Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2023

Update POHODA, rel. 13309

K dispozici od: 9. 5. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13308

Personalistika a mzdy

Na tiskových sestavách Přehled mezd a Osobní náklady se již poníží hodnota osobních nákladů o částku slevy na sociálním pojištění.

Na tiskovou sestavu Přehled o výši pojistného již vstupuje stát uvedený v agendě Účetní jednotky, v XML souboru byla zkratka státu vždy v pořádku.

Homebanking

Pro banku Raiffeisenbank využívající formát MultiCash jsme upravili generování tuzemského příkazu k úhradě dle aktuálně platného formátu.

Pro banku ČSOB využívající službu ČSOB CEB jsme upravili generování variabilního symbolu do příkazu k úhradě.

Upravili jsme stahování bankovních pohybů pro služby ČSOB API a ČS Premium API.

Update POHODA, rel. 13308

K dispozici od: 11. 4. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13307

Cestovní náhrady

Vzhledem k nárůstu ceny elektřiny se mimořádně zvyšují cestovní náhrady v případě využití elektromobilů. S účinností od 1. dubna 2023 došlo vyhláškou č. 85/2023 Sb. ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny se nahrazuje částkou 8,20 Kč. Ostatní ceny zůstávají beze změn.

Fakturace

Nově jsme na dialogové okno Zaokrouhlení dokladu přidali novou volbu Zaokrouhlit celkovou částku na pěticenty (pouze SK). Zaokrouhlení celkové částky je možné použít pouze u dokladů s měnou EUR v rámci slovenské legislativy.

O zmíněný typ zaokrouhlení celkové částky jsme rozšířili i XML import/export dokladu v cizí měně v elementu <roundingDocument>.

Ostatní

Při zaúčtování mezd je v ostatním závazku na sociální pojištění provedeno rozúčtování slevy na pojistném podle středisek.

V řadě POHODA E1 již lze do inventurního seznamu načítat zásoby také čárovým kódem ze záložky Dodavatelé v agendě Zásoby.

V agendě Hardware POHODA nově podporuje platební terminál PAX od společnosti ČSOB.

Update POHODA, rel. 13307

K dispozici od: 17. 3. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13306

Personalistika a mzdy

Do agendy Personalistika jsme přidali novou tiskovou sestavu Informace o záměru uplatňovat slevu na pojistném, která slouží zaměstnavateli k informování zaměstnance, že oznámil ČSSZ záměr uplatnit slevu na pojistném za zaměstnance.

U zaměstnanců, na které uplatňujete slevu na sociální pojištění, a kteří mají stanoven denní úvazek na dvě a více desetinných míst, je nyní na tiskopisu Přehled o výši pojistného uvedena hodnota rozsahu kratší pracovní doby maximálně na dvě desetinná místa.

Uplatňujete-li slevu na sociálním pojištění u zaměstnance, který je cizinec, je na tiskopisu Přehled o výši pojistného uvedeno evidenční číslo pojištěnce v poli Rodné číslo.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc, resp. Mzdy/Mzdy již není k dispozici tisková sestava Přehled o výši pojistného. Sestava je nově k dispozici pouze v agendě Podání PVPOJ po vygenerování podání z příslušného měsíce vystavených mezd.

Ostatní

V účetních jednotkách pro příspěvkové organizace jsme v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF zpřístupnili vystavování výkazů pro rok 2023. Ve stejné agendě je možné v účetních jednotkách pro podnikatele vystavit Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam za rok 2022.

Pro službu CS Premium API z agendy Homebanking jsme upravili odeslání příkazů k úhradě.

Update POHODA, rel. 13306

K dispozici od: 9. 3. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13305

Personalistika a mzdy

Na tiskové sestavy Rekapitulace mezd, Přehled mezd, Soupis sociálního pojištění a Přehled sociálního pojištění nově vstupuje hodnota uplatněné slevy na sociální pojištění.

V agendě Mzdy/Mzdy se zobrazují vystavené mzdy ze všech let i v běžném účetním období. Pro rychlé filtrování mezd z vybraného roku můžete nově využít i dynamické záložky nad sloupcem Rok.

Ostatní

Pro službu CS Premium API jsme provedli několik úprav. K nastavení služby v agendě Homebanking jsme přidali tlačítko Info, prostřednictvím kterého zobrazíte informace o bankovním účtu nastaveným pro komunikaci s programem POHODA.

Dále jsme při stažení pohybů přes zmíněnou službu upravili jejich řazení – nově se budou bankovní pohyby řadit od nejstarších po nejnovější.

Služba CS Premium API nově umožňuje nastavit datum splatnosti uvedený na příkazu k úhradě a díky tomu lze ovlivnit okamžik jeho proplacení.

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2023.

Update POHODA, rel. 13305

K dispozici od: 2. 3. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13304

Personalistika a mzdy

Slevy na pojistném

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném ve výši 5 % (dále jen „sleva“).


Jedná se o zaměstnance:

  a) Starší 55 let

  b) Pečující o dítě mladší 10 let

  c) Pečující o osobu blízkou mladší 10 let nebo o osobu blízkou, jež je závislá na pomoci jiné osoby

  d) Připravující se na budoucí povolání studiem

  e) Absolventy rekvalifikačního kurzu (v rámci uchazeče o zaměstnání) v předchozích 12 měsících

  f) Se zdravotním postižením

  g) Mladší 21 let

Program POHODA vám pomůže s kontrolou jednotlivých podmínek pro uplatnění slevy na pojistném. Při vystavení mezd provede automaticky kontrolu splnění těchto podmínek u zaměstnanců, u kterých máte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nastaven typ „sleva – na sociální pojištění“. Tyto podmínky budou kontrolovány pouze u pracovního poměru, u kterého je sleva na pojistném nastavena. V případě souběhu pracovních poměrů u zaměstnance proveďte kontrolu splnění podmínek sami.


Jedná se o tyto podmínky:

 • Se zaměstnancem je sjednána kratší pracovní doba (8-30 hodin týdně) – netýká se zaměstnanců mladších 21 let.

 • Úhrn vyměřovacích základů nepřesáhl 1,5násobek průměrné mzdy, tj. 60 486 Kč.

 • Úhrn vyměřovacích základů připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin nepřesáhl 1,15 % průměrné mzdy, tj. 463,73 Kč.

 • Odpracovaná doba nepřesáhla 138 hodin.


Výše slevy a její uplatnění

Sleva činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována, a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. V případě více pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele lze slevu uplatnit pouze u jednoho poměru. Z případných příjmů zúčtovaných zaměstnanci po skončení zaměstnání sleva již nenáleží. Slevu za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel na tiskopisu Přehled o výši pojistného.


Postup uplatnění slevy v programu POHODA

Nastavení slevy na pojistném vybraným zaměstnancům jste mohli provést již v předchozích verzích programu POHODA v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné pomocí nového typu „sleva – na sociální pojištění“, včetně důvodu a období, od kterého chcete slevu uplatňovat.

Dalším krokem je oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném ČSSZ, a to prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Tento krok provedete pomocí povelu Záznam/Operace/Podání OZUSPOJ. Vygenerované podání záměru nemá vliv na samotný výpočet slevy ve mzdě.

Při vystavení mzdy za příslušný měsíc POHODA vyhodnotí, zda jsou splněny podmínky pro její uplatnění. Pokud ano, zahrne následně vyměřovací základ zaměstnance do výpočtu slevy. V agendě Mzdy/příslušný měsíc najdete pro informaci o podaném záměru pro uplatnění slevy sloupec Sleva na pojistném – záměr. O tom, zda byly splněny podmínky pro uplatnění slevy informuje sloupec Sleva na pojistném – uplatnění. Ve sloupci Sleva na pojistném – informace jsou uvedeny výsledky kontroly splnění podmínek.

Pokud byste potřebovali mzdu zaměstnance z výpočtu slev z nějakého důvodu vyřadit, stačí na záložce Čistá mzda zrušit zatržení volby Uplatnění slevy na pojistném.

Slevu za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel prostřednictvím tiskopisu Přehled o výši pojistného, ve kterém bude automaticky vypočtena. Kontrolu můžete provést v agendě Podání PVPOJ, kde jsme na záložku Položky doplnili nové řádky dle aktualizovaného tiskopisu. Dále zde najdete novou záložku Zaměstnanci, která obsahuje informace o zaměstnancích, za které je sleva uplatňována.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc budou na tiskopisu Přehled o výši pojistného uvedeny údaje o zaměstnancích, za které je uplatňována sleva, pouze pokud je vygenerováno Podání PVPOJ do příslušné agendy.

Při zaúčtování mezd bude sleva na pojistném zahrnuta v ostatním závazku vytvořeném pro odvod sociálního pojištění a celkový odvod pojistného bude o výši slevy ponížen.

Tiskové sestavy Přehled mezd, Soupis sociálního pojištění a Přehled sociálního pojištění budou upraveny v další aktualizaci.

V případě, že uplatňujete slevu na pojistném, je nutné mzdy za měsíc únor vystavit až v této nové verzi programu POHODA, rel. 13305. Pokud již máte mzdy pro zaměstnance se zkráceným úvazkem vystaveny, je nutné je smazat a znovu vystavit.

Do agendy Personalistika jsme přidali novou tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů na soc. zabezpečení. Zaměstnavatel potvrdí na žádost zaměstnance úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné.

Ostatní

Upravili jsme uzávěrku kurzových rozdílů opravných položek s předkontací Ručně.

Při XML exportu vydané faktury, vydané zálohové faktury a ostatní pohledávky se již správně plní element kódu bankovního účtu <bankCode>.

Update POHODA, rel. 13304

K dispozici od: 2. 2. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13303

Personalistika a mzdy

Tisková sestava Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění z agendy Personalistika je již k dispozici v účetní jednotce roku 2022.

Update POHODA, rel. 13303

K dispozici od: 31. 1. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13302

Personalistika a mzdy

Slevy na pojistném a oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném (OZUSPOJ)

Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění u vybraných skupin zaměstnanců se sjednaným kratším pracovním úvazkem.

Zaměstnancům, u kterých se rozhodnete slevu na pojistném uplatňovat, nastavte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nový typ „sleva – na sociální pojištění“. Dále zadejte období, od kterého budete slevu uplatňovat a vyberte důvod pro její uplatnění.

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za vybrané zaměstnance oznámí zaměstnavatel ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Do agendy Personalistika jsme pro tento účel přidali do nabídky Záznam/Operace povel Podání OZUSPOJ, kterým vygenerujete zmíněné podání.

Vyplněné údaje si můžete zkontrolovat v nové agendě Podání OZUSPOJ na záložce Položky a podle potřeby upravit. Oznámení záměru odešlete elektronicky ve formátu XML na portál VREP, resp. do datové schránky ČSSZ prostřednictvím povelu Odeslání OZUSPOJ z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání oznámení.

Do další aktualizace programu POHODA připravujeme výpočet slevy na pojistném ve vystavené mzdě a její zohlednění v tiskopisu Přehled o výši pojistného, kde bude o výši slevy ponížen odvod pojistného.


Přehled o výši pojistného

Zaktualizovali jsme tiskopis Přehled o výši pojistného včetně elektronického podání. Nový tiskopis se poprvé použije pro mzdy za měsíc leden 2023.


Vyšší sazba pojistného zaměstnavatele pro vybrané profese

Od ledna 2023 je zaměstnavatel povinen odvádět vyšší pojistné na sociální zabezpečení za zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku. V souvislosti s touto povinností jsme v agendě Personalistika do formuláře na záložce Pojištění přidali volbu Záchranář, kterou je třeba zatrhnout pro zaměstnance, kteří vykonávají práci zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Na základě uvedené volby bude těmto zaměstnancům při vystavení mezd vypočteno pojistné na sociální zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel, ve výši 26,8 % z vyměřovacího základu.

Tiskovou sestavu a elektronické podání Přehled o výši pojistného jsme rozšířili o úhrn vyměřovacích základů a částek pojistného za zaměstnavatele za zdravotnické záchranáře a členy HZS podniku a o pojistné za zaměstnavatele celkem.

Update POHODA, rel. 13302

K dispozici od: 17. 1. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13301

Ostatní

V agendě Majetek/Leasingový majetek lze pro majetek zařazený v letech 2022 a 2023 nově nastavit odpisovou skupinu Sk. 1 – mimořádná a Sk. 2 – mimořádná.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury jsme zaktualizovali číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. ledna 2023.

Zaktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2023.

Update POHODA, rel. 13301

K dispozici od: 9. 1. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13300

Personalistika a mzdy

Na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb. jsme zaktualizovali minimální a zaručenou mzdu pro rok 2023.

Od 1. ledna 2023 činí základní sazba minimální mzdy 17 300 Kč měsíčně nebo 103,80 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 187 Kč na 2 336 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus má v roce 2023 zaměstnanec, jehož příjem v kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 8 650 Kč.

Zmíněné nařízení vlády stanovuje i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od roku 2023 dochází ke změnám pouze v první a osmé skupině prací. Druhá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2022. Výše zaručené mzdy v první skupině prací činí nově 17 300 Kč, resp. 103,80 Kč/hod, v osmé skupině pak 34 600 Kč, resp. 207,60 Kč/hod.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2023 se jedná o částku 153 Kč, z toho 70 % činí 107,10 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

EET

Od 1. ledna 2023 byla zrušena elektronická evidence tržeb. V programu POHODA jsme provedli automatickou deaktivaci komunikace se systémem EET, a tak již nedochází k odeslání tržeb. Zároveň jsme v agendě Globální nastavení/EET ponechali zatrženou volbu Elektronická evidence tržeb, díky které máte stále k dispozici přehled o dosavadních tržbách zaevidovaných do systému správce daně. Pokud jste již EET vypnuli ručně a potřebujete získat informaci o odeslaných tržbách, stačí zmíněnou volbu znovu zapnout.

Pro doklady z roku 2023, které by dle zrušeného zákona o evidenci tržeb splňovaly náležitosti tržby, se již neeviduje stav EET. U dokladů z roku 2022 se stavem „K odeslání“ lze provést dodatečnou změnu stavu na „Neodesílat“ prostřednictvím povelu Záznam/Změnit stav EET... nebo hromadně pomocí volby Záznam/Editace/Upravit vše.

Veškeré údaje o tržbách včetně samotného nastavení EET se z programu odstraní po datové uzávěrce. Informace o evidovaných tržbách budou poté k dispozici v uzavřené účetní jednotce.

Cestovní náhrady

S účinností od 1. ledna 2023 dochází vyhláškou č. 467/2022 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Stravné povel Přepočítat stravné, resp. Přepočítat náhrady na záložce Náhrady.

S účinností od 1. ledna 2023 jsme zaktualizovali sazby zahraničního stravného podle vyhlášky č. 401/2022 Sb.

Upravili jsme zobrazení tuzemského stravného na tiskové sestavě Podklady pro vyúčtování dostupné v agendě Zahraniční cestovní příkazy.

Ostatní

Od 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro vznik povinného plátcovství z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

V agendě Legislativa jsme pro kategorii Daň z přidané hodnoty nastavili zmíněnou částku do pole Limit pro neplátce DPH. Na tiskové sestavě Obrat pro DPH dostupné v agendě Účetní deník, resp. z informační plochy si můžete zkontrolovat procentuální podíl obratu vůči novému limitu.

Pro obecný internetový obchod jsme upravili nahrávání souborů na FTP a sFTP, pokud jsou vzdálené složky pro obrázky a související soubory nastaveny jako kořenový adresář prostřednictvím „/“.

Upravili jsme výpočet a zobrazení jednotkové ceny v agendě Výroba na záložce Výrobky.

Optimalizovali jsme datovou uzávěrku v souvislosti s vytvářením vazeb na nepřevedené záznamy.