Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi Říjen 2022

Popisovaná verze:
POHODA Říjen 2022, release 13200, 10. 10. 2022
Vztaženo k verzi:
POHODA Květen 2022, release 13100
Aktualizace:
POHODA release 13203,
vydáno 28. 11. 2022

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 13200.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 13200 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Datová uzávěrka

Chcete mít i po uzávěrce stále přehled o svázaných dokladech, přestože se jeden z nich nepřevádí do následujícího účetního období? To vám v rámci datové uzávěrky umožní nová funkce na vytvoření vazeb mezi doklady.

V praxi může běžně nastat situace, že například z výdejky vytvoříte fakturu, kterou odběratel do konce roku neuhradí, a tak se převede do následujícího účetního období. Naopak výdejka se datovou uzávěrkou nepřevede a vazba mezi doklady se ztratí. Chcete-li provázanost dokladů zachovat, ponechte zatrženou volbu K dokladům vytvořit vazby na nepřevedené záznamy dostupnou v dialogovém okně Datová uzávěrka. Pokud se do nového účetního období jeden z dokladů nepřevede, doplní se na záložku Doklady informace o vazbě s dodatkem „doklad z jiného účetního období“. Potřebujete-li nepřevedený doklad například vytisknout, otevřete účetní jednotku příslušného roku.

Volba K dokladům vytvořit vazby na nepřevedené záznamy se týká pouze vazeb, které vznikají automaticky přenosem položek. Ruční vazby (označené zeleně) se do dalšího roku převedou vždy bez ohledu na nastavení zmíněného povelu.

Vytváření vazeb během datové uzávěrky může být časově náročná operace, o jejímž průběhu budete informováni prostřednictvím „čekacího dialogu“. Zpětné doplnění vazeb po datové uzávěrce už není možné.

V účetní jednotce uzamčené datovou uzávěrkou nelze nově provádět žádné další úpravy. Slouží pouze k prohlížení, vyhledávání a tisku sestav.

Nastane-li situace, kdy je nutné v uzavřeném roce provést úpravu účetních dokladů, je třeba nově zatrhnout povel Povolit editaci záznamů dostupný v dialogovém okně Datová uzávěrka z nabídky Účetnictví/Uzávěrka. Následně budete postupovat stejně jako dosud, tzn. zrušíte zámek k datu, provede požadovanou úpravu a účetní jednotku znovu uzamknete ke konci účetního období. Nakonec nezapomeňte zrušit zatržení volby Povolit editaci záznamů.Povolit editaci záznamů může pouze administrátor a uživatel s právem Editace po datové uzávěrce, které jsme přidali do stromu práv Administrátorské funkce pod větev Datová uzávěrka, a doporučujeme jej aktivovat pouze vybraných uživatelům, nikoliv plošně. Uživateli bez tohoto práva se při pokusu o změnu dokladu zobrazí upozornění.V dialogovém okně Datová uzávěrka z nabídky Účetnictví/Uzávěrka najdete nové tlačítko Detail. Díky tomu jednoduše zjistíte, kdy a s jakým výsledkem byla provedena datová uzávěrka, popř. kdo a kdy povolil editaci záznamů.

Účetní jednotky po datové uzávěrce si snadno vyfiltrujete prostřednictvím nového sloupce Datová uzávěrka, který si v agendě Účetní jednotky můžete přidat prostřednictvím povelu Sloupce z kontextového menu dostupného přes pravého tlačítko myši v tabulce agendy.

Účetnictví

Používáte předkontaci s účtem 261 – Peníze na cestě a zároveň se vám při převodu peněz automaticky nabízí vytvoření párového dokladu? Pak vám jistě přijde vhod rozšíření této funkčnosti.

Dosud POHODA nabízela vytvoření párového dokladu pouze při ukládání nového výdajového dokladu v agendách Banka a Pokladna. Nově se vytvoření dokladu s opačným pohybem peněz nabídne i pro uložené záznamy, pokud u nich nastavíte předkontaci s účtem 261 – Peníze na cestě.

V praxi tuto funkčnost uvítáte například při změně zaúčtování u bankovních pohybů načtených přes homebanking s předkontací Nevím.

Připomínáme, že možnost vytvoření dokladu s opačným pohybem peněz můžete nastavit prostřednictvím volby Při převodu peněz mezi bankou a pokladnou automaticky nabízet tvorbu párového dokladu dostupné v agendě Globální nastavení/Platby.

V souvislosti s touto novinkou jsme přidali možnost vytvoření ručních vazeb mezi bankovními a pokladními doklady.

V agendě Pokladna, resp. Banka jsme na záložce Doklady u volby Přidat vazbu-> rozšířili nabídku o povel Banka->, resp. Pokladna->, který otevře přenosovou agendu bankovních, resp. pokladních dokladů. Výchozí filtr je nastaven na doklady ve stejné měně, které mají ve formuláři agendy vyplněnou předkontaci s účtem 261 – Peníze na cestě, nicméně po zrušení filtru můžete prostřednictvím povelu Přidat vazbu z hlavní nabídky navázat jakýkoliv doklad. Vytvořenou vazbu lze ze záložky Doklady smazat klávesovou zkratkou Ctrl + Delete nebo povelem Smazat z místní nabídky.V účetních jednotkách typu Daňová evidence/Jednoduché účetnictví jsme zmodernizovali tiskovou sestavu s přehledem dokladů zaúčtovaných v jednotlivých agendách.

Dosavadní sestavu Stav účetních knih dostupnou z informační plochy jsme přejmenovali na Přehled dokladů a doplnili ji o podrobnější informace o evidovaných dokladech. Sestavu lze nově vytisknout za určité období, a to prostřednictvím údajů v polích Počátek období a Konec období dostupných v dialogovém okně Tisk.

V agendě Účetní deník jsou nově k dispozici tiskové sestavy Výsledovka po střediscích (souhrnný přehled) a Výsledovka po činnostech (souhrnný přehled). Díky nim rychle získáte informaci o hospodaření jednotlivých středisek, resp. činností za zvolené období.

Výsledovka je vytvořená ze syntetických, resp. analytických účtů v rámci daného období a za každé středisko, resp. činnost je vyčíslen hospodářský výsledek jako rozdíl výnosů a nákladů.

Do dialogového okna z nabídky Účetnictví/Daň z příjmů jsme přidali pole Základ daně nezaokr.

V účetních jednotkách typu Účetnictví jsme do dialogového okna Daň z příjmů právnických osob v PÚ přidali pole Základ daně nezaokr., ze kterého zjistíte přesný (nezaokrouhlený) základ daně. Například při vykázané ztrátě se v dosavadním poli Základ daně zobrazí nulová hodnota a ztráta pro odpočet v dalších letech se uvede v poli Základ daně nezaokr.

Dále jsme ve zmíněném dialogovém okně přejmenovali pole Zbývá doplatit na Dopl. (+)/Přepl. (-) a po doplnění zaplacené zálohy nově spočítáme a vykážeme i případný přeplatek.

Stejné úpravy jsme provedli i v podkladech pro přiznání k dani z příjmů právnických osob dostupné v tiskových sestavách.

Do tiskových sestav Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B a Příloha č. 1 II. oddílu písmeno
B – podklady jsme přidali řádek č. 12.

V agendě Účetnictví/Daň z příjmů v tiskové sestavě Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B nově naleznete řádek č. 12, do kterého vstupuje hodnota účetních odpisů majetku typu NM, DDHM a DDNM z agendy Majetek/Majetek. Odpis nehmotného majetku se uvede v případě, že je datum jeho zařazení po 1. 1. 2020 a způsob odpisu je nastaven na Pouze účetní odpis. Součet na řádku 12 doporučujeme zkontrolovat pomocí sestavy Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B – podklady a v případě potřeby hodnotu upravit přímo v daňovém přiznání.

Fakturace

Funkci pro uspořádání sloupců v tabulkách položek závazků a pohledávek můžete v programu POHODA využívat od květnové verze programu POHODA 2022. Nově jsme pro vás tuto možnost rozšířili i do ostatních agend.

Nastavení provedete stejným způsobem prostřednictvím povelu Nastavení sloupců/Počet řádků záhlaví, který najdete v kontextovém menu přes pravé tlačítko myši v tabulce položek. Výchozí nastavení u každé agendy jsou dva řádky. Používáte-li v řadě POHODA E1 u položek dokladů volitelné parametry, má položkový doklad automaticky nastaven tři řádky.

Jednotlivé agendy si můžete nejen rozvrhnout do 1 až 4 řádků, ale i změnit pořadí zobrazených sloupců. Prostřednictvím povelu Nastavení sloupců/Obnovit výchozí rozložení, nebo prostřednictvím povelu Sloupce a tlačítkem Obnovit se můžete vrátit k výchozímu nastavení.Tuto funkci nově naleznete v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Přijaté a Vydané nabídky, Přijaté a Vydané poptávky, Přijaté a Vydané objednávky, Příjemky, Výdejky a Prodejky.

V agendách Výdejky, Vydané zálohové faktury, Přijaté a Vydané nabídky, Přijaté a Vydané poptávky, Přijaté a Vydané objednávky jsou nově k dispozici dokladové sestavy v domácí měně, které lze vytisknout anglicky a německy, zálohovou fakturu v domácí měně navíc i francouzsky.

Prodáváte zboží nebo poskytujete služby v režimu přenesení daňové povinnosti? POHODA vám nově nabízí možnost hromadného nastavení tohoto režimu prostřednictvím sloupce PDP na položkách předprodejních dokladů.

Do agend Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Přijaté objednávky, Vydané zálohové faktury a Výdejky jsme přidali nový povel Aktualizace režimu PDP… dostupný přes nabídku Záznam/Operace. Povel otevře dialogové okno Aktualizace režimu PDP s možností Zatrhnout sloupec PDP. Jeho potvrzením se u všech položek zvoleného dokladu zatrhne sloupec PDP a zároveň dojde k vynulování částky DPH. Hromadné zrušení režimu PDP provedete ve stejném dialogovém okně pomocí povelu Zrušit zatržení sloupce PDP, který zároveň vyčíslí i hodnotu DPH. Aktualizaci režimu PDP lze provést pouze u položkového dokladu, který není stornován, a u zálohové faktury bez likvidace.

V agendě Vydané faktury jsme pro typ dokladu Faktura zpřístupnili pole Datum KH DPH.

Pole využijete v případě, že chcete v rámci kontrolního hlášení využít časový posun ve vztahu k dani z přidané hodnoty – pokud plátce vykázal uskutečněná zdanitelná plnění v nesprávném zdaňovací období (uvedl daň do jiného zdaňovací období) a zároveň nedošlo ke krácení daně, může využít znění § 104 zákona č. 235/204 Sb., o dani z přidané hodnoty.

I nadále platí, že pro samotný vstup dokladu do kontrolního hlášení za příslušné zdaňovací období je rozhodující datum zdanitelného plnění. Podrobnější informace včetně příkladu naleznete v interaktivní nápovědě přímo v programu.

Sklady

Provádíte servisní práce pro zahraniční obchodní partnery a fakturujete jim v cizí měně? Pak vás jistě potěší, že nově můžete servisní záznam založit v cizí měně, kterou následně využijete i při vystavení dokladů.

Cizí měnu v agendě Servis nastavíte stejně jako v jiných agendách přes nabídku Záznam/Cizí měna. Kurz se načte denní, resp. pevný k datu z pole Přijato v závislosti na nastavení načítání kurzů pro pohledávky v agendě Globální nastavení/Cizí měny.

Cizí měna se primárně vztahuje k záložce Položky servisu, takže ji můžete aktivovat i v případě, že je zadaný předmět servisu. V takovém případě nedojde na záložce Předmět servisu k přepočtu a hodnoty považujeme za částky ve vybrané měně. Při založení servisního záznamu přenosem dokladu v jiné měně se můžete rozhodnout, v jaké měně se má záznam vytvořit, ale vyplněním položky servisu již nastavení měny nezměníte.Zapnutím cizí měny se pole Odhad. cena a Záloha ve formuláři agendy přejmenují na Odh. cena CM a Záloha CM, ale nedojde k jejich přepočtu. Pokud jste pole vyplnili před aktivací/deaktivací cizí měny, doporučujeme jejich hodnoty zkontrolovat a příp. upravit. Při následném vystavení zálohové faktury se již automaticky nastaví měna servisu, u pokladní zálohy se použije výchozí pokladna zadaná v uživatelském nastavení. Liší-li se měna pokladny a servisu, použije se pokladna v měně servisu. Kurz se nastaví dle data vystavení zálohové faktury a data platby uvedeného na pokladním dokladu.Vyúčtování servisu přes agendu Prodejky nebo Pokladna zůstává beze změny, u přenosu do agendy Výdejky se automaticky doklad založí v měně servisního záznamu. Pokud zákazníkovi za provedené servisní práce vystavujete fakturu, můžete se při přenosu dokladu rozhodnout, zda má zůstat v původní měně nebo se aktualizovat dle měny servisu.V souvislosti se zapracováním cizí měny jsme do agendy Servis přidali novou tiskovou sestavu Servisní protokol v cizí měně a některé sestavy jsme upravili. Zároveň se o cizí měnu rozšířila nabídka sloupců, které lze přidat do tabulky agendy povelem Sloupce z kontextového menu.

Využíváte tiskovou sestavu Přijaté zásoby? Pak vás jistě potěší, že jsme ji vylepšili a rozšířili o další informace.

Dosavadní sestavu jsme přejmenovali na Přehled nákupů dle dodavatelů a najdete ji také v agendě Adresář. Kromě všech dosavadních údajů se na sestavě u jednotlivých obchodních partnerů nově zobrazuje i celková částka nakoupených zásob za zvolené období a díky tomu rychle zjistíte, kdo jsou vaši největší dodavatelé. Na dialogové okno Tisk jsme přidali další možnosti nastavení, kterými ovlivníte rozsah zobrazovaných informací. Zatržením voleb Včetně zásob a Včetně dokladů se na sestavě u jednotlivých firem objeví i seznam nakoupených zásob a chronologicky řazených dokladů. Prostřednictvím volby Seřadit dle obratu lze dodavatele seřadit sestupně dle pole Celkem.

Používáte v řadě POHODA  E1 u zásob na záložce Dodavatelé různé čárové kódy pro jednotlivé měrné jednotky? Nově se již nevyžaduje vyplnění čárového kódu u každé položky.

Připomínáme, že se na záložce Dodavatelé v agendě Zásoby zobrazí sloupce pro zadání čárového kódu pro různé měrné jednotky po zatržení volby Evidovat čárové kódy dle měrných jednotek v agendě Globální nastavení/Sklady.

U funkce Sdružování položek se nově nesdruží stejné skladové položky, pokud se vztahují k různým složeným zásobám. V některé z příštích verzí programu POHODA tuto funkčnost ještě rozšíříme a umožníme tisk prodejních dokladů se složenými zásobami typu Komplet a Souprava i bez položek, ze kterých se skládají.

Personalistika a mzdy

Odesíláte každý měsíc tiskopis Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele ve formátu PDF nebo vygenerovaný do textového (TXT) souboru? POHODA nově podporuje export tohoto tiskopisu pro vybrané zdravotní pojišťovny také do XML souboru.Export do XML je povolen pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a Vojenskou zdravotní pojišťovnu, které tento formát podporují.

Ve vystavené mzdě zvolte tiskové sestavy a v dialogovém okně Tisk pomocí tlačítka Export u sestavy Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele otevřete Průvodce exportem dat pro zdravotní pojišťovny. Zvolíte-li na první straně průvodce jednu z výše vyjmenovaných pojišťoven, zpřístupní se na další straně volba Uložit XML do souboru pro ruční podání.V případě, že využíváte datovou schránku, můžete Přehled o platbě pojistného odeslat přímo z programu do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny.

Využívali vaši zaměstnanci nízkoemisní vozidlo pro soukromé účely v období leden–červen 2022? Pokud ano, je třeba snížit jejich zdanitelné příjmy pro roční zúčtování, resp. daňové přiznání.Novela zákona o daních příjmů č. 142/2022 Sb. obsahuje přechodná ustanovení, která udávají režim zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů v případě používání nízkoemisního vozidla k soukromým účelům – snížení z 1 % na 0,5 % je platné zpětně od 1. 1. 2022, ale za měsíce leden až červen se provede až v ročním zúčtování, resp. daňovém přiznání.

Pro tento účel jsme do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné přidali nový typ Snížení zdanitelných příjmů. Tento typ nastavte u zaměstnanců, u kterých požadujete snížit zdanitelné příjmy z výše uvedených důvodů. O zadanou částku budou sníženy zdanitelné příjmy na řádcích 1 a 2 tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech. V případě, že budete zaměstnanci zpracovávat roční zúčtování, bude o tuto hodnotu automaticky snížen úhrn příjmů pro jeho výpočet, tedy hodnota na řádku 1 sestavy Výpočet daně z příjmů.

Zaměstnáváte více než 50 % osob se zdravotním postižením a potřebujete, aby se u zaměstnanců s invaliditou 3. stupně nesnižoval základ na zdravotní pojištění? POHODA nově řeší i tyto situace.

Do agendy Personalistika jsme na záložku Daně a pojistné přidali nový typ Nesnižovat základ na zdravotní pojištění. Pokud zaměstnáváte více než 50 % osob se zdravotním postižením, můžete nově tento typ nastavit u zaměstnanců, kteří u vás uplatňují slevu na invaliditu 3. stupně, ale nesplnili podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Tito zaměstnanci nemají nárok na snížení vyměřovacího základu na zdravotní pojištění o částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Majetek

Při nákupu drobného majetku obdržíte doklad, který zaevidujete do účetnictví, a následně musíte ručně založit karty drobného majetku? POHODA vám práci zase o něco zjednoduší – nově vytvoříte karty drobného majetku automaticky přímo z dokladu.

V účetních jednotkách typu Účetnictví jsme v agendách Fakturace/Přijaté faktury a Účetnictví/Pokladna (výdej) přidali do nabídky Záznam/Operace povel Drobný majetek… Díky němu otevřete přenosovou agendu pro výběr položek, ze kterých se mají vystavit karty drobného majetku. Prostřednictvím povelu Vytvořit drobný majetek z hlavní nabídky se k označeným položkám vystaví záznamy do agendy Drobný majetek. POHODA zároveň nově vytvořené karty vyfiltruje, a tak snadno provedete jejich kontrolu.Všem vytvořeným záznamům se nastaví typ majetku Hmotný, do pole Počet se přenese údaj z pole Množství a do pole Celkem se vloží hodnota položky z pole Částka (u neplátce DPH z polí Částka a DPH). Jednotková cena majetku se přepočítá na základě celkové částky a množství. V případě potřeby lze hodnoty na záložce Majetkové operace upravit.Vazba mezi kartami drobného majetku a dokladem, ze kterého vznikly, se vytvoří na záložce Doklady. Díky tomu se můžete jednoduše přepnout na zdrojový doklad, kterým byl majetek pořízen.

Chcete-li vazby mezi doklady a kartami majetku zachovat i po datové uzávěrce v následujícím účetním období, ponechte zatrženou volbu K dokladům vytvořit vazby na nepřevedené záznamy v dialogovém okně Datová uzávěrka.


V daňové evidenci se karta drobného majetku z dokladu vystavuje stejným způsobem jako dosud. Zápis do agendy Drobný majetek POHODA nabídne při uložení pokladního, resp. bankovního výdajového dokladu s typem předkontace Drobný majetek.

Do tiskových sestav agendy Drobný majetek jsme přidali sestavu Inventurní soupis drobného majetku.

Tato soupisková sestava poskytuje informace o počtu a celkové hodnotě majetku nejen při jeho pořízení, ale přehledně zobrazí i údaje o jednotlivých operacích typu Vyřazení. Součástí sestavy je i počet a aktuální hodnota majetku vztahující se k datu jejího sestavení zadaného v dialogovém okně Tisk. Sestava je orientovaná na šířku a respektuje výběr záznamů v tabulce agendy.

Internetové obchody

Komunikaci programu POHODA s obecným internetovým obchodem jsme rozšířili o sFTP klienta (SSH – Secure File Transfer Protocol), který umožňuje odeslat obrázky a další soubory související s nabízeným zbožím do Vašeho e-shopu přes zabezpečené prostředí (SSH) a díky tomu poskytuje vysokou úroveň ochrany dat při přenosu.

Nastavení zabezpečené komunikace provedete prostřednictvím volby SFTP (SSH) dostupné na záložce FTP klient v agendě Internetové obchody u typu Obecný internetový obchod. Kromě vyplnění adresy sFTP serveru, přihlašovacích údajů a cílové složky pro ukládání dat zde nově můžete nastavit i soubor privátního klíče včetně jeho přístupového hesla, pokud Váš server umožňuje ověření prostřednictvím tohoto klíče. Test připojení proveďte prostřednictvím stejnojmenného tlačítka. Zobrazí-li se během testu hlášení „Otvírá se spojení na neznámý server…“, je nutné se spojit s administrátorem sFTP serveru a prověřit, zda se připojujete ke správnému sFTP serveru či danému serveru můžete důvěřovat a jestli souhlasí zobrazený veřejný klíč.Dojde-li od posledního přihlášení na sFTP server ke změně veřejného klíče, zobrazí se hlášení „Veřejný klíč serveru se od posledního přihlášení změnil…“ a opět je nutné ověřit jeho důvěryhodnost. Pokud serveru důvěřujete, je nutné v souboru known_hosts smazat původní záznam. Zmíněný soubor naleznete v systému Windows ve složce „C:\Users\jméno_přihlášeného_uživatele\.ssh\“. Poté znovu spustíte test připojení, čímž se nový veřejný klíč zapíše do daného souboru a sFTP server bude opět důvěryhodný.

Připomínáme, že samotné odesílání dat do e-shopu zahájíte známým povelem Internetové obchodování z nabídky Soubor/Datová komunikace.

XML komunikace

XML komunikaci jsme rozšířili o uživatelských export a import agendy Pravidla párování dokladů.

XML import opravného daňového dokladu s vazbou na vydanou fakturu, resp. přijatou fakturu jsme rozšířili o možnost vytvoření vazby na zdrojový doklad bez přenosu jeho položek.

Prostřednictvím nově přidaného atributu <itemTransfer> můžete určit, jestli se mají převzít položky dokladu z XML souboru, nebo zdrojového dokladu. Výchozí hodnota je nastavena na TRUE, a tak se přenášejí položky ze zdrojového dokladu. Hodnota FALSE znamená, že se veškeré údaje převezmou z XML souboru (včetně položek). Tímto způsobem v podstatě vytvoříte ruční vazbu opravného daňového dokladu na fakturu.

XML export dokladů z agend Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky jsme rozšířili o záložku Likvidace.

V požadavku pro export daných dokladů je nutné v elementu <restrictionData> uvést element <liquidations> s hodnotou TRUE, aby došlo k exportu i zmíněné záložky.

XML komunikaci jsme rozšířili o možnost provedení likvidace dokladů bez vazby v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Homebanking

Pro Českou spořitelnu jsme do agendy Nastavení/Homebanking přidali novou službu ČS Premium API, která umožňuje prostřednictvím online komunikace přes API rozhraní stažení bankovních pohybů a odeslání příkazů k úhradě.

Pro formát SEPA XML jsme rozšířili možnosti načítání variabilního, specifického a konstantního symbolu z bankovního pohybu nebo výpisu.

Obecný formát ABO jsme rozšířili o podporu načítání výpisu a vytvoření tuzemského příkazu k úhradě pro banku NEY spořitelní družstvo.

Pro banku Raiffeisenbank využívající formát MultiCash z agendy Nastavení/Homebanking jsme upravili generování tuzemského příkazu k úhradě, aby odpovídal aktuálnímu popisu formátu.

Ostatní

Nabídku podporovaných dopravců pro elektronické podávání informací o zásilkách jsme rozšířili o GPortal společnosti Geis.

Do agendy Dopravci jsme přidali nový typ dopravce Geis – Gportal. V rámci nastavení lze zvolit druh zásilky, přidružené služby a druh obalu. Takto nadefinovaný záznam se následně nabízí v poli Dopravce u záznamů v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté objednávky a Výdejky. V agendách Vydané faktury a Přijaté objednávky lze navíc z dokladů prostřednictvím povelu Vygenerovat zásilky z nabídky Záznam/Operace vytvořit záznamy do agendy Zásilky. Z ní lze poté pomocí průvodce data exportovat do formátu .csv.

Pro komunikaci s platebním terminálem společnosti ČSOB jsme přidali nový typ komunikačního protokolu TCP/IP. Ten je na rozdíl od protokolu UDP/IP vhodnější pro přesměrování při provozu programu POHODA pomocí vzdáleného přístupu.

Nový typ protokolu nastavíte v poli Komunikační protokol dostupném v agendě Nastavení/Hardware u zařízení Platební terminál Ingenico pro banku ČSOB.

Pro vyhodnocení prodejů zboží a služeb u vybraných odběratelů můžete využívat známou funkci Obrat, která z vystavených dokladů nebo přijatých plateb v pokladně a bance vyčíslí hodnotu obratu a uvede ji v horní části formuláře agendy Adresář. Pro pohodovější práci jsme tuto funkci ještě vylepšili.

Obrat je možné sestavovat na provedené platby v bance a pokladně nebo na vystavené fakturační doklady. Nově si můžete k oběma způsobům výpočtu přidat navíc i doklady z agendy Prodejky, a to zatržením volby Zahrnout i prodejky. V tomto případě POHODA zároveň kontroluje duplicitu částek a do výpočtu obratu nezahrne prodejku s vazbou na jiný doklad, který se již do obratu započítal (tj. pokladní doklad nebo ostatní pohledávka) a který má zároveň vyplněnou i stejnou adresu.

V řadě POHODA E1 jsme rozšířili agendu Sledování činnosti uživatelů o další operace.

Nově se zaznamenávají operace provedené prostřednictvím povelů z náhledu tiskové sestavy jako Tisk, Export do PDF, Exportovat sestavu do PDF a vložit do e-mailu, Export do Excelu a Záloha tiskové sestavy. Evidenci zmíněných operací jsme zahrnuli pod volbu Tiskové operace dostupnou v agendě Globální nastavení/Historie/Sledování činnosti.

V rámci hromadných operací se nově evidují i operace provedené prostřednictvím povelu Upravit vše v režimu šablon jednotlivých agend.

V řadě POHODA E1 jsme do agendy Přístupová práva přidali pro uživatelské agendy a uživatelské seznamy možnost nastavení práv Export agendy a Export do Excel.

V řadě POHODA E1 jsme pro agendu Časové rozlišení přidali možnost nastavení volitelných parametrů.

V řadě POHODA E1 můžete z uživatelské agendy nově otevřít agendu Odpovědné osoby.

V agendě Volitelné parametry použijete pro uživatelskou agendu na záložce Nastavení funkci pro otevření agendy OpenAgenda „ODPOSOBY“. Stejné nastavení lze využít i pro funkci OpenAgendaEx.

Pro elektronickou fakturaci ISDOC jsme upravili generování hodnoty elementu <PaymentsMeansCode>, který je součástí kolekce plateb <PaymentMeans>. Nově se hodnota elementu nastaví v závislosti na typu formy úhrady, která je uvedena na dokladu.

Hromadné úpravy záznamů přes povel Záznam/Editace/Upravit vše lze nově použít i v režimu šablon jednotlivých agend.

POHODA si nově pamatuje uživatelské nastavení šířky sloupců na záložce Dokumenty. K výchozímu nastavení se můžete vrátit prostřednictvím povelu Obnovit sloupce dostupného přes pravé tlačítko na záhlaví sloupců.

Při odeslání datové zprávy nově automaticky generujeme text do pole Předmět v závislosti na konkrétně odesílaném výkazu či přiznání.

Do agendy Odeslané datové zprávy jsme přidali nový sloupec Přílohy, který lze zobrazit povelem Sloupce z kontextového menu přes pravé tlačítko myši v tabulce agendy.

Na záložku Doklady v agendě Adresář nově vstupují údaje i z agend Časové rozlišení a Leasingový majetek.

Do agendy Vozidla jsme přidali pole Kód.

Kód vozidla je vyžadován pro výpočet silniční daně a spolu s vozidlem se převádí do programu TAX. V Pohodě má pole pouze informativní charakter.

Při odesílání HTML sestav e-mailem dojde nově k naplnění databázových proměnných stejně jako u sestav ve formátu PDF.