Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2010

Update POHODA, rel. 9508

K dispozici od: 7. 9. 2010

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2010, rel. 9500 (resp. 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9504. Pokud už Kasu, rel. 9504 máte nainstalovanou, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy.

Doporučení pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 9508 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

XML a internetové obchody

 • Při importu skladové zásoby je možné přiřadit libovolného dodavatele z adresáře.
 • Při importu výdejky se skladovou položkou se do pole Přeneseno vloží hodnota 0.  
 • Pokud nebude při importu vyplněn element, nebude se automaticky vkládat forma úhrady příkazem.
 • V agendě Nastavení internetových obchodů již lze ukládat změny u záznamů typu Obecný internetový obchod a STORMWARE eForm.

Ostatní

 • U firem, které vedou účetnictví pro příspěvkové organizace, bylo upraveno načítání hodnot do tiskopisu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF.
 • Při otevření agendy Zakázky z pole Zakázka (klávesou F5) již zůstane kurzor na záznamu, který byl u dokladu vložen. Je-li u dokladů pole Zakázka nevyplněno, zobrazí se po zvolení klávesy F5 výběr neuzavřených zakázek.
 • V ekonomicko-informačním systému POHODA E1 již lze objednat jednotlivé komponenty výrobků prostřednictvím povelu Záznam/Automaticky objednat i v případě, že vybraný výrobek obsahuje komponenty typu Výrobek s různým množstvím.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2010, rel. 9507 ze dne 17. 8. 2010:

Účetnictví a fakturace

 • Do agendy Nastavení/Globální nastavení, sekce Doklady byla přidána volba Uzavřením zakázky uzamknout pole Zakázka. Je-li tato volba aktivní, dojde po uzavření zakázky k nezpřístupnění pole Zakázka v těch dokladech, ve kterých byla uzavřená zakázka použita. Není-li volba aktivní, je možné do dokladů vkládat i již uzavřené zakázky.
 • V daňové evidenci se při odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty prostřednictvím aplikace EPO nezobrazuje hlášení o nutnosti doplnění oprávněné osoby.
 • Na tiskové sestavě Daň z příjmů právnických osob zůstávají odpisy i po datové uzávěrce uvedené na řádku Rozdíl účetních a daňových odpisů.

Personalistika a mzdy

 • Na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti se při stanovení doby důchodového pojištění zohledňují i nepřítomnosti z minulých let.
 • Pokud byl zaměstnanec uznán invalidní v průběhu nemoci, stanoví se pro tuto nemoc rozhodné období korektně.
 • Pro Revírní bratrskou pokladnu byly přidány nové vzory tiskopisů Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného.

Sklady

 • Díky optimalizaci funkce Automatické generování PLU již nedochází ke zpomalení založení nové karty zásoby.
 • Ve řadě POHODA E1 byl opraven přepočet slev odvozených od vedlejší ceny, pokud dojde ke změně základní prodejní ceny a v agendě Sklady/Cenové skupiny je aktivní volba Automatický přepočet slev při změně základní prodejní ceny. U prodejní ceny typu Sleva dojde k přepočítání pouze ceny slevy, nikoliv jejího procenta.

Internetové obchody

 • Nyní je možné v agendě Nastavení/Internetové obchody/Parametry internetových obchodů uložit změny provedené na již použitém parametru typu Měrná jednotka.
 • Zkopírováním karty zásoby již nedochází ke změně dříve nastavené hodnoty parametru typu Seznam na kartě originálu ani na kopii této karty.
 • Ve řadě POHODA se do formátu XML exportuje spolu se zásobou i související zboží uvedené na kartě zásoby na záložce Internet.
 • Byl opraven export parametru typu Měrná jednotka do formátu XML.
 • Parametry typu Seznam přiřazené zásobě na záložce Internet se seřadí v pořadí od nastavených hodnot parametru po nenastavené

Ostatní

 • Při přenosu adresy do dokladu zůstavá zachováno nastavení hodnot volitelných parametrů.
 • Byla přidána podpora pro nový šifrovací certifikát pro MFCR.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2010, rel. 9506 ze dne 19. 7. 2010:

Účetnictví a fakturace

 • V dialogovém okně Zaúčtování prodejek nedochází ke ztrátě hodnoty zadané v poli Účet.
 • V daňové evidenci zaúčtování prodejky do ostatních pohledávek již nevytváří záznam v agendě Peněžní deník.
 • Nyní se správně exportují do Excelu hodnoty hmotnosti a objemu uvedené na tiskové sestavě Dodací list.
 • Byl přidán nový šifrovací certifikát pro podání na celní správu - Intrastat.
 • Nyní dochází u příjmového pokladního dokladu ke změně číselné řady pouze v případě změny pokladny, do které se likviduje.
 • V pokladních dokladech se už nenabízejí předkontace z agendy Ostatní pohledávky.
 • Přiznání DPH je možné odeslat na Portál veřejné správy i s vyplněným datem narození a nevyplněným DIČ.
 • Prostřednictvím eFormu je možné opět do programu POHODA importovat html fakturu.
 • Při dobropisování přijaté faktury obsahující položku s evidenčním číslem, kterého není na skladě dostatek a při vypnuté volbě Povolit stav zásob do mínusu, nabídne program POHODA k vyskladnění pouze částečné množství.

Příspěvkové organizace

 • Program POHODA podporuje v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF všechny tiskové sestavy pro účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha č. 5 a č. 6. V sekci Obecné označte části přílohy, které budou odesílány.
 • Agenda Výkazy pro MF slouží pouze k vyexportování jednotlivých výkazů do formátu XML nebo GXML. Odeslání na krajské úřady a CSÚIS uživatel provede mimo aplikaci POHODA. Pokud je výkaz pouze vytvořen, ale neprovedete jeho sestavení, budou odeslána prázdná data. Postup pro export dat naleznete jak v programu - v nabídce Nápověda/Témata nápovědy, v sekci Jak postupovat, oddíl Příspěvkové organizace - tak na těchto stránkách v sekci FAQ.
 • V agendě Přístupová práva lze nastavit práva pro agendu Účetnictví/Výkazy pro MF. Automaticky je tato agenda dostupná pouze administrátorovi. Zákon o účetnictví stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními jednotkami jsou i příspěvkové organizace.

Pro odesílání záznamů do CSÚIS je nutné, aby účetní jednotka měla v programu zapracované všechny přílohy č. 5 a č. 6 dle vyhlášky 410/2009 Sb. Požadované údaje do přílohy č. 5 a č. 6 vyplníte v návaznosti na údaje k Rozvaze ke stejnému účetnímu období v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF. Do příloh zadejte údaje buď nezaokrouhlené, nebo zaokrouhlené na tisíce, popř. na tisíce a dvě desetinná místa (desetikoruny) tak, jak jste zadali pokyn pro přenos dat z agendy Účetní deník do agendy Výkazy pro MF pro Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. Údaje do Rozvahy a do Výkazu zisku a ztrát lze vyexportovat, popř. ručně upravit.

Příklad:

Údaj v rozvazeÚdaj nezaokrouhlenýÚdaj zaokrouhlený na tisíceÚdaj zaokrouhlený na tisíce a dvě deset. místa (desetikoruny)
20 428,5420 458,5420,0020,43
23 524,4223 524,4224,0023,52
924,00924,001,000,92

Export jednotlivých výkazů proveďte v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF ve struktuře XML nebo GXML. Export výkazů z informační plochy nebo z agendy Účetní deník je pouze informativní.

 • Příspěvkové organizace mohou sestavit výkazy za rok 2010 (rozvahy, výsledovky, přílohy) zaokrouhlené na tisíce, desetikoruny nebo haléře.
 • V rozvaze pro příspěvkové organizace se již správně vypočítávají hodnoty uvedené ve sloupci Minulé období.
 • Příspěvkové organizace nyní mohou exportovat do formátu XML tiskové sestavy Příloha – základní (A.10 dle §4 odst. 8d) zák.) a nově přidanou sestavu Příloha č. 5 (A.4 – podrozvahové účty), které se nacházejí v agendě Účetní deník.
 • Podrozvahové účty příspěvkových organizací lze členit na aktivní a pasivní.

Personalistika a mzdy

 • Číslo rozhodnutí zadávané pro účely tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je tvořeno alfabetickým znakem a sedmimístným číselným znakem bez mezer. Je-li číslo rozhodnutí zadáno v jiném, než uvedeném tvaru, dojde v programu POHODA při generování dat pro přílohu k vypuštění mezer a zkrácení čísla rozhodnutí na osm znaků.
 • Byla vytvořena nová agenda Mzdy/Seznamy/Podání NEMPRI, sloužící k vygenerování podkladů pro tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Podání NEMPRI vytvoříte prostřednictvím stejnojmenného povelu, který se nachází v nabídce Záznam v agendě Personalistika. Vytvořené podání lze elektronicky odeslat na Portál veřejné správy prostřednictvím povelu Záznam/Odevzdat NEMPRI. Sestavu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění bude možné pro rok 2010 vytisknout pouze z agendy Podání NEMPRI.
 • Na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění se nyní správě vyplňuje rozhodné období i pro případ nepřítomnosti, která začala v ochranné lhůtě.
 • Na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění se při přechodu z hospodářského roku na rok kalendářní správně doplňují kalendářní měsíce a vyměřovací základy za celé rozhodné období. Pokud má zaměstnanec v jednom měsíci více nepřítomností, které však na sebe nenavazují, vytvoří se sestava korektně. Nyní je možné sestavu zobrazit, i pokud byl zaměstnanci v měsíci, který spadá do rozhodného období, přiznán částečný invalidní důchod a zároveň měl v tomto měsíci neodpracované hodiny.

Sklady

 • Nyní dochází ke správnému sdružování položek u zásob s cenovou skupinou, u které je nastavena prodejní cena včetně DPH.
 • V agendě Zásoby se správně provádí úprava cen prostřednictvím povelu Záznam/Přecenit prodejní ceny. Je-li u volby Upravit prodejní ceny uvedeno procento i pevná částka, změní se prodejní cena o uvedené hodnoty v pořadí procento, částka.
 • Došlo ke změně práce s internetovým parametry. Nyní je možné vybírat hodnoty parametru typu Seznam přímo na zásobě. U parametru typu Měna nově zadáte částku a druh měny.
 • Nastane-li v agendě Prodejky situace, kdy celková částka dokladu je vyšší než částka uvedená v poli Přijato, program POHODA na tuto skutečnost upozorní. Po potvrzení hlášení je uživatel automaticky přesunut kurzorem myši do pole Přijato. Dříve zadaná hodnota je označena a uživatel ji tak může ihned opravit a urychlit tak celkový prodej.
 • Po zaúčtování prodejky se nyní správně vkládají do vytvořených dokladů na záložku Položky texty dle zvolené předkontace.
 • V programu POHODA vedeném na SQL Serveru 2000 SP-4 je opět možné zaúčtovávat prodejky.
 • Při výdeji zásoby s evidenčním číslem se do přijatého dobropisu vkládají všechna výrobní čísla uvedená v dialogovém okně Vložení zásoby. V případě vložení zásoby se šaržemi se vloží do přijatého dobropisu pouze první číslo šarže uvedené v dialogu.
 • Pokud při vkládání zásoby do přijatého dobropisu zadáte v dialogovém okně Vložení zásoby evidenční číslo, které dosud není u dané zásoby evidováno, nabídne program POHODA vytvoření nového záznamu v agendě Evidenční čísla.
 • V programu POHODA vedeném na operačním systému Windows XP se již správně v agendách Výroba a Převod zobrazují hodnoty data a času.
 • Po aktualizaci vážené nákupní ceny všech zásob již dochází ke správnému řazení pohybů výrobků v rámci jednoho dne v případě, že je jeden výrobek vložen do druhého výrobku.
 • V agendě Sklady/Zásoby bylo opraveno procházení jednotlivých skladových zásob prostřednictví kláves Page Up, Page Down a šipek nahoru a dolů.

Ostatní

 • Při tisku sestav obsahujících odřádkovaná pole, vyexportovaných z programu POHODA do programu Excel již nedochází k tisku speciálních znaků.
 • Při převodu databáze se již nezobrazuje hlášení informující o chybě v tabulce SKParam. Toto hlášení se objevovalo pouze ve variantách neobsahujících sklady, tj. v programech POHODA Mini, Lite a Profi.
 • V agendě Zásoby, na záložce Internet, v sekci Související zboží již nedochází k duplikování zásob přidáním další položky nebo smazáním dříve zadané zásoby.
 • Bylo opraveno ukládání provedených změn v agendě Nastavení/Internetové obchody/Kategorie internetových obchodů.
 • Nyní lze nastavit přístupová práva také pro agendy Mzdy/Seznamy/Správa sociálního zabezpečení a Obce(ZÚJ) a dále pro agendu Soubor/Datová komunikace/Odeslané e-maily.
 • Byla opravena komunikace pro SMTP klienta programu POHODA, kdy došlo k prodloužení timeoutu na odpověď serveru.
 • Při tisku sestav prostřednictvím volby Vytisknout vše se již nezobrazuje dialog o tisku do PDF.
 • Při emailovém odeslání dokladových tiskových sestav (ikona bílého listu) ve formátu PDF z agend Adresář a Události se do poštovního klienta vloží emailové kontakty uvedené u dané adresy, pro kterou je sestava odesílána.
 • Při emailovém odeslání dokladových tiskových sestav (ikona bílého listu) ve formátu PDF z agendy Zásoby se do předmětu emailu vloží kromě názvu odesílané tiskové sestavy také název zásoby. Je-li u zásoby v poli Dodavatel zadána adresa, načte se do poštovního klienta emailový kontakt zadaný u dané adresy v agendě Adresář.
 • Nyní se správně exportuje do XML nastavení parametrů internetových obchodů typu Ano/Ne a typu Číslo.
 • V programu POHODA je nově rozšířena úroveň oprávnění pro automatické aktualizace. Jednotlivým uživatelům právo na stahování a instalaci aktualizací přiřadíte zatržením volby Stažení aktualizace na záložce Uživatelé v agendě Přístupová práva.
 • Byla opravena komunikace mezi programem POHODA a internetovými obchody Vltava a Zoner inShop.
 • Při tisku dokladu do PDF a zapnuté volbě Elektronický podpis dochází k zobrazení PDF dokumentu až po jeho podepsání.
 • Do programu POHODA byla přidána podpora pro nový šifrovací certifikát ČSSZ pro elektronická podání přes Portál veřejné správy.
 • Při odesílání emailu z programu POHODA prostřednictvím výchozího emailového klienta se do adresního řádku vkládají pouze kontaktní emailové adresy. Jména příjemců se vypisují, pokud je email odeslán prostřednictvím zabudovaného klienta (SMTP).
 • Byl opraven XML export záznamů obsahujících formátovací znaky.
 • V agendě Adresář/Události je možné v poli Název zapsat až 255 znaků.

Kasa

 • V programu POHODA Kasa, resp. Kasa Online, byl na dialogu Vyúčtování prodeje upraven nápis Uživatelská klávesnice v případě, že je zapnutý dotykový displej. Tato úprava se týká operačních systémů Windows XP nebo jiného systému Windows se vzhledem, který není Vista.
 • V pobočkovém zpracování dat se nastavení PLU přenáší obousměrně, tj. ve směru z centrály na pobočku a opačně.
 • Dialog Vyúčtování prodeje není možné stornovat, pokud již byla prodejka uložena a vytištěna povelem Vytisknout doklad.
 • K prodejkám, které obsahují skladovou zásobu typu textová a jsou vytvořeny v programu POHODA Kasa, resp. Kasa Online, se správně doplní předkontace podle výnosového účtu nastaveného u dané zásoby. - Nyní se již respektuje nastavení zaokrouhlení z agendy Globální nastavení/Prodejky.
 • Na tiskových sestavách Daňový doklad – paragon a Daňový doklad – paragon (s množstvím) se tiskne rekapitulace DPH.
 • V programu Kasa Online již není možné prodat zboží, které je rezervované.
 • Uživatel, mající všechna práva, může do prodejek vkládat i textové položky.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503284 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout