Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Květen 2011

Novinky ve verzi Květen 2011

CD

Popisovaná verze: POHODA Květen 2011, release 9800
Vztaženo k verzi: POHODA Leden 2011, release 9700
K dispozici od: 12. 5. 2011

Časopis Moje POHODA k verzi Květen 2011

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
ÚčetnictvíPersonalistika a mzdyInternetové obchody
FakturaceKasa a Kasa OnlineOstatní
SkladyHomebankingPOHODA E1

Účetnictví

POHODA pomocí nové agendy Souhrnné hlášení umožní kromě souhrnných hlášení vytvářet i následná souhrnná hlášení a archivovat pro ně podklady. Následná souhrnná hlášení už nemusíte vyplňovat ručně v aplikaci EPO, naopak vše, včetně podkladů, můžete mít na jednom místě – v programu POHODA.

Novou agendu Souhrnné hlášení naleznete v nabídce Účetnictví. Při vkládání nového záznamu do této agendy se otevře dialogové okno Vystavení souhrnného hlášení, ve kterém vyberete požadované zdaňovací období. V poli Druh se bude automaticky nabízet typ Řádné. Typ Následné souhrnné hlášení bude možné vybrat až poté, co bude za stejné období elektronicky odesláno řádné souhrnné hlášení.

POHODA 9800: Po sestaveni (následného) souhrnného hlášení uvidíte podrobnosti jednotlivých hlášení na záložce Položky

POHODA automaticky zpracuje souhrnné hlášení z údajů uvedených v daňových dokladech a výsledky vloží na záložku Položky. Doklady, které souhrnné hlášení ovlivnily, jsou u pole Členění DPH označeny zkratkou SH a zdaňovacím obdobím (měsícem, resp. čtvrtletím), do něhož vstoupily. Opakovaným vystavením souhrnného hlášení se původní záznam přejmenuje na Neoficiální, resp. Následné neof. Původní vystavená souhrnná hlášení v evidenci zůstávají.

K odeslání souhrnného hlášení použijte povel Záznam/Odeslat souhr. hlášení. U souhrnného hlášení se automaticky zobrazí příznak El. odesláno. Budete-li chtít tento příznak zrušit (např. v případě, že nedojde k samotnému odeslání XML souboru prostřednictvím aplikace EPO), použijte povel Záznam/El. odesláno.

Tiskovou sestavou Změny v souhrnném hlášení zobrazíte přehled všech změněných, resp. přidaných a smazaných dokladů, které budou zahrnuty do dalšího (opakovaně vystavovaného nebo následného) souhrnného hlášení.

Nová agenda Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti zjednoduší odběratelům i dodavatelům práci s dodržováním povinností vyplývajících z § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

Pomocí nové agendy POHODA umožňuje vytvářet výpis z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, který mají ke svému daňovému přiznání přikládat jak dodavatel, tak odběratel.

POHODA 9800: Po sestavení výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti obsahuje záložka Položky přehled všech dokladů, které do daného výpisu vstoupily

Novou agendu Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti naleznete v nabídce Účetnictví/Přenesení daňové povinnosti. Vložením nového záznamu do této agendy se zobrazí dialogové okno Vystavení výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti, ve kterém vyberete požadované zdaňovací období a typ výpisu (Dodavatel, resp. Odběratel). Na základě vybraného typu výpisu POHODA automaticky zpracuje výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti z údajů uvedených v dokladech a výsledky vloží na záložku Položky.

Pokud máte v uvedeném režimu více druhu zboží, je nutné pro každý kód předmětu plnění vytvořit zvláštní členění DPH. Jedině tak se bude výpis vytvářet korektně.

Při sestavování výpisu POHODA automaticky u jednotlivých položek přepočítá váhovou měrnou jednotku na požadovanou měrnou jednotku podle kódu předmětu plnění. Pokud při fakturaci používáte jinou měrnou jednotku, musíte rozsah plnění vyplnit v agendě Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti ručně. Pro usnadnění práce doporučujeme používat legislativně stanovenou měrnou jednotku pro každý kód předmětu plnění.

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti je možné odeslat elektronicky pomocí povelu Záznam/Odeslat evidenci pro daňové účely. Záznam bude mít poté příznak El. odesláno. V případě, že budete potřebovat zrušit tento příznak, použijte povel Záznam/El. odesláno.

V programu POHODA si můžete nastavit předkontaci pro automaticky vytvářenou pohledávku na nadměrný odpočet DPH, resp. závazek na daňovou povinnost.

Požadovanou předkontaci zadáte v agendě Globální nastavení/Daně v poli Vlastní daňová povinnost, resp. Nadměrný odpočet DPH.

Seznam předkontací pro daňovou evidenci byl rozšířen o předkontace Opravná položka aktivní, resp. Opravná položka pasivní. Obě ovlivňují daň z příjmů.

nahoru

Fakturace

Textový režim vkládání zásob je nová funkce, díky které můžete ve vydané faktuře uvést zboží, které si u vás zákazník objednal, ale v době vystavení faktury jej ještě nemáte na skladě. Už nemusíte vyskladňovat zásoby do záporného stavu. Nemusíte je ani na fakturu vypisovat ručně, takže zachováte vazby mezi doklady a agendou Zásoby.

Tento režim je nutné aktivovat pro každou vydanou fakturu zvlášť. Zapnutý režim indikuje příznak Textový režim vkládání zásob ve formuláři faktury nad polem Typ. Faktura v tomto režimu zůstává až do okamžiku, kdy jej deaktivujete.

Textový režim vkládání zásob si zapnete podle potřeby přímo při vystavování vydané faktury. Pro jeho aktivaci, resp. deaktivaci slouží povel Záznam/Textový režim zásob, resp. klávesová zkratka CTRL+ALT+S.

Je-li textový režim vkládání zásob aktivní, můžete do vydané faktury vložit požadované chybějící skladové zásoby obvyklým způsobem, např. zapsáním kódu zásoby, pomocí povelu Záznam/Sklady nebo přenesením z jiného dokladu. Skladová zásoba tímto způsobem vložená do vydané faktury neprovede skladový pohyb a ve stavovém řádku vydané faktury bude označena jako Textová položka (s vazbou na agendu Zásoby). Jakmile naskladníte chybějící zásoby, přeneste je do výdejky přímo z vydané faktury. V agendě Výdejky k tomu použijte povel Záznam/Vydané faktury. Textová položka (s vazbou na agendu Zásoby) se ve výdejce změní ve skladovou položku a vytvoří pohyb na skladě. Přenesením položek z vydané faktury do výdejky se oba doklady navzájem provážou prostřednictvím záložky Doklady.

Z vydané faktury je možné do výdejky přenést také skladové položky. Spolu se skladovými položkami se z faktury na výdejku přenese také samotný skladový pohyb - vyskladnění zásoby provede výdejka a ve faktuře nebude položka nadále provázána se skladem.

Ke kontrole množství přeneseného z faktury do výdejky slouží tisková sestava Soupis nevyskladněných zásob. Zobrazuje jednotlivé vyfakturované položky určené pro přenos do výdejky. Na sestavu nevstupují položky přenesené do faktury z výdejky. Sestavu naleznete v kontrolních tiskových sestavách agendy Vydané faktury.

Nové kontrolní tiskové sestavy zjednoduší, kteří vedou účetnictví, kontrolu záloh a výnosových účtů.

Pomocí sestavy Kontrola zdaněných záloh ověříte uplatnění záloh v zúčtovacích fakturách s daňovým dokladem za přijatou, resp. poskytnutou úplatu. Sestava zobrazuje zálohy v české měně (přijaté i poskytnuté), u nichž nesouhlasí uplatněné částky základu daně a DPH v zúčtovacích fakturách s daňovým dokladem.

Sestavu Kontrola zdaněných záloh naleznete v kontrolních tiskových sestavách agend Vydané, resp. Přijaté zálohové faktury.

Uživatelé si také mohou zkontrolovat, zda jsou položky Uhrazená záloha uvedené ve vydaných a přijatých fakturách zaúčtovány v účetním deníku s předkontací, kterou si vybrali v dialogovém okně Tisk.

Sestavu Kontrola zaúčtování záloh naleznete v kontrolních tiskových sestavách agend Vydané, resp. Přijaté faktury.

Prostřednictvím sestavy Kontrola zaúčtování výnosů snadno zkontrolujete, jestli jsou zásoby na vybraných dokladech zaúčtovány na stejné výnosové účty, jaké jsou k nim přiřazeny v agendě Zásoby.

Sestavu Kontrola zaúčtování výnosů naleznete v kontrolních sestavách agend Pokladna, Vydané faktury a Prodejky.

Pohledávky po splatnosti, resp. tolerované splatnosti můžete nově kontrolovat i v agendách Přijaté objednávky a Výdejky.

Přímo z programu POHODA můžete vytisknout jednorázové a hromadné příkazy k úhradě pro Českou spořitelnu.

Pokud předáváte České spořitelně příkazy k úhradě ve fyzické podobě, můžete je vytisknout do originálních formulářů této banky přímo z programu POHODA.

V nabídce sestav v dialogovém okně Tisk vyberte Příkaz k úhradě, resp. Hromadný příkaz k úhradě pro Českou spořitelnu. Zatržení volby Tisk do orig. formuláře umožní, aby POHODA vytiskla příkaz do originálního tiskopisu.

nahoru

Sklady

Chcete-li více firmám nastavit stejné individuální slevy, nemusíte je vytvářet jednotlivě. Stačí vybrat zdrojovou firmu a individuální ceny, které jsou u ní přiřazené, hromadně zkopírovat k dalším vybraným adresám.

POHODA 9800: Vyberte slevy, které chcete kopírovat, a použijte povely k přenesení slev k vybraným záznamům v agendě Adresář

V agendě Adresář nejprve vyberte všechny firmy, ke kterým chcete nastavit stejné individuální slevy. Do výběru zahrňte také firmu, ze které se mají slevy kopírovat, a umístíte na ni kurzor. Povelem Záznam/Editace/Kopírovat ind. slevy otevřete agendu Kopírování individuálních slev. V této agendě najdete mimo jiné dva povely: povel Kopírovat přenese k ostatním adresám ve výběru jednu slevu, povel Kopírovat vše přenese více vybraných slev.

Po dokončení hromadného kopírování individuálních slev se zobrazí HTML log s informací o počtu zkopírovaných záznamů, resp. s přehledem změněných individuálních cen.

Kopírovat individuální slevy může pouze administrátor, resp. uživatel, který má v agendě Nastavení/Přístupová práva přiřazenou administrátorskou funkci Kopírování individuálních slev.

Díky náhledům na zboží v agendě Zásoby si můžete rychle ověřit, zda je aktuálně vybrané zboží tím, které hledáte.

Náhled oceníte zejména v případě, že máte na skladě více podobných výrobků.

Pro zapnutí možnosti používat obrázky zatrhněte v agendě Globální nastavení/Sklady 1 volbu Zobrazit náhled obrázku v agendě Zásoby.

Náhled výchozího obrázku se zobrazí v pravé části formuláře agendy Zásoby. Při procházení jednotlivých skladových položek se náhled dynamicky mění podle skladové položky, na které máte zrovna umístěn kurzor. Pokud máte u skladové položky přiřazeno více obrázků, můžete si je prohlížet, aniž byste museli otevřít záložku Internet. Pro lepší přehlednost se nad oknem zobrazuje název uloženého obrázku.

POHODA 9800: Při zapnutém zobrazování obrázků v agendě Zásoby se objeví přiřazený obrázek v pravé části formuláře této agendy

Pro urychlení zápisu si můžete v agendě Zásoby vytvořit vzory skladových zásob, tzv. šablony.

Režim práce s šablonami zapnete, resp. ukončíte klávesou F8 nebo kliknutím na ikonu . S šablonami v agendě Zásoby se pracuje stejně jako s šablonami v ostatních agendách.

Do agendy Prodejky byly doplněny poštovní tiskové sestavy.

Při vytváření převodky z příjemky nebo přijaté objednávky vám nyní program POHODA nabídne vložení zásoby do převodky v částečném množství, pokud není vybrané zásoby na skladě dostatek.

nahoru

Personalistika a mzdy

Do agendy Personalistika byly přidány poštovní sestavy: štítky adres, obálky a poštovní podací arch.

Každému zaměstnanci v agendě Personalistika můžete zadat e-mailovou adresu.

E-mailové adresy svých zaměstnanců tak můžete mít na jednom místě s jejich dalšími kontaktními údaji. Můžete je využít také pro komunikační funkce v programu POHODA, např. pro odeslání výplatního listu ve formátu PDF všem (vybraným) zaměstnancům najednou. Každý z nich samozřejmě do své e-mailové schránky dostane jen svůj výplatní list.

Se čtveřicí nových povelů v agendě Personalistika si usnadníte komunikaci se zaměstnanci:

 • Pomocí povelu Nový hovor zobrazíte dialogové okno pro vytáčení telefonních čísel přes modem.
 • Povelem Nová zpráva založíte novou zprávu elektronické pošty ve svém výchozím poštovním programu.
 • Povel Hromadná zpráva vytvoří soubor Email.txt obsahující elektronické adresy vybraných zaměstnanců. V dialogovém okně, které se zobrazí po použití tohoto povelu, otevřete vytvořený soubor kliknutím na tlačítko Hromadná zpráva. Soubor se automaticky uloží do složky Log ve složce programu POHODA.
 • Prostřednictvím povelu Adresy do Outlooku zkopírujete adresy zaměstnanců do kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook. V nabídce zobrazeného dialogového okna je možné zvolit, zda chcete kopírovat aktuální záznam, na kterém máte kurzor, nebo vybraný seznam zaměstnanců.

Všechny tyto povely naleznete v agendě Personalistika v nabídce Záznam/Komunikace.

nahoru

Kasa a Kasa Online

U aktuálně vytvářeného dokladu je možné nově změnit zaokrouhlení DPH, resp. celkové hodnoty dokladu.

Zaokrouhlení dokladů se nyní přebírá z agendy Globální nastavení/Prodejky. Pokud potřebujete u konkrétního dokladu použít jiné zaokrouhlení, použijte povel Záznam/Zaokrouhlit. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete upravit přednastavené zaokrouhlení DPH, resp. celkové částky. Úprava bude mít vliv pouze na aktuálně vytvářený doklad.

Na dotykovém displeji je možné pro úpravu zaokrouhlení dokladu využít povel Zaokrouhlit pod tlačítkem Funkce 2.

Pro pohodlnější práci v dialogovém okně Vyúčtování prodeje za pomoci dotykového displeje byl výklopný seznam s výběrem formy úhrady nahrazen tlačítky s jednotlivými formami.

Panel členění zrychlí orientaci ve skladech a výběr zboží do prodejního dokladu. Konkrétní položku není nutné hledat v celém aktuálně vybraném skladu, ale v jeho jednotlivých úrovních.

Panel s členěním skladu se zobrazí v novém okně po kliknutí na ikonu  na standardní liště nebo po použití klávesové zkratky CTRL+P. Na dotykovém displeji je možné jej vyvolat pomocí povelu Panel členění pod tlačítkem Funkce 2.

POHODA 9800: Zobrazený panel členění odpovídá aktuálně vybranému skladu - změníte-li sklad, uvidíte členění nově vybraného skladu; okno Panel členění můžete libovolně posouvat

Okno zobrazuje členění aktuálně vybraného skladu. Se změnou skladu se změní i zobrazené členění. Pro výběr skladu slouží i nadále výklopný seznam v pravé části agendy Kasa Online, resp. Prodej.

Přepínat se mezi oknem Panel členění a agendou Kasa Online, resp. Prodej můžete myší nebo klávesovou zkratkou ALT GR+T.

Pro agendu Kasa Online byla přidána možnost nastavení klienta terminálového serveru.

Tímto nastavením jednoznačně přiřadíte jednotlivým Kasám klienta terminálového serveru. Při spouštění Kasy Online vzdáleným přístupem díky tomu POHODA rozezná klienta terminálového serveru a rovnou spustí příslušnou Kasu.

V agendě Nastavení/Kasy nejprve zatrhněte volbu Použít jako klient Terminal Serveru a pak použijte tlačítko Načíst. Dojde k načtení názvu klienta a terminálového serveru, na kterém má být Kasa Online spouštěna.

V případě, že již nebudete chtít agendu Kasa Online používat na terminálovém serveru, odtrhněte volbu Použít jako klient Terminal Serveru a tlačítkem Načíst znovu načtěte název konkrétního počítače, na kterém má být agenda Kasa Online spouštěna.

V případě operačního systému Windows XP není možné načíst klienta terminálového serveru, protože tato funkce není tímto operačním systémem podporována.

Nově si můžete nastavit podbarvení editovatelných polí pro agendu Prodej programu POHODA Kasa.

V agendě Uživatelské nastavení v sekci Ostatní zatrhněte volbu Nastavit barvu pozadí editovatelných polí a z výklopného seznamu si vyberte barvu podle svého uvážení.

Nabídku tiskových sestav v agendě Prodej programu POHODA Kasa, resp. v agendě Kasa Online rozšířily sestavy Dodací list (anglicky) a Dodací list (německy).

nahoru

Homebanking

Spektrum možností automatického párování dokladů rozšířilo párování podle shodného variabilního symbolu.

Pokud nyní máte více shodných variabilních symbolů a částka úhrady se zároveň liší od částky na dokladu, nedochází k automatickému párování plateb. Díky nové volbě může POHODA automaticky zlikvidovat doklady se stejným variabilním symbolem do částky úhrady uvedené na výpisu. U posledního dokladu tedy provede pouze částečnou likvidaci. Likvidace se provádí od dokladu s nejstarším datem splatnosti.

Volbu Párování podle shodného VS najdete u jednotlivých bank, resp. bankovních služeb v agendě Nastavení/Homebanking.

POHODA nově podporuje elektronický platební styk s bankou LBBW.

Nastavení této služby provedete v agendě Nastavení/Homebanking.

nahoru

Internetové obchody

Komunikace programu POHODA s obecným internetovým obchodem byla rozšířena o FTP klienta. Ten nyní umožňuje odeslat obrázky a další soubory související s nabízeným zbožím do vašeho e-shopu.

Pro nastavení FTP klienta přibyla v agendě Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů u typu Obecný internetový obchod nová záložka s názvem FTP klient. Zde vyplníte veškeré potřebné údaje, např. adresu FTP serveru, port, uživatelské jméno a heslo pro připojení. Dále zde nadefinujete cílovou složku pro uložení dat (obrázků, resp. souvisejících souborů) na FTP serveru.

Samotné odesílání dat do e-shopu zahájíte známým povelem Soubor/Datová komunikace/Internetové obchodování. Zobrazí se průvodce Internetové obchodování, ve kterém na první straně vyberete volbu Obrázky, související soubory a na další straně se rozhodnete, zda chcete exportovat všechny, nebo jen změněné soubory a zda se mají soubory uložené se stejným názvem v cílové složce přepsat.

POHODA 9800: Při odesílání dat do e-shopu v průvodci kromě jiných parametrů zvolte, co vše se má odeslat a co se má stát se soubory se shodnými názvy

U internetového parametru typu Seznam můžete nově definovat pořadí hodnot.

Zatržením volby Změnit pořadí hodnot seznamu můžete pomocí šipek upravit pořadí hodnot definovaných u konkrétního seznamu. Pořadí je možné měnit u celého seznamu nebo u vybraných položek seznamu. Pořadí bude zachováno i při odeslání na váš e-shop.

Pořadí změníte v dialogovém okně Hodnota parametru – "Seznam", které otevřete povelem Hodnota z místní nabídky zobrazené přes pravé tlačítko myši.

POHODA 9800: Pomocí šipek můžete měnit nejen pořadí parametru typu Seznam mezi ostatními, ale i jednotlivých položek z daného seznamu

Ke každému produktu můžete nově přiřadit rozšiřující vlastnost typu Připravujeme a podrobněji tak rozčlenit zboží ve svém e-shopu.

Vlastnost typu Připravujeme nastavíte jednotlivým skladovým položkám v agendě Zásoby na záložce Internet v sekci Vlastnosti.

nahoru

Ostatní

POHODA obsahuje kalkulačku, kterou můžete použít nejen pro jednoduché výpočty, ale také k přenesení výsledků do aktivního pole ve formuláři agendy.

Nejprve umístěte kurzor do pole, ve kterém potřebujete něco vypočítat. Poté některým z následujících způsobů zapněte kalkulačku: kliknutím na ikonu  , klávesovou zkratkou SHIFT+F11 nebo povelem Soubor/Nástroje/Kalkulačka. Po potvrzení klávesou ENTER program vloží vypočtenou hodnotu do pole, ve kterém je umístěn kurzor.

Pozor, kalkulačku je možné vyvolat z jakéhokoliv editovatelného pole a kalkulačka může výsledek vložit do všech polí pro částku nebo text ve formuláři. Budete-li tedy chtít přenést výsledek z kalkulačky, ujistěte se před jejím zapnutím, že máte kurzor ve správném poli, abyste si přenosem výsledku nepřepsali jiný údaj.

Kalkulačku můžete pomocí tlačítka > přepnout do textového režimu, ve kterém uvidíte právě zadávané hodnoty. Jednotlivé hodnoty je možné i zpětně měnit.

Funkčnost exportu pro Českou poštu byla rozšířena o export do formátu CSV s možností úprav exportovaných údajů.

POHODA 9800: V průvodci exportem údajů pro Českou poštu můžete vybrat formát dat a vyplnit, resp. vybrat další parametry exportu

V zobrazeném průvodci vyberte volbu Export podacích archů a zadejte doplňující parametry potřebné pro vyplnění podacích archů, např. formát souboru, druh zásilky, hmotnost (u skladových položek se vyplňuje automaticky), kód služby. Na další straně se zobrazí tabulka s přehledem exportovaných údajů, které můžete ještě upravit podle svých potřeb. Funkce nově umožňuje exportovat podací archy do souboru CSV, který poté jednoduše naimportujete do aplikace Podání online od České pošty.

Soubor lze vytvořit z agendy Adresář, Vydané faktury a Vydané zálohové faktury prostřednictvím průvodce Export databáze, který vyvoláte povelem Soubor/Datová komunikace/Export databáze a zatržením volby Česká pošta.

Do administrátorských funkcí bylo přidáno právo na zobrazení záložky Historie záznamů. Jednoduše tak určíte, kdo má či nemá mít možnost vidět úpravy záznamů.

Výchozím předpokladem toho, aby se historie vůbec mohla zaznamenávat, byť jen na pozadí, je mít v agendě Globální nastavení/Historie u požadovaných agend zatrženu volbu Zapnuto. Nyní můžete ovlivnit, komu se má v agendách se zapnutým sledováním změn záložka Historie záznamu zobrazovat a komu nikoliv:

 • V agendě Globální nastavení/Historie je u dané agendy zatržena volba Záložka – záložku Historie záznamu uvidí všichni uživatelé programu POHODA.
 • V agendě Globální nastavení/Historie není u dané agendy zatržena volba Záložka, zároveň je však zatržena nová administrátorská funkce Zobrazit záložku historie – záložku Historie záznamu uvidí pouze administrátor a uživatelé s tímto novým administrátorským právem.

Novou volbu Zobrazit záložku Historie najdete ve stromu práv Administrátorské funkce v agendě Nastavení/Přístupová práva.

V agendě Globální nastavení/Historie je možné hromadně zatrhnout volbu Zapnuto, resp. Záložka.

Pokud evidujete historie změn, můžete prostřednictvím povelu Označit vše, resp. Zrušit označení nastavit stejnou volbu u všech agend najednou. Povel se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši na záhlaví sloupce Zapnuto, resp. Záložka.

Do dialogového okna O aplikaci (Informace o systému), které otevřete prostřednictvím povelu Nápověda/O aplikaci, a do e-mailové zprávy pro zákaznickou podporu byly přidány informace o aplikační a datové složce programu POHODA. Jejich prostřednictvím jednoduše zjistíte, kde je program POHODA nainstalován a kam ukládá data.

Mezi poštovními tiskovými sestavami přibyla sestava Seznam dobírkových balíků PPL.

POHODA nově podporuje online elektronické váhy CAS.

Byl upraven a rozšířen formát XML:

 • Byla přidána možnost exportovat pouze nové nebo změněné záznamy dokladových agend, agend Adresář a Zásoby. (Novinka se týká pouze XML verze 2.0.)
 • XSD schéma Zásoby bylo rozšířeno o informace týkající se vykazování údajů pro Intrastat.

nahoru

POHODA E1

Synchronizaci skladů je možné nově spouštět ručně z agendy Zásoby, resp. v předem určený čas pomocí předdefinované automatické úlohy.

V minulém roce přibyla v systému POHODA funkce, jejíž pomocí dochází k automatické aktualizaci údajů mezi jednotlivými sklady. Změna provedená u skladové položky ve vzorovém skladu se automaticky promítne do odpovídajících položek v navázaných skladech.

Nově můžete synchronizaci skladových položek spustit také ručně. Prostřednictvím průvodce Synchronizace skladů nastavíte potřebné parametry pro ruční spuštění aktualizace skladových hodnot, tj. vyberete vzorový sklad a sklady, které chcete synchronizovat, dále nastavíte údaje pro rozpoznání shodnosti zásob a údaje, které chcete synchronizovat.

Průvodce otevřete povelem Záznam/Synchronizace skladů v agendě Sklady/Zásoby. Povel je dostupný pro administrátora, resp. uživatele, který má v agendě Nastavení/Přístupová práva přiřazenou administrátorskou funkci Ruční synchronizace skladů.

Pouze připomínáme, že v agendě Sklady/Sklady musíte u každého skladu nastavit, zda se mají synchronizovat jeho skladové položky podle jiného (vzorového) skladu, nebo naopak chcete synchronizovat položky na jiném skladu podle tohoto. Shodnost skladových karet se posuzuje podle údajů zvolených v agendě Globální nastavení/Sklady 1 sekce Převod mezi sklady.

Nechcete-li provádět aktualizaci dat v navázaných skladech automaticky ihned při změně údajů ve vzorovém skladu nebo ručně přes nabídku Záznam/Synchronizovat sklady, nastavte si automatickou úlohu, která synchronizaci provede v předdefinovaném čase za vás.

V průvodci Automatická úloha vyberete typ činnosti Synchronizace skladů a účetní jednotku, pro kterou chcete aktualizaci skladových položek provádět. Na dalších stranách nastavíte potřebné parametry pro synchronizaci skladů, a to vzorový sklad a sklady, které chcete synchronizovat, dále navolíte údaje pro rozpoznání shodnosti zásob a hodnoty (např. Text, DPH, Cena, apod.), které chcete synchronizovat.

Poté již stačí nastavit pravidelný časový interval, ve kterém se bude automatická úloha spouštět. Nastavení provedete v agendě Automatické úlohy, kterou lze otevřít v agendě Účetní jednotky prostřednictvím povelu Databáze/Automatické úkoly.

Do agendy Volitelné parametry byl pro parametry agend přidán nový datový typ Text (dlouhý).

Tento datový typ umožní zadat 1 až 32 000 znaků a můžete jej použít například pro detailní popis zboží.

Reklamační a servisní záznamy byly dosud uzamykány zámkem k datu spolu s ostatními skladovými doklady. Nově je možné nastavit zámek k datu pro tyto záznamy samostatně.

POHODA 9800: Chcete-li reklamační a servisní záznamy zamykat, nastavte pro ně zámek k datu samostatně

V řadách POHODA SQL a POHODA E1 se nyní při zálohování databáze účetní jednotky zálohuje také systémová databáze.

Pro obnovu systémové databáze byl do nabídky Soubor/Zálohování přidán povel Načíst systémovou zálohu.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503076 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout