Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2011

Update POHODA, rel. 9807

K dispozici od: 2. 9. 2011

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2011, rel. 9800 (resp. 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9801. Pokud již tento update máte nainstalovaný, nevyžaduje update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 9807 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

 • Doplňková licence pro online maloobchodní prodej POHODA Kasa Online se stává součástí systému POHODA. Zdarma ji mohou využít uživatelé variant obsahujících skladové agendy Jazz, Standard, Premium a Komplet. Základní nastavení provedete v agendě Nastavení/Kasy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9806 ze dne 16. 8. 2011:

 • Při přenosu přijaté faktury do příjemky nebo vydané faktury do výdejky se již správně zobrazuje stav zásoby.
 • Pokud měla skladová zásoba přiřazenou kategorii IO, která byla následně smazána, je již možné u zásoby uložit jinou kategorii.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9805 ze dne 26. 7. 2011:

Sklady
 • Na tiskovou sestavu Zaúčtování tržeb v agendě Prodejky byl přidán nový sloupec Stravenkou, který přehledně zobrazí, jaká částka tržeb byla uskutečněna ve formě stravenek.
 • V agendě Prodejky vstupují data na tiskové sestavy Poštovní dobírková poukázka (typ C118+) a Poštovní poukázka (typ C117+) pouze z aktuálního záznamu.
 • Pokud je aktivní povel Sdružování položek, zobrazí se již při vícenásobném vložení zásoby do převodky správný stav zásob na skladě.
 • Pokud je tisková sestava Inventurní rozdíly v ekonomické řadě programu POHODA E1 zobrazována nezávisle několika přihlášenými uživateli, jsou již hodnoty ve sloupci Evidenční stav uvedeny správně.
Ostatní
 • Povel Uzavřít odpis byl přidán i do daňové evidence. Tento povel vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka myši ze záložky Majetkové operace v agendě Majetek. Využijete ho pouze výjimečně, např. zadáváte-li majetek se starším datem než je aktuální účetní jednotka a u majetku potřebujete změnit odpisovou skupinu na „Sk. – fotovoltaika“.
 • Pokud je u pokladního dokladu použito členění DPH, které má vyplněno pole Text na dokladu, zobrazí se tento text i na tiskové sestavě Daňový doklad v ekonomické řadě POHODA SQL a E1.
 • Při načítání výpisů z CommerzBank se již správně načítá číslo účtu protistrany i u příjmů.
 • V průvodci Internetové obchodování byl upraven výsledný Log komunikace s obecným internetovým obchodem. Upraven proces pro vyhodnocení stavu komunikace.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9804 ze dne 28. 6. 2011:

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti se nyní vytvoří automaticky s přiznáním DPH
 • Při vložení nového záznamu v agendě Přiznání DPH se automaticky vytvoří i výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti za odběratele, resp. dodavatele a to v případě, že ve vybraném období bude uložen doklad s požadovaným členěním DPH pro přenesení daňové povinnosti, tj. U22, U24 a D06.

  Jelikož hodnota celkového základu daně u dodavatele musí být stejná jako hodnota uvedená na řádku 25 daňového přiznání, vstupuje na tento řádek přiznání automaticky zaokrouhlená hodnota z výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti. U odběratele musí souhlasit hodnota s řádkem 10, resp. 11.

  V některých případech nemusí zaokrouhlená hodnota na uvedených řádcích souhlasit s tiskovou sestavou Podklady pro přiznání DPH, pro kontrolu používejte sestavu Sumarizace položek k výpisu z evidence pro daňové účely.

  Automaticky vytvořený výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti je označen příznakem Přiznání DPH a není možné ho odstranit, pokud existuje vazba na přiznání DPH, ze kterého byl vytvořen.

  Prostřednictvím povelu Otevřít zdrojový doklad, který naleznete v místním menu zobrazeném přes pravé tlačítko myši, otevřete přiznání DPH, ze kterého byl výpis automaticky vytvořen.
Účetnictví a Fakturace
 • Doplňkový text, který se tiskne na dokladech, pokud je vybráno příslušné členění DPH, je možné nově tisknout i u sestav v agendě Interní doklady, tj. Interní doklad, Daňový doklad a Doklad o použití.
 • Již se správně vytvoří daňové doklady na samovyměření DPH i v případě, že jsou zdrojové doklady zadány v cizí měně a v agendě Globální nastavení/Daně zatržena volba Kontrolovat toleranci DPH.
 • V ekonomické řadě POHODA SQL a E1 se již správně zobrazí údaje na tiskové sestavě Rozvaha i v případě účtování na obojetné účty.
 • Pokud je doklad zaúčtovaný na podrozvahový účet pasivní na přelomu roku, při datové uzávěrce se přenese i včetně zaúčtování.
 • Bylo upraveno generování plnění u následného souhrnného hlášení.
 • Pokud má doklad zdanitelné plnění první den v měsíci, správně již vstupuje do výpisu pro daňové účely.
Sklady
 • Prodejky je možné zaúčtovat i v případě, že uživatel nemá nastavena práva na bankovní účty.
 • Při vytváření vydané objednávky pomocí povelu Záznam/Automaticky objednat v agendě Zásoby se přenáší i údaje z pole Středisko, Činnost a Zakázka v případě, že jsou tyto pole vyplněny u adresy v agendě Adresář.
 • Při přihlašování více uživatelů pomocí PIN se vždy automaticky otevře agenda Kasa Online.
XML
 • XML schéma pro export zásob bylo rozšířeno o pole Reklamace.
 • Aktualizační import zásob se provede i v případě, že je nejprve v programu POHODA vybrán konkrétní sklad a teprve poté je spuštěn aktualizační import.
 •  
Ostatní
 • Při exportu podacích archů pro Českou poštu se prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export agendy exportuje nejen název firmy, ale i údaje v poli Jméno v případě, že je vyplněno.
 • Pokud je doklad částečně uhrazen a forma úhrady je Dobírkou, při exportu dat pro Českou poštu vstupuje do sloupce Dobírka pouze částka k úhradě.
 • Bylo upraveno elektronické odeslání tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání v případě, že zaměstnanec nemá vyplněnou žádnou kontaktní adresu.
 • U příspěvkových organizací bylo aktualizováno XML schéma pro elektronické odesílání výkazů do CSÚIS (balíček č. 12).

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9803 ze dne 8. 6. 2011:

 • PDF dokument je možné odeslat i prostřednictvím výchozího klienta.
 • Bylo optimalizováno procházení skladových zásob v případě, že je otevřena záložka Internet sekce Kategorie a skladová položka obsahuje velké množství kategorií.
 • Skladové položky je již možné vkládat do inventurního seznamu i pomocí kódu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9802 ze dne 6. 6. 2011:


  Účetnictví
  • Zatržením volby Vyměřit DPH po položkách v dialogovém okně Přiznání a odpočet DPH se vytvoří daňové doklady v agendě Interní doklady přesně dle položek přijaté faktury, resp. ostatního závazku, tj. přenese se množství, měrná jednotka a částka z každé zadané položky. Tuto volbu využijete především v případě, že pořizujete zboží v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. V tomto případě není možné zvolit více sazeb DPH. Povel Záznam/Vyměřit DPH naleznete v agendě Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.
  • Prostřednictvím tiskové sestavy Sumarizace položek k výpisu z evidence pro daňové účely jednoduše zjistíte, jaké doklady se sdružily do jednotlivých položek tiskové sestavy Výpis z evidence pro daňové účely, resp. do vytvořeného XML souboru. Tiskovou sestavu naleznete v kontrolních sestavách agendy Účetnictví/Přenesení daň. povinnosti.
  • Prostřednictvím nově přidaných sloupců Vytvořeno a Uloženo jednoduše zjistíte, kdy byl výpis vytvořen, resp. upraven. Sloupce je možné přidat v agendě Účetnictví/Přenesení daň. povinnosti.
  • V poli Zálohový koeficient na záložce Změna režimu, vyrovnání v agendě Přiznání DPH je již možné zadat hodnotu ve výši 29 nebo 57, 58.li>
  Mzdy
  • Zaměstnance již není možné v agendě Personalistika zadat bez vyplnění jeho rodného čísla.
  • Na tiskopisy Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele byly přidány čárové kódy zdravotních pojišťoven.
  Sklady a Fakturace
  • I když v agendě Globální nastavení/Sklady 1 není zatržena volba Dialogové okno při vložení zásoby, vloží se do převodky vždy množství 1. Stejné množství se vloží i při načítání zásoby pomocí čtečky čárových kódů.
  • Pokud se změní na položce dokladu měrná jednotka vložené skladové zásoby, stav zásoby se zaktualizuje již po uložení dokladu.
  • Již se správně kontrolují práva při zaúčtování prodejek.
  • Není-li v agendě Globální nastavení sekce Pohledávky zatržena volba „V položkách faktury uvádět slevu v procentech“, respektuje se již při vyskladnění zásoby ze skladu počet míst zaokrouhlení nastavený u vybrané prodejní slevy.
  • Pokud je vydaná faktura vytvořena automaticky z proforma faktury a skladové položky nejsou v dostatečném množství na skladě, vloží se již do položek vydané faktury správně u všech položek požadované množství.
  XML
  • Při XML importu přijaté objednávky je nově možné nastavit rezervaci zboží na skladě.
  • Při XML importu pohledávek a závazků se již správně nastaví datum splatnosti. Pokud je doklad navázán na adresář, převezme se hodnota z adresáře. Není-li splatnost nastavena, převezme se hodnota z agendy Globální nastavení/Pohledávky, resp. Závazky.
  • Prostřednictvím aktualizačního importu zásoby je možné nově aktualizovat pole Výrobní číslo a Šarže.
  • Do XML souboru se nově ukládá i pořadí zadaných položek v sekci Související a Alternativní zboží, Parametry na záložce Internet v agendě Zásoby. Pořadí je možné také nadefinovat u uvedených položek parametru typu Seznam.
  • Při XML importu adresy do agendy Adresář se již automaticky nenastavuje forma úhrady Příkazem.
  • Pro obecný internetový obchod bylo upraveno kódování XML dokumentu (UTF-8).
  Kasa Online
  • Kasa Online půjde otevřít na Serveru i v případě, že je název serveru zadaný v poli Název PC a není zatržena volba Načtení jako klient TS.
  • V agendě Kasa Online lze vkládat zásoby pomocí čtečky čárových kódů i přečtením evidenčního čísla.
  Ostatní
  • Byl zapracován nový šifrovací certifikát Celní správy sloužící pro elektronické odeslání výkazů Intrastat.
  • Na tiskové sestavě Zálohová faktura v cizí měně se již zobrazuje DIČ i v případě, že na dokladu není vyčísleno DPH.
  • POHODA E1: Již se nezobrazuje chybové hlášení při nastavování automatických úloh pro XML komunikaci.
  • Již je možné použít více čteček čárových kódů na jednom PC.

  Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9801 ze dne 19. 5. 2011:


  Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti
  Byly zapracovány změny týkající se režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 
  • Do formuláře agendy byly pro typ výpisu Odběratel přidány nová pole pro součet základu daně v základní, snížené a nulové sazbě, pro typ výpisu Dodavatel se jedná o součet základu daně v nulové sazbě.
  • Tyto údaje Vám pomohou při kontrole řádků v přiznání DPH. Hodnota celkového základu daně u typu výpisu Dodavatel musí souhlasit s řádkem 25 daňového přiznání a u typu výpisu Odběratel musí hodnota základu daně v základní sazbě souhlasit s řádkem 10 a ve snížené sazbě s řádkem 11 daňového přiznání. Pokud částky nesouhlasí, postupujte dle nápovědy uvedené v agendě Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti (F1) nebo dle tohoto FAQ.
  • Při elektronickém odeslání se vloží do vytvářeného XML souboru v položce „roz_pl_j“ místo zkratky měrné jednotky celý text, tj. kilogram, gram nebo kus.
  • Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti je možné sestavit i v režimu pobočkového zpracování dat na Centrále, resp. Účetní.
  • Na záložku Položky agendy Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti vstupují všechny položky, které mají uvedené požadované členění DPH s vyplněným kódem předmětu plnění. Částka základu daně je zobrazena v nezaokrouhlené hodnotě. Do vytvářeného souboru XML se položky sdružují dle čísla dokladu a kódu předmětu plnění a teprve poté dojde k zaokrouhlení na celé Kč matematicky.
  • Sdružené položky je možné zkontrolovat na nově přidané tiskové sestavě Výpis z evidence pro daňové účely.
  Fakturace
  • Do položek vydané objednávky se vloží nákupní cena i v případě, že je objednávka vytvořena přenosem z přijaté objednávky.
  • Při přenosu výdejky do vydané faktury se přenáší i údaje z pole Číslo objednávky a Datum objednávky.
  • Skladovou položku je možné převést do vydané zálohové faktury v případě, že není dostatečné množství na skladě.
  Sklady
  • Koeficient měrné jednotky v agendě Zásoby je možné zadat i v hodnotě 0.
  • V ekonomické řadě POHODA E1 je již možné provést automatické objednání zásob.
  Ostatní
  • Při exportu poštovních podacích archů do CSV formátu se ponechává v souboru i diakritika.
  • XML - bylo opraveno vkládání ExtId do záznamu adresy. 
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501679 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout