Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi Leden 2022

Popisovaná verze:
POHODA Leden 2022, release 13000, 15. 12. 2021
Vztaženo k verzi:
POHODA Říjen 2021, release 12900
Aktualizace:
POHODA release 13011,
vydáno 16. 5. 2022

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 13000.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 13000 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Od 1. ledna 2022 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2022 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 227,15 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 340,55 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 681,10 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení se pro rok 2022 zvyšuje na částku 1 867 728 Kč.

Novelou zákona o nemocenském pojištění č. 330/2021 Sb. se u otcovské poporodní péče prodlužuje podpůrčí doba z 1 týdne na 2 týdny, a to s účinností od 1. ledna 2022.

Na otcovskou bude možné nastoupit kdykoli v období šesti týdnů od narození, resp. převzetí dítěte do péče. Délka jejího poskytování je stanovena na 14 kalendářních dní nepřerušeně. Dávka se bude týkat i otců, jejichž dítě se narodilo 6 týdnů před účinností zákona, tj. 21. listopadu 2021 a později. V roce 2022 mají nárok ještě na 1 týden otcovské. Nástup na tento druhý týden musí zaměstnanec určit v období 6 týdnů ode dne narození dítěte.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2022 zvyšuje z částky 13 088 Kč na 14 570 Kč.

V agendě Legislativa jsme zmíněnou částku nastavili v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění s platností od 1. 1. 2022. Její výše ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Nařízením vlády č. 405/2021 Sb. se od 1. ledna 2022 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 15 200 Kč na 16 200 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2022 činit 16 200 Kč měsíčně nebo 96,40 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 052 Kč na 2 187 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2022 zaměstnanec, jehož příjem v kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 8 100 Kč.

Od 1. ledna 2022 se zvyšují nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nařízení vlády č. 405/2021 Sb. stanovuje nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin:

Skupina2022
 Kč za hodinuKč za měsíc
196,4016 200
2106,5017 900
3117,5019 700
4129,8021 800
5143,3024 100
6158,2026 600
7174,7029 400
8192,8032 400

POHODA vám zároveň pomůže hlídat minimální výši průměrného výdělku ve vztahu k příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy. V případě, že je průměrný výdělek nižší, dojde automaticky k jeho zvýšení na odpovídající výši zaručené mzdy skupiny, do které je zaměstnanec zařazen.

Výše mzdy nebude automaticky navyšována na nejnižší úroveň zaručené mzdy. Případný doplatek si zadejte ručně do pole Doplatky na záložce Hrubá mzda.

Od 1. ledna 2022 se zvyšuje sleva na poplatníka z částky 27 840 Kč na 30 840 Kč.

K navýšení slevy na poplatníka na částku 30 840 Kč dojde u všech zaměstnanců, u kterých máte na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika nastaven typ „sleva – poplatník (podepsal prohlášení)“ s platností od 01/2022.

Není-li u zaměstnance dosavadní sleva na poplatníka ukončena, převodem databáze do verze programu POHODA Leden 2022 se ukončí k období 12/2021 a pro období od 01/2022 se nastaví nový typ „sleva – poplatník (podepsal prohlášení)“ s vyšší částkou slevy.

Zákonem č. 285/2021 Sb. dochází ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti.

Zaměstnanec má od roku 2022 nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti ve výši:

  • 15 204 Kč ročně na jedno dítě,
  • 22 320 Kč ročně na druhé dítě a
  • 27 840 Kč ročně na třetí a každé další dítě.

Tyto vyšší částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě budou uplatněny i při ročním zúčtování záloh daně z příjmů za rok 2021.

Maximální částka daňového bonusu ve výši 5 025 Kč měsíčně je od roku 2022 zrušena.

Nejsou-li u zaměstnance na záložce Daně a pojistné dosavadní daňová zvýhodnění ukončena, převodem databáze do nové verze se ukončí k období 12/2021 a pro období od 01/2022 se nastaví nové typy „daňové zvýhodnění na 2. dítě“, resp. „daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě“ s vyšší částkou.

Od 1. ledna 2022 dochází ke zvýšení hranice, od které je příjem zdaňován sazbou daně 23 %.

Daň ve výši 15 % bude nově vypočtena ze základu daně až do výše 4násobku průměrné mzdy (155 644 Kč) a 23 % ze základu přesahujícího tento násobek.

Novelou zákona o daních z příjmů dochází ke změně maximálního limitu pro odpočet úroků z úvěru.

Od roku 2021 se změnil limit pro uplatnění nezdanitelné částky při odpočtu úroků z úvěrů od základu daně z příjmů na 150 000 Kč. Změna se projeví při výpočtu ročního zúčtování záloh daně z příjmů za rok 2021.

V případě úvěrů na financování bytových potřeb obstaraných před 1. 1. 2021 lze i nadále uplatnit odpočet úroků v původní úhrnné výši 300 000 Kč.

Pro odečet úroků z úvěrů na financování bytových potřeb obstaraných před 1. 1. 2021 zadejte v agendě Personalistika na záložku Daně a pojistné typ „úroky z úvěrů“ a pro odečet úroků z úvěrů na financování bytových potřeb obstaraných po 1. 1. 2021 zadejte typ „úroky z úvěrů od r. 2021“.

Zapracovali jsme nové vzory tiskopisů Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 30 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 9.

Zaktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor č. 26 a výpočet ročního zúčtování záloh na daň z příjmů za rok 2021. Protože byl zrušen roční limit daňového bonusu ve výši 60 300 Kč, nebude již při ročním zúčtování daňový bonus touto částkou zastropován.

Zaktualizovali jsme tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vzor č. 2.

Zapracovali jsme nové vzory tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vzor č. 24 včetně přílohy č. 1 Počet zaměstnanců, vzor č. 21. Pro přílohu č. 1 jsme zaktualizovali číselník obcí ZÚJ dostupný v nabídce Mzdy/Seznamy/Obce (ZÚJ).

Ve schvalovacím procesu je znovuzavedení příspěvku při nařízené karanténě, a to pro karanténu nařízenou po 30. listopadu 2021, která bude trvat k datu účinnosti zákona. Dále je také projednáváno krizové ošetřovné. Na zapracování všech těchto změn intenzivně pracujeme a budou součástí některé z dalších aktualizací, které zveřejníme začátkem ledna.

Účetnictví

Akruální princip patří k všeobecným účetním zásadám a říká, že se účetní případy účtují do období, se kterým časově a věcně souvisí. POHODA vám nově usnadní kontrolu, zda omylem nemáte zaúčtovány doklady před začátkem účetního období.

Existují-li v účetní jednotce takové doklady, zobrazí se při otevření účetního deníku upozornění. Seznam zmíněných dokladů snadno zjistíte prostřednictvím sestavy Doklady zaúčtované před začátkem úč. období dostupné v kontrolních tiskových sestavách agendy Účetní deník. U těchto dokladů doporučujeme nastavit vlastní předkontaci Bez, resp. předkontaci Bez.

Zaktualizovali jsme tiskopis Souhrnné hlášení od zdaňovacího období říjen, resp. 4. čtvrtletí 2021, vzor č. 3. Ke změnám XML struktury v souvislosti s novým tiskopisem nedochází.

V agendách Banka a Pokladna jsme rozšířili sloupec Zdroj dokladu o typ Počáteční stav. Díky tomu můžete jednoduše vyfiltrovat doklady s počátečním stavem banky, resp. pokladny vytvořené datovou uzávěrkou.

Fakturace

Pro doklady v režimu OSS jsme přidali do agendy Uživatelské nastavení/Doklady v části One Stop Shop (OSS) možnost vložení výchozího členění DPH.

V poli je možné vybrat pouze členění DPH začínající písmenem R (tedy členění určená pro režim OSS) a členění UN (Nezahrnovat do přiznání DPH), které je automaticky nastaveno jako výchozí hodnota. Připomínáme, že pro použití vybraného záznamu je nutné v agendě Členění DPH zatrhnout volbu Nabízet.

Je-li ve zmíněném poli nastaveno např. RDzasEU pro prodej zboží na dálku, automaticky se toto členění DPH nastaví do stejnojmenného pole na daňovém dokladu po zapnutí režimu OSS.

V souvislosti s režimem One Stop Shop (OSS) jsme zaktualizovali názvy a typy vybraných členění DPH.

Datum KH DPH se nově přenáší na interní doklady vytvořené při vyměření DPH.

Je-li na dokladech v agendách Přijaté faktury, Ostatní závazky a Pokladna (výdej) vyplněno pole Datum KH DPH, tak se při vyměření DPH přes stejnojmenný povel z nabídky Záznam/Operace vloží zmíněné datum i na interní doklady, kde jste jej dosud museli vyplňovat ručně.

Sklady

Potřebujete evidovat nákupní ceny zásob na více desetinných míst? Pak jistě oceníte možnost nastavit jejich zaokrouhlení.

Do agendy Sklady/Cenové skupiny jsme do části Nákupní cena přidali volbu Rozš. úprava a pole Zaokrouhlení, kde můžete nastavit zaokrouhlení nákupních cen zásob až na 4 desetinná místa. Zvolené zaokrouhlení následně POHODA zohlední při jejich přepočtech. Upozorňujeme, že výchozí hodnota zaokrouhlení je nastavena na 2 desetinná místa.

V řadě POHODA E1, kde možnost nastavení zaokrouhlení využijete především při evidenci nákupních cen v cizí měně, jsme dále nahradili dosavadní povel Cizí měna v menu Záznam volbou Rozš. úprava. Jejím zatržením se zpřístupní všechna pole v rámci části Nákupní cena, kde můžete nastavit měnu a provést další potřebná nastavení cenové skupiny.

Synchronizace skladových zásob napříč sklady je již standardní funkcí řady POHODA E1. Nově je možné u jednotlivých zásob synchronizovat údaje na záložce Dodavatelé a také pole pro recyklační příspěvek ze záložky Doplňkové údaje.

Údaje pro automatickou synchronizaci zásob můžete nastavit v dialogovém okně Změna synchronizovaných údajů, které vyvoláte v agendě Globální nastavení/Sklady volbou Synchronizované údaje. V případě ruční synchronizace v agendě Zásoby můžete údaje vybrat v průvodci Synchronizace skladů, který otevřete prostřednictvím stejnojmenného povelu z nabídky Záznam.

Do agendy Příjemky jsme přidali nový sloupec Zdroj dokladu, díky kterému můžete jednoduše vybrat doklady vytvořené prostřednictvím XML importu nebo doklady s počátečním stavem skladů vytvořené po datové uzávěrce.

XML komunikace

XML komunikaci jsme rozšířili o import bankovních účtů.

XML import/export vydaných faktur jsme rozšířili o přenos a nastavení příznaku Odložený výdej.

XML export individuálních cen z agendy Adresář jsme doplnili o filtr na nové/změněné záznamy dle tabulky AdCn.

Neobsahuje-li vstupní XML soubor při importu dokladu vystaveného v režimu OSS informaci o členění DPH, nastaví Pohoda u dokladu tuto hodnotu nově dle pole Členění DPH dostupného v agendě Uživatelské nastavení/Doklady.

XML import/export dat nově podporuje ruční vazby mezi doklady.

Homebanking

Do agendy Homebanking jsme přidali novou službu Raiffeisenbank Premium API.

Tato služba vám prostřednictvím API umožní provádět online stažení bankovních pohybů do programu POHODA a online odeslání příkazů k úhradě do banky, které jste dosud museli provádět ručně.

Bude-li na vašem bankovním účtu proveden nový příjmový nebo výdajový pohyb, automaticky se při stažení výpisu přes službu Raiffeisenbank Premium API naimportuje do Pohody. Díky tomu máte vždy aktuální informace o bankovních pohybech na rozdíl od standardního bankovního výpisu, který máte k dispozici až následující den.

POHODA při načtení výpisu přes zmíněnou službu automaticky kontroluje duplicitu bankovních pohybů a zabrání jejich opakovanému importu. O výsledku načtení bankovních transakcí vás navíc informuje v přehledném logu.

Online komunikace se týká i příkazů k úhradě, které se v rámci služby Premium API přímo odesílají do vaší banky, kde je nutné provést jejich autorizaci. To se týká jak tuzemských, tak zahraničních příkazů a SEPA plateb.

Službu ČSOB CEB v agendě Homebanking jsme rozšířili o možnost online odeslání zahraničního příkazu k úhradě.

Službu UniCredit avíza v agendě Homebanking jsme rozšířili o možnost načtení avíza v cizí měně.

Zjednodušili jsme načítání avíza pro službu KB SmartPay avíza. Dosud bylo potřeba načtení avíza provádět na konkrétním bankovním pohybu, nově se pohyb v agendě Banka automaticky vyhledá podle variabilního symbolu a částky.

Rozšířili jsme pravidla párování dokladů ve stejnojmenné agendě dostupné z nabídky Nastavení/Homebanking. Při párovaní dokladů podle čísla bankovního účtu POHODA nově vyhledá účet jak ve formátu BBAN, tak ve formátu IBAN.

Ostatní

Komunikaci přes mServer jsme rozšířili o možnost přenosu a odeslání souboru do složky dokumentů firmy prostřednictvím parametru /Documents a metody POST a PUT.

V řadě POHODA E1 jsme prostřednictvím agendy Prodejky rozšířili přenos volitelných parametrů i pro agendu Kasa.

Například budou-li v agendě Volitelné parametry stejně definované parametry pro agendy Zásoby a Prodejky, pak se nově i při prodeji zásob prostřednictvím agendy Kasa zobrazí zmíněné parametry na prodejce vytvořené v agendě Prodejky.

Mobilní aplikace

Prodejní proces v aplikaci mPOHODA byl rozšířen o možnost vystavit zákazníkovi cenovou nabídku, kterou si navíc můžete poslat i z programu POHODA.

Vydanou nabídku označte povelem Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam. Vybrané nabídky můžete označit i hromadně pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše… V zobrazeném dialogovém okně Hromadná úprava záznamů vyberete v poli agendy typ mPOHODA, v poli Hodnota zvolíte Ano a potvrdíte tlačítkem OK. K synchronizaci lze označit pouze nevyřízené nabídky.

Provedením synchronizace dat se označené nabídky vytvoří i v aplikaci mPOHODA, kde jsou pouze pro čtení. Synchronizované nabídky lze dodatečně upravovat pouze v programu POHODA. Provedením další synchronizace dat dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

Nabídky lze v aplikaci mPOHODA přenášet do přijaté objednávky a tu následně do vydané faktury.

Zvolením povelu Přidat z nabídky, vyvolaném na přijaté objednávce, se otevře agenda Nevyřízené nabídky, ve které se zobrazí všechny nevyřízené a částečně vyřízené nabídky a nabídky typu Trvalý doklad. Z nich označte ty, které chcete přenést do objednávky. Zvolením povelu Přenést se položky z vybraných nabídek vloží do objednávky.

Druhým způsobem vyřízení nabídky, je zvolit povel Vytvořit objednávku z nabídky přímo na nabídce. Tím dojde k založení nové přijaté objednávky, do které se přenesou položky z dané nabídky.

V obou uvedených případech vyřízení nabídky se do objednávky vkládají položky v dosud nepřeneseném množství. Přijatou objednávku zkontrolujte a uložte. Nabídka se tím stává vyřízenou.

Následnou synchronizací dat dojde k importu přijaté objednávky do programu POHODA a k jejímu propojení s vydanou nabídkou. Nabídka v programu POHODA bude mít příznak Vyřízeno.

Zrušíte-li u nabídky na straně programu POHODA příznak Synchronizace s mPOHODA nebo ji odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k odstranění nabídky i v aplikaci mPOHODA.

Doporučujeme dodržovat jednotný postup, kdy nabídky synchronizované do aplikace mPOHODA jsou vyřizovány pouze v aplikaci mPOHODA – v programu POHODA jejich přenos do jiného dokladu neprovádíte. Předejdete tak konfliktu při synchronizaci dat v případě, kdy dojde k vyřízení nabídky v obou systémech zároveň.

Bankovní účty vytvořené v aplikaci mPOHODA se nově importují do programu POHODA.