řad, např. pokud si chcete rozčlenit zaměstnance podle toho, na jakém středisku pracují. Každá číselná řada se skládá z pevné předpony, kterou mohou tvořit alfanumerické znaky, a vlastního čísla, které se automaticky zvyšuje o jedničku. Prefix musí být v rámci daného druhu dokladů unikátní a nesmí začínat předponou jiné řady.

Než vůbec začnete zpracovávat údaje ve mzdové agendě, stanovte a upravte si číselné řady podle toho, jak jste zvyklí. Nepoužívané číselné řady smažte. Nové můžete přidávat kdykoliv i v průběhu účetního období.

Pokud máte nastaveno propojení programů PAMICA a POHODA pomocí XML komunikace, můžete při aktualizování seznamů využít nabídku Aktualizovat číselné řady. (Více informací naleznete v kapitole o globálním nastavení programu.) Tyto číselné řady se automaticky nastaví do agendy Seznamy/Číselné řady. Při zaúčtování mezd můžete přímo v otevřeném průvodci pro zaúčtování mezd zvolit číselné řady, které chcete použít při zaúčtování dokladů do programu POHODA.

Příklad: V programu POHODA v agendě Nastavení/Seznamy/Číselné řady vytvořte vlastní číselné řady pro agendy, do kterých se zaúčtují mzdy (Ostatní závazky, Interní doklady). Následně aktualizujte seznamy v programu PAMICA. Číselné řady pro uvedené agendy se vloží do agendy Číselné řady. Při zaúčtování vyberete požadované číselné řady, na které se doklady zaúčtují v programu POHODA. Při kontrole mzdových záznamů už doklady jednoduše vyhledáváte podle vlastní číselné řady.

Předkontace

Předkontace určuje zaúčtování dokladů z vytvořených mzdových záznamů příslušného měsíce do ekonomického systému POHODA. Předkontace představuje především dvojici účtů, na které bude doklad s touto předkontací zaúčtován v účetním deníku. Plný název předkontace se může volitelně přenášet do textu vygenerovaného dokladu v účetním deníku. Po založení nového účetnictví je tento seznam vyplněn standardními předkontacemi. Seznam předkontací si můžete doplnit podle potřeb a je také možné aktualizovat ho z programu POHODA pomocí povelu Aktualizovat seznamy nyní v sekci XML seznamy v nabídce Nastavení/Globální nastavení.

Přehled předkontací pro vedení daňové evidence

4Vmzdy – Mzdy pracovníků

Výdaje na mzdy pracovníků

6Vffir – Odvod do fondů za zaměstnance – firma

Platby sociálního a zdravotního pojištění, které platí podnikatel za sebe

6Vfzam – Odvod do fondů za zaměstnance

Platby sociálního a zdravotního pojištění placeného za zaměstnance

7Vost – Ostatní výdaj

Pro výdaje režijního charakteru se používají předkontace dalších typů, které si můžete rozčlenit dle potřeby.

VNpp – Penzijní pojištění

VNžp – Životní pojištění

Přehled předkontací pro vedení účetnictví

Ostatní závazky:

 • 331000/336000 Zdravotní pojištění (zaměstnanec)
 • 331000/336001 Sociální pojištění (zaměstnanec)
 • 331000/336002 Zdravotní pojištění (zaměstnanec) VZP
 • 331000/336003 Zdravotní pojištění (zaměstnanec) ČPZP
 • 331000/336010 Sociální zabezpečení dávky (zaměstnanec)
 • 331000/342001 Daň z příjmů zaměstnanců
 • 331000/342002 Daň z příjmů zaměstnance – zvláštní sazba
 • 331000/379000 Srážky ze mzdy zaměstnance
 • 366000/336000 Sociální a zdravotní pojištění (společník)
 • 366000/336010 Sociální zabezpečení dávky (společník)
 • 366000/342001 Záloha na daň z příjmů společníka
 • 366000/342002 Daň z příjmů společníka – zvláštní sazba
 • 366000/379000 Srážky ze mzdy společníka
 • 524000/336000 Zdravotní pojištění (firma)
 • 524000/336001 Sociální pojištění (firma)
 • 524000/336002 Zdravotní pojištění (firma) VZP
 • 524000/336003 Zdravotní pojištění (firma) ČPZP
 • 527000/325002 Příspěvek na životní pojištění
 • 527000/325001 Příspěvek na penzijní připojištění
 • 548000/325002 Úrazové pojištění zaměstnanců
 • BEZ331000 Úhrada mzdy zaměstnance
 • BEZ366000 Úhrada mzdy společníka
 • 331000/336000 Příspěvek při karanténě
Pokud zkratky předkontací zavedete číslicí, budou podle tohoto čísla seřazeny ve výběrovém seznamu.

Interní doklady:

 • 521000/331000 Hrubá mzda zaměstnance
 • 521001/331000 Mimomzdové prostředky
 • 522000/366000 Hrubá mzda společníka
 • 522001/366000 Mimomzdové prostředky – spol.

Účtová osnova

Pokud nechcete pokaždé provádět úpravu ručně, lze původní obsah agendy přepsat importem účtové osnovy, kterou jste připravili už dříve. Pro tento účel si založte zvláštní účetní jednotku s předvyplněnými údaji, z níž budete provádět import; ať už po agendách, nebo tak, že z této vzorové účetní jednotky založíte novou jednotku převodem.

K vytvoření předkontací pro zaúčtování mezd můžete v agendě Účtová osnova přednastavit účtový rozvrh účetní jednotky. Seznam účtů je také možné aktualizovat z ekonomického systému POHODA pomocí povelu Aktualizovat seznamy nyní v sekci XML seznamy v nabídce Nastavení/Globální nastavení.

Číslo účtu v programu PAMICA je šestimístné až devítimístné. První tři číslice jsou syntetické číslo účtu. Další pozice umožňují analytické členění. Počet míst analytického členění účtů nastavíte v agendě Globální nastavení/Ostatní. Pokud některý účet nechcete členit analyticky, ponecháte jej v účtové osnově s nulami právě na pozicích analytického členění, např. ve tvaru SSS000 (účet s analytikou 000).

Přidání analytického účtu provedete nejlépe kopií zvoleného účtu, kde upravíte poslední trojčíslí a název účtu.

Nové účty lze bez problémů zadávat také v průběhu účetního období, pokud máte nastaven způsob práce s programem PAMICA Používat program PAMICA samostatně nebo vytvářet XML soubory pro jiný ekon. systém, a to v agendě Nastavení/Globální nastavení/XML komunikace.
V opačném případě budete nové účty zakládat do ekonomického systému POHODA a následně provedete aktualizaci seznamů pomocí XML seznamů.

Střediska

Agenda Střediska slouží pro zápis jednotlivých středisek, která aktuální účetní jednotka používá. Zapsaná střediska můžete přiřazovat k jednotlivým zaměstnancům. Vytvořené doklady lze rozúčtovat podle středisek.

Rozúčtování jednotlivých dokladů na střediska vám přijde vhod, když potřebujete vyhodnocovat ekonomickou rentabilitu dílčích středisek. Tyto informace získáte nejlépe z tiskových sestav, které obsahuje agenda Mzdy/Všechny mzdy.

Činnosti

Agenda Činnosti slouží pro zápis činností, které jsou v účetní jednotce provozovány a evidovány. Činnosti se rozdělují zejména pro potřeby sledování nákladů, podobně jako je tomu u zakázek.

Zakázky

Agenda Zakázky je určena pro komplexní sledování zakázek. Například v agendě Definice složek mezd si můžete v poli Zakázka prostřednictvím klávesy F4 zobrazit seznam zakázek. Tento výběr je však omezený a nemusí obsahovat kompletní seznam všech vedených zakázek. Zakázky, které mají v poli Stav uvedenu možnost Uzavřená, se ve výklopném seznamu již nenabízí. Tyto zakázky je možné do složek zapsat pouze ručně z klávesnice.

Kódy bank

Tato agenda obsahuje seznam bankovních ústavů. Hodnoty, které jsou součástí tohoto seznamu, můžete vybírat v agendách, které obsahují pole Banka, např. v agendě Bankovní účty.

Konstantní symboly

Agenda obsahuje seznam konstantních symbolů. Hodnoty, které jsou součástí tohoto seznamu, můžete vybírat v agendách, které obsahují pole Konst. sym. Seznam konstantních symbolů můžete doplňovat kdykoliv.

Obce

Agenda Obce slouží pro úpravu seznamu obcí. Tyto údaje využijete v polích Obec a PSČ ve formuláři agendy Personalistika. Pokud před kliknutím do jednoho z uvedených polí máte už druhé pole vyplněno, do prázdného pole se chybějící hodnota doplní automaticky (pokud je obsažena v seznamu).

Štítky záznamů

Štítky záznamů slouží k rozšíření možností třídění a značení záznamů v těchto vybraných agendách: Činnosti, Doklady, Mzdy, Personalistika, Pracovní pozice, Pracovní poměry, Příkazy k úhradě, Střediska, Uchazeči, Výběrová řízení, Zakázky, Upomínky, Lékařské prohlídky, Školení. Pro zobrazení štítků je nutné v jednotlivých agendách zobrazit v tabulce sloupec Štítky.

Agenda Štítky záznamů slouží ke správě jednotlivých štítků. Výchozí barvy štítků je vhodné přejmenovat, aby bylo jejich použití intuitivnější. Tisková sestava Soupiska záznamů se štítkem přehledně zobrazí seznam záznamů s vybraným štítkem. Pro jednotlivé štítky je dostupná záložka Vazby, na které jsou evidovány záznamy agend, u nichž je štítek použitý. Pomocí pravého tlačítka myši je možné se přepnout přímo na daný záznam.

Při založení štítku nastavte jeho vlastnosti, které určí jeho použití:

Název – Pole slouží k samotnému pojmenování štítku. Tento název se následně zobrazí v místní nabídce vyvolané přes pravé tlačítko myši i nabídce Záznam/Označení/Štítku záznamů.

Barva – Nabídka obsahuje základní barvy přednastavených štítků. Ve výklopném seznamu se zobrazí šest výchozích a pět naposledy použitých barev. Vlastní barvu si vytvoříte prostřednictvím možnosti Další barvy…

Popis – Textové pole slouží jako rozšířený popis ke štítku. Tento text se následně zobrazí ve stavovém řádku programu PAMICA v momentě, kdy je aktivní sloupec Štítky v agendě a zároveň je vybraný konkrétní záznam.

Agenda – Nabídka jednotlivých agend slouží k určení toho, kde se má štítek používat. Pokud ho chcete používat ve všech uvedených agendách, vyberte v poli typ Pro všechny agendy.

Přiřadit štítek k záznamům můžete hned několika způsoby:

Místní nabídka nad sloupcem Štítky – Ve všech agendách, kde lze štítky použít, si můžete zobrazit sloupec Štítky. V jeho místní nabídce vyvolené stiskem pravého tlačítka myši stačí vybrat název štítku a PAMICA ho přiřadí vybranému záznamu. Stejná nabídka se zobrazí i pomocí povelu Záznam/Označení/Štítky záznamů.

Přenos z agendy Štítky záznamů – Štítky můžete k jednotlivým záznamům přiřadit také přenosem z agendy Štítky záznamů, do které se přepnete pomocí povelu Štítky záznamů ->. Ten najdete v místní nabídce vyvolané nad sloupcem Štítky a v nabídce Záznam/Označení/Štítky záznamů. V otevřené agendě pak přiřadíte záznamu konkrétní štítek pomocí povelu Přenést do dokladu.

Hromadné přiřazení štítků – V tomto případě stačí vybrat požadované záznamy a zvolit povel Upravit štítky záznamů… z nabídky Záznam/Editace. Pomocí této funkce můžete hromadně vybrané štítky jak odebrat, tak i přidat (vybrané štítky se přidají pouze k těm záznamům, u kterých zatím nejsou přiřazeny), anebo nastavit (vybrané štítky se přidají ke všem záznamům bez ohledu na stávající obsah).

Hledání a filtrování podle štítků – Pro základní vyhledávání ve sloupci Štítky využijte vyhledávací pole agendy, do kterého jednoduše vepište hledaný text. Můžete také použít funkci Vybrat dle obsahu, která je dostupná z nabídky Záznam/Výběr nebo z místní nabídky sloupce Štítky a povelu Výběr. Ať zvolíte jakoukoliv cestu, záznamy se stejným štítkem se zobrazí v tabulce agendy.

K filtrování záznamů slouží funkce Složený dotaz. Ta je dostupná z nabídky Záznam/Výběr, stiskem ikony na standardní liště nebo z místní nabídky vyvolané nad některými ze sloupců agendy. Při tvorbě složeného dotazu zvolíte ve sloupci Pole agendy možnost Štítky a v poli Hodnota vyberete název požadovaného štítku.