Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Říjen 2010

Novinky ve verzi Říjen 2010

CD

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2010, release 9600
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2010, release 9500
K dispozici od: 24. 9. 2010

Aktualizace k verzi

&nsbp;

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
ÚčetnictvíDokumentyKasa a Kasa Online
AdresářInternetové obchodyPOHODA E1
FakturaceXML komunikace 
SkladyOstatní 

Účetnictví

V programu POHODA je možné zadávat historické sazby DPH.

Došlo v naší legislativě opět ke změnám sazeb DPH? Potřebujete zadávat na doklady vytvářené k aktuálnímu datu sazby DPH, které byly platné v dřívějších letech? Abyste nemuseli přepisovat částky DPH na dokladech ručně, můžete využít při zadávání dokladů nově přidané typy Historická snížená, resp. základní sazba.

Zatržením volby Nabízet historické sazby DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení/Daně se k položkovým dokladům přidají ve sloupci DPH nové typy sazeb, a to Historická snížená sazba a Historická základní sazba. Zvolením příslušné historické sazby se zpřístupní pole DPH %, do kterého zadáte hodnotu požadované sazby DPH. Na základě uvedených hodnot POHODA automaticky vypočítá hodnotu DPH v dané měně za vás. Při použití historických sazeb se hodnoty ve formuláři seskupují v rámci základní, snížené, resp. nulové sazby.

Výběr dokladů, u kterých byla historická sazba použita, umožňuje v jednotlivých dokladových agendách sloupec Hist. sazby.

Novinkou v programu je možnost zvolit si počet míst čísel účtů pro analytickou evidenci.

Firmy, které vedou účetnictví, si před zahájením vlastního účtování mohou podle svých potřeb upravit počet míst pro analytické účty v účtové osnově. Nově můžete evidenci analytických účtů vést v rozsahu 3 až 6 míst. Účty tedy mohou mít až devítimístná čísla.

Zvýšení, resp. snížení počtu míst pro analytickou evidenci můžete provést prostřednictvím volby Počet míst analyt. účtů v agendě Nastavení/Globální nastavení/Zaúčtování. Z výklopného seznamu si vyberete požadovaný rozsah, tedy 3 až 6 míst. Při změně rozsahu se místa přidávají, resp. odstraňují zleva, tzn. za trojčíslím syntetického účtu.

Při provedení úpravy počtu míst analytických účtů se změna projeví automaticky ve všech souvisejících agendách. Úpravu rozsahu však může provést pouze uživatel, který má v agendě Přístupová práva ve stromu práv Administrátorské funkce/Nastavení zatrženou volbu Globální nastavení.

POHODA podporuje převod konečných zůstatků podrozvahových účtů.

Účty 750 až 799 pro podnikatele, účty 970 až 999 pro neziskové subjekty a účty 901 až 999 pro příspěvkové organizace jsou určené pro podrozvahovou evidenci. Účtuje se na ně podvojně a jako protiúčet se v programu POHODA používá účet 799, resp. 999. Nově je zapotřebí v agendě Účetnictví/Účtová osnova u každého účtu zadat, jestli se jedná o účet aktivní či pasivní. Na základě tohoto rozčlenění si můžete vytisknout sestavu Podrozvaha, kterou naleznete v agendě Účetní deník.

Prostřednictvím funkce Účetní uzávěrka dojde k uzavření všech účtů (včetně podrozvahových) a provedením datové uzávěrky převedete potřebné údaje do počátečních stavů.

Určitě využijete i tiskovou sestavu Kniha podrozvahových účtů za zadané období, která podle vaší volby obsahuje denní, týdenní, měsíční, kvartální nebo roční obraty podrozvahových účtů. Tisková sestava je pro vás připravena v agendách Účetní deník a Účtová osnova.

nahoru

Adresář

Nová agenda Úkoly a upomínky pomůže zadávat a hlídat důležité úkoly a sledovat stav jejich plnění přímo v programu POHODA. Upomínky mohou mít také vazbu na konkrétní záznam v některé z agend.

Díky této agendě můžete na jediném místě sledovat stav plnění jednotlivých úkolů, snadno filtrovat splněné a nesplněné a mít přehled o všech úkolech, které jste zadali někomu jinému. POHODA vám bude automaticky zobrazovat tři nejbližší úkoly přímo na informační ploše.

Agenda Úkoly a upomínky je globální. V praxi to znamená, že se záznamy v dané agendě zobrazí ve všech účetních jednotkách, a to bez ohledu na firmu, ve které byly údaje vyplněny, a rovněž všem uživatelům, kterých se záznamy týkají.

Agendu pro úkoly a upomínky naleznete v nabídce Adresář. Vlastní upomínku můžete zadat buď ručním zápisem, nebo ji vytvoříte z již existujícího dokladu vybraných agend, a to povelem Záznam/Upomínkovat. Pokud vytvoříte upomínku za pomoci uvedeného povelu, rovnou se vytvoří vazba mezi dokladem a upomínkou.

Opakovaná upomínka je samozřejmostí. Postačí, když zatrhnete volbu Opakovat každý a v následujících dvou polích, která se zpřístupní, vyberete periodu opakování.

Na záložce Postup plnění mapujete průběh plnění konkrétního úkolu. Můžete vybrat stav následujících typů: Nezahájeno, Probíhá, Dokončeno, Čeká na někoho dalšího a Odloženo. Touto evidencí si zajistíte aktuální přehled o plnění zadaného úkolu. V případě, že máte přiděleno více úkolů, využijte možnosti určit prioritu jejich plnění. Splněné úkoly a upomínky si můžete označit zatržením pole Splněno a pro skutečně detailní evidenci je možné zadat i konkrétní datum splnění.

Úkol můžete přiřadit nejen sami sobě, ale i jinému uživateli programu POHODA. Důležité ale je, abyste měli v agendě Přístupová práva ve stromu práv Administrátorské funkce/Úkoly a upomínky zatrženou volbu Zadávat úkoly uživatelům.

Pro zobrazování upozornění na přiřazený úkol nebo nastavenou připomínku zadejte v poli Připomenout datum a čas. V uvedené době se zobrazí dialogové okno Připomenutí, ve kterém pak můžete podniknout další kroky - ukončení připomínání, nové připomenutí nebo třeba otevření v agendě Úkoly a upomínky.

POHODA nově umožňuje nastavit počet dnů pro toleranci neuhrazených pohledávek po splatnosti u každého odběratele individuálně.

Počet dnů tolerované splatnosti u jednotlivých odběratelů zadáte v agendě Adresář v poli Toler. splat. Ponecháte-li toto pole prázdné, přebírá se hodnota z pole Tolerované dny po splatnosti v agendě Globální nastavení/Pohledávky.

Postup, jak vybrat doklady po tolerované splatnosti v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky, zůstává stejný jako doposud, tedy pomocí sloupce K likvidaci a dynamické záložky Po tolerované splatnosti.

nahoru

Fakturace

Byla rozšířena možnost kontroly pohledávek po splatnosti. Při vystavování dokladu pro konkrétního odběratele POHODA zobrazí přehled o jeho neuhrazených pohledávkách po tolerované splatnosti.

V agendě Globální nastavení/Pohledávky zatrhněte volbu Upozornění na pohledávky po tolerované splatnosti. POHODA při vystavení nové pohledávky zkontroluje uvedené tolerované dny po splatnosti v agendě Globální nastavení/Pohledávky, resp. tolerované dny po splatnosti u konkrétního odběratele v agendě Adresář. S ohledem na tyto údaje zobrazí upozornění o výši neuhrazených pohledávek odběratele.

Při přenosu nabídky do vydané objednávky se již neeviduje přenesené množství.

nahoru

Sklady

Agenda Reklamace doznala řady  změn a rozšíření. Díky nim budete mít přehled o kompletní historii reklamačního řízení. Novinkou je také to, že tuto agendu najdete už ve všech řadách systému POHODA, tedy i v řadách POHODA a POHODA SQL.

V této agendě můžete vést nejen reklamace, které přijímáte od svých zákazníků, ale také reklamace, které uplatňujete vůči svému dodavateli. V jednom reklamačním záznamu tak můžete spravovat celé reklamační řízení od jeho počátku až do ukončení. Kdykoliv tak máte okamžitý přehled o aktuálním stavu reklamace. Díky barevnému rozlišování jednotlivých záznamů budete ihned upozorněni na blížící se lhůtu pro vyřízení reklamace.

Připravili jsme pro vás samozřejmě i tiskovou podporu v podobě reportů vyhodnocujících záznamy reklamace, a to za vybrané období, podle zákazníků, dodavatelů nebo typu reklamovaného předmětu.

V agendě Sklady/Reklamace založíte nový reklamační záznam. Zvolit můžete mezi typy Zákaznická, Nákupní nebo Skladová reklamace. Na záložce Předmět reklamace uvedete informace o reklamovaném zboží. Zaznamenat zde můžete popis závady, reálný stav předmětu reklamace při jeho převzetí a veškeré převzaté příslušenství. Prostřednictvím povelu Záznam/Komponenty můžete na záložce Komponenty vytvořit seznam položek, ze kterých je reklamovaný předmět složen. Tento seznam pak lze vytisknout na sestavu Potvrzení o přijetí reklamace. Dojde-li k opětovné reklamaci předmětu, který už jednou reklamovaný byl, můžete dříve vytvořený záznam o reklamaci propojit s novým záznamem, a to povelem Záznam/Opakovaná reklamace.

Vlastní proces reklamačního řízení už posléze zaznamenáváte na záložce Stavy. Zadáním data a výběrem odpovídajícího stavu reklamace, který můžete nadefinovat v agendě Nastavení/Seznamy/Stavy reklamace, budete zachycovat důležité momenty vývoje dané reklamace. Povelem Záznam/Hromadné odeslání označíte číslem reklamačního listu skupinu reklamačních záznamů, jejichž předměty reklamace společně předáváte jednomu servisnímu středisku nebo dodavateli k vyřízení. Přímo z agendy vystavíte související doklady, např. příjmový pokladní doklad, vydaný dobropis a další.

Pokud jste firmou, která má své vlastní středisko zajišťující opravy reklamovaných předmětů, budete moci přímo z agendy Reklamace vytvořit nový servisní záznam napojený na konkrétní reklamaci.

Vedle záručních oprav umožňuje POHODA vést také evidenci placeného servisu, a to v samostatné agendě Servis.

Přidáním nových funkcí pro evidenci oprav se z původní záložky Servis v agendě pro sledování reklamací stala samostatná agenda Servis. Slouží k vedení evidence dvou typů oprav - záručních oprav (vytvořených samostatně nebo s návazností na reklamační záznam) a tzv. pozáručních oprav, tj. placeného servisu. K dispozici jsou tiskové sestavy pro tisk servisních záznamů vztahujících se k určitému období, členěných podle předmětů servisu nebo s výpisem spotřebovaného materiálu a práce.

V agendě Sklady/Servis založíte nový servisní záznam s typem Záruční nebo Pozáruční servis. Na záložce Předmět servisu uvedete informace o servisovaném zboží, včetně uvedení popisu závady, stavu zásoby při jejím převzetí a převzatém příslušenství. Ve formuláři záznamu uvedete výši přijaté zálohy.

Materiál a práci spotřebované při opravě zaznamenáte na záložce Položky servisu. Jednotlivé položky zde zavedete ručně, přenosem ze skladu povelem Záznam/Položky servisu, nebo přetažením položek z vytvořené výdejky povelem Záznam/Položky z výdejky. Záložka Zjištěná závada pak slouží k popisu rozsahu poškození servisovaného předmětu.

Dokončené servisní práce zákazníkovi vyfakturujete prostřednictvím povelu Servis, který najdete v agendách Vydané faktury a Pokladna.

Sestavit inventuru skladových zásob můžete přímo v systému POHODA, bez ručního přepisování v případě zjištění nesouladu mezi skutečným a evidenčním stavem zásob.

POHODA prozatím při sestavování inventury nabízela sestavu k vytištění, do které jste si poznamenali skutečný zjištěný stav zásob a v případě, že se skutečnost lišila, jste údaje v programu upravili ručně. Tím vznikaly inventarizační rozdíly. Tento postup POHODA nabízí i nadále. Pomocí nové agendy Inventurní seznamy se však můžete ruční úpravě údajů vyhnout.

V agendě Inventurní seznamy si v rámci fyzické inventury vytvoříte seznam skladových zásob, které jste skutečně nalezli na skladě. POHODA poté tento seznam přenese do sestavené inventury, automaticky doplní skutečný stav zásob  z přeneseného seznamu a v případě, že najde mezi evidenčním a reálným stavem rozdíl, vypočítá manko, resp. přebytek.

Zboží skutečně při inventuře nalezené uvedete v agendě Inventurní seznamy na záložce Položky. Tuto agendu naleznete v nabídce Sklady. Skladové zásoby lze do této agendy přenášet několika standardními způsoby: prostřednictvím kódu, výběrem položek ze skladů (Záznam/Sklady, resp. CTRL+S) nebo snímáním čárových kódů čtečkou. V situaci, kdy naleznete zboží, které na skladě nemáte, vepište ho do seznamu ručně.

V agendě Inventura následně sestavíte inventuru k požadovanému dni a zvolíte povel Záznam/Inventurní seznamy. Přenosem se automaticky vyplní pole Skutečnost u těch zásob, které byly uvedeny v agendě Inventurní seznamy. U ostatních skladových položek (neuvedených v přenesených seznamech) se uvede hodnota 0. Přenesené množství jednotlivých zásob bude uvedeno na položkách inventurních seznamů ve sloupci Přeneseno. Položky, které nejsou zadány v agendě Zásoby, se do inventury nepřenesou. Jejich přehled si ovšem můžete vytisknout na sestavě Neevidované zásoby.

Záložka Doklady v agendách Inventura a Inventurní seznamy vám ukáže seznam propojených inventur a inventurních seznamů.

Pro lepší přehlednost se v agendě Adresář na záložce Individuální slevy řadí skladové zásoby podle sloupce Kód. Skladové zásoby, u kterých se kód nesleduje, se řadí podle sloupce Název.

nahoru

Dokumenty

Dokumenty nebo obrázky máte teď kdykoliv po ruce. Soubory vložené k odpovídajícím záznamům zpřehlední a zrychlí práci.

Záložku Dokumenty už můžete znát např. z agendy Adresář. Nově však přibyla do dalších agend. Díky ní si můžete uspořádat nejrůznější dopisy, tabulky, smlouvy, výrobní listy a jakékoliv další dokumenty nebo obrázky, které se vztahují k určitému záznamu.

K přijatým fakturám si můžete ukládat kupříkladu naskenované doklady od dodavatelů, k zaměstnancům zase různorodé pracovněprávní dokumenty a podklady, k zásobám výrobní listy či výkresy a mnoho dalších. Přístup k dílčím dokumentům je možný nejen z aplikace Průzkumník ve Windows, ale také přímo z konkrétních agend.

Záložku Dokumenty odteď najdete nově přidanou v těchto agendách: AdresářSmlouvyNabídky, Poptávky, PřijatéVydané objednávky, Přijaté a Vydané faktury, Přijaté a Vydané zálohové faktury, Ostatní závazkyOstatní pohledávky, Příkazy k úhradě, Banka, Pokladna, Interní doklady, Příjemky, Výdejky, Výroba, Převod, Prodejky, Zásoby, Personalistika, Majetek, Drobný majetek, Leasingový majetek a Zakázky.

V agendě Globální nastavení v sekci Adresář zatrhněte volbu Používat složku dokumentů firmy a pojmenujte ji. Vlastní manipulaci se soubory a zobrazení souborů v programu POHODA zprostředkovává záložka Dokumenty u každého záznamu v daných agendách. Dokumenty je možné přiřadit (zkopírovat, přesunout, vložit zástupce) prostřednictvím povelu Začlenit soubory nebo pomocí aplikace Průzkumník ve Windows.

POHODA umožňuje  dokumenty přiřazené k jednotlivým záznamům snadno odeslat e-mailem.

Na záložce Dokumenty vyberte příslušný dokument a zvolte ikonu  Odeslat e-mailem. POHODA automaticky vloží vybraný dokument jako přílohu e-mailu.

nahoru

Internetové obchody

Ke skladovým zásobám je možné nastavit či zadat rozšiřující informace a tyto údaje přenášet do e-shopu.

Ke každému produktu můžete nově přiřadit vlastnosti jako Novinka, Doprodej, Akce, DoporučujemeSleva. Ještě lépe si tak rozčleníte zboží ve svém internetovém obchodě. Dále pak můžete uvést informace například o dostupnosti zboží a způsobu dodání. Pokud přiřadíte ke zboží související soubor nebo odkaz, umožníte svým zákazníkům, aby si u konkrétní skladové zásoby prohlédli třeba záruční list nebo manuál. 

Veškerá nastavení provedete v agendě Zásoby na záložce Internet v sekci Vlastnosti.

nahoru

XML komunikace

V systému POHODA je nyní umožněn aktualizační import zásob přes XML.

POHODA umožňuje nejen přidávat prostřednictvím importu XML nové záznamy do agendy Zásoby, nově můžete tyto skladové zásoby aktualizovat. Aktualizace jednotlivých záznamů je tedy mnohem více ulehčena.

Pro import zásob je v XML souboru přidán nový blok, ve kterém se definuje typ komunikace (nový záznam, resp. update) a dále kritéria pro vyhledávání zásoby. Pro správnou identifikaci zásoby lze použít uživatelský filtr definovaný v programu POHODA nebo využít shody údajů ve vybraných polích agendy Zásoby, a to ID zásoby, pole Kód, EAN, PLU, Název, Internet, Členění a Sklad. Aktualizace skladové zásoby se provede jedině v případě, že bude nalezen pouze jeden záznam v agendě Zásoby. Doporučujeme vám proto, abyste identifikaci zásoby nastavili co nejpřesněji. Pro typ komunikace Update v XML souboru uveďte jen ty údaje, které potřebujete změnit.

Prostřednictvím XML komunikace je nově možné navázat přijatou objednávku na vydanou fakturu.

POHODA vám umožní vytvořit vydanou fakturu z předem vytvořené přijaté objednávky. Tím dojde k vazbě mezi doklady. Nyní můžete identifikovat zdrojový doklad (zdrojové doklady), ze kterého se vytvoří vydaná faktura. Přenést je možné buď celý doklad, nebo jen vybrané položky přijaté objednávky.

Vytvořením vydané faktury z přijaté objednávky vznikne mezi těmito záznamy vazba, kterou můžete zkontrolovat na záložce Doklady. Pokud přenesete celou přijatou objednávku do vydané faktury, objednávka je automaticky označena jako přenesená a vyřízená. Při částečném přenosu objednávky bude u přenesených položek vyplněn počet přeneseného množství.

Prostřednictvím XML je vydaná faktura automaticky přidána pouze v případě, že přijatá objednávka už před samotným importem v programu existuje.

Vydanou fakturu můžete vytvořit prostřednictvím importu XML z přijaté objednávky, ale zároveň máte možnost do vytvářené vydané faktury přidat novou textovou nebo skladovou položku. Touto možností dosud oblast XML komunikace v programu POHODA nedisponovala.

Filtr pro export dat ze systému POHODA je rozšířen a upraven. Byl sjednocen formát pro používání filtru v XML souborech agend.

nahoru

Ostatní

Výčetka platidel, která je v programu POHODA novinkou, vám usnadní kontrolu i práci.

Pomocí nově přidané výčetky platidel si hravě zkontrolujete stav hotovosti nejen v české, ale jakékoliv další měně, kterou si sami zadáte v příslušné seznamové agendě. Zadané hodnoty si pak snadno zobrazíte na tiskové sestavě nebo je exportujete do programu Microsoft Excel a odešlete e-mailem.

Výčetku platidel zobrazíte pomocí ikony  nebo prostřednictvím povelu Soubor/Nástroje/Výčetka platidel. V dialogovém okně Tisk nejprve vyberete požadovaný způsob tisku (náhled nebo PDF/Odeslat PDF e-mailem). Následně se otevře dialogové okno Výčetka platidel, ve kterém vyberete požadovanou měnu a zadáte příslušné hodnoty. V poli Celkem dochází k neustálému přepočtu zadaných hodnot bankovek a mincí, takže máte kdykoli přehled o celkové částce. Stiskem na tlačítko OK zobrazíte tiskovou sestavu s přehledem zadaných bankovek a mincí, resp. otevřete e-mail pro odeslání výčetky ve formátu PDF.

Při prvním otevření a započetí práce s výčetkou platidel budete mít možnost pracovat s českou korunou a eurem. Tyto dvě měny jsou ve výčetce platidel automaticky definovány. Pokud ale potřebujete zjistit stav hotovosti v jiné měně, zadejte ji do agendy Nastavení/Seznamy/Výčet platidel. Zde vyplňte požadovanou měnu a na záložce Položky uveďte nominální hodnoty jejich bankovek a mincí.

Sledování historie změn jednotlivých záznamů bylo zpřehledněno. Teď už nemusíte sledovat historii ve všech agendách, ale pouze v těch, ve kterých to opravdu potřebujete.

Úpravy a smazané záznamy můžete sledovat přímo ve vybraných agendách pomocí záložky Historie záznamu, ve které jsou barevně odlišeny všechny prováděné změny. Ve sloupci Datum editace se zobrazí data, kdy k úpravám došlo, a ve sloupci Editoval zase iniciály uživatelů, kteří záznam měnili. Díky této záložce získáte přehled o všech změnách, které jednotliví uživatelé u konkrétního záznamu provedli.

Výběr agend, u kterých chcete sledovat historii změn záznamů, provedete zatržením volby Zapnuto v agendě Globální nastavení v sekci Historie. Záložka Historie záznamu se zpřístupní jen v těch agendách, u nichž zatrhnete volbu Záložka. Pokud ji nezatrhnete, uživatelé u zvolených agend záložku neuvidí, ale historie je na pozadí bez ustání zaznamenávána.

Historické verze všech změn a smazaných záznamů jsou k dispozici v agendě Historie záznamu.

Agendu otevřete prostřednictvím ikony , kterou naleznete na záložce Historie záznamu v jednotlivých agendách, které historii změn zaznamenávají. Pomocí ikony  se také přepnete do agendy Historie záznamu, ale POHODA automaticky vyfiltruje všechny smazané záznamy v dané agendě.

Firmy, které vedou daňovou evidenci, si mohou přednastavit vlastní předkontaci pro účtování dlouhodobého hmotného majetku.

Požadovanou předkontaci pro zaúčtování daňového odpisu uveďte v agendě Globální nastavení/Majetek v poli Daňový odpis v části Dlouhodobý hmotný majetek. POHODA už poté automaticky zaúčtuje majetek do nepeněžního deníku podle nově zadané předkontace.

POHODA nově umožňuje výběr penzijních fondů nebo životních pojišťoven, pro které chcete sumarizovat své závazky.

Pokud vám z vypracovaných mezd vznikají závazky k více penzijním fondům nebo životním pojišťovnám s rozdílnými požadavky na sumarizaci závazků, bude se vám hodit možnost nastavit sumarizaci podle požadavků jednotlivých institucí. 

Aby bylo možné sumarizaci závazků nastavit k jednotlivým institucím, byla volba Sumarizovat závazky dle penz. fondu, resp. dle živ. pojišťovny přesunuta z agendy Globální nastavení/Mzdy 1 přímo do agendy Mzdy/Seznamy/Penzijní fondy, resp. Životní pojišťovny a přejmenována na Sumarizace ostatních závazků. Zatržením volby se vytvoří jeden závazek vůči zvolenému penzijnímu fondu, resp. životní pojišťovně. Pokud ponecháte tuto volbu nezatrženou, budou se závazky pro jednotlivé zaměstnance, u kterých je fond nebo pojišťovna použita, vytvářet zvlášť.

Pro jednodušší komunikaci s naší zákaznickou podporou jsme do nabídky Nápověda přidali nové povely.

Povelem Vzdálená pomoc spustíte klientskou část programu a navážete kontakt pro vzdálenou pomoc  s pracovníkem zákaznické podpory společnosti STORMWARE.

Prostřednictvím povelu Objednat individuální služby můžete přímo z programu POHODA otevřít formulář pro vyplnění objednávky na služby zákaznické podpory.

Formátovat text na záložce Poznámky je snazší. Změnit velikost písma, použít tučné písmo či kurzívu můžete nejen pomocí povelů, které jsou dostupné z místní nabídky po stisknutí pravého tlačítka myši, ale i díky nově přidaným ikonám.

POHODA umožňuje využívat službu Bezdokladová dobírka od České pošty, která výrazně sníží vaši administrativní zátěž.

Pokud podáváte obchodní balíky elektronicky, můžete si zpětně načíst elektronický výpis a spárovat platby s vydanými fakturami.

Nastavení této služby provedete v agendě Nastavení/Homebanking. V ní vyberete typ Česká pošta. V agendě Banka umístěte kurzor na příslušném příjmovém bankovním dokladu a zvolte povel Záznam/Načíst výpisy České pošty.

Do poštovních tiskových sestav byla přidána druhá varianta tiskopisu Poštovní podací arch, který je platný od 1. září 2010.

nahoru

Kasa a Kasa Online

Rozpracovanou prodejku je možné odložit k pozdějšímu vyřízení a obsloužit mezitím dalšího zákazníka.

Pokud máte rozpracovanou prodejku a zákazník si např. vybírá další  zboží, nemusíte už odkládat odbavení jiného zákazníka. Prodejku můžete velmi rychle odložit a začít vytvářet novou. O rozpracovanou prodejku však nepřijdete a k jejímu dokončení se můžete vrátit prakticky kdykoliv.

Prodejku, se kterou zrovna pracujete, bez problémů odložíte i s udáním důvodu jejího odložení. Použijte povel Záznam/Odložit prodejku nebo klikněte na ikonu . Odložená prodejka se uloží do seznamu odložených prodejek, odkud ji kdykoliv znovu přenesete zpátky pomocí povelu Záznam/Otevřít odloženou prodejku, resp. kliknutím na ikonku , a prodej dokončíte. Oba povely naleznete také na dotykovém displeji pod tlačítkem Funkce 2, resp. ve výklopném seznamu pod tlačítkem Funkce.

V agendě Odložené prodejky je připraven seznam všech nedokončených prodejek. Uvedeny jsou zde i jejich položky, důvody a data odložení. Zaznamenávají se rovněž iniciály uživatele, který rozpracovanou prodejku odložil. Může se pochopitelně stát, že rozpracovanou prodejku už ani dokončovat nepotřebujete. V takovém případě ji jednoduše a standardním způsobem z této agendy vymažte.

Do programu POHODA Kasa, resp. agendy Kasa Online je možné se přihlašovat pomocí PIN. Se systémem tak může pracovat více uživatelů bez toho, aby museli vždy ukončovat veškeré operace a odhlašovat se.

PIN kód je možné samozřejmě vytisknout jako čárový kód a využít jej pro rychlé přihlášení pomocí čtečky čárových kódů.

U vybraného uživatele zatrhněte v agendě Přístupová práva v sekci Uživatel (v případě modulu Kasa), resp. v sekci Kasa Online (v případě agendy Kasa Online) volbu Přihlášení pomocí PIN a tlačítkem Změnit zadejte (nové) číslo PIN.

Po nastavení přihlašování pomocí PIN kódu může uživatel okamžitě bez jakýchkoliv jiných nastavení používat program POHODA Kasa, resp. agendu Kasa Online. V případě prodeje prostřednictvím doplňku Kasa Online však aktivací přihlašování pomocí PIN kódu dojde k omezení práv pro všechny agendy, které nesouvisí nebo nejsou používány při práci s agendou Kasa Online. 

Pro obě Kasy platí, že při aktivaci přihlašování pomocí PIN jsou agendy Adresář a Činnosti nastaveny pouze pro čtení. Budete-li chtít, aby uživatel, který se přihlašuje pomocí PIN, používal také agendy Výčet platidel, Odložené prodejky, Adresář a ostatní funkce podporované v agendě Prodej, resp. Kasa Online neomezeně, přesvědčte se, že má v nabídce Nastavení/Přístupová práva u těchto agend či funkcí (Ostatní a Ostatní 2) zatrženou volbu Neomezovat práva při přihlášení pomocí PIN.

Pro přihlášení pomocí PIN kódu zvolíte povel Soubor/Přihlásit se, resp. kliknete na ikonu . V zobrazeném dialogovém okně Přihlášení uživatele zvolíte tlačítko PIN a uvedete čtyřmístné číslo uživatele, popř. ho načtete prostřednictvím čtečky čárových kódů. Úspěšné přihlášení je ve stavovém řádku indikováno ikonou a zároveň je omezen přístup k určeným agendám.

Chcete-li využít rychlého přihlášení pomocí hesla, učiňte tak přes ikonu . Tím se opět aktivují všechny funkce programu, se kterými má konkrétní uživatel oprávnění pracovat. Přihlášení uživatele heslem je ve stavovém řádku zobrazeno ikonou . Vždy tak máte přehled o tom, jakým způsobem je přihlášení v systému realizováno.

POHODA umožňuje online komunikaci s platebním terminálem Bull Ingenico 5100 České spořitelny, který slouží k elektronické akceptaci bankovních platebních karet.

Program POHODA odešle údaje o platbě online pomocí platebního terminálu. Pokud komunikace programu a platebního terminálu s bankou proběhne úspěšně, dojde k uložení záznamu v programu POHODA. Likvidace dokladů, které byly zaúčtovány s příznakem Platební terminál, probíhá automaticky po stažení bankovního výpisu v agendě Banka a souboru elektronických avíz.

Přímo v systému POHODA vyberte v agendě Hardware z výklopného seznamu položku Ingenico 5100 ČS. Dále zatrhněte pole Zapnuto a vyplňte povinné údaje. Těmi jsou sériový port a účetní jednotka, ve které má být platební terminál používán.

Aby byla práce s platebním terminálem plně funkční, je nutné platební terminál nastavit pro konkrétní bankovní účet. Toto nastavení provedete v agendě Bankovní účty. Po uložení můžete začít používat platební terminál v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové fakturyProdejky, Kasa Online, resp. v programu POHODA Kasa.

Pro správnou funkčnost agend, ve kterých je možné zvolit více forem úhrad (Prodejky), je nutné v první řadě nastavit zaúčtování v agendě Globální nastavení/Prodejky pro vybraný typ platební karty. Pokud nenastavíte zaúčtování forem úhrad pro agendu Prodejky, nebude možné platební terminál použít online pro komunikaci mezi bankou a systémem POHODA.

Ke každému prodeji teď snadno přiřadíte činnost ze seznamové agendy Činnosti. Prostřednictvím tohoto pole můžete provádět různé výběry v agendě Prodejky, do které se po uložení prodeje hodnota automaticky přenáší.

Nově je možné do prodejky vložit zásobu i z jiného než aktuálně vybraného skladu.

Pokud chcete tuto možnost využívat, zatrhněte v agendě Uživatelské nastavení/Kasa volbu Nabídnout zásobu ze skladu, který není vybrán jako aktuální.

nahoru

POHODA E1

Přístupová práva lze nadefinovat i pro jednotlivé typy exportů.

Nově může administrátor zakázat, resp. povolit uživatelům jednotlivé typy exportů k vybraným agendám. Zabezpečení firemních dat se tak zvýší.

Přístupová práva ke konkrétním typům exportu nastavíte na záložce Přímá práva v agendě Nastavení/Přístupová práva/Uživatelé, resp. Role. Ve stromu práv si zvolíte odpovídající agendu a v části Práva ve zvolené úrovni vyberete požadovaná práva na export. Přidat, resp. odebrat právo je možné pro export agendy, export do Excelu, export XML a export ISDOC.

Pokud se skladové položky nachází v různých skladech a případná změna údajů na skladové kartě se má promítnout do ostatních skladů, nemusíte tyto úpravy provádět v jednotlivých skladech ručně. Nová funkce zajistí automatickou synchronizaci údajů.

V případech, kdy máte ve více skladech totožné skladové položky, bylo zapotřebí při změně názvu položky, ceny apod. provést úpravu údajů ve všech dalších skladech ručně. Odteď se o aktualizaci postará automatická funkce za vás. Tato funkce vám usnadní práci, zvláště pokud vedete sklady pro více prodejen nebo při pobočkovém zpracování dat.

V agendě Globální nastavení/Sklady 2 zatrhněte volbu Automatická synchronizace a poté nastavte úadje, které chcete synchronizovat. V agendě Sklady/Sklady nastavíte u každého skladu, zda se mají synchronizovat jeho skladové položky podle jiného (vzorového) skladu, nebo naopak chcete synchronizovat položky na jiném skladu podle tohoto. Shodnost skladových karet se posuzuje podle údajů zvolených v agendě Globální nastavení/Sklady 1 sekce Převod mezi sklady.

Po tomto nastavení stačí ve vzorovém skladě změnit na skladové kartě některý ze zvolených údajů a program automaticky zaktualizuje údaje u odpovídajících skladových položek na dalších skladech.

Do některé z dalších verzí programu POHODA rozšíříme funkčnost synchronizace zásob o možnost ručního vyvolání aktualizace skladových zásob.

POHODA umožňuje nově sledovat úpravy a smazané záznamy i v agendách Zásoby, Adresář a Příkazy k úhradě.

Pro uživatelské agendy je možné v rámci volitelných parametrů použít nové funkce:

  • Funkce GetDocNumber slouží k získání čísla dokladu. Tento údaj můžete použít pro další funkce.
  • Pomocí funkcí OpenAgendaEx a OpenAgenda můžete otevřít další agendy v systému POHODA.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499386 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout