Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2011

Update POHODA, rel. 9709

K dispozici od: 4. 5. 2011

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Leden 2011, rel. 9700 (resp. 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9705. 

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 9709 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Účetnictví
 • V ekonomické řadě POHODA E1 a SQL je již možné provést uzávěrku kurzových rozdílů pohledávek a závazků.
 • Bylo upraveno přeúčtování vydaných opravných daňových dokladů v případě, že v agendě Globální nastavení/Daně je vyplněn účet pro účtování Dobropisů, resp. Opravných daňových dokladů.
 • Správně se nabízí hodnota K proplacení u opravných daňových dokladů při přenosu do příkazu k úhradě i v případě, že je již doklad částečně uhrazen.
 • Bylo zapracováno automatické párování záporných opravných daňových dokladů. Záporný vydaný opravný daňový doklad se automaticky likviduje jako záporný příjmový bankovní doklad a naopak.
Ostatní
 • Již je možné smazat kategorii internetových obchodů v agendě Nastavení/Internetové obchody/Kategorie internetových obchodů.
 • V agendě Kasa Online, resp. modulu KASA byla optimalizována práce s Adresářem.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2011, rel. 9708 ze dne 14. 4. 2011:

 • Do agendy Nastavení/Seznamy/Členění DPH bylo přidáno nové pole pro výběr kódu předmětu plnění pro evidenci režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Požadovaný kód vyberete u příslušného členění DPH. Máte-li v uvedeném režimu více druhu zboží, je nutné na každý kód předmětu plnění vytvořit další členění DPH. Elektronické podání bude zapracováno do některé z následujících aktualizací.
 • Byl upraven tiskopis Přehled o výši pojistného, který naleznete v agendy Mzdy/konkrétní měsíc.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2011, rel. 9707 ze dne 7. 4. 2011:

Účetnictví
 • Bylo umožněno automatické přeúčtování vydaných opravných daňových dokladů na analytické účty.
 • U příspěvkových organizací byl upraven export dat do XML u tiskové sestavy Výkaz zisku a ztráty pro rok 2011.
Ostatní
 • Opravné daňové doklady je možné automaticky vytvořit i z agendy Reklamace, resp. přenést do agendy Reklamace nebo Servis.
 • Na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti se zobrazí měsíční průměrný výdělek i v případě, že není vystavena mzda v měsíci odchodu.
 • PZD: Bylo upraveno sehrávání dat v případě, kdy pobočka vytváří příkazy k úhradě.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2011, rel. 9706 ze dne 30. 3. 2011:

DPH od 1. 4. 2011
K 1. dubnu nabývá účinnosti zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dle této novely se ruší pojmy dobropis a vrubopis a nahrazují se pojmem opravný daňový doklad. Do agendy Přijaté a Vydané faktury byl z tohoto důvodu přidán nový typ dokladu, a to Opravný daňový doklad.

Opravný daňový doklad je možné vystavit od data 1. 4. 2011 a musí splňovat náležitosti uvedené v § 45 zákona o dani z přidané hodnoty. Povinnou náležitostí je i důvod opravy, který doplníte v poli Text. Nově je možné vystavit opravný daňový doklad záporně (bývalý dobropis) nebo kladně (bývalý vrubopis). Dle zadaného opravného daňového dokladu dojde i k jeho zaúčtování, tj. záporně nebo kladně. Změna oproti dobropisům je i při úhradě opravných daňových dokladů. Doklady zadané v agendě Vydané faktury se vždy likvidují na příjmový bankovní, resp. pokladní doklad. Opravné daňové doklady zadané v agendě Přijaté faktury se likvidují na výdajový bankovní, resp. pokladní doklad.

Na opravném daňovém dokladu (záporném i kladném) musíte vyplnit pole Uplat. DPH. (U vydaných dobropisů se dříve jednalo o pole Odp. DPH.) Dle tohoto data vstoupí doklad do přiznání k dani z přidané hodnoty. U kladného vydaného opravného daňového dokladu vyplňte datum ihned po vystavení dokladu. U záporného vydaného opravného daňového dokladu uvedete den dle zákona o DPH, tj. den, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad.
U přijatých opravných daňových dokladů vyplníte datum obdržení dokladu do pole Datum odp./doruč. Dle tohoto data vstoupí údaje do přiznání DPH.

Opravný daňový doklad k aktuální faktuře je možné také vystavit automaticky prostřednictvím povelu Záznam/Vystavit opravný daň. doklad.

Náležitosti daňového dokladu jsou uvedeny v § 28 zákona o DPH. Pokud doklad všechny tyto náležitosti neobsahuje, je možné nárok prokázat jiným způsobem. Tato možnost neplatí, když chybějícími náležitostmi jsou DIČ a údaje rozhodné pro výpočet daně, např. základ daně. Z tohoto důvodu byla doplněna kontrola DIČ u dokladů zadaných v agendě Vydané a Přijaté faktury, resp. Vydané a Přijaté zálohové faktury. Pokud nechcete, aby Vás program upozornil na chybějící DIČ u záznamů, zrušte zatržení volby Kontrolovat DIČ u dokladů v agendě Globální nastavení/Daně.

Zálohy na služby poskytované v rámci EU
Pokud nakupujete služby s místem plnění v tuzemsku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě nebo zahraničních osob povinných k dani a úhrada za tyto služby probíhá formou zálohových plateb před samotným poskytnutím služby (před datem uskutečnění zdanitelného plnění), musíte u zálohy vyměřit DPH na vstupu a výstupu, a to nejpozději do konce měsíce, ve kterém byla záloha uhrazena. Z tohoto důvodu byla do agendy Přijaté zálohové faktury přidána volba Záznam/Vyměřit DPH. V zobrazeném dialogovém okně musíte ručně upravit částku dokladu na částku skutečné úhrady. Obdržený zúčtovací doklad zadáte do agendy Přijaté faktury standardním způsobem a vyměříte DPH již ze zbývající části, tj. celkovou částku ponížíte o uhrazenou zálohu, u které už jste provedli samovyměření dříve.

Podrobnější popis změn DPH od 1. dubna 2011 naleznete zde.

Do dalších verzí ohledně DPH připravujeme:
 • Možnost vytvoření opravného daňového dokladu z agendy Reklamace
 • Automatické párování opravných daňových dokladů (homebanking)
 • Přeúčtování opravných daňových dokladů na analytické účty
 • Opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44)
 • Přenesení daňové povinnosti dle § 92a

Účetnictví
 • Na tiskovou sestavu Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B již vstupuje správná hodnota v poli Letošní odpis i v případě, že majetek je zadán se starším rokem zařazení než aktuální rok. Tiskovou sestavu naleznete v agendě Účetnictví/Daň z příjmů.
 • U příspěvkových organizací bylo aktualizováno XML schéma pro elektronické odesílání výkazů do CSÚIS (balíček č. 9 až 11).
Personalistika a mzdy
 • Bylo upraveno vyplňování čísla popisného a orientačního na tiskové sestavě Přehled o platbě zdrav. pojištění zaměstnavatele.
 • Na tiskovou sestavu Přehled nepřítomností již nevstupují zaměstnanci, kteří nemají ve vybraném období zadanou žádnou nepřítomnost.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2011 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
XML
 • Upraveno XML schéma (verze 2) pro číslo zakázky, kdy je nově možné zadat až 12 znaků.
 • Přenos adresy do dokladu byl upraven dle programu POHODA.
Ostatní
 • Bylo optimalizováno načítání balíčků pobočkového zpracování dat na SQL serveru.
 • Byl upraven export výkazu pro Intrastat v případě, že byl výkaz odeslán na Portál veřejné správy v době od 0:00 do 4:40 hodin.
 • Rozšíření chybových kódů v rámci komunikace programu POHODA s obecným internetovým obchodem.
 • Bylo upraveno vkládání skladových položek do dokladů v případě, že je nastavena individuální sleva na cenovou skupinu.
 • Již lze změnit hodnotu parametru typu Ano/Ne v agendě Zásoby na záložce Internet.
 • Název vytvořeného PDF souboru se generuje dle názvu tiskové sestavy při tisku.
KASA a KASA Online
 • Do programu POHODA Kasa byl doplněn kompakt databáze a čekací dialog při sehrávání dat z programu POHODA. Nyní již nedochází k neúměrnému zvyšování velikosti databáze programu POHODA Kasa.
 • Na operačním systému Windows XP SP3 se již náhled na obrázek skladové zásoby zobrazí korektně.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2011, rel. 9705 ze dne 7. 3. 2011:

Personalistika a mzdy
 • Byl aktualizován tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech na vzor č. 19.
 • Bylo upraveno vyplňování čísla popisného a orientačního na tiskové sestavě Hromadné oznámení zaměstnavatele.
 • Při elektronickém odeslání Přehledu o výši pojistného se vloží do vytvářeného XML souboru v položce <sazba> správně kód 2 v případě, že je zatržena volba Vyšší sociální pojistné v agendě Globální nastavení/Mzdy 1. 
 • Na tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vstupuje na řádek 03 – Název právnické osoby i dodatek obchodního jména.
Ostatní
 • V režimu PZD Účetní/Klient se nově přenáší číselné řady jednotky Účetní i na jednotku Klient a tím je možné v řadě POHODA E1 na jednotce Klient nastavit práva dle číselných řad jednotky Účetní. I nadále platí, že Klient číselnou řadu jednotky Účetní nemůže použít.
 • Pokud se vytvoří skladová karta pomocí převodky, přenesou se na ní všechny údaje ze záložky Internet dle zdrojové zásoby.
 • Byla provedena úprava „Response“ zprávy programu POHODA. Pokud se nepodaří při aktualizačním importu XML nalézt záznam v programu POHODA, pak bude Response zpráva obsahovat hlášení „Zadaný záznam se nepodařilo najít“.
Kasa a Kasa Online
 • Při zjištění ceny v programu Kasa, resp. v agendě Kasa Online již nedojde k ukončení aplikace.
 • Upravena funkčnost dotykového displeje při vkládání slevy na položku.
 • Při vytvoření nové prodejky nedochází k vymazání údajů z polí EAN, Kód, PLU, Množství, aby bylo možné tyto údaje uchovat při filtrování zásob.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2011, rel. 9704 ze dne 16. 2. 2011:

Personalistika a mzdy
 • Byla přidána tisková sestava Příloha č. 2 k „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“, která uvádí souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech zaměstnanců – nerezidentů. U každého zaměstnance, který má být uveden na této příloze, zatrhněte na záložce Cizinec volbu Nerezident. Na této záložce můžete také do nově přidaných polí uvést DIČ tohoto zaměstnance, pokud mu bylo domovským státem přiděleno, a jím zaplacené zahraniční pojistné.
  Pole Údaje o cizinci bylo přejmenováno na Číslo pasu. Musí se jednat o jedinečné údaje. Vyplněním tohoto pole zaktivujete ostatní pole na záložce Cizinec.
 • Byla přidána možnost elektronického odeslání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh. Elektronické odeslání provedete za všechny přílohy najednou prostřednictvím povelu Export, který naleznete v dialogovém okně Tisk u tiskové sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Pokud vyjde přeplatek z ročního zúčtování záloh nižší než 50 Kč, nevstoupí již hodnota do pole Přeplatek a neovlivní výši mzdy.
 • Správně se promítne roční zúčtování do mezd i v případě, že vyjde kladný přeplatek na dani a záporný doplatek na daňovém bonusu.
Účetnictví a fakturace
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty s platností od 1.1.2011 je možné odeslat elektronicky na daňový portál EPO, resp. na Portál veřejné správy.
 • U firem, které vedou daňovou evidenci, se již na tiskové sestavě Tabulka pro přílohu daně z příjmů zobrazí správná hodnota i v případě, že dobropis je zároveň stornovaný. Sestavu naleznete v seznamu tiskových sestav, které vyvoláte z informační plochy.
 • U firem, které vedou daňovou evidenci, je možné přidat v agendě Vydané zálohové faktury sloupec Daňový doklad.
Ostatní
 • Pro vykazování údajů pro Intrastat byl upraven seznam sledovaných druhů zboží se statistickým znakem a dodací podmínky, které odpovídají Incoterms 2010.
 • E1: Ve vytvořených uživatelských agendách je již možné použít povely Tiskové sestavy, Tisk tabulky, Export tabulky a Otevřít v Excelu z místního menu, které vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka myši.
Kasa a Kasa Online
 • Byl změněn font písma pro údaj Celkem v dialogovém okně Vyúčtování prodeje tak, aby docházelo ke správnému zobrazení i na operačním systému Windows XP.
 • Byla upravena funkčnost odložených prodejek.
 • I když není aktivní dotykový displej, je možné vyhledat zásobu pomocí vyhledávacího pole.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2011, rel. 9703 ze dne 3. 2. 2011:

Personalistika a mzdy
 • Interní doklad na zaúčtování náhrady za nemoc se vytvoří i v případě, že není zatržena volba Vyšší sociální pojistné v agendě Globální nastavení/Mzdy 1.
 • Bylo upraveno elektronické podání tiskopisu Přehled o výši pojistného.
 • V průvodci Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je možné ručně upravit sloupec 2. Průvodce vyvoláte prostřednictvím stejnojmenné tiskové sestavy v agendě Personalistika.

Ostatní
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu pro elektronické podání DPH přes Portál veřejné správy.
 • Již je možné zobrazit náhled na obrázek přiřazený ke skladové položce na záložce Internet v agendě Sklady/Zásoby.
 • Import skladových zásob včetně přiřazení prodejních cen je již možné provést prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Import agendy.
 • Výkazy pro Intrastat za rok 2010 je již možné elektronicky odeslat přes Portál veřejné správy, webovou aplikaci InstatOnline či přes program IDES.
Kasa
 • Při aktualizaci programu POHODA KASA již nedochází k zobrazení informace Runtime Error.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2011, rel. 9702 ze dne 24. 1. 2011:

 • Byl upraven mechanismus automatických aktualizací programu POHODA Leden 2011. Z tohoto důvodu je tento update vydáván jako plná instalace a nikoliv jako aktualizační balíček.
 • V průvodci Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně je možné ručně upravit sloupec 2. Průvodce vyvoláte prostřednictvím stejnojmenné tiskové sestavy v agendě Personalistika.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2011, rel. 9701 ze dne 20. 1. 2011:

 • Při vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíc prosinec, resp. 4q roku 2010 se již správně vyplňuje pole Kód období následujícího roku.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504561 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout