Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi Květen 2022

Popisovaná verze:
POHODA Květen 2022, release 13100, 1. 6. 2022
Vztaženo k verzi:
POHODA Leden 2022, release 13000
Aktualizace:
POHODA release 13109,
vydáno 21. 9. 2022

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 13100.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 13100 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Fakturace

Do standardní lišty v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky jsme přidali novou ikonu , která umožňuje načíst QR kód typu QR Faktura, a díky tomu vytvořit bezpoložkový doklad s vyplněnými účetními daty.

Načtení QR kódu lze provést třemi způsoby podle funkcí nabízených v menu u zmíněné ikony, a to:

  • Načíst ze souboru... – prostřednictvím průvodce vyberete soubor s QR kódem ve formátu obrázku (přípony .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tif, .tiff), ze kterého chcete doklad naimportovat do Pohody,
  • Načíst ze schránky – po zvolení tohoto povelu POHODA zkontroluje obsah schránky, a pokud je dostupný obrázek s kódem QR faktura, vytvoří doklad, v opačném případě se zobrazí hlášení, že schránka neobsahuje podporovaný formát dat,
  • Načíst z kamery... – pomocí API snímá POHODA obrázky z kamery, dokud nedetekuje kód formátu QR Faktura. V dialogovém okně pro snímání QR kódů prostřednictvím webové kamery je přes kontextové menu vyvolané stiskem pravého tlačítka myši dostupná volba Nastavení zařízení, kde můžete nastavit požadovanou kameru a případně možnost překlopení obrazu.

Potřebujete vystavit položkovou zálohovou fakturu v celkové hodnotě plnění, ale od odběratele požadujete zaplatit pouze část zálohy? Potom jistě využijete novou funkci Záloha na část plnění.

V agendě Vydané zálohové faktury prostřednictvím nového povelu Záloha na část plnění… z nabídky Záznam/Operace otevřete dialogové okno, ve kterém uvedete výši zálohy. Ta může být určena buď % z celkového plnění, nebo pevnou částkou. Potvrzením OK se k zálohové faktuře automaticky vloží likvidace bez vazby a odpočet bez vazby ve výši představující rozdíl mezi celkovým plněním a požadovanou zálohou.

Informace o výši požadované zálohy se zobrazí modrým písmem ve formuláři agendy v části Součet položek. Zálohové faktury s použitou funkcí Záloha na část plnění lze jednoduše vyfiltrovat pomocí stejnojmenného předdefinovaného dotazu. Pro větší přehlednost je možné v tabulce agendy zobrazit nově přidané sloupce Záloha na část plnění, resp. CM Záloha na část plnění, ve kterých je uvedena výše částečné zálohy. Pomocí volby Záloha na část plnění… z nabídky Záznam/Operace lze také funkci u zálohy zrušit.

Máte více bankovních účtů, na které mohou vaši zákazníci platit své závazky? Pak jistě oceníte možnost tisknout na dokladových sestavách další platební údaje.

V dialogovém okně Tisk u vybraných sestav v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky přibyla volba Platební údaje. Po jejím zatržení se zpřístupní pole pro výběr bankovních účtů, které chcete vytisknout na doklad. Spolu s hlavním účtem, který volíte přímo ve formuláři agendy, tak můžete na sestavě zobrazit najednou až pět bankovních účtů.Pro každou tiskovou sestavu můžete nastavit jiné bankovní účty, což oceníte např. při fakturaci do zahraničí, kde je výhodnější zvolit účty v cizí měně. Oproti tomu při fakturaci tuzemskému odběrateli spíš uvedete bankovní účty v korunách.

Platební údaje se tisknou na samostatné straně a obsahují kompletní údaje k provedení platby jako bankovní spojení, částku, variabilní symbol či QR kód, je-li jeho zobrazení na dokladových sestavách povoleno v agendě Globální nastavení/Doklady.

Je-li na dokladech nastavena forma úhrady v hotovosti, platební kartou, dobírkou, šekem či stravenkou, není nutné nastavení platebních údajů měnit. Volba je automaticky skryta a strana s platebními údaji se netiskne.

Požadavky na uspořádání sloupců v tabulkách položek se mohou lišit, a tak jistě oceníte nejen možnost nastavit si všechna pole do jednoho řádku, ale zároveň upravit i pořadí nabízených sloupců.

Nastavení provedete prostřednictvím povelu Nastavení sloupců/Počet řádků záhlaví, který najdete v kontextovém menu přes pravé tlačítko myši v tabulce položek. Výchozí nastavení každé položky jsou dva řádky, nově si ji můžete rozvrhnout do 1 až 4 řádků. Při zmenšování počtu řádků se automaticky přesunou všechna pole na konec posledního řádku.

Nastavení počtu řádků se netýká údajů pro Intrastat, pro které platí jako dosud dva samostatné řádky bez možnosti přesunů mezi ostatní sloupce položek dokladu.

Používáte-li v řadě POHODA E1 u položek dokladů volitelné parametry, má položkový doklad automaticky nastaven tři řádky. Pokud počet řádků zmenšíte, vloží se volitelné parametry úplně na konec posledního řádku.

Nově si také můžete jednoduše nastavit nejdůležitější pole na první pozice v řádku. Pořadí sloupců se mění stejným způsobem jako v hlavní tabulce agendy. Kliknutím na záhlaví označíte vybraný sloupec, stisknete klávesu Shift a tahem myší ho přesunete na požadované místo. Vlastní nastavení položek dokladu si můžete uložit a opětovně načíst prostřednictvím povelů Uložit nastavení a Načíst nastavení dostupných v kontextovém menu hlavní tabulky agendy.

K výchozímu nastavení položek se můžete vrátit povelem Nastavení sloupců/Obnovit výchozí rozložení, nebo prostřednictvím povelu Sloupce a tlačítkem Obnovit.

Funkce pro nastavení sloupců naleznete v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Připravili jsme pro Vás novou agendu Stavy zakázek, kde si můžete vytvářet vlastní záznamy a poté je přiřadit konkrétní zakázce.

Dosud jste mohli u zakázky zvolit jeden z předdefinovaných stavů bez možnosti jejich úprav a díky nové agendě dostupné v nabídce Nastavení/Seznamy můžete definovat další stavy vyhovující vašim potřebám.

Do agendy Stavy zakázek jsme převedli stejnou nabídku stavů (plánovaná, zahájená, předaná a uzavřená) včetně nastavení, které jste k zakázkám dosud prováděli v agendě Globální nastavení/Doklady/Členění. Pokud byla v předchozí verzi zatržena volba Uzavřením zakázky uzamknout pole Zakázka, automaticky se u stavu Uzavřeno nastaví volba Uzamknout a dále nepoužívat. Funkčnost zůstane zachována, tj. zakázka, jíž je přiřazen stav se zmiňovanou volbou, se v dokladech znepřístupní a nebude možné ji vložit ani do nově vytvářených dokladů.Funkčnost jsme zachovali i v případě volby Uzavřené zakázky nepřevádět datovou uzávěrkou. Její dosavadní nastavení se převede k jednotlivým stavům prostřednictvím volby Převádět datovou uzávěrku. Zakázka, jejíž stav nemá zmíněnou volbu zatrženou, se datovou uzávěrkou nepřenese do dalšího období. Jedinou výjimkou je přenos zakázek použitých na dokladech, které se datovou uzávěrkou převádějí do nového roku (např. neuhrazené doklady).

Máte-li vyřízenou zakázku, kterou již nechcete vkládat na doklady, přiřaďte jí stav se zatrženou volbou Vyřízeno.

Provádíte kontrolu zálohových faktur a potřebujete zjistit výši uhrazených neuplatněných záloh? Potom jistě oceníte vylepšení tiskové sestavy Soupis vydaných zálohových faktur.

Sestava zobrazuje seznam vybraných zálohových faktur k určitému datu. V rámci každé zálohy se nově zohledňují její likvidace, vystavené daňové doklady k přijatým platbám a odpočty v konečné faktuře. Částka ve sloupci Rozdíl (zůstatek) představuje hodnotu uhrazených neuplatněných záloh, která by měla v účetnictví odpovídat zůstatku na účtu záloh ke stejnému datu. Upozorňujeme, že sestava vychází pouze z hodnoty provedených operací, tzn. nepřihlíží k zaúčtování na účet záloh.

Sestava je orientovaná na šířku a nově zahrnuje i zálohové faktury s likvidací, resp. odpočtem bez vazby. Připomínáme, že volitelně lze zobrazit pouze zálohy s nenulovým zůstatkem, a to zatržením volby Jen nenulový zůstatek na dialogovém okně Tisk. Stejná funkčnost se nově týká i tiskové sestavy Soupis přijatých zálohových faktur.

Je-li v agendě Globální nastavení/Pohledávky zatržena volba Vytvoření variabilního symbolu z čísla objednávky, vloží se do pole Var. sym. při přenosu přijaté objednávky do vydané faktury, resp. vydané zálohové faktury číslo objednávky uvedené v poli Doklad, resp. Číslo. Nově se číslo objednávky na fakturu vloží i v případě, že je přijatá objednávka nejprve přenesena do výdejky a následně výdejka do vydané (zálohové) faktury.

Existuje-li vazba přijaté objednávky na zálohovou fakturu, zobrazí POHODA nově upozornění v případě, že provedete storno přijaté objednávky, nebo u ní ručně nastavíte příznak Vyřízeno.

Hromadný přenos přijatých objednávek do vydané faktury prostřednictvím povelu Přenést vše lze volitelně provést i v případě, že se na objednávkách liší odběratelé.

POHODA nově zobrazí hlášení, zda se má přenos dokladů provést. Po potvrzení tlačítkem Ano se přenos uskuteční a na vydanou fakturu se z objednávek nevloží žádný odběratel.

Evidujete alespoň částečně zlikvidovanou a neuplatněnou zálohovou fakturu? Pak jistě oceníte, že Vás POHODA při vystavení konečného dokladu nově upozorní na možnost odpočtu uhrazené neuplatněné zálohy.

Do agendy Uživatelské nastavení/Faktury vydané jsme přidali volbu Upozornit při uložení faktury na uhrazené neuplatněné zálohy, díky které se při uložení nové vydané faktury zobrazí upozornění na evidované uhrazené neuplatněné zálohy.

Do agendy Uživatelské nastavení/CRM jsme přidali volbu Při vložení adresy do přijatého dokladu načítat bankovní účty z registru plátců DPH.

Pokud do dokladu vkládáte dodavatele, u kterého neevidujete žádný bankovní účet, nebo dodavatele načítáte pomocí IČ ze systému ARES, POHODA Vám nabídne seznam bankovních účtů, které má subjekt evidován v registru plátců DPH.

Nově si můžete prostřednictvím zmíněné volby nastavit, že se bankovní účty z registru plátců DPH stahovat nebudou a nezobrazí se ani dialogové okno Zveřejněné účty ke vložení. Nová volba se týká funkčnosti v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Banka a Vydané faktury (typ Opravný daňový doklad).

Při uložení záznamu v agendě Příkazy k úhradě jsme přidali kontrolu pole Typ a Účet. Nebude-li typ příkazu k úhradě odpovídat měně bankovního účtu nastavené v agendě Bankovní účty, zobrazí POHODA upozornění.

Účetnictví

Účtujete-li ve variantě POHODA Jazz, můžete využít nové funkce týkající se práce s přeplatky. Funkčnost je stejná jako v ostatních variantách systému POHODA a týká se dokladů v české měně.

Chcete-li v účetní jednotce pracovat s přeplatky, zatrhněte v agendě Globální nastavení/Přeplatky volbu Automatizovat práci s přeplatky. Díky tomu lze při likvidaci pohledávek a závazků v agendě Banka provést úhradu ve vyšší částce, než je hrazená faktura. Rozdíl mezi hodnotou faktury a skutečnou úhradou je evidován u bankovního dokladu na záložce Položky dokladu jako přeplatek. Na hodnotu velkého přeplatku se automaticky vytvoří ostatní závazek, resp. pohledávka s vazbou na zdrojový doklad přes záložku Doklady.

Zaúčtování přeplatků se provede podle předkontací nastavených v agendě Globální nastavení/Přeplatky. Informace o zaúčtování jsou v této variantě pouze informativní a slouží k zaúčtování v případě převedení databáze do vyšší varianty programu obsahující účetnictví.

Číselné řady pro doklady automaticky vytvořené na velké přeplatky se nastavují v agendě Uživatelské nastavení/Přeplatky. Pokud pracujete v síťové verzi programu, a požadujete vázat číselné řady na přihlášeného uživatele, doporučujeme zatrhnout volbu Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele v agendě Globální nastavení/Doklady/Číslování.

POHODA vás nově upozorní na záznamy bez vazby na zdrojový doklad, a tak se kontrola v účetním deníku zase o něco zjednoduší.Tiskovou sestavu Kontrola vazeb na zdrojové doklady již znáte z předchozích verzí programu. Zobrazuje záznamy účetního deníku, pro které neexistuje zdrojový doklad, a tak je potřeba ji kontrolovat alespoň před sestavením účetní závěrky. Obsahuje-li sestava nějaké záznamy zjistíte nově z upozornění, které se zobrazí při otevření účetního deníku. Stejným způsobem jste dosud mohli zjistit informaci například o dokladech zaúčtovaných před začátkem účetního období.

Prostřednictvím funkce Záznam/Editace/Upravit vše lze v agendě Interní doklady hromadně změnit pole Pár. sym. Provedená změna párovacího symbolu se projeví i v agendě Účetní deník.

V agendě Interní doklady lze nově provést hromadnou úpravu pole K likvidaci. To je možné v účetních jednotkách typu Účetnictví prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Upravit vše… Připomínáme, že k likvidaci lze označit doklady, které nejsou v cizí měně a nevznikly funkcí Vyměření DPH.

Do agendy Účetní deník jsme přidali novou tiskovou sestavu Přehled dokladů.

Jedná se o soupisku s počtem dokladů a položek zaúčtovaných v jednotlivých agendách za zvolené období včetně celkového počtu dokladů. Pro každou agendu se na sestavě dále tiskne i datum prvního a poslední zápisu do účetního deníku. Sestava je dostupná v účetních jednotkách typu Účetnictví.

Vedete daňovou evidenci a likvidaci dokladů v agendě Banka provádíte v období, za které již bylo vystavené přiznání k DPH? POHODA nově neprovádí kontrolu na vystavené daňové přiznání u dokladů s členěním DPH typu P a N – Nezahrnovat do přiznání DPH.

Dosud se při uložení nebo smazání dokladu zobrazilo hlášení, že bankovní doklad spadá do období s vystaveným přiznáním DPH, včetně informace o aktualizaci tiskových sestav s doklady nezahrnutými do příslušného přiznání. Přestože se hlášení již nezobrazí, vstoupí zmíněné doklady i nadále na soupisky Doklady nezahrnuté do přijatých/uskuteč. zd. plnění v agendě Přiznání DPH.

Sklady

V programu POHODA se standardně výroba oceňuje součtem vážených nákupních cen jednotlivých položek výrobku. Nově můžete výrobky oceňovat i ručně zadanou nákupní cenou.

Ocenění vlastní cenou lze použít pouze u výrobků, jejichž cenová skupina má v poli Ceny výrobku nastavenou možnost Zadávat ručně. V tomto případě lze zatrhnout novou volbu Výrobky oceňovat nákupní cenou. Chcete-li výrobky oceňovat jako dosud váženou nákupní cenou jejich položek, ponechte volbu nezatrženou.

V agendách Výroba a Výrobní požadavky jsme na záložku Výrobky přidali nové sloupce Jedn. cena a Částka. Při ocenění vlastní cenou se ve sloupci Jedn. cena zobrazí hodnota z pole Nákupní v agendě Zásoby, kterou lze libovolně měnit. Sloupec Částka představuje součin vyrobeného množství a jednotkové ceny Při ocenění výroby pomocí vážených nákupních cen jsou pole nepřístupná a mají pouze informativní charakter.

Upozorňujeme, že u výrobků s oceněním dle vážené nákupní ceny se při změně složení výrobku, data výroby či vážené nákupní ceny některé z položek hodnoty ve sloupcích Jedn. cena a Částka aktualizují, při ocenění vlastní cenou se hodnota sama nepřepočítává a je třeba ji změnit ručně.

V agendě Výdejky jsme do nabídky Záznam/Přenos-> přidali nový povel Převod->, který umožní vytvoření výdejky z převodky.

Toho využijete například v situaci, kdy potřebujete nejprve převést skladové zásoby na jiný sklad a následně je vyskladnit. Výdejku můžete vytvořit buď přenosem celého dokladu, vybraných položek nebo více dokladů najednou prostřednictvím povelu Přenést vše. Zásoby se vyskladní v základní prodejní ceně, resp. v ceně nastavené pro odběratele, který se z převodky přenese na výdejku.

Na kopii dokladů s textovými položkami navázanými na agendu Příjemky nebo Výdejky se nově ve stavovém řádku položky označují jako Textová položka (s vazbou na agendu Zásoby) a snadno je tak odlišíte od ručně zapsaných textových položek.

Při následném vytváření dokladu s opačným pohybem zásob se nově zobrazí dialogové okno s možností nastavení položek jako skladových, a tak odpadá nutnost ručně vytvářet další příjemku či výdejku.

Stejnou funkčnost jako při kopírování dokladů jsme zapracovali i při vytváření šablon ze zmíněných dokladů.

Používáte svázané zásoby? Díky novému povelu Otevřít zásoby na záložce Svázané si můžete jednoduše vyfiltrovat aktuální zásobu se všemi jejími svázanými zásobami.

Řešíte-li reklamaci výměnou zboží, vloží se nově do adresy na výdejce telefon a e-mail kontaktní osoby.

Není-li při vytváření záznamu v agendách Reklamace a Servis vyplněno u adresy v adresáři či na dokladu pole Telefon, vloží se ke kontaktní osobě číslo z pole Mobil.

V agendě Zásoby se ve vybraných sloupcích nově mohou hodnoty zobrazit až na 4 desetinná místa.

Jedná se o sloupce 2.j. koef., 3.j. koef., Nákupní, Nákupní DPH, Nákupní CM, Prodejní, Prodejní DPH, Prodejní CM, Rezervováno, Obj. P, Obj. V, Reklamováno, Servis, Min. limit, Max. limit, Hmotnost, Objem, Objednat, Rec. přísp. koef., Koeficient m.j. měrné ceny, M.j.koef. (pro Intrastat).

Na tiskové sestavy agendy Evidenční čísla lze nově prostřednictvím REPORT Designeru vložit pole Expirace.

Personalistika a mzdy

Poskytujete svým zaměstnancům stravenkový paušál? Jistě oceníte, že již nebudete muset zadávat počet odpracovaných směn, při vystavení mezd je automaticky vyplníme.

Na záložku Čistá mzda do oddílu Stravenkový paušál se nově vyplní počet celých směn (odpracovaných dní) ze záložky Hrubá mzda z pole Odpracováno. Pokud zaměstnanec odpracoval některé dny částečně a má za takový den podle vnitrofiremních předpisů nárok na stravenkový paušál, je nutné upravit počet odpracovaných směn ručně v poli Strav. paušál.

Upravili jsme zaokrouhlení stravenkového paušálu do limitu na koruny dolů, aby nemohlo dojít k překročení osvobozeného limitu.

Při využití maximální osvobozené sazby 82,60 Kč na směnu mohlo dojít k překročení osvobozeného limitu stravenkového paušálu o několik desetihaléřů. Díky změně zaokrouhlení již k překročení osvobozeného limitu nedojde.

POHODA nově provede automatické zaúčtování stravenkového paušálu.

Do agendy Předkontace jsme přidali předkontace strp1Int Stravenkový paušál a strp2Int Stravenkový paušál společníci a zároveň je nastavili do nových polí Stravenkový paušál v agendě Globální nastavení/Mzdy/Předkontace. Po zaúčtování mezd se automaticky vytvoří položkový interní doklad se zmíněnými předkontacemi a díky tomu již nemusíte stravenkový paušál zaúčtovávat ručně.

Nové předkontace lze dle potřeby měnit a např. použít i analytické účty.

Jistě jste se již setkali se situací, kdy zaměstnanec odpracoval celou směnu a v tento den mu vznikla dočasná pracovní neschopnost. Nově můžete zadat den vzniku nemoci i po odpracování celé směny.

Na záložce Nepřítomnost stačí uvést do sloupce Pracoval plný počet hodin odpracované směny. Díky tomu se správně určí rozhodné období pro tiskopis Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění.

Zařazujete své zaměstnance do jednotlivých skupin prací? Rozšířili jsme kontrolu výše zaručené mzdy pro zaměstnance s měsíční mzdou a dalšími složkami mzdy, nově jsou do kontroly zahrnuty pracovní poměry se zkráceným úvazkem.

Zaměstnancům s měsíční mzdou jsou do výše mzdy pro kontrolu se zaručenou mzdou zahrnuty hodnoty z polí Mzda, Osob. ohodnocení, Prémie % a Výchozí prémie zadané na záložce Pracovní poměr v agendě Personalistika. Zaměstnancům s hodinovou mzdou jsou do výše mzdy zahrnuty hodnoty z polí Mzda a Prémie %.

Při kontrole výše zaručené mzdy je u zaměstnanců s hodinovou mzdou již zohledněna stanovená týdenní pracovní doba (STPD) 37,5 hod. a 38,75 hod. Výše hodinové mzdy je porovnávána se správnou výší zaručené mzdy pro danou STPD.

Zaměstnancům s měsíční mzdou a zkráceným úvazkem je při kontrole výše zaručené mzdy zohledněna výše úvazku.

Do agendy Personalistika jsme přidali novou tiskovou sestavu Potvrzení k chráněnému účtu.

Zaměstnavatel má povinnost na žádost zaměstnance potvrdit, že jsou na chráněný účet zasílány pouze příjmy, které jsou chráněny po provedených srážkách ze mzdy, případně ty, které nepodléhají srážkám (stravenkový paušál, cestovní náhrady apod.).

V agendě Mzdy/Mzdy jsou při účtování na přelomu účetních období zobrazeny záznamy z více období.

V případě, že zaměstnanec odpracuje ve čtvrtletí méně než 21 dní, má být pro výpočet náhrad použit pravděpodobný výdělek. Ten POHODA vypočte a zobrazí v dialogovém okně při vystavení mezd. Správnost výpočtu pravděpodobného výdělku ověřte a ručně zapište do vystavené mzdy, automaticky se již nedoplní.

XML komunikace

XML komunikaci jsme rozšířili o export dat z agendy Servis.

Při XML importu dat do agendy Prodejky je nově možné importovat prodejky s vazbou na výdejku.

Při XML importu dat v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury nově podporujeme import opravného daňového dokladu s vazbou na vydanou, resp. přijatou fakturu.

XML export dat z agendy Předkontace jsme rozšířili o záznamy týkající se agendy Opravné položky.

XML export zásoby jsme doplnili o přenos příznaku fixace prodejní ceny nebo marže.

Aktualizační XML import zásoby nově při změně prodejní ceny automaticky nastaví její fixaci.

XML import přijatých faktur, přijatých zálohových faktur a ostatních závazků jsme rozšířili o přenos pole Zpráva.

V souvislosti s novou agendou Stavy zakázek a rozšířením funkčnosti pole Stav v agendě Zakázky jsme XML komunikaci rozšířili o možnost nastavení vlastního stavu zakázky prostřednictvím nového elementu <status>pro definici stavu zakázky přes refType (ID, IDS).

Při importu dokladu s vazbou na původní doklad se nově mění datum uložení na původním dokladu. Tuto funkčnost můžete následně využít při exportu dokladů pomocí filtru „nové a změněné záznamy“ (element<lastChanges>).

Export přijatých objednávek přes obecný internetový obchod jsme rozšířili o příznak Včetně vazeb.

Uživatelský XML export dat v agendách Střediska a Činnosti jsme zaktualizovali na verzi 2.0.

Homebanking

Do agendy Homebanking jsme přidali novou službu ČSOB API pro stahování bankovních pohybů včetně kontroly jejich duplicity a odesílání příkazů k úhradě.

Službu Multicash v agendě Homebanking jsme rozšířili o zahraniční příkazy k úhradě pro banku BNP Paribas.

Pro službu FIO API Bankovnictví v agendě Homebanking nově podporujeme odesílání zahraničního příkazu k úhradě. Pro stejnou službu nově kontrolujeme duplicitu při načítání bankovních pohybů a dále zobrazíme případné chybové stavy při odeslání příkazu k úhradě do banky.

Pro služby, které komunikují přes API rozhraní banky, se nově při stahování bankovních pohybů automaticky nastaví datum výpisu shodné s datem pohybu. Pro zmíněné služby jsme zakázali hromadné odeslání příkazů k úhradě prostřednictvím povelu Všechny vybrané příkazy.

Při načítání avíza ČSOB nově POHODA vyhledá doklad k likvidaci i v případě, že variabilní symbol bankovního pohybu začíná nulou.

mServer

V rámci komunikace přes mServer POHODA nově podporuje zabezpečenou komunikaci přes HTTPS protokol. Jeho použití nastavíte prostřednictvím nové záložky v dialogovém okně pro nastavení mServeru.

Ostatní

Chcete mít přehled o odpisech dlouhodobého majetku? Pak vás jistě potěší nová tisková sestava Karta dlouhodobého majetku s odpisy.

Sestava je dostupná v účetních jednotkách typu Účetnictví a poskytuje celkový přehled o majetku, majetkových operacích a odpisech členěných na účetní a daňové. Kromě vstupní ceny je zde vyčíslen uplatněný odpis v jednotlivých letech po celou dobu odpisování a zůstatková cena. Stejné informace nově najdete i na soupiskové sestavě Karty dlouhodobého majetku s odpisy.

Do agendy Štítky záznamů dostupné z nabídky Nastavení/Seznamy jsme přidali novou tiskovou sestavu Soupiska dokladů na štítky záznamů. Jednoduše tak získáte pro vybrané štítky přehled o záznamech, u kterých jsou použity.

Při exportu dokumentu do formátu ISDOC se nově za názvem dodavatele zobrazí i dodatek obchodního jména, pokud je vyplněn v agendě Účetní jednotky v poli Dodat.

Zmodernizovali jsme vzhled ikon ve standardní liště programu, v nástrojové liště agendy Kasa, u jednotlivých povelů v nabídce Soubor a také na záložkách dostupných nad tabulkou agendy.

Sledování historie změn záznamů je nyní o něco přesnější. Pokud na dokladech upravíte jednotkovou cenu, zaznamená se do historie její změna až do úrovně čtyř desetinných míst místo dosavadních dvou.

POHODA a Kasa Offline nově podporují komunikaci s platebními terminály NEXGO poskytovanými společností ComGate Payments, a.s.

Při odesílání e-mailů a SMS zpráv lze nově prostřednictvím databázových proměnných nahradit ručně psaný text.

V dialogovém okně Odeslání e-mailu/Odeslání SMS jsme do nabídky u povelu Vložit proměnnou přidali volbu Databázové pole… Díky tomu můžete postupně vkládat do textu zprávy jednotlivá databázová pole, která se při odeslání nahradí konkrétní hodnotou z odesílaného záznamu. Kromě samotného textu zprávy můžete databázové pole vkládat i do polí Komu, Kopie, Skrytá či Předmět.

Databázové proměnné můžete ve stejném rozsahu využívat i při vytváření šablon pro často používané texty, resp. celou strukturu zprávy.

Prostřednictvím složeného dotazu POHODA nově umožňuje vyhledat prázdnou hodnotu.

V dialogovém okně Složený dotaz nejprve vyberete pole agendy, na které chcete uplatnit dotaz, a z výklopného seznamu ve sloupci Hodnota zvolíte „[nic] – Prázdná hodnota“. Díky tomu jednoduše vyhledáte například vydané faktury bez vyplněného střediska. Připomínáme, že složený dotaz vyvoláte stejnojmenným povelem z nabídky Záznam/Výběr nebo pomocí ikony ze standardní lišty.

V řadě POHODA E1 můžete z uživatelské agendy nově otevřít agendy Servis, Reklamace, Majetek, Drobný majetek a Leasingový majetek.

V agendě Volitelné parametry použijete pro uživatelskou agendu na záložce Nastavení funkci pro otevření agendy OpenAgenda "SERV", resp. "REKL", "IM", "DM" a "LM". Stejné nastavení lze využít i pro funkci OpenAgendaEx.

V řadě POHODA E1 lze nově definovat přístupová práva dle číselných řad i pro uživatelské agendy.

V programu REPORT Designer se v seznamech pro výběr barvy nově nabízí položka vlastní…, která umožňuje prostřednictvím dialogového okna definovat vlastní kombinace barev (RGB).