Aktualizace k verzi Leden 2023

Update POHODA, rel. 13304

K dispozici od: 2. 2. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13303

Personalistika a mzdy

Tisková sestava Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění z agendy Personalistika je již k dispozici v účetní jednotce roku 2022.

Update POHODA, rel. 13303

K dispozici od: 31. 1. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13302

Personalistika a mzdy

Slevy na pojistném a oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném (OZUSPOJ)

Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění u vybraných skupin zaměstnanců se sjednaným kratším pracovním úvazkem.

Zaměstnancům, u kterých se rozhodnete slevu na pojistném uplatňovat, nastavte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nový typ „sleva – na sociální pojištění“. Dále zadejte období, od kterého budete slevu uplatňovat a vyberte důvod pro její uplatnění.

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za vybrané zaměstnance oznámí zaměstnavatel ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Do agendy Personalistika jsme pro tento účel přidali do nabídky Záznam/Operace povel Podání OZUSPOJ, kterým vygenerujete zmíněné podání.

Vyplněné údaje si můžete zkontrolovat v nové agendě Podání OZUSPOJ na záložce Položky a podle potřeby upravit. Oznámení záměru odešlete elektronicky ve formátu XML na portál VREP, resp. do datové schránky ČSSZ prostřednictvím povelu Odeslání OZUSPOJ z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání oznámení.

Do další aktualizace programu POHODA připravujeme výpočet slevy na pojistném ve vystavené mzdě a její zohlednění v tiskopisu Přehled o výši pojistného, kde bude o výši slevy ponížen odvod pojistného.


Přehled o výši pojistného

Zaktualizovali jsme tiskopis Přehled o výši pojistného včetně elektronického podání. Nový tiskopis se poprvé použije pro mzdy za měsíc leden 2023.


Vyšší sazba pojistného zaměstnavatele pro vybrané profese

Od ledna 2023 je zaměstnavatel povinen odvádět vyšší pojistné na sociální zabezpečení za zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku. V souvislosti s touto povinností jsme v agendě Personalistika do formuláře na záložce Pojištění přidali volbu Záchranář, kterou je třeba zatrhnout pro zaměstnance, kteří vykonávají práci zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Na základě uvedené volby bude těmto zaměstnancům při vystavení mezd vypočteno pojistné na sociální zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel, ve výši 26,8 % z vyměřovacího základu.

Tiskovou sestavu a elektronické podání Přehled o výši pojistného jsme rozšířili o úhrn vyměřovacích základů a částek pojistného za zaměstnavatele za zdravotnické záchranáře a členy HZS podniku a o pojistné za zaměstnavatele celkem.

Update POHODA, rel. 13302

K dispozici od: 17. 1. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13301

Ostatní

V agendě Majetek/Leasingový majetek lze pro majetek zařazený v letech 2022 a 2023 nově nastavit odpisovou skupinu Sk. 1 – mimořádná a Sk. 2 – mimořádná.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury jsme zaktualizovali číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. ledna 2023.

Zaktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2023.

Update POHODA, rel. 13301

K dispozici od: 9. 1. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13300

Personalistika a mzdy

Na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb. jsme zaktualizovali minimální a zaručenou mzdu pro rok 2023.

Od 1. ledna 2023 činí základní sazba minimální mzdy 17 300 Kč měsíčně nebo 103,80 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 187 Kč na 2 336 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus má v roce 2023 zaměstnanec, jehož příjem v kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 8 650 Kč.

Zmíněné nařízení vlády stanovuje i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od roku 2023 dochází ke změnám pouze v první a osmé skupině prací. Druhá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2022. Výše zaručené mzdy v první skupině prací činí nově 17 300 Kč, resp. 103,80 Kč/hod, v osmé skupině pak 34 600 Kč, resp. 207,60 Kč/hod.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2023 se jedná o částku 153 Kč, z toho 70 % činí 107,10 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

EET

Od 1. ledna 2023 byla zrušena elektronická evidence tržeb. V programu POHODA jsme provedli automatickou deaktivaci komunikace se systémem EET, a tak již nedochází k odeslání tržeb. Zároveň jsme v agendě Globální nastavení/EET ponechali zatrženou volbu Elektronická evidence tržeb, díky které máte stále k dispozici přehled o dosavadních tržbách zaevidovaných do systému správce daně. Pokud jste již EET vypnuli ručně a potřebujete získat informaci o odeslaných tržbách, stačí zmíněnou volbu znovu zapnout.

Pro doklady z roku 2023, které by dle zrušeného zákona o evidenci tržeb splňovaly náležitosti tržby, se již neeviduje stav EET. U dokladů z roku 2022 se stavem „K odeslání“ lze provést dodatečnou změnu stavu na „Neodesílat“ prostřednictvím povelu Záznam/Změnit stav EET... nebo hromadně pomocí volby Záznam/Editace/Upravit vše.

Veškeré údaje o tržbách včetně samotného nastavení EET se z programu odstraní po datové uzávěrce. Informace o evidovaných tržbách budou poté k dispozici v uzavřené účetní jednotce.

Cestovní náhrady

S účinností od 1. ledna 2023 dochází vyhláškou č. 467/2022 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Stravné povel Přepočítat stravné, resp. Přepočítat náhrady na záložce Náhrady.

S účinností od 1. ledna 2023 jsme zaktualizovali sazby zahraničního stravného podle vyhlášky č. 401/2022 Sb.

Upravili jsme zobrazení tuzemského stravného na tiskové sestavě Podklady pro vyúčtování dostupné v agendě Zahraniční cestovní příkazy.

Ostatní

Od 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro vznik povinného plátcovství z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

V agendě Legislativa jsme pro kategorii Daň z přidané hodnoty nastavili zmíněnou částku do pole Limit pro neplátce DPH. Na tiskové sestavě Obrat pro DPH dostupné v agendě Účetní deník, resp. z informační plochy si můžete zkontrolovat procentuální podíl obratu vůči novému limitu.

Pro obecný internetový obchod jsme upravili nahrávání souborů na FTP a sFTP, pokud jsou vzdálené složky pro obrázky a související soubory nastaveny jako kořenový adresář prostřednictvím „/“.

Upravili jsme výpočet a zobrazení jednotkové ceny v agendě Výroba na záložce Výrobky.

Optimalizovali jsme datovou uzávěrku v souvislosti s vytvářením vazeb na nepřevedené záznamy.