Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi Květen 2023

Popisovaná verze:
POHODA Květen 2023, release 13400, 14. 6. 2023
Vztaženo k verzi:
POHODA Leden 2023, release 13300
Aktualizace:
POHODA release 13405,
vydáno 18. 9. 2023

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

Účetnictví

Pracujete v programu POHODA s daňovými doklady v cizí měně, které souvisí s úhradou záloh? Pak nepřehlédněte rozšíření funkce Odpočet záloh podle § 37a o další možnost výpočtu.

Zákon o DPH upravuje v § 37a pravidla pro odpočet zdanitelných plnění z přijatých záloh ve vypořádací faktuře. Základ pro výpočet DPH se vypočte z rozdílu mezi základem daně ve vypořádací faktuře a základem daně z přijatých záloh.

Do agendy Globální nastavení/Pohledávky jsme přidali novou volbu Výpočet z rozdílu základů v CM, kterou můžete ovlivnit způsob vyúčtování záloh. Volba je aktivní pouze v případě, jsou-li současně zatrženy funkce Odpočet záloh podle § 37a v sekci Pohledávky a Povolit použití cizích měn v sekci Cizí měny. Zatržením zmíněné volby se ve vypořádací faktuře v cizí měně vypočítá základ daně dle § 37a z rozdílu základů v cizí měně a tento rozdíl se následně přepočte příslušným kurzem na Kč. V opačném případě se základ daně vypočítá z rozdílu základů přepočtených na Kč.Při vložení nového dokladu s odpočtem zálohy v cizí měně do agendy Vydané faktury se převezme výchozí nastavení povelu z agendy Globální nastavení/Pohledávky. Každý uložený doklad v cizí měně si u sebe uchovává informaci o tom, zda byl vytvořen s výpočtem dle § 37a z rozdílu základů v cizí měně nebo bez něj. Způsob výpočtu můžete u dokladu dodatečně upravit prostřednictvím povelu Odpočet záloh podle § 37a... z nabídky Záznam/Operace, který jsme rozšířili o novou volbu Použít výpočet podle § 37a z rozdílu základů v cizí měně.Funkci Odpočet záloh podle § 37a… jsme nově přidali i pro agendu Přijaté faktury. Díky tomu už např. v souvislosti se změnou sazeb DPH nemusíte na přijaté faktuře v domácí měně ručně upravovat položky plnění dle jednotlivých sazeb. Nebo obdržíte-li od dodavatele fakturu se zmíněným výpočtem, výši DPH už nebudete přepisovat ručně, ale využijete tuto funkci. Nastavení a princip výpočtu § 37a je shodný s agendou Vydané faktury.Podrobnější popis včetně příkladu naleznete v interaktivní nápovědě programu POHODA.

V agendě Účetnictví/Přiznání DPH jsme provedli úpravy k omezení případů, kdy namísto dodatečného či opravného přiznání DPH vystaví uživatel omylem za stejné zdaňovací období další řádné přiznání.POHODA nově zobrazí upozornění, pokud vystavujete za stejné zdaňovací období další řádné přiznání. Chcete-li přesto pokračovat, stačí dialogové okno s hláškou potvrdit tlačítkem Ano.

Je-li v agendě Přiznání DPH vystavené, ale neuzavřené, a zároveň elektronicky odeslané řádné přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období, nově se v dialogovém okně pro vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty nenabízí druh přiznání Řádné. Potřebujete-li přesto řádné přiznání vystavit, stačí přes nabídku Záznam zrušit příznak Elektronicky odesláno.

Datová uzávěrka je časově náročná operace a zejména v účetních jednotkách s velkým počtem záznamů může trvat velmi dlouho. Nastane-li situace, že nelze datovou uzávěrku dokončit, můžete její průběh nově stornovat.Po spuštění datové uzávěrky se zobrazí dialogové okno s informacemi o jejím průběhu, kam jsme nově přidali i možnost Storno. Jakmile ji zvolíte, vyžádá si POHODA potvrzení, že skutečně chcete datovou uzávěrku přerušit. Kliknutím na tlačítko Ano se datová uzávěrka ukončí a účetní data zůstanou ve stejném stavu jako před jejím spuštěním. Připomínáme, že datovou uzávěrku provedete prostřednictvím průvodce dostupného přes povel Účetnictví/Uzávěrka/Datová uzávěrka.

Funkci pro časové rozlišení dokladů je možné v programu POHODA využívat už několik let. Nově si můžete sami nadefinovat text uvedený na vygenerovaných dokladech.

Do agendy Globální nastavení/Zaúčtování jsme přidali novou sekci Texty u čas. rozlišení. Text zadaný v poli Čas. rozlišení se vloží na doklady vzniklé pomocí funkce Časové rozlišení a automaticky se doplní evidenčním číslem časově rozlišeného dokladu. Volitelně lze připojit i text zdrojového dokladu nebo jeho položky. Není-li text pro časové rozlišení vyplněn a zároveň není zatržena volba Vložit text zdroj. dokladu, doplní se na vygenerovaný záznam pouze číslo časově rozlišeného dokladu.Dojde-li u zdrojového dokladu k přečíslování, změna čísla se automaticky projeví i na dokladu v agendě Časové rozlišení.

Při účtování dokladů jste se jistě už setkali s předkontacemi Nevím a Ručně. V účetních jednotkách typu Daňová evidence/Jednoduché účetnictví se zmíněné předkontace nově nabízejí i v agendě Interní doklady.

V souvislosti s touto novinkou jsme v peněžním deníku rozšířili stávající kontrolní sestavy Doklady k zaúčtování (předkontace Nevím) a Ručně zaúčtované doklady (předkontace Ručně), do kterých se nově zaznamenají i interní doklady s předkontací Nevím a Ručně. Stejné tiskové sestavy jsme navíc přidali i do agendy Nepeněžní deník.Pro účetní jednotky typu Nevýdělečná organizace jsme do agendy Účetní deník přidali novou tiskovou sestavu Výsledovka za hlavní a hospodářskou činnost.

Její vzhled vychází z tiskové sestavy Výsledovka, ale hospodářský výsledek (zisk/ztráta) se počítá zvlášť za hlavní a hospodářskou činnost jako rozdíl výnosů a nákladů zaúčtovaných na syntetické účty za zadané období.

V agendě Účtová osnova můžete nově hromadně upravit typ účtu.

Změnu provedete prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Upravit vše a projeví se pouze u vybraných záznamů s odpovídajícím druhem účtu.

Fakturace

Do příkazu k úhradě lze nově vložit zápornou vydanou fakturu.

Vložení dokladu do příkazu k úhradě provedete přes známý povel Záznam/Přenos/Závazky-> dostupný v agendě Příkazy k úhradě z nabídky Fakturace. V přenosové agendě se k proplacení nově nabízí i doklady agendy Vydané faktury s typem Faktura, které mají ve sloupci K likvidaci zápornou hodnotu.Pomocí povelu Proplatit, resp. Proplatit vše se záporná faktura vloží do příkazu k úhradě kladnou hodnotou, stejně jako záporný opravný daňový doklad. Pokud má faktura vyplněnou adresu s vazbou na agendu Adresář, kde je uvedeno i bankovní spojení na odběratele, automaticky se přenese i do příkazu k úhradě.

Vazba mezi zápornou fakturou a příkazem k úhradě je uvedena na záložce Doklady. Díky tomu se můžete mezi oběma záznamy jednoduše přepínat prostřednictvím povelu Otevřít, resp. Otevřít vše dostupného přes pravé tlačítko myši na zmíněné záložce. Připomínáme, že ke kontrole částky faktury vložené do příkazu k úhradě můžete v agendě Vydané faktury využít sloupce Příkaz, Příkaz hradí a CM Příkaz hradí.

Dojde-li k úhradě dokladu, nově se v rámci homebankingu spáruje záporná vydaná faktura s platbou v bance. Likvidace se zaeviduje příjmovým bankovním pohybem se zápornou částkou. Stejnou funkčnost při párování dokladů jsme zapracovali i pro zápornou přijatou fakturu, kdy se vytvoří výdejový bankovní pohyb se zápornou částkou.Obdrželi jste doklad s položkami a některé z nich nemají vstoupit do hodnoty pro vyměření DPH? Díky novému typu členění DPH to jednoduše nastavíte.

Do agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH jsme přidali nový záznam PNnevymer s typem členění DPH „P Nezahrnovat do přiznání DPH – nevyměřovat DPH“, který lze využít v agendách Přijaté faktury, Pokladna (typ Výdej), Ostatní závazky a v účetních jednotkách typu Daňová evidence navíc i v agendě Banka (typ Výdej). Nechcete-li z položky dokladu vyměřit DPH, přiřadíte jí zmíněné členění PNnevymer. Díky tomu se částka položky vyloučí z celkové hodnoty pro vyměření DPH, které provedete pomocí stejnojmenné funkce z nabídky Záznam/Operace.Položka nebo doklad s členěním DPH PNnevymer navíc nevstoupí do přiznání k DPH a doklad se promítne v tiskových sestavách Doklady nezahrnuté do přijatých zd. plnění z agendy Přiznání DPH a Doklady nezahrnuté v kontrolním hlášení z agendy Kontrolní hlášení.

Připomínáme, že před použitím nového členění DPH je nutné v agendě Členění DPH zatrhnout volbu Nabízet.

Chcete u položkového dokladu vyměřit DPH pouze z položek s 0% sazbou? POHODA vám to nově umožní.Na 2. stranu průvodce vyměřením DPH jsme přidali novou volbu Vyměřit DPH jen z položek s 0% sazbou. Obsahuje-li doklad kombinaci položek s různými sazbami DPH, zatržením zmíněné volby vstoupí do hodnoty pro vyměření DPH pouze částka z položek se sazbou 0 %. Připomínáme, že průvodce spustíte prostřednictvím povelu Vyměření DPH z nabídky Záznam/Operace v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Pokladna (typ Výdej) a v účetních jednotkách typu Daňová evidence navíc i Banka (typ Výdej).

Možnost vytvoření ruční vazby mezi vybranými doklady již znáte z předchozích verzí programu POHODA. Nově lze vazby přidávat i mezi dalšími doklady.

Konkrétně se jedná o vazby mezi:

  • přijatými a vydanými objednávkami,
  • majetkem a ostatním závazkem,
  • fakturami a reklamací,
  • přijatou objednávkou a vydanou zálohovou fakturou,
  • přijatou fakturou a interním dokladem.

Postup vytvoření vazby je shodný jako dosud prostřednictvím povelu Přidat vazbu na záložce Doklady.

Připomínáme, že ke zvolenému (i bezpoložkovému) dokladu můžete navázat libovolný počet dalších dokladů bez přenosu jejich položek. Ručně přidaná vazba se zobrazí na záložce Doklady zeleně pro odlišení od automatické vazby s přenosem položek. Chcete-li ručně vytvořené vazby zrušit, kliknete na záložku Doklady a klávesovou zkratkou Ctrl + Delete či povelem Smazat z místní nabídky vazbu odstraníte.

Zasíláte svým obchodním partnerům upomínky k fakturám, které jsou neuhrazené po datu splatnosti? Pak vás jistě potěší, že jsme na tiskovou sestavu Upomínky faktur v prodlení přidali pole E-mail, díky kterému okamžitě zjistíte, na jakou adresu se PDF soubor odešle.

V dialogovém okně Tisk jsme do nabídky u tlačítka PDF přidali novou volbu Odeslat PDF e-mailem dle odběratele. Za podmínky, že je v agendě Uživatelské nastavení/E-mail nastavena služba SMTP, Gmail nebo Microsoft Outlook, lze prostřednictvím zmíněné volby odeslat upomínky jednotlivým odběratelům najednou.

Sestava Upomínky faktur v prodlení zobrazí přehled všech upomínek rozdělených samostatně pro každého odběratele ke zvolenému datu a najdete ji v agendě Vydané faktury. Připomínáme, že v dialogovém okně Tisk je možné zatrhnout volbu Dle e-mailu, díky které rozdělíte upomínky do několika částí podle e-mailových adres odběratelů zadaných na dokladech. Není-li volba zatržena, rozčlení se upomínky dle e-mailu, resp. názvu firmy uvedeného v adresáři.

Stejná funkčnost nově platí i pro tiskovou sestavu Upomínky faktur v prodlení v cizí měně.

Na záložce Vyhodnocení zakázky dostupné v agendě Fakturace/Zakázky se nově zobrazuje výše zisku (v %).

Jedná se o podíl zisku na celkových výnosech vyjádřený v procentech, který dosud bylo možné zjistit pouze prostřednictvím tiskových sestav Vyhodnocení zakázek položkově a Přehled ziskovosti zakázek. Zisk (v %) se zobrazuje na stavovém řádku spolu s celkovými náklady, výnosy a jejich rozdílu.Na položky vydaných a přijatých faktur jsme do místní nabídky dostupné přes pravé tlačítko myši přidali povel Zálohové faktury ->.

Díky němu jednoduše otevřete seznam vydaných (přijatých) zálohových faktur, které postupně můžete přenést do dokladu jako položky s odpočtem zálohy. Funkčnost je stejná jako u dosavadního povelu Záznam/Přenos/Zálohové faktury.

Sklady

Možnost nadefinovat individuální slevy zásob pro konkrétní obchodní partnery již znáte z předchozích verzí programu POHODA. Nyní přinášíme novinky, které dosavadní funkčnost rozšíří a zvýší uživatelský komfort při práci se slevami.

Definujete pro své odběratele individuální slevy nebo akční ceny skladových zásob, které mj. prodáváte i v rámci složených zásob typu Souprava nebo Komplet? Pak Vás jistě potěší, že nově můžete zadané slevy uplatnit i při prodeji složených zásob.

Do agendy Globální nastavení/Sklady/Ceny a slevy jsme přidali volbu Používat ind. a akční slevy pro položky složených zásob. Je-li volba zatržena, tak se při vložení soupravy či kompletu do prodejního dokladu u každé položky složené zásoby zkontroluje, zda je pro ni platná individuální sleva nebo akční cena, a v rámci nastavené priority cen se použije.

U zásoby typu Komplet se do dokladu uplatní prodejní ceny ze záložky Položky, u položek soupravy prodejní ceny definované na kartách zásob.

Uvádíte u skladových položek fakturovaných vašim odběratelům procento poskytnutých slev, ale individuální ceny chcete vykázat pouze pevnou částkou (bez uvedení slevy)? Díky nově zapracované funkci je to možné.

Prostřednictvím volby V položkách dokladu uvádět slevu v procentech z agendy Globální nastavení/Pohledávky, kterou již dobře znáte z předchozích verzí programu POHODA, můžete na dokladech zobrazit skladovou položku v základní prodejní ceně spolu s vyčíslením její slevy v procentech. Máte-li pro své obchodní partnery v agendě Adresář stanovenou pevnou individuální cenu, může dojít vlivem zaokrouhlení k drobným odchylkám těchto cen na dokladech. Nově si můžete nastavit, že se u individuálních cen zadaných pevnou částkou nemá vykazovat procento slevy, a díky tomu se na dokladech zachová její přesná hodnota.

Novou volbu U individuální ceny uvádět procento slevy na dokladech najdete v agendě Globální nastavení/Sklady/Ceny a slevy. Je-li odtržena, vloží se částka individuální ceny na položku dokladu do pole Jedn. cena a procento slevy ze základní prodejní ceny se již nevyčíslí.

Nastavujete-li v agendě Adresář individuální slevy procentem, může dojít vlivem zaokrouhlení k drobným odchylkám, které znemožní zadat přesnou požadovanou hodnotu slevy. Z tohoto důvodu jsme na záložku Individuální slevy přidali sloupec Fix slevy.

Díky němu se u individuální ceny vždy zachová přesná procentní hodnota slevy zadaná uživatelem. Při odtržení fixace se procento slevy přepočítá podle hodnoty základní a individuální ceny.Nastavení fixace nemá vliv na samotné vložení zásoby do dokladu, kde při vykazování procenta slevy vždy dochází k přepočtům a možným drobným úpravám vlivem zaokrouhlení.

Udržovat si přehled o správném stavu zásob na skladě je velmi důležité. V praxi však nastávají situace, které snahy o vždy přesné zobrazení skladové dostupnosti mohou komplikovat. Jednou z nich je zapisování a editace příjmových dokladů, což může někdy trvat delší dobu, ale stav skladových zásob dosud ovlivňovaly okamžitě. Nově se příjem skladových položek promítá do stavu zásob vždy až po uložení dokladu.

Například při přenosu vydané objednávky do příjemky může nastat prodleva, než dojde k jejímu uložení. Zejména mnohapoložkové doklady často vyžadují časově náročnou kontrolu, zda objednané množství zboží odpovídá skutečně dodanému, přitom se provádí editace či mazání jednotlivých položek, a nakonec ani nemusí dojít k samotnému uložení příjemky. Díky tomu, že se nově zásoby naskladní až po uložení dokladu, nedojde k situaci, že by se před uložením příjemky vložilo do prodejního dokladu zboží, které ve skutečnosti nebylo naskladněno.

Možnost zobrazit si při prodeji zboží prostřednictvím agendy Kasa náhled obrázku jednotlivých zásob je již delší dobu standardní funkcí programu POHODA. Stejnou funkčnost jsme nyní rozšířili do více agend.

Náhled obrázku si můžete nově zobrazit v přenosových agendách Příjem--> a Výdej--> při vkládání skladových zásob do dalších typů dokladů, ale třeba i při vytváření individuálních cen či akčních slev.Okno s náhledem obrázku zobrazíte povelem Zobrazit náhled obrázku dostupným z nabídky Záznam nebo klávesovou zkratkou Shift+Alt+O. Obrázek v okně se mění při pohybu po jednotlivých zásobách v tabulce agendy a samotné okno lze tažením myši posouvat či měnit jeho velikost.

Připomínáme, že obrázek lze skladovým zásobám přiřadit v agendě Zásoby na záložce Internet v sekci Obrázky. K tomu je nutné mít v agendě Globální nastavení/Dokumenty nastavenou složku pro ukládání dokumentů firmy.

V agendě Prodejky najdete novou tiskovou sestavu Prodej podle činností.

Jedná se o sloupcový graf včetně celkové částky prodejů za doklady typu Prodejka rozdělené dle jednotlivých činností.

Do agendy Sklady/Pohyby jsme přidali sloupce MD a DAL pro zobrazení, jak je daný skladový pohyb zaúčtován v účetním deníku.

Sloupce jsou přístupné pouze při vedení skladového hospodářství způsobem A.Potřebujete zjistit, u kterých dokladů nemáte vyplněné výrobní číslo či šarži? Na základě vašich požadavků jsme do agendy Pohyby přidali nový sloupec Typ ev. čísla, který vám tuto kontrolu usnadní.Prostřednictvím dynamických záložek u zmíněného sloupce můžete záznamy v tabulce agendy filtrovat podle vašich potřeb. Vytvořený dotaz lze poté uložit a opakovaně použít. Potřebujete-li chybějící evidenční číslo doplnit, stačí se na zdrojový záznam přepnout prostřednictvím povelu Doklad z místní nabídky dostupné přes pravé tlačítko myši. Výjimkou jsou pouze počáteční stavy, u nichž se evidenční číslo nevyplňuje.

Personalistika a mzdy

Při zpracování mzdové agendy si nově můžete zvolit rozsah vystavovaných mezd.

Při vystavení mzdových záznamů prostřednictvím povelu Mzdy/příslušný měsíc se zobrazí průvodce, ve kterém nově můžete zvolit rozsah vystavovaných mezd. Na výběr máte vystavení mzdy všem zaměstnancům najednou, anebo postupně jednotlivým zaměstnancům dle konkrétního pracovního poměru. Po stisku tlačítka Další se mzdy vystaví a zároveň POHODA zobrazí informace o mzdě konkrétních zaměstnanců tak, jak jste byli dosud zvyklí.Vystavujete-li mzdy postupně, zobrazí se ve výklopném seznamu zaměstnanců kromě druhu pracovního poměru i jejich datum narození a díky tomu snadno rozlišíte zaměstnance se stejným jménem i příjmením.

Pokud jste v příslušném měsíci vystavili mzdy pouze některým zaměstnancům, můžete pro vygenerování zbývajících mezd využít volbu Vystavit mzdy všem zaměstnancům.

Do agendy Mzdy/příslušný měsíc a Mzdy/Mzdy jsme přidali novou tiskovou sestavu Sleva na sociální pojištění. Tato soupiska obsahuje seznam zaměstnanců, na které uplatňujete slevu na pojistném.

Ve mzdových agendách jsme zaktualizovali tiskovou sestavu Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy – akce pro děti a mládež.

Na sestavě se nově uvádí sleva na pojistném, pokud ji uplatnil zaměstnavatel za uvolněného zaměstnance v kalendářním měsíci, do kterého zúčtoval náhradu mzdy za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež.

Do agendy Personalistika jsme na záložku Srážky přidali pole Poznámka, kam můžete zapsat bližší informace k jednotlivým srážkám.

Majetek

Do agend Majetek a Drobný majetek jsme přidali pole Firma.Ke kartám dlouhodobého a drobného majetku můžete nově doplňovat dodavatele, a to buď přímým zápisem do pole Firma, výběrem z adresáře, anebo vybraným záznamům hromadně pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše. Je-li karta majetku založena automaticky z jiné agendy (Přijaté faktury, Pokladna), přenese se firma spolu s ostatními údaji přímo ze zdrojového dokladu. Přes nabídku Sloupce dostupné přes pravé tlačítko myši lze údaj z pole Firma zobrazit i ve stejnojmenném sloupci, podle kterého následně můžete záznamy v tabulce agendy filtrovat či vyhledávat.

Do agendy Majetek jsme přidali kontrolu při vyřazení majetku.Dle aktuální legislativy platí, je-li majetek vyřazen ve stejném účetním období, ve kterém byl zařazen, není možné uplatnit daňový odpis. Na to POHODA nově upozorní při vyřazení majetku přes povel Záznam/Operace/Vyřazení. V dialogovém okně Vyřazení majetku se mj. vyplňuje datum vyřazení a procento odpisu v posledním roce odepisování. Spadá-li datum zařazení a vyřazení do stejného účetního období a zároveň je nastaven 50% nebo 100% odpis, zobrazí POHODA při uložení záznamu zmíněnou informaci s možností změny odpisu na 0 %. Po potvrzení hlášky tlačítkem OK se záznam uloží a daňový odpis se neuplatní.

XML komunikace a homebanking

Prostřednictvím XML komunikace v agendě Banka je nově možné provést automatickou likvidaci vybraných bankovních pohybů.

XML import dat v agendě Přijaté faktury jsme rozšířili o možnost vytvoření přijaté faktury s vazbou na vydanou objednávku. Vazbu je možné vytvořit na celý doklad nebo položky dokladu.

XML export záznamů z dokladových agend jsme rozšířili o přenos číselné hodnoty sazby DPH použité dokladu.

<ord:rateVAT value= “21“ >high </ord:rateVAT>

V řadě POHODA E1 jsme rozšířili XML komunikaci o aktualizační import záložky Dodavatelé v agendě Zásoby.

V řadě POHODA E1 jsme rozšířili XML o export a import volitelných parametrů v agendě Sklady.

V řadě POHODA E1 jsme rozšířili XML export agendy Evidenční čísla o export volitelných parametrů.

Pomocí XML komunikace lze nově pokladním dokladem zlikvidovat doklady typu Vydaný opravný daňový doklad a Přijatý opravný daňový doklad.

Při XML importu interního dokladu lze nově pomocí elementu <taxDocument> vytvořit vazbu na konkrétní likvidaci zálohové faktury.

XML komunikaci jsme rozšířili o možnost aktualizačního importu záložky Slevy v agendě Zásoby.

Díky novému schématu discount.xsd lze vytvořit XML soubor pro aktualizační import zmíněné záložky. Před samotným aktualizačním importem doporučujeme provést zálohu dat účetní jednotky prostřednictvím povelu Zálohovat z nabídky Soubor/Zálohování.

Pro Komerční banku jsme do agendy Nastavení/Homebanking přidali novou službu KB API, která umožňuje prostřednictvím online komunikace přes API rozhraní stažení bankovních pohybů a odeslání příkazů k úhradě.

S programem POHODA lze nově propojit i platební terminály poskytované bankou FIO.

Do agendy Homebanking jsme přidali novou službu FIO avíza pro načítání avíz z platebních terminálů. Zmíněná služba podporuje načítání souborů s detailním přehledem transakcí ve formátu csv.

Všechny služby v agendě Nastavení/Homebanking nově podporují načítání SEPA XML pohybů/výpisů.

V rámci nastavené služby je možné načítat bankovní výpisy jak v původním formátu, tak i nově ve formátu SEPA XML. Formát SEPA XML doporučujeme použít v případě načítání zahraničních či SEPA plateb.

Přidali jsme kontrolu při automatické likvidaci načteného bankovního výpisu v cizí měně.

Není-li pro daný den bankovního pohybu načten kurz cizí měny (kurz CM = 1), POHODA nově neprovede automatickou likvidaci.

Formát ABO jsme rozšířili o podporu banky AirBank. Nově je možné načítat výpisy, vytvářet tuzemské příkazy k úhradě a SEPA příkazy ve verzi 1.1.3.

Pro formát KB Best z agendy Homebanking nově podporujeme vytváření zahraničních příkazů k úhradě ve formátu XML podle specifikace Komerční banky.

Vytváříte-li vratky pro platební terminál či platební bránu jako záporný vydaný opravný doklad, je možné pro avíza nově nastavit pravidlo párování pro zmíněný typ dokladu.

V agendě Pravidla párování dokladů z nabídky Nastavení/Homebanking zkopírujete příslušný záznam týkající se avíza a na záložce Pravidla u typu pohybu Příjem přidáte ve sloupci Doklady druh FV_ODD- (Vydané opravné daňové doklady – záporné).

Pro službu UniCredit BusinessNet z agendy Homebanking POHODA nově zjišťuje, zda se jedná o strukturovaný či nestrukturovaný formát MultiCash, a na základě výsledku automaticky načte správný variabilní symbol.

Pro banku Raiffeisenbank využívající formát MultiCash z agendy Homebanking jsme upravili generování zahraničního příkazu k úhradě, aby odpovídal aktuálnímu popisu formátu.

mServer

Upravili jsme spuštění a ukončení instance mServeru přes parametr „pohoda.exe /http “, pokud je ve složce Update stažený soubor *.upd pro aktualizaci programu POHODA.

Nově se kontrola na staženou aktualizaci ignoruje a rovnou dojde k řádnému spuštění či ukončení instance mServeru.

Přes příkazový řádek lze nově zadat parametr pro restart spuštěné instance mServeru.

Prostřednictvím parametru „pohoda.exe /http restart (název mServeru)“ zadaného do příkazového řádku lze ukončit běžící instanci mServeru a její následné spuštění. Volání „pohoda.exe /http restart“ lze rozšířit o parametr /f, který provede vynucené ukončení mServeru, pokud je proces mServeru spuštěn na stejném stroji a v daném intervalu se ho nepodaří standardně zastavit.

Ukázka volání: do příkazové řádky lze zadat povel pohoda.exe /http restart "mServer1" /f.

Od květnové verze programu POHODA je zakázáno vícenásobné spuštění jedné instance mServeru.

  • Nově je možné spustit konkrétní instanci mServeru pouze jednou.
  • Nově lze vytvořit více instancí mServeru na stejný port (POHODA při uložení záznamu nekontroluje duplicitu na port, ale pouze na název instance mServeru).

Ostatní

Pořadí jednotlivých položek dokladů lze měnit známým povelem Pořadí, který je přístupný z místní nabídky po stisku pravého tlačítka myši v tabulce položek. V agendě Vydané faktury můžete nově změnit pořadí položek pouhým přetažením myši.

Na záložce Položky faktury nejprve kliknete na číselné označení řádku, stisknete klávesu Shift a tahem myší přesunete řádek na požadované místo. Pořadí není možné měnit na rozeditovaném dokladu.Využíváte v agendě Adresář pole Splatno pro nastavení splatnosti dokladů týkajících se daného obchodního partnera? Pak vás jistě potěší, že jsme pole rozdělili, a nově lze nastavit počet dní splatnosti zvlášť pro pohledávky a závazky.

Není-li příslušná hodnota u adresy vyplněna, nastaví se splatnost dokladu podle údajů z agendy Globální nastavení/Pohledávky, resp. Závazky.

Do agendy Adresář jsme přidali pole Dopravce. Díky tomu si můžete pro každého obchodního partnera nastavit výchozí hodnotu, která se automaticky vyplní při vložení adresy do dokladu v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté objednávky a Výdejky. Dopravce uvedený na dokladu se následně použije při generování zásilek z agend Vydané faktury a Přijaté objednávky.Využíváte v agendě Adresář pole Kredit pro nastavení tolerované výše pohledávek u odběratele? Pak Vás jistě potěší, že se zde nastavený limit nově hlídá také v agendě Vydané nabídky.Díky tomu zjistíte už při vystavení nabídky nebo její editace, že byla u obchodního partnera překročena hranice nezaplacených pohledávek. Připomínáme, že vyplněním nulové hodnoty se upozornění na překročený limit zobrazí vždy při vložení adresy do dokladu.

Obchodujete v rámci své činnosti s partnery ze Slovenska? Nově vám práci s jejich kontakty usnadní možnost načítání a kontrola adres na základě IČ ve slovenském rejstříku firem a organizací.

Povelem Záznam/Ověření v rejstřících/Ověřit IČ… spustíte ověření adresy. Povel je dostupný v agendě Adresář a v dokladových agendách. Pokud je na záznamu pole Země prázdné, případně obsahuje zkratky CZ nebo ČR, spustí se ověření adresy v informačním systému ARES. Je-li v poli Země zkratka SK, spustí se ověření ve slovenském rejstříku firem a organizací. V případě uvedení jiné země není zmíněný povel přístupný.Při zadání IČ na nový záznam lze také adresu načíst. Nově se provede dotaz nejen na informační systém ARES, ale i do slovenského registru firem a organizací. Nalezený záznam se načte do programu POHODA.

Rozšířili jsme pro vás možnost hromadné úpravy záznamů pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše… Nově tak můžete tuto funkčnost využít například pro pole Cizí měna v agendě Adresář, Dopravce v dokladových agendách, Skupiny v agendě Řidiči nebo pro vybraná pole v agendě Recyklační příspěvky. V řadě POHODA E1 lze navíc hromadně upravit i pro pole Povolit změnu složení výrobku v agendě Zásoby.

Ve vybraných agendách jsme rozšířili seznam polí, pro které se eviduje historie změn.

Jedná se například o pole Dopravce v agendách Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Výdejky nebo typ evidenčního čísla u zásoby v řadě POHODA E1.

Historii změn záznamů můžete nově evidovat i pro agendu Bankovní účty.

Při odeslání datové zprávy jsme rozšířili možnosti vyhledávání datové schránky příjemce.

Kromě nové možnosti fulltextového vyhledávání si také POHODA v dialogovém okně Odeslání do datové schránky nově pamatuje 10 naposledy použitých datových schránek. Díky tomu při opakovaném odesílání datové zprávy snadno a rychle vyhledáte příjemce, např. při elektronickém podání na ČSSZ nebo Portál MOJE daně.

Vytváření dokladů prostřednictvím načtení QR kódu již znáte z předchozích verzí programu POHODA. Nově lze zdroje těchto dokumentů ukládat.

Do agendy Globální nastavení/Dokumenty jsme přidali novou volbu Pro vložený nový záznam QR kódem uložit zdroj do dokumentů. Je-li volba zatržena, automaticky se do nastavené složky dokumentů firmy uloží soubor, ze kterého vznikl příslušný záznam v dané agendě (obrázek z kamery, schránky či souboru).

V rámci elektronické evidence tržeb jste v programu POHODA mohli využívat funkci automatického tisku z agendy Prodejky při uložení dokladu. Díky nové volbě Automatický tisk záznamu při uložení dostupné v agendě Uživatelské nastavení/Prodejky lze zmíněnou funkci využívat i bez aktivní EET.

V řadě POHODA E1 můžete nově definovat volitelné parametry pro agendu Zásilky.Volitelné parametry nadefinujete ve stejnojmenné agendě na záložkách Parametry agendy a Parametry položek. Nově přidané parametry se následně zobrazí na záložce Položky podání a úpravou formuláře v agendě Zásilky.

Při generování zásilek z agend Vydané faktury a Přijaté objednávky se volitelné parametry uvedené ve formuláři agend automaticky přenesou do agendy Zásilky na záložku Položky podání za podmínky, že jsou ve formuláři zdrojové agendy a na položkách cílové agendy nadefinovány stejně.

V řadě POHODA E1 se v agendě Sledování činnosti uživatelů nově evidují operace provedené v agendách Přiznání OSS, Registrace DPH v EU a Sazby DPH v EU.

Jejich zaznamenávání stačí nastavit v agendě Globální nastavení/Historie/Sledování činnosti zatržením sloupce Zapnuto u příslušné agendy.

V řadách POHODA SQL a E1 nově umožňujeme vytvoření automatické úlohy pro komunikaci s obecným internetovým obchodem.

Na položky zahraničního příkazu k úhradě lze nově zadat nepovinný údaj Specifický symbol. Pro SEPA platbu navíc vstoupí do vygenerovaného XML souboru.

Mobilní aplikace

Zálohová faktura je skvělým nástrojem, jak se vyhnout dlouhému čekání na platbu od odběratele. Pokud přitom k dodání produktu dojde v jiném měsíci, než jste od zákazníka obdrželi úhradu, musí plátci DPH vystavit k přijaté platbě zálohy do 15 dnů daňový doklad. Podívejte se, jak Vám s tím nově pomůže mPOHODA.

V aplikaci mPOHODA v agendě Nastavení dokladů si nejprve zvolte způsob vytvoření daňového dokladu. Je-li volba „Na daňový doklad k záloze s jednorázovou úhradou vkládat položky z faktury" aktivní, pak se na vytvářený daňový doklad zkopírují položky uvedené na zálohové faktuře. Tyto položky nevytváří skladový pohyb. V opačném případě se na daňovém dokladu vytvoří položky odpovídající součtu položek ze zálohové faktury dle shodné sazby DPH a způsobu výpočtu DPH.

Je-li zálohová faktura uhrazena, zobrazí se na záložce Úhrady na detailu zálohové faktury povel Vytvořit daň. doklad. Jeho prostřednictvím se v agendě Daňové doklady vytvoří záznam, který je se zálohovou fakturou provázán přes záložku Doklady.Daňový doklad k přijaté platbě v hotovosti můžete vystavit ihned při ukládání příjmového pokladního dokladu, a to použitím povelu Uložit a vystavit daňový doklad.

Následně standardním způsobem přeneste zálohovou fakturu do vydané faktury. Položky odpočtu zálohy se vytvoří dle vystaveného daňového dokladu.V aplikaci mPOHODA nelze zálohové faktury hradit částečně. Daňový doklad nelze vystavit k zálohové faktuře v cizí měně, resp. nelze provést odpočet takové zálohy.

Doposud se synchronizací dat u vydaných a zálohových faktur přenášela z programu POHODA pouze informace o částce zbývající k úhradě a v závislosti na tom se v aplikaci mPOHODA na faktuře vytvářela dorovnávací položka úhrady. Nově si mPOHODA s Pohodou vyměňují konkrétní informace o provedených likvidacích faktur.

Ze záložky Likvidace z programu POHODA se synchronizací dat do aplikace přenese informace o tom, kdy a jakým dokladem byla faktura uhrazena. Pokud například proběhla 16. 5. částečná úhrada pokladním dokladem a následně 20. 5. byla faktura plně zlikvidována bankovním převodem, promítnou se obě tyto likvidace na záložce Úhrady u dané faktury i v mPohodě.A naopak, provedete-li v aplikaci mPOHODA úhradu bez vazby na hradicí doklad, projeví se tato úhrada po spuštění synchronizace dat i v programu POHODA. V případě, že je však faktura v Pohodě již zlikvidována, má tato skutečnost přednost a úhrada bez vazby je v aplikaci nahrazena záznamy o úhradách provedených v programu POHODA.Od květnové verze programu POHODA je pro synchronizaci s aplikací mPOHODA podporován pouze Účet POHODA.

Po aktualizaci na tuto verzi bude nutné v programu POHODA opětovně nastavit propojení s aplikací mPOHODA. To provedete v agendě Globální nastavení/mPOHODA, kde jednoduše zvolíte tlačítko Přihlásit a zadáte přihlašovací údaje k Účtu POHODA, nebo k přihlášení budete vyzváni při první synchronizaci.

Pro následnou úspěšnou synchronizaci registrujte Účet POHODA na stejný email, jaký jste dosud využívali pro synchronizaci Pohody s mPOHODOU. Více informací najdete v praktickém PDF návodu.