Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2010

Update POHODA, rel. 9604

K dispozici od: 29. 12. 2010

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2010, rel. 9600 (resp. 96019602,  9603).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9603. Pokud už Kasu, rel. 9603 máte nainstalovanou, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy.

Upozornění pro PZD:  V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 9604 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Nové typy členění DPH platné od 1. ledna 2011

 • Od 1. ledna 2011 je v platnosti nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty, tiskopis č. 25 5401 MFin 5401, vzor č. 17, vydaný Ministerstvem financí ČR. Poprvé se použije za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.

  Z tohoto důvodu byla agenda Členění DPH rozšířena o nové typy členění DPH platné od 1. ledna 2011, resp. od 1. dubna 2011. Po aktualizaci programu bude účetní jednotka 2010 obsahovat staré i nové typy členění DPH, proto je nutné důkladně kontrolovat, zda je k dokladu přiřazeno správné členění. Členění DPH platná pro rok 2010 obsahují na počátku písmeno „x“ a po datové uzávěrce roku 2010 budou vymazána.

  Agendu Členění DPH si upravte dle zvyklostí používaných ve Vaší firmě. U členění DPH, které chcete používat, zatrhněte volbu Nabízet. Do dokladu se poté nabídnou pouze ta členění, která mají tuto volbu aktivovanou.

  Pokud je vzhledem k datu zdanitelného plnění nebo datu odpočtu použito nesprávné členění DPH, program Vás při ukládání dokladů na tuto skutečnost upozorní. Prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Doklady se špatným členěním lze snadno a rychle zkontrolovat, zda je u dokladů použito správné členění DPH. Tiskovou sestavu naleznete v agendě Přiznání DPH.

  Při zvolení režimu účtování v následujícím období bez datové uzávěrky doporučujeme v agendě uživatelské nastavení změnit nastavení členění DPH. Staré typy členění DPH, tj. s písmenem „x“ na začátku, nahraďte typy novými. Tím si usnadníte zápis účetních dokladů spadajících do roku 2011. Budete-li zapisovat doklad ještě s datem 2010, ručně přiřadíte členění DPH obsahující na počátku písmeno „x“.

  Změnu členění DPH doporučujeme provést i u jednotlivých splátek leasingového majetku splatných po 1. lednu 2011. Úpravu proveďte v agendě Majetek/Leasingový majetek na záložce Splátky ještě před vystavením ostatních závazků.

  Možnost vystavení nového přiznání pro rok 2011 bude zapracována až do verze POHODA Leden 2011, rel. 9700.

Příspěvkové organizace

 • Pro příspěvkové organizace byla do agendy Účetnictví/Výkazy pro MF přidána další část účetní závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a to Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích a Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu.

  Automatické načtení dat z účetnictví umožňuje příloha č. 3 a to prostřednictvím povelu Načíst data v sekci Obecné. Po zvolení tohoto povelu se zobrazí agenda Účetnictví/Analýzy, ve které naleznete upravenou předlohu Cash flow vycházející z výchozího nastavení rozvahových účtů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pokud budete účtovat na účty, které nejsou touto vyhláškou do Cash flow zahrnuty, je nutné definici doplnit. Údaje do přílohy č. 4 je třeba doplnit ručně.

  Prostřednictvím volby Exportovat do XML provedete export příslušných výkazů pro předání do CSÚIS.

Účetnictví a sklady

 • Pole Země u adresy nemá vliv na slučování dokladů vstupujících do souhrnného hlášení.
 • Upraveno vstupování dat na tiskové sestavy Výsledovka po střediscích, resp. činnostech, Výsledovka po střediscích a činnostech analyticky, Rozvaha po střediscích, resp. činnostech a Rozvaha po střediscích a činnostech analyticky. Změny se projeví až v novém účetním období.
 • V případě rozdílného kurzu cenové skupiny a dokladu se již při přenosu přijaté objednávky do vydané objednávky v cizí měně vloží správná cena.

Ostatní

 • Byl aktualizován tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro VZP.
 • Elektronická podání je již možné podepisovat také pomocí klíče na čipové kartě.
 • Import dat z MDB databáze je možné provést do POHODA E1 i v případě, že jsou definovány volitelné parametry.
 • Již dojde ke správnému sehrání balíčků z programu Kasa do programu POHODA i v případě, že balíček obsahuje velké množství prodejek z různých dnů a zaúčtování se provádí po dnech.
 • Text předmětu se již neořízne v případě použití diakritiky a odeslání přes SMTP server.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2010, rel. 9603 ze dne 3. 12. 2010:

Účetnictví

 • Pokud je položková faktura v cizí měně s různým členěním DPH, vstupuje případné zaokrouhlování do přiznání DPH pouze u jedné z položek.
 • Na tiskové sestavě Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B, kterou naleznete v agendě Účetnictví/Daň z příjmů, se již správně zobrazují odpisy aktuálního roku.

Sklady

 • Pokud je v agendě Adresář zadána individuální sleva ve výši 0 % a změní se prodejní cena zásoby, přepočítá se automaticky i tato individuální cena.
 • Pokud je vytvořen servisní nebo reklamační záznam s adresou, zaznamenávají se i tyto záznamy u dané adresy na záložce Doklady v agendě Adresář.
 • I když není pole Odbyt u skladové zásoby zatržené, nabízí se pro vložení do zákaznické reklamace.

Ostatní

 • V souvislosti s přechodem na bezpečnější hashovací algoritmus využívaný při vytváření elektronického podpisu byl implementován algoritmus SHA 2. Toto se týká aplikací využívajících Portál veřejné správy.
 • Bylo optimalizováno odesílání PDF dokumentů e-mailem.
 • V agendě Globální nastavení/Majetek je již opět možné přepnout se do agendy Předkontace v poli Pojistné prostřednictvím klávesy F5, resp. tři tečky.
 • Při rozšíření sekce Prodejka se zvětšuje i pole Zákazník včetně výklopného seznamu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2010, rel. 9602 ze dne 11. 11. 2010:

Upozornění: Z důvodu změn v aplikaci POHODA bude po instalaci aktualizace použito výchozí nastavení ovládacích prvků. Po nainstalování update 9602 nebudou k dispozici uživatelské úpravy ovládání programu (např. vlastní klávesové zkratky nebo upravená nástrojová lišta).

Mzdy

 • Při zadání nemoci, ošetřovného a karantény na záložce Nepřítomnost v agendě Personalistika je možné zadat v poli Číslo rozhodnutí až 20 znaků.
 • V agendě Mzdy/Mzdy se ve sloupci Zaměstnanec zobrazují jména všech zaměstnanců bez ohledu na datum nástupu.
 • Na tiskové sestavě Karta zaměstnance v agendě Personalistika se již správně vyplňují stavy pracovníků.
 • Na tiskovou sestavu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění vstupuje na stranu 2 bod b) příjem ze zaměstnání malého rozsahu.
 • Pokud není zatržena volba Sumarizace ostatních závazků v agendě Mzdy/Seznamy/Penzijní fondy, vloží se do vytvářených závazků správná předkontace z agendy Globální nastavení/Mzdy 2.

Účetnictví a fakturace

 • V agendě Účetnictví/Analýza na záložce Definice analýzy bylo rozšířeno pole Definice na 255 znaků.
 • Na tiskovou sestavu Zálohové faktury k vystavení daň. dokl. již vstupuje správný výběr dat.

Sklady

 • Do agendy Servis byla přidána tisková sestava Součet položek, prostřednictvím které můžete zjistit i ručně zapsané položky.
 • POHODA E1: Do agendy Sklady/Inventurní seznamy byla přidána tisková sestava Inventurní rozdíly, prostřednictvím které můžete porovnat evidenční stav zásob k určitému datu se skutečným stavem zásob z vybraných inventurních seznamů.
 • Po založení nového dokladu v agendě Převod se již přednastaví číselná řada, která je vyplněna v agendě Uživatelské nastavení/Číselné řady.
 • Na tiskové sestavě Výdejka ze skladu, kterou naleznete v agendě Sklady/Výdejky, se správně tiskne odřádkování na záložce Poznámka.
 • U skladových položek vydané faktury se již vyplní předkontace dle pole Výnos i v případě přenosu položek z vydané zálohové faktury, která vznikla z přijaté objednávky importované z eFormu.
 • POHODA E1: Při exportu agendy Zásoby se již správně pojmenují sloupce prodejních cen.

Adresář

 • Splatnost dokladů nastavená v agendě Adresář v poli Splatnost se nyní přenáší i do závazků.
 • Prostřednictvím povelu Záznam/Komunikace/Adresy do Outlooku, který naleznete v agendě Adresář, se již správně přenesou kontakty do programu Microsoft Outlook.

Internetové obchody

 • Při importu přijatých objednávek z internetového obchodu Zoner inShop a Vltava se do dokladu vkládají jednotlivé položky, ze kterých se složené zásoby skládají.
 • Při importu zákazníků z internetového obchodu Zoner inShop do agendy Adresář se u již existujících adres neaktualizuje cenová skupina.

XML

 • Správně se již zobrazí ceny položek kompletu i v případě XML importu dokladu v cizí měně.
 • Při importu vydané faktury se respektuje nastavené zaokrouhlení zadané v XML souboru.
 • Element <text> byl rozšířen na 240 znaků.
 • Při XML importu se kontrolují práva na jednotlivé sklady. Nemá-li uživatel právo na sklad, import se neprovede.
 • Pokud v XML importu skladové zásoby bude u více obrázků uveden parametr default="true", v programu POHODA se jako výchozí označí první takto zadaný obrázek. Nebude-li ani jeden obrázek obsahovat tento parametr, bude v programu POHODA jako výchozí označen první obrázek v XML souboru.
 • Nebude-li v XML souboru u objednávky vyplněna adresa, nebude doklad importován do programu POHODA.
 • Pokud není v agendě Globální nastavení/Adresář zatržena volba Používat složku dokumentů, XML import obrázků do agendy Zásoby nelze provést.
 • Bylo upraveno spuštění automatické úlohy s typem XML komunikace.

Ostatní

 • POHODA E1: Nově je možné nastavit přístupová práva na tiskovou sestavu Výčetka platidel.
 • V ekonomické řadě POHODA E1, resp. SQL je možné na záložce Doklady v agendách Nastavení/Seznamy/Střediska, resp. Činnost, Zakázky seřadit doklady podle data.
 • Bylo optimalizováno otevření účetní jednotky, která obsahovala velké množství činností nebo velký počet zásob s evidenčními čísly.
 • V ekonomické řadě POHODA E1, resp. SQL, které pracují na SQL Serveru 2000, již lze zadat u adresy i obec.
 • Je již možné převést účetní jednotky ze starších verzí programu POHODA.
 • Pokud je v agendě Globální nastavení/Daně zatržena volba Nabízet historické sazby DPH, je možné sehrát balíčky z programu POHODA Kasa do programu POHODA.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2010, rel. 9601 ze dne 12. 10. 2010:

Sklady

 • Vedle záručních oprav umožňuje program POHODA vést také evidenci placeného servisu, a to v samostatné agendě Servis.
 • V ekonomicko-informačním systému POHODA E1 byla přidána nová funkce, která zajistí automatickou synchronizaci údajů na skladových kartách. V agendě Globální nastavení/Sklady 2 zatrhněte volbu Automatická synchronizace a poté nastavte údaje, které chcete synchronizovat.
 • Do agendy Sklady/Inventurní seznamy byla přidána tisková sestava Neevidované zásoby, na které se zobrazí zásoby neevidované v programu POHODA.
 • Do agendy Nastavení/Seznamy/Stavy reklamace byla přidána tisková sestava Seznam stavů reklamace.
 • V agendě Sklady/Reklamace je možné zapsat odpovědnou osobu i ručně, tj. bez vazby na agendu Personalistika.
 • V agendě Prodejky již nedochází k odstranění formy úhrady v případě, že je doklad editován a zároveň je otevřena záložka Úhrady dokladu.

Účetnictví

 • U firem, které vedou daňovou evidenci, se již správně řadí záznamy na tiskové sestavě Zaúčtování podle předkontací, kterou naleznete v agendě Účetnictví/Předkontace.
 • V agendě Účtová osnova je opět u požadovaných účtů vyplněna korekce.
 • Na tiskové sestavě Inventarizace pohledávek, resp. Inventarizace závazků se již zobrazuje celkový součet neuhrazených dokladů.
 • Tiskové sestavy Obratová předvaha (po střediscích, činnostech, zakázkách a analyticky) je možné opět vytisknout na výšku.

Personalistika a mzdy

 • Při zaúčtování mezd a záloh na účet se již do ostatního závazku vkládá číslo popisné, které je zadané u adresy trvalého pobytu zaměstnance.
 • Pokud je u zaměstnance v agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje zatržena volba Student, zobrazí se tento údaj na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění, kterou naleznete v agendě Podání NEMPRI.
 • Nemáte-li u penzijních fondů, resp. životních pojišťoven zatrženu volbu Sumarizace ostatních závazků, nevyžaduje již program při editaci záznamu v agendě Personalistika doplnění fondu, resp. pojišťovny na záložce Srážky.

Internetové obchody

 • V agendě Sklady/Zásoby na záložce Internet v sekci Vlastnosti je možné související soubor, resp. související odkaz otevřít dvojklikem myši.
 • První obrázek přiřazený k zásobě se v agendě Sklady/Zásoby na záložce Internet v sekci Obrázky automaticky označí jako Výchozí.
 • V agendě Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů můžete u obecného internetového obchodu nastavit verzi XML komunikace, kterou budete pro export a import dat využívat. Nová verze XML 2.x umožňuje aktualizační import zásob a vazby dokladů.

Příspěvkové organizace

 • Nově je možné část A.4 a A.10 tiskopisu Příloha č. 5 a č. 6 vytvořit automatickým načtením dat z programu POHODA.
 • Jednotlivé typy výkazů je nově možné zobrazit prostřednictvím povelu Otevřít, který vyvoláte z místní nabídky pomocí pravého tlačítka myši.
 • Jednotlivé typy výkazů lze v rámci jednoho roku kopírovat prostřednictvím klávesové zkratky CTRL+K, resp. pomocí povelu Záznam/Editace/Kopírovat.
 • Na tiskové sestavě Výkaz zisku a ztráty není již řádek č. 109 (VI. Výsledek hospodaření) součtový.

Homebanking

 • Byla přidána podpora formátu MultiCach pro Komerční banku (export příkazů k úhradě a načítání výpisů).
 • Byl upraven export zahraničních příkazů pro službu Citibank. Do vytvořeného souboru se vkládá i SWIFT banky příjemce.
 • K bankovním dokladům, které se automaticky vytvoří prostřednictvím služby Homebanking a nespárují se s pohledávkou, resp. závazkem, se už opět vkládá předkontace Nevím.
 • Při načítání výpisů do agendy Banka se již správně zobrazí upozornění o nespárovaných záznamech.

Ostatní

 • Byla upravena tisková sestava Poštovní podací arch platný od 1. září 2010.
 • Pokud doplníte k již vytvořenému leasingovému majetku činnost, resp. středisko, projeví se tato změna automaticky i u zaúčtovaných daňových dokladů v agendě Účetní deník.
 • V agendách, ve kterých se sleduje historie dokladů, je již možné na položkách dokladu použít klávesu TAB.
 • V agendě Úkoly a upomínky je možné na záložce Postup plnění upravit i první záznam.
 • V agendě Úkoly a upomínky byla přidána perioda Rok pro možnost opakování úkolu, resp. upomínky.
 • Prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Načíst zálohu je už možné načíst ručně zvolený záložní soubor, vytvořený ve starší verzi programu POHODA.

XML

 • Upraven XML export složených zásob.
 • Byl upraven XML import bezpoložkových dokladů. Cena uvedená v elementu <typ:priceHighSum> se již přenáší do programu POHODA.
 • XML import podporuje pouze jednu formu úhrady.
 • Při současném vyplnění elementů <typ:priceHigh> a <typ:priceHighVAT> v XML souboru se už také přenese do programu POHODA i údaj zadaný v elementu <typ:priceHighVAT>.
 • XML komunikace verze 2.x již vrací XML response s definicí namespace verze 2.x.
 • U elementu <companyType> zůstala pouze definice pro ID adresy.
 • Při načítání XML pomocí příkazového řádku se již provede načtení hodnot ze seznamových agend programu POHODA.
 • Při XML importu se už správně vyplní hodnota zadaná v elementu <inv:symPar>.

Kasa a Kasa Online

 • Znovu je už možné zaznamenávat veškeré operace prováděné uživatelem, včetně manipulace s položkami během prodeje. Změny se zaznamenávají na záložce Historie záznamu.
 • Při otevření programu POHODA se kurzor automaticky umístí do pole Heslo v dialogovém okně Přihlášení uživatele.
 • Do prodejních dokladů bylo umožněno vkládat skladové zásoby s váhovým čárovým kódem pomocí čtečky čárových kódů.
 • Do nabídky Nápověda programu Kasa byly přidány povely Jak změnit velikost písma, Zákaznická podpora, Objednat na webu a nejčastější otázky a odpovědi.
 • Program Kasa už spustíte i v případě, kdy má administrátor zadané heslo.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499571 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout