Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Aktualizace k verzi Leden 2022

Update POHODA, rel. 13003

K dispozici od: 17. 1. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13002

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13003 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Intrastat

Od 1. 1. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, které upravuje i změny ve vykazování údajů pro Intrastat.

Dosavadní pojmenování směru pohybu zboží „Odeslání“ a „Přijetí“ nahradily nové termíny „Vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie“ a „Dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie“.

Ve směru Vývoz dochází k rozšíření vykazovaných údajů. Poprvé za referenční období Leden 2022 se bude nově vykazovat stát původu vyváženého zboží a DIČ obchodního partnera. Pokud DIČ partnerského subjektu není známo, uvede se do výkazu pro Intrastat – Vývoz kód QV123.

V programu POHODA jsme nová pole přidali do dialogového okna Výkaz pro INTRASTAT (Vývoz) a zároveň na položky vydaných faktur. Stát původu se na položky vkládané ze skladu doplní automaticky, pokud je vyplněn v poli Stát původu v agendě Zásoby.

Po převodu účetní jednotky do verze POHODA, rel. 13003 se automaticky stát původu vyplní k položkám vydaných faktur vstupujících do výkazu pro Intrastat od 1. 1. 2022, je-li vyplněn u zásoby v agendě Zásoby.

Doklady, které obsahují položky vstupující do výkazu pro Intrastat – Vývoz od 1. 1. 2022 a zároveň nemají vyplněno povinné pole Stát původu, můžete jednoduše vyfiltrovat prostřednictvím nového předdefinovaného dotazu Intrastat – bez státu původu. U položek zmíněných dokladů vyplňte stát původu ručně.

Zaktualizovali jsme seznam kódů povahy transakce pro položky vstupující do výkazu pro Intrastat od 1. 1. 2022. Kompletní seznam platných kódů povahy transakce včetně jejich převodníku je uveden na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Limit malých zásilek jsme navýšili na 400 EUR. Stejně jako dosud se všechno zboží v malých zásilkách označuje kódem kombinované nomenklatury 99500000 a dále se do výkazu uvádí pouze kód státu určení nebo odeslání, částka fakturované hodnoty zboží a kód zvláštního pohybu zboží MZ.

Od 1. 1. 2022 byl změněn tiskopis Výkaz pro Intrastat a platí i nová struktura csv souboru pro import do aplikací Celní správy. Tiskopis včetně nové struktury importního csv souboru zapracujeme do některé z příštích aktualizací, aby byly včas dostupné pro odeslání výkazů pro Intrastat za referenční období Leden 2022.

Ostatní

Na tiskové sestavě Mzdový list jsme upravili zobrazení osvobozených příjmů.

Zaktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2022.

Update POHODA, rel. 13002

K dispozici od: 6. 1. 2022
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13001

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13002 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Zaměstnanci mají v období od 1. prosince 2021 do 28. února 2022 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, resp. izolaci. Nárok na příspěvek mají přitom i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, kterým vznikl nárok na výplatu náhrady mzdy za karanténu (izolaci).

Zaměstnavatelé budou o nařízené karanténě (izolaci) informováni prostřednictvím eNeschopenky, kde bude v poznámce uvedena Profese: karanténa nebo izolace. V agendě Personalistika při vložení eNeschopenky poté POHODA na základě těchto údajů vygeneruje nepřítomnost Karanténa. Ve vystavené mzdě pak bude na záložce Náhrady zaměstnanci vypočtena náhrada mzdy a automaticky i příspěvek při karanténě.

V případě, že máte vystaveny mzdy za prosinec u zaměstnanců s nařízenou karanténou, resp. izolací, je nutné tyto mzdy smazat a znovu vystavit, aby byl automaticky vypočítán příspěvek při karanténě.

Příspěvek bude poskytován za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, a to ve výši až 370 Kč za den. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Maximální výše příspěvku je kontrolována a případné snížení provede POHODA automaticky.

O poskytnutý příspěvek při karanténě se automaticky sníží odvod sociálního pojištění v měsíci výplaty příspěvku. Odečet tohoto příspěvku od pojistného uplatňuje zaměstnavatel na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Na něm zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. V této souvislosti jsme zaktualizovali zmíněný tiskopis a datovou větu PVPOJ21.

V případě dodatečně uznané karantény bude možné tento příspěvek vyplácet dodatečně až 3 měsíce po ukončení karantény (izolace). Ve vystavené mzdě jsme na záložku Náhrady pro tyto případy přidali nový druh Příspěvek při karanténě, kde je možné výši příspěvku zadat ručně.

V souvislosti s výplatou příspěvku při karanténě jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Přehled sociálního pojištění, Výplatní list, Výplatní páska, Přehled mezd a Soupis sociálního pojištění.

V přechodném ustanovení zákona č. 518/2021 Sb. se zakládá nárok na mimořádný příspěvek i za dobu před účinností zákona, ale jen pro ty případy, kdy byla karanténa nařízena po 30. listopadu. Pokud zaměstnanci byla nařízena karanténa 1. 12. 2021 a později, přísluší mu příspěvek od prvního dne trvání karantény, pokud nařízená karanténa trvala aspoň v den nabytí účinnosti zákona, tj. 23. 12. 2021. Nárok na příspěvek nemá zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa před 1. 12. 2021, přestože karanténa trvala i po 30. 11. 2021 – to platí i v případě nařízené izolace, která navazuje na předchozí karanténu, přestože izolace byla nařízena po 30. 11. 2021 a trvá ke dni nabytí účinnosti zákona (neboť karanténa a izolace se pro účely zákona považuje za jednu sociální událost).

Krizové ošetřovné

V agendě Personalistika je znovu zpřístupněna nepřítomnost Ošetřovné – uzavření škol. zařízení od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 na záložce Nepřítomnost. Ošetřovné zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o ošetřování dětí z důvodu uzavření školských zařízení nebo při nařízené karanténě dítěte. Zadání tohoto druhu ošetřovného má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP.

V případě, že již máte zaúčtované mzdy za měsíc prosinec, je nutné zaúčtování mezd zrušit a tento nový druh nepřítomnosti zadat.

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2022 se jedná o částku 118 Kč, z toho 70 % činí 82,60 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

Ostatní

S účinností od 1. ledna 2022 dochází vyhláškou č. 511/2021 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Stravné povel Přepočítat stravné, resp. Přepočítat náhrady na záložce Náhrady.

U kontrolního hlášení Finanční správa dočasně vyžaduje, aby bylo podání před kontrolou dat digitálně podepsáno. Z tohoto důvodu bude kontrola podání na portále EPO provedena až při vlastním online podání. V případě zjištění chyb zobrazí POHODA upozornění s možností zrušení podání.

Při odeslání kontrolního hlášení do datové schránky nebo uložením datové věty do souboru pro ruční podání se kontrola neprovede.

Zaktualizovali jsme URL adresu pro elektronická podání výkazů Finanční správy na portál EPO.

Na tiskové sestavě Přehled komponent výrobních požadavků se již správně zobrazuje přenesené množství.

Update POHODA, rel. 13001

K dispozici od: 21. 12. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13000

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 13001 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

S účinností od 1. ledna 2022 jsme zaktualizovali sazby zahraničního stravného.

Pro službu RaiffeisenBank Premium API se již správně načítají bankovní pohyby typu Výdej.