Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2022

Update POHODA, rel. 13011

K dispozici od: 16. 5. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13010

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13011 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Vzhledem k výraznému nárůstu cen pohonných hmot se mimořádně zvyšují cestovní náhrady. S účinností od 14. května 2022 došlo vyhláškou č. 116/2022 Sb. ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů se nahrazuje částkou 44,50 Kč a částka 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty se nahrazuje částkou 47,10. Ostatní ceny zůstávají beze změn.

Rozšířili jsme podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) pro akci 5 – Oprava o údaje v části 9 – Informace pro podporu v nezaměstnanosti, a to v případě skončení zaměstnání od 1. 4. 2022.

Update POHODA, rel. 13010

K dispozici od: 21. 4. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13009

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13010 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

V účetních jednotkách pro příspěvkové organizace jsme pro výkaz PAP dostupný v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF doplnili tiskové sestavy roku 2022 dle aktuální vyhlášky.

Aktualizovali jsme tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Na tiskovou sestavu se již správně uvádí hodnoty pro jednotlivé akce, např. variabilní symbol. Pro přílohy k ONZ jsme rozšířili podporované formáty přípon souborů, a to o xls a xlsx.

Doklady s příznakem Synchronizace s mPOHODA obsahující adresu bez vazby na adresář lze nově v programu POHODA upravovat, resp. synchronizovat s aplikací mPOHODA.

Update POHODA, rel. 13009

K dispozici od: 6. 4. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13008

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13009 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Od 1. dubna 2022 vzniká zaměstnavateli nová oznamovací povinnost, kdy součástí Oznámení o  nástupu do zaměstnání při akci skončení budou nově uváděny údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, a to údaje o druhu zaměstnání, době trvání zaměstnání, době důchodového pojištění, výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů, výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a způsobu a důvodu skončení zaměstnání. Tyto údaje budou od ČSSZ přebírány Úřadem práce, odpadne tak povinnost vystavovat Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

V souvislosti s novou povinností jsme v agendě Podání ONZ provedli několik změn, přidali jsme pátý řádek a nové záložky Doba důchodového pojištění a Přílohy.

Na záložce Položky jsme přidali další řádek, který obsahuje nové údaje odpovídající polím na tiskopisu. Vyplněné údaje si tak můžete zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Záložka Doba důchodového pojištění nově eviduje doby důchodového pojištění za konkrétní období nebo jednotlivé intervaly (od – do), a to za poslední dva roky, tzn. za posledních 24 měsíců, před skončením zaměstnání.

Záložka Přílohy, vám umožní v rámci podání přidat každému zaměstnanci až 9 elektronických příloh, maximální velikost jedné přílohy je 2 MB a maximální velikost datové zprávy až 4 MB. Tyto velikosti jsou kontrolovány přímo v programu POHODA během vkládání, resp. odesílání podání ONZ.

Na záložku Doplňkové údaje v agendě Personalistika jsme přidali pole Důvod ukončení, kde vyberete z výklopného seznamu důvod ukončení pracovněprávního vztahu.

Zároveň jsme aktualizovali datovou větu pro elektronické podání ONZ 2022 na verzi 1.1 a tiskopis pro písemné podání, který se použije pouze v případech, kdy zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních důvodů zaslat tiskopis v elektronické podobě.

Update POHODA, rel. 13008

K dispozici od: 30. 3. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13007

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13008 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

One Stop Shop (OSS)

Opravný daňový doklad lze v některých případech nově vykázat v přiznání OSS jako opravu.

Opravné daňové doklady vystavené v režimu OSS s datem zdanitelného plnění v měsíci následujícím po zdaňovacím období lze nově vykázat jako opravu, je-li zároveň DUZP původního dokladu ze zmíněného zdaňovacího období.

V agendě Vydané faktury jsme do dialogového okna One Stop Shop (OSS) dostupného přes nabídku Záznam/OSS… přidali volbu Vykázat jako opravu. Není-li volba zatržena, vykáže se opravný doklad v přiznání OSS za uplynulé zdaňovací období dle dosavadní funkčnosti, tj. jako plnění na záložce Položky. Pokud volbu zatrhnete, vstoupí opravný doklad na záložku Opravy v přiznání OSS za zdaňovací období, do kterého spadá datum zdanitelného plnění. V ostatních případech POHODA změnu volby neumožní, protože opravný daňový doklad vstoupí do přiznání OSS automaticky dle DUZP a DUZP původního dokladu.

Opravný daňový doklad má datum zdanitelného plnění 11. 4. 2022, DUZP původního dokladu je 30. 3. 2022. Doklad automaticky vstoupí do přiznání OSS za 1q 2022 jako plnění na záložku Položky.

Zatrhnete-li volbu Vykázat jako opravu, vstoupí opravný daňový doklad na záložku Opravy v přiznání OSS za 2q 2022.

Pro změnu nastavení volby Vykázat jako opravu u více dokladů najednou lze využít hromadnou úpravu záznamů. Před jejím spuštěním doporučujeme provést zálohu databáze a poté vybrat doklady, které chcete změnit. Nastavení u nové volby může ovlivnit již vystavené přiznání, proto zkontrolujte, zda není nutné vystavit za příslušné zdaňovací období nové. Ke kontrole již vystavených přiznání je k dispozici tisková sestava Změny v přiznání One Stop Shop dostupná v agendě Přiznání OSS.

Účetnictví

V účetních jednotkách pro příspěvkové organizace jsme v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF zpřístupnili vystavování výkazů pro rok 2022 a výkaz PAP jsme zaktualizovali na základě vyhlášky č. 341/2021 Sb. Samotné tiskové sestavy budou k dispozici v další aktualizaci programu POHODA.

V účetních jednotkách pro podnikatele lze ve zmíněné agendě vystavit Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam za rok 2021.

Sklady

Zapracovali jsme několik drobných vylepšení při práci s recyklačními příspěvky na dokladech a jejich zobrazení na tiskových sestavách. Například nově se na daňových dokladech tiskne souhrnná částka recyklačních příspěvků za celý doklad.

Není-li v agendě Globální nastavení/Doklady se zásobami aktivní volba Nabízet zásoby, které nejsou skladem, lze již v agendě Adresář přiřazovat individuální slevy i pro zásoby, které momentálně nejsou skladem.

V agendě Kasa jsme optimalizovali vyhledání zásob tak, aby správně reagovalo na rychlé zadání.

Při prvním otevření agendy Kasa již správně dojde k přenosu individuální ceny, pokud se zároveň mění i nastavená činnost.

Ostatní

Vzhledem k výraznému nárůstu ceny elektřiny se mimořádně zvyšují cestovní náhrady v případě využití elektromobilů. S účinností od 12. března 2022 došlo vyhláškou č. 47/2022 Sb. ke změně průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny se nahrazuje částkou 6,00 Kč. Ostatní ceny zůstávají beze změn.

XML komunikaci jsme rozšířili o element <correctionMOSS> pro doklad typu Opravný daňový doklad v režimu OSS, pomocí kterého se nastaví příznak Vykázat jako opravu.

Pro platební bránu ComGate jsme při načítání avíza upravili formát ABO pro zjišťování použité měny.

Update POHODA, rel. 13007

K dispozici od: 9. 3. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13006

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13007 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

V aktualizaci operačního systému Microsoft Windows KB5002160 je obsažena chyba v komponentě ACE DAO 2016. Při spuštění nebo instalaci se program POHODA zastaví a dále nereaguje. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty v případě, že zmíněnou verzi váš operační systém využívá.

Více informací včetně návodu na ruční odebrání chybné aktualizace naleznete v FAQ.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Podle číselníku ČNB jsme zaktualizovali seznam kódů bank.

Update POHODA, rel. 13006

K dispozici od: 2. 3. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13005

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13006 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Paušálně stanovená náhrada nákladů zaměstnavateli za zpracování exekucí

Od 1. 1. 2022 si mohou zaměstnavatelé za zpracování výkonu rozhodnutí nebo exekučních srážek ze mzdy nárokovat paušální náhradu, a to na základě novely č. 286/2021 Sb. občanského soudního řádu.

Paušálně stanovenou náhradu si zaměstnavatel může uplatnit pouze u nově nařízených exekucí, u kterých byl vydán exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy po 1. 1. 2022. Na exekuční příkazy, resp. usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí z minulých let (tedy z roku 2021 a dříve), nelze paušální náhradu využít.

V agendě Personalistika jsme na záložce Srážky rozšířili seznam druhů srážek o nový druh, a to Náhrada nákladů. Tuto srážku zadáte u zaměstnanců, u kterých jste obdrželi nové výkony rozhodnutí, resp. exekuce s účinností od 1. 1. 2022 a později.

Paušálně stanovená náhrada činí za jeden kalendářní měsíc 50 Kč. Výše náhrady nákladů zaměstnavateli nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy povinného zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. Výpočet 1/3 sražené částky je nutné provést ručně. V případě nízké mzdy, kdy by náhrada nákladů přesahovala 1/3 celkové sražené částky, se ve prospěch zaměstnavatele srazí paušální náhrada nižší než 50 Kč.

Při zaúčtování mezd je pro paušální náhradu vystaven interní doklad, a to v účetní jednotce s typem PÚ. Předkontaci pro zaúčtování paušální náhrady nákladů nastavte u tohoto druhu srážky na záložce Srážky. V agendě Předkontace byla přidána nová předkontace pro zaúčtování paušálních náhrad, a to 331/648. V účetní jednotce s typem DE nebude paušální náhrada účtována, není vyplácena a zůstává zaměstnavateli, nebude tedy ovlivňovat základ daně.

Upravili jsme vstupování hodnot do sloupce 14 tiskopisu Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů. Nově se budou zahrnovat hodnoty z polí Osvob. příjmy, Osvobozené příjmy a osvobozená část stravenkového paušálu.

XML komunikace a homebanking

Pro zrychlení XML exportu dokladů z programu POHODA je nově možné vypnout export záznamů ze záložky Doklady a v řadě POHODA E1 export volitelných parametrů. To se týká exportu dokladů z agendy Vydané faktury, Přijaté faktury, Vydané objednávky, Přijaté objednávky, Prodejky a Výdejky.

Pro službu homebankingu Raiffeisenbank Premium API jsme provedli několik úprav. Nově načítáme podrobnější údaje z bankovního pohybu jako je název účtu protistrany, účet protistrany včetně předčíslí a popis platby. Dále nově načítáme VS, SS a KS u pohybů typu SEPA platba.

Upravili jsme číslování výpisu při stažení bankovních pohybů. Při každém stažení pohybů nově zobrazíme dialogové okno pro nastavení číslování výpisu.

Při odeslání tuzemského příkazu k úhradě se nově přenáší i popis platby.

Ostatní

Přidali jsme podporu pro nový šifrovací certifikát ČSSZ DIS.CSSZ.2023 (platný od 2. 2. 2022 do 13. 3. 2025).

Není-li u vydané faktury vstupující do Intrastatu vyplněno DIČ odběratele ve formuláři ani na položkách dokladu, automaticky vstoupí na Výkaz pro Intrastat i do importního CSV souboru do pole DIČ partnerského subjektu kód QV123.

Zaktualizovali jsme tiskovou sestavu Doklad pro Intrastat.

Provedli jsme optimalizaci pro zrychlení práce v agendách, pro které je vytvořeno velké množství číselných řad.

Po přenosu položky s nulovým množstvím z výdejky do prodejky se již správně aktualizuje pole Přeneseno v případě, že na položce prodejky došlo k automatickému nastavení množství 1.

Při vyplnění předkontace a editaci data zařazení na záložce Majetkové operace v agendě Majetek již nedojde k odmazání zakázky.

Update POHODA, rel. 13005

K dispozici od: 8. 2. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13004

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13005 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Intrastat

Zapracovali jsme nový tiskopis Výkaz pro Intrastat platný od referenčního období Leden 2022 a zaktualizovali jsme strukturu CSV souboru pro import do aplikací Celní správy.

Upravili jsme XML import a export dokladu s příznakem Intrastat. Pro vydané faktury přibyly elementy pro stát původu a DIČ partnerského subjektu. Dosavadní elementy „state“ a „stateOfOrigin“ jsme nahradili novými elementy „countryOfDestination" pro stát určení (pouze vydané faktury), „countryOfDispatch“ pro stát odeslání (pouze přijaté faktury) a „countryOfOrigin“ pro stát původu (vydané i přijaté faktury).

Update POHODA, rel. 13004

K dispozici od: 26. 1. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13003

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13004 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Zaktualizovali jsme tiskopisy Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech na vzor č. 12.

Ostatní

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2022.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury jsme zaktualizovali číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. ledna 2022.

V agendě Banka při načítání avíza pro službu KB SmartPay avíza se již správně dohledávají příjmové bankovní pohyby.

V agendě Pohyby se již správně zaokrouhluje množství u položek materiálu použitého při výrobě na maximálně 4 desetinná místa.

Update POHODA, rel. 13003

K dispozici od: 17. 1. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13002

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13003 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Intrastat

Od 1. 1. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, které upravuje i změny ve vykazování údajů pro Intrastat.

Dosavadní pojmenování směru pohybu zboží „Odeslání“ a „Přijetí“ nahradily nové termíny „Vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie“ a „Dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie“.

Ve směru Vývoz dochází k rozšíření vykazovaných údajů. Poprvé za referenční období Leden 2022 se bude nově vykazovat stát původu vyváženého zboží a DIČ obchodního partnera. Pokud DIČ partnerského subjektu není známo, uvede se do výkazu pro Intrastat – Vývoz kód QV123.

V programu POHODA jsme nová pole přidali do dialogového okna Výkaz pro INTRASTAT (Vývoz) a zároveň na položky vydaných faktur. Stát původu se na položky vkládané ze skladu doplní automaticky, pokud je vyplněn v poli Stát původu v agendě Zásoby.

Po převodu účetní jednotky do verze POHODA, rel. 13003 se automaticky stát původu vyplní k položkám vydaných faktur vstupujících do výkazu pro Intrastat od 1. 1. 2022, je-li vyplněn u zásoby v agendě Zásoby.

Doklady, které obsahují položky vstupující do výkazu pro Intrastat – Vývoz od 1. 1. 2022 a zároveň nemají vyplněno povinné pole Stát původu, můžete jednoduše vyfiltrovat prostřednictvím nového předdefinovaného dotazu Intrastat – bez státu původu. U položek zmíněných dokladů vyplňte stát původu ručně.

Zaktualizovali jsme seznam kódů povahy transakce pro položky vstupující do výkazu pro Intrastat od 1. 1. 2022. Kompletní seznam platných kódů povahy transakce včetně jejich převodníku je uveden na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Limit malých zásilek jsme navýšili na 400 EUR. Stejně jako dosud se všechno zboží v malých zásilkách označuje kódem kombinované nomenklatury 99500000 a dále se do výkazu uvádí pouze kód státu určení nebo odeslání, částka fakturované hodnoty zboží a kód zvláštního pohybu zboží MZ.

Od 1. 1. 2022 byl změněn tiskopis Výkaz pro Intrastat a platí i nová struktura csv souboru pro import do aplikací Celní správy. Tiskopis včetně nové struktury importního csv souboru zapracujeme do některé z příštích aktualizací, aby byly včas dostupné pro odeslání výkazů pro Intrastat za referenční období Leden 2022.

Ostatní

Na tiskové sestavě Mzdový list jsme upravili zobrazení osvobozených příjmů.

Zaktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2022.

Update POHODA, rel. 13002

K dispozici od: 6. 1. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13001

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13002 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Zaměstnanci mají v období od 1. prosince 2021 do 28. února 2022 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, resp. izolaci. Nárok na příspěvek mají přitom i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, kterým vznikl nárok na výplatu náhrady mzdy za karanténu (izolaci).

Zaměstnavatelé budou o nařízené karanténě (izolaci) informováni prostřednictvím eNeschopenky, kde bude v poznámce uvedena Profese: karanténa nebo izolace. V agendě Personalistika při vložení eNeschopenky poté POHODA na základě těchto údajů vygeneruje nepřítomnost Karanténa. Ve vystavené mzdě pak bude na záložce Náhrady zaměstnanci vypočtena náhrada mzdy a automaticky i příspěvek při karanténě.

V případě, že máte vystaveny mzdy za prosinec u zaměstnanců s nařízenou karanténou, resp. izolací, je nutné tyto mzdy smazat a znovu vystavit, aby byl automaticky vypočítán příspěvek při karanténě.

Příspěvek bude poskytován za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, a to ve výši až 370 Kč za den. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Maximální výše příspěvku je kontrolována a případné snížení provede POHODA automaticky.

O poskytnutý příspěvek při karanténě se automaticky sníží odvod sociálního pojištění v měsíci výplaty příspěvku. Odečet tohoto příspěvku od pojistného uplatňuje zaměstnavatel na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Na něm zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. V této souvislosti jsme zaktualizovali zmíněný tiskopis a datovou větu PVPOJ21.

V případě dodatečně uznané karantény bude možné tento příspěvek vyplácet dodatečně až 3 měsíce po ukončení karantény (izolace). Ve vystavené mzdě jsme na záložku Náhrady pro tyto případy přidali nový druh Příspěvek při karanténě, kde je možné výši příspěvku zadat ručně.

V souvislosti s výplatou příspěvku při karanténě jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Přehled sociálního pojištění, Výplatní list, Výplatní páska, Přehled mezd a Soupis sociálního pojištění.

V přechodném ustanovení zákona č. 518/2021 Sb. se zakládá nárok na mimořádný příspěvek i za dobu před účinností zákona, ale jen pro ty případy, kdy byla karanténa nařízena po 30. listopadu. Pokud zaměstnanci byla nařízena karanténa 1. 12. 2021 a později, přísluší mu příspěvek od prvního dne trvání karantény, pokud nařízená karanténa trvala aspoň v den nabytí účinnosti zákona, tj. 23. 12. 2021. Nárok na příspěvek nemá zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa před 1. 12. 2021, přestože karanténa trvala i po 30. 11. 2021 – to platí i v případě nařízené izolace, která navazuje na předchozí karanténu, přestože izolace byla nařízena po 30. 11. 2021 a trvá ke dni nabytí účinnosti zákona (neboť karanténa a izolace se pro účely zákona považuje za jednu sociální událost).

Krizové ošetřovné

V agendě Personalistika je znovu zpřístupněna nepřítomnost Ošetřovné – uzavření škol. zařízení od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 na záložce Nepřítomnost. Ošetřovné zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o ošetřování dětí z důvodu uzavření školských zařízení nebo při nařízené karanténě dítěte. Zadání tohoto druhu ošetřovného má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP.

V případě, že již máte zaúčtované mzdy za měsíc prosinec, je nutné zaúčtování mezd zrušit a tento nový druh nepřítomnosti zadat.

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2022 se jedná o částku 118 Kč, z toho 70 % činí 82,60 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

Ostatní

S účinností od 1. ledna 2022 dochází vyhláškou č. 511/2021 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Stravné povel Přepočítat stravné, resp. Přepočítat náhrady na záložce Náhrady.

U kontrolního hlášení Finanční správa dočasně vyžaduje, aby bylo podání před kontrolou dat digitálně podepsáno. Z tohoto důvodu bude kontrola podání na portále EPO provedena až při vlastním online podání. V případě zjištění chyb zobrazí POHODA upozornění s možností zrušení podání.

Při odeslání kontrolního hlášení do datové schránky nebo uložením datové věty do souboru pro ruční podání se kontrola neprovede.

Zaktualizovali jsme URL adresu pro elektronická podání výkazů Finanční správy na portál EPO.

Na tiskové sestavě Přehled komponent výrobních požadavků se již správně zobrazuje přenesené množství.

Update POHODA, rel. 13001

K dispozici od: 21. 12. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13000

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13001 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

S účinností od 1. ledna 2022 jsme zaktualizovali sazby zahraničního stravného.

Pro službu RaiffeisenBank Premium API se již správně načítají bankovní pohyby typu Výdej.