Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Novinky ve verzi Leden 2023

Popisovaná verze:
POHODA Leden 2023, release 13300, 15. 12. 2022
Vztaženo k verzi:
POHODA Říjen 2022, release 13200
Aktualizace:
POHODA release 13309,
vydáno 9. 5. 2023

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

pro PZD: Nová verze programu POHODA Leden 2023, rel. 13300 již nepodporuje pobočkové zpracování dat a po její instalaci a převodu účetní jednotky se režim PZD vypne. Zdroje určené pobočce, např. číselné řady, bankovní účty, sklady atd. automaticky připadnou aktuální účetní jednotce (dosavadní centrála), ve které budete pokračovat v účtování. Upozorňujeme uživatele, že před instalací programu POHODA Leden 2023, rel. 13300 je nutné sehrát datové balíčky.

Personalistika a mzdy

Od 1. ledna 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2023 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 235,38 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 352,98 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 705,78 Kč.Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení se pro rok 2023 zvyšuje na částku 1 935 552 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2023 zvyšuje z částky 11 014 Kč na 14 074 Kč.

V agendě Legislativa jsme zmíněnou částku nastavili v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění s platností od 1. 1. 2023. Její výše ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Došlo ke zvýšení rozhodného příjmu pro účast na sociálním a zdravotním pojištění a pro zdanění zvláštní sazbou daně z 3 500 Kč na 4 000 Kč.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 320/2022 Sb. se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od 1. ledna 2023 bude činit 4 000 Kč.

Jde tedy o nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 3 999 Kč. Toho lze využít zejména u dohod o pracovní činnosti či odměn za výkon funkce.

O zaměstnání se z pohledu zdravotního pojištění nebude jednat (tj. pojistné se neodvede) v případě dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 4 000 Kč. Pokud zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nebudou mít k 1. 1. 2023 rozhodný příjem ve výši 4 000 Kč, je nutné je odhlásit kódem O u příslušné zdravotní pojišťovny.

Současně dochází i ke zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti pro srážkovou daň při neučiněném (nepodepsaném) daňovém prohlášení. Od 1. 1. 2023 činí částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 4 000 Kč. U příjmů z DPP zůstává nadále hranice 10 000 Kč. Srážková daň ve výši 15 % u ostatních příjmů do 4 000 Kč se poprvé použije při zúčtování příjmů za měsíc leden 2023.

Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení hranice, od které je příjem zdaňován sazbou daně 23 %.

Daň ve výši 15 % bude nově vypočtena ze základu daně až do výše 4násobku průměrné mzdy (161 296 Kč) a 23 % ze základu přesahujícího tento násobek.

Pro zdaňovací období roku 2022 jsme upravili hodnotu bezúplatného plnění, od základu daně lze odečíst hodnotu v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 31 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 10.

Zaktualizovali jsme tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vzor č. 3.

Zapracovali jsme nový vzor přílohy č. 1 Počet zaměstnanců, vzor č. 22. Pro přílohu č. 1 jsme zaktualizovali číselník obcí ZÚJ v nabídce Mzdy/Seznamy/Obce (ZÚJ).

Zaktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor č. 27. Výpočet ročního zúčtování záloh jsme zaktualizovali pro rok 2022.

Upravili jsme hranici pro uplatnění maximální výše bezúplatného plnění na ř. 2. Od základu daně lze za rok 2022 odečíst hodnotu v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. Při zpracování ročního zúčtování budete na poslední straně průvodce informováni o případném překročení této hranice.

Podle § 35 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je možné za zdaňovací období roku 2022 uplatnit slevu na dani za zastavenou exekuci. Do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné jsme pro tento účel přidali nový typ „sleva  –  za zastavenou exekuci“. Slevu může zaměstnanec uplatnit na základě žádosti o roční zúčtování u zaměstnavatele, resp. v daňovém přiznání.

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení při kratších úvazcích

Od února 2023 si budou moci zaměstnavatelé uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění za kalendářní měsíc pro vybranou skupinu zaměstnanců v pracovním poměru (neplatí pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Podmínkou nároku na slevu na pojistném bude sjednaná kratší pracovní doba v rozsahu nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně.

Zaměstnavateli bude náležet sleva pouze v případě, že před uplatněním této slevy oznámí ČSSZ svůj záměr uplatňovat slevu na zaměstnance na novém tiskopise Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ), a to v elektronické podobě.

Pro uplatnění slevy budou automaticky hlídán vyměřovací základ zaměstnance, zda není vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy, resp. 1,15 % průměrné mzdy na jednu odpracovanou hodinu. A dále odpracovaná doba v pracovním poměru, která nesmí přesáhnout 138 hodin v kalendářním měsíci.

Sleva se odečte z částky pojistného a bude uvedena na aktualizovaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ), a to v elektronické podobě.

Účetnictví

Používáte v agendě Banka funkci Vrácení platby? Pak vás jistě potěší, že jsme ji vylepšili a rozšířili o další možnosti využití.

Funkce slouží pro vrácení duplicitních úhrad, kdy například odběratel omylem zaplatí svůj závazek dvakrát. Předpis pro vrácení částky se automaticky vytvoří v agendách Ostatní závazky, resp. Ostatní pohledávky prostřednictvím povelu Záznam/Vrácení platby dostupného v agendě Banka. Mezi oběma doklady POHODA nově vygeneruje na záložce Doklady vazbu, která zjednoduší jejich evidenci i kontrolu.Díky zmíněné vazbě vás POHODA nově upozorní na již vystavený ostatní závazek, resp. pohledávku v případě, že chcete doklad na vrácení platby vystavit ke stejnému bankovnímu pohybu opakovaně.Novinkou je i vystavení dokladu na vrácení platby ve stejné měně, která je nastavena u zdrojového bankovního dokladu. Dosud se ostatní závazky a pohledávky vystavily vždy v korunách.

Pro lepší orientaci v dokladech jsme v agendách Ostatní závazky a Ostatní pohledávky přidali do sloupce Zdroj dokladu nový typ Vrácení platby. Díky tomu snadno vyfiltrujete záznamy vytvořené funkcí Vrácení platby z agendy Banka.Do agendy Banka jsme přidali nový předdefinovaný dotaz s názvem Vrácení platby, a tak jednoduše vyfiltrujete bankovní doklady, které mají vazbu na doklad s vrácenou částkou.Do agendy Banka jsme přidali novou tiskovou sestavu Bankovní doklady s položkami.

Tato soupisková sestava poskytuje přehled o vybraných bankovních dokladech včetně jejich položek, a tak usnadňuje kontrolu likvidací pohledávek a závazků. Sestava je orientovaná na výšku a respektuje výběr záznamů v tabulce agendy.K záznamům v agendě Účetní deník lze volitelně nastavit text předkontace nebo zdrojového dokladu. Nově lze tuto možnost zvolit i při zaúčtování dokladů z agendy Časové rozlišení.Chcete-li do účetního deníku vložit texty zvolených předkontací, zatrhněte volbu Časové rozlišení v agendě Globální nastavení/Zaúčtování/Texty v úč. deníku. V opačném případě se k záznamům vloží text ze zdrojového dokladu.

Nastavíte-li u výkazu Schvalování účetní závěrky v sekci Schvalovatelé typ účetní jednotky, vyplní POHODA automaticky v poli Schvalovatel hodnotu dle pokynů k vyplnění tohoto výkazu. V případě potřeby můžete nově schvalovatele upravit. Při následné změně typu účetní jednotky se automaticky ve zmíněném poli nastaví zpět výchozí hodnota.Připomínáme, že výkaz Schvalování účetní závěrky je dostupný v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF v účetních jednotkách typu Příspěvková organizace. Přehled účetních jednotek včetně schvalovatelů jejich účetní závěrky je dostupná například na stránkách Ministerstva financí.

Fakturace

Při přenosu dokladu v režimu registrace DPH v EU do jiné agendy POHODA nově nabídne možnost vystavení cílového dokladu ve stejném režimu. Dosud jste museli na vytvářeném dokladu zapnout režim registrace DPH v EU ručně ještě před provedením přenosu.Zasíláte svým obchodním partnerům seznam pohledávek k odsouhlasení? Pak vás jistě potěší, že nově můžete tiskovou sestavu Inventarizace pohledávek odeslat jednotlivým odběratelům hromadně.

Sestava je dostupná v seznamu tiskových sestav agendy Vydané faktury a zobrazí přehled všech pohledávek samostatně pro každého odběratele ke zvolenému datu.

Dle nastavení v dialogovém okně Tisk lze vytisknout pouze vybrané faktury nebo neuhrazené doklady. Zatržením volby Dle e-mailu se na sestavě pohledávky seskupí podle e-mailových adres odběratelů zadaných na dokladech. Není-li volba zatržena, rozdělí se pohledávky dle e-mailu, resp. názvu firmy uvedeného v adresáři.

Hromadné odeslání sestavy na jednotlivé adresy provedete pomocí povelu Odeslat PDF
e-mailem dle odběratele za podmínky, že je v agendě Uživatelské nastavení/E-mail nastavena služba SMTP, Gmail nebo Microsoft Outlook.

Stejným způsobem lze hromadně odeslat i tiskovou sestavu Inventarizace pohledávek v cizí měně.

Do agendy Přijaté zálohové faktury jsme přidali novou tiskovou sestavu Zálohová faktura (opis).

Tuto sestavu můžete využít například k účelům nakládání s odpady, kdy kupující potřebuje dát fyzické osobě doklad o přijetí odpadu.

V agendě Přijaté faktury na tiskové sestavě Faktura (opis) je nově možné zobrazit zaúčtování dokladu, a to zatržením volby Včetně zaúčtování dostupné v dialogovém okně Tisk.

Majetek

Na základě daňového balíčku 2023 (zákon č. 366/2022 Sb.) si může firma uplatnit mimořádné odpisy u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen do 31. prosince 2023, tedy v letech 2020–2023. Majetek zařazený v 1. odpisové skupině je možné odepsat bez přerušení za 12 měsíců, majetek zařazený ve 2. odpisové skupině za 24 měsíců.

Program POHODA vám nově umožňuje zadat mimořádné odpisy u majetku zařazeného v letech 2022 a 2023. Pro jejich uplatnění nastavte na kartě majetku v agendě Majetek u způsobu odpisu HM rovnoměrný odpisovou skupinu Sk. 1  –  mimořádná, resp. Sk. 2  –  mimořádná.

XML komunikace a homebanking

XML import dat do agendy Výdejky jsme rozšířili o možnost vytvoření výdejky s vazbou na vydanou fakturu.

XML export dat z agendy Zakázky jsme rozšířili o přenos příznaků Vyřízeno a Uzamknout a dále nepoužívat, uvedených u stavu zakázky.

Do elementu <status> se nově generují atributy "executed" a "unused", které vám pomohou identifikovat stav zakázky. Atributy mohou nabývat hodnot TRUE a FALSE.

Schéma isdoc.xsd jsme rozšířili o export do ISDOC verze 6.0.2.

Upravili jsme volání aplikace KB Přímý kanál pro odeslání příkazů k úhradě, pokud je u stejnojmenné služby v agendě Homebanking zatržena volba Přihlášení firemním certifikátem. Zároveň jsme pro zmíněnou službu přidali možnost odesílat zahraniční příkazy ve formátu SEPA XML.

Mobilní aplikace

Uvedli jste na vystavené faktuře nesprávné údaje? Fakturovanou položku, množství, částku nebo například sazbu DPH můžete nově upravit na správnou hodnotu vystavením opravného dokladu i přímo v aplikaci mPOHODA, který následně přenesete do programu POHODA.

Pro vytvoření opravného dokladu přejděte v aplikaci mPOHODA na detail vystavené faktury a klikněte na ikonu . Tím se založí faktura typu Opravný doklad, ve které uvedete u položek správné údaje.

Synchronizací dat se opravný doklad přenese do programu POHODA, kde dojde k jeho provázání s původní vydanou fakturou.

Opravné doklady vytvořené v mPohodě můžete s Pohodou synchronizovat obousměrně. Opravné doklady vytvořené v Pohodě se do mPohody nepřenášejí.

Aktuálně nelze v aplikaci mPOHODA opravné doklady hradit. Úhradu, resp. vzájemný zápočet faktury a opravného dokladu proveďte v programu POHODA.

Více informací k vystavení opravného dokladu v aplikaci mPOHODA je uvedeno v nápovědě.

Do programu POHODA se již synchronizují také stornovací prodejky vytvořené na vrácení zboží zákazníkem.

V aplikaci mPOHODA vytvoříte stornovací doklad povelem Stornovat , který najdete v nástrojové liště na detailu původní prodejky.

Doklad můžete stornovat úplně nebo jen částečně, tj. úpravou množství jednotlivých položek nebo odmazáním nestornované položky.

Následnou synchronizací dat dojde k přenosu stornovací prodejky i do programu POHODA a k jejímu provázání na původní prodejní doklad.

Více informací k vystavení opravného dokladu v aplikaci mPOHODA je uvedeno v nápovědě.

Ostatní

Export dokladu do formátu ISDOC jsme rozšířili o vazby na dodací listy.

V případě, že je vydaná faktura vytvořena přenosem dokladu z agendy Výdejky, zobrazí se nově vazba na danou výdejku v elektronickém dokumentu ISDOC.

Archivační formát PDF/A jsme rozšířili o úroveň „A“, tj. PDF/A-1a, PDF/A-2a a PDF/A-3a.

PDF/A představuje archivační verzi formátu PDF, která umožňuje uchování dokumentu v digitální podobě a zároveň zajišťuje čitelnost a přístupnost tohoto dokumentu různými softwarovými nástroji v dlouhodobém horizontu.Export sestavy do archivačního formátu nastavíte prostřednictvím volby Nastavení PDF… dostupné přes dialogové okno Tisk. Na záložce Dokument zatrhnete volbu PDF/A a ve výklopném seznamu vyberete požadovaný formát.

Rozšířili jsme přístupová práva pro agendy Přiznání DPH, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení a Přiznání OSS, které naleznete ve stromové části Účetnictví v nové větvi Daň z přidané hodnoty.

Díky tomu můžete jednotlivým uživatelům nastavit pro zmíněné agendy různou úroveň práv. Zároveň jsme do nové větve přesunuli i přístupová práva agend Členění DPH, Kódy předmětu plnění, Registrace DPH a Sazby DPH v EU.

V řadě POHODA E1 jsme rozšířili volitelné parametry pro agendu Sklady.

Volitelné parametry nadefinujete ve stejnojmenné agendě na záložce Parametry agendy. Hodnoty evidované v agendě Sklady se nově přenesou i do agendy Členění skladů v případě, že jsou ve zdrojové i cílové agendě volitelné parametry nadefinovány stejně.

Vedete-li v účetnictví skladové hospodářství způsobem A, můžete si nově v tabulce agendy Sklady/Pohyby přidat sloupec Účet. Ten zobrazuje údaj ze stejnojmenného pole dostupného ve formuláři či na položkách agend Příjemky, Výdejky, Výroba a řadě POHODA E1 navíc i Výrobní list → Výroba.

Komunikaci s platebním terminálem banky České spořitelna nově podporujeme i pomocí TCP/IP protokolu.

Podle číselníku ČNB jsme zaktualizovali seznam kódů bank.

V agendě Vozidla jsme zaktualizovali seznam kódů vozidel podle nových pokynů k silniční dani.