Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2023

Update POHODA, rel. 13503

K dispozici od: 28. 11. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13502

Personalistika a mzdy

Zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr mají od 1. října 2023 nárok na náhradu mzdy za neodpracovaný svátek. Z toho důvodu jsou státní svátky nově vykazovány i pro dohody v poli Státní svátky a nebudou tak již přičítány v poli Pracovní dny.

V případě, že zmínění zaměstnanci nemají na den státního svátku rozvrženou pracovní dobu, je nutné ve vystavené mzdě zrušit vypočtenou náhradu za svátek.

Fakturace

Po XML importu proforma faktury se již správně doplní předkontace k vydané faktuře, která se vytvoří automaticky díky zatržené volbě Po plné likvidaci vydané proforma faktury vystavit vydanou fakturu bez upozornění dostupné v agendě Globální nastavení/Platby.

Update POHODA, rel. 13502

K dispozici od: 13. 11. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13501

Fakturace

Do agend Sledování zakázek a Podklady z minulých let jsme přidali nový sloupec Text dokladu, do kterého vstupuje text z dokladu uvedený ve formuláři agendy. Stejný text se zobrazí i na tiskové sestavě Soupiska dokladů na zakázky dostupné v agendě Zakázky.

V případě, že jste do agendy Podklady z minulých let provedli import záznamů v předchozích verzích programu, bude sloupec Text dokladu prázdný. Chcete-li ho vyplnit, je třeba provést opětovný import podkladů.

Díky optimalizaci se zrychlilo otvírání agendy Zakázky i v případě, že agenda Podklady z minulých let obsahuje velké množství záznamů.

Při přenosu vydané zálohové faktury (s vazbou na rezervovanou přijatou objednávku) do konečné faktury se již u zásoby správně aktualizují hodnoty v polích Rezervace a Objednávky.

Ostatní

Pro službu ComGate z agendy Homebanking jsme upravili načítání avíz obsahující položku splátky úvěru.

Upravili jsme vytváření složky pro uložení dokumentů zaměstnance v agendě Personální události. Nově se složka vytváří stejně jako v agendě Personalistika.

Update POHODA, rel. 13501

K dispozici od: 23. 10. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13500

Personalistika a mzdy

Novelou zákoníku práce byla rozšířena informační povinnost zaměstnavatele vyplývající z uzavřeného pracovněprávního vztahu a nově pro dohody konané mimo pracovní poměr. Do nabídky tiskových sestav v agendě Personalistika jsme pro tyto účely přidali nové vzory pracovněprávních dokumentů, jedná se o Informace o obsahu pracovního poměru a Informace o obsahu právního vztahu založeného dohodou.

Umožňujete-li svým zaměstnancům práci na dálku (home office), můžete nově využít vzor Dohoda o práci na dálku.

Homebanking

Pro formát UniCredit avíza z agendy Homebanking jsme zaktualizovali načítání avíza dle aktuálně platného formátu.

Pro formát FIO API bankovnictví z agendy Homebanking jsme upravili načítání textu u bankovního dokladu.

Ostatní

Při změně typu u uložené karty zásoby (bez pohybů) již nedojde k předčasnému ukončení programu.

Provedli jsme optimalizaci v agendě Zásilky, aby nedocházelo ke zpomalení programu při editaci pole Stav.