Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2021

Update POHODA, rel. 12710

K dispozici od: 11. 5. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12709

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12702, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12710 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy


Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Novela zákona o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě prodloužila jeho poskytování až do 30. 6. 2021. V programu POHODA je výplata příspěvku nově umožněna zadat až do tohoto data.

Postupem zadání „izolačky“ v programu POHODA vás provede naše lektorka Daniela ve videonávodu níže.

Na tiskové sestavě Přehled mezd v roce 2021 již nejsou uvedeny řádky o sníženém základu sociálního pojištění a sníženém odvodu zaměstnavatele.

Update POHODA, rel. 12709

K dispozici od: 27. 4. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12708

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12702, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12709 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy


Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Rozšířili jsme výpočet mimořádného příspěvku při nařízené karanténě, resp. izolaci o případy karantén nařízených v měsíci březnu 2021, kdy prvních 14 kalendářních dnů jejich trvání končí v měsíci dubnu 2021. V těchto případech je nutné posuzovat 90 % průměrného hodinového výdělku (PHV) zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin po celou tuto dobu (tj. za zameškané hodiny v březnu i v dubnu). 90 % PHV je potřeba určit za každý kalendářní měsíc zvlášť a následně tyto limity sečíst. Pokud suma příspěvku a náhrady příjmu překročí vypočtený limit, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Program POHODA maximální výši příspěvku kontroluje a případné snížení provede automaticky.

Postupem zadání „izolačky“ v programu POHODA vás provede naše lektorka Daniela ve videonávodu níže.

Změnili jsme zaúčtování příspěvku při karanténě ve vystaveném ostatním závazku na odvod sociálního pojištění. Nově se příspěvek zaúčtuje se zápornou hodnotou a předkontací 331/336. Příspěvek při karanténě již není zaúčtován v interním dokladu vystaveném pro zaúčtování náhrady za nemoc. V případě potřeby si zaúčtování příspěvku ke karanténě upravte ručně.


Další novinky

Do agend Mzdy/příslušný měsíc a Mzdy/Mzdy jsme přidali novou tiskovou sestavu Vyplacený stravenkový paušál. Díky ní zjistíte výši vyplaceného stravenkového paušálu u vybraných zaměstnanců s uvedením počtu odpracovaných směn, vyplacené částky paušálu a částky nad limit, o kterou je při výpočtu mzdy navýšen základ daně, sociálního a zdravotního pojištění.

V agendě Personalistika jsme upravili funkčnost při vytváření nepřítomností z eNeschopenek. Má-li zaměstnanec v rámci jednoho měsíce více dočasných pracovních neschopností evidovaných prostřednictvím eNeschopenek, dojde již ke správnému vložení všech eNeschopenek, ze kterých se následně vytvoří nepřítomnosti Nemoc nebo Karanténa.

V agendě Personalistika je znovu k dispozici tisková sestava Potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném výdělku.

Na tiskovou sestavu Přehled mezd jsme doplnili sloupec Strav. paušál.

Ostatní

K aktualizaci vážené nákupní ceny již nedojde při uložení dokladu v agendě, která nevytváří skladové pohyby.

V exportním souboru pro dopravce TOPTRANS jsme upravili označení dobírky dle aktuálních požadavků webové aplikace.

Zaktualizovali jsme číselník zemí (agenda Země) a kódů bank (agenda Kódy bank).

Update POHODA, rel. 12708

K dispozici od: 30. 3. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12707

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12702, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12708 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě


Zaměstnanci mají v období od 1. března do 30. dubna 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, resp. izolaci. Nárok na příspěvek mají přitom i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, kterým vznikl nárok na výplatu náhrady mzdy za karanténu (izolaci).

Zaměstnavatelé budou o nařízené karanténě (izolaci) informováni prostřednictvím eNeschopenky, kde bude v poznámce uvedena Profese: karanténa nebo izolace. V agendě Personalistika při vložení eNeschopenky poté POHODA na základě těchto údajů vygeneruje nepřítomnost Karanténa. Ve vystavené mzdě pak bude na záložce Náhrady zaměstnanci vypočtena náhrada mzdy a automaticky i příspěvek při karanténě.

V případě, že máte eNeschopenky naimportovány za měsíc březen před datem 22. 3. 2021, jsou zaslány v původním formátu, kde nebyly informace o karanténě, izolaci uvedeny v agendě eNeschopenka. Při vložení eNeschopenky se vygeneruje nepřítomnost Nemoc, kterou je nutné smazat, poté vložit nepřítomnost Karanténa a tu dodatečně svázat s eNeschopenkou doplněním čísla rozhodnutí ve stejnojmenném sloupci. Je také možné dříve naimportované eNeschopenky smazat v agendě eNeschopenka a znovu si poslat žádost přes službu DZDPN za celý měsíc březen, kdy budou zaslány eNeschopenky v novém formátu. Z těchto nově zaslaných eNeschopenek pak bude automaticky při vložení eNeschopenky vytvořena nepřítomnost Karanténa, a ve vystavené mzdě vypočítán příspěvek při karanténě.

Příspěvek bude poskytován za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, a to ve výši až 370 Kč za den. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Maximální výše příspěvku je kontrolována a případné snížení provede POHODA automaticky.

Na příspěvek nemají nárok zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí. U těchto zaměstnanců nastavte ve vystavené mzdě na záložce Náhrady u karantény pole Bez příspěvku.

O poskytnutý příspěvek při karanténě se automaticky sníží odvod sociálního pojištění v měsíci výplaty příspěvku. Odečet tohoto příspěvku od pojistného uplatňuje zaměstnavatel na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Na něm zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. V této souvislosti jsme zaktualizovali zmíněný tiskopis a datovou větu PVPOJ21.

V případě dodatečně uznané karantény bude možné tento příspěvek vyplácet dodatečně až 3 měsíce po ukončení karantény (izolace). Ve vystavené mzdě jsme na záložku Náhrady pro tyto případy přidali nový druh Příspěvek při karanténě, kde je možné výši příspěvku zadat ručně.

V souvislosti s výplatou příspěvku při karanténě jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Přehled sociálního pojištění, Výplatní list, Výplatní páska, Přehled mezd a Soupis sociálního pojištění.

V přechodném ustanovení zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě se zakládá nárok na mimořádný příspěvek i za dobu před účinností zákona, ale jen pro ty případy, kdy byla karanténa nařízena po 28. 2. 2021. Jestliže byla karanténa nařízena před 1. 3. 2021 (v únoru), nemůže být mimořádný příspěvek vyplácen za dobu před účinností zákona, tj. za dobu od 1. 3. do 4. 3. 2021. Od 5. 3. 2021 ale už vyplácen být může.

Nárok na příspěvek vzniká u karantény nařízené v únoru při jejím trvání v prvních 14 dnech ode dne účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021. V programu POHODA tyto případy nejsou ošetřeny, příspěvek je nutné vypočítat ručně a zadat ve vystavené mzdě na záložku Náhrady položkou Příspěvek při karanténě.

Ostatní

V účetních jednotkách pro příspěvkové organizace jsme v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF zpřístupnili vystavování výkazů pro rok 2021. Ve stejné agendě je možné v účetních jednotkách pro podnikatele vystavit Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam za rok 2020.

Upravili jsme vykreslování velkých obrázků vložených do tiskových sestav tak, aby nedocházelo k jejich deformaci.

Pro příspěvkové organizace byl upraven export datové věty 56Gg.

Update POHODA, rel. 12707

K dispozici od: 22. 3. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12706

Pro správnou komunikaci je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12702.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12707 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Upravili jsme tisk loga, razítka a dalších obrázků z programu POHODA tak, aby je bylo možné tisknout i v případě, že máte nainstalované aktualizace operačního systému Windows 10, které problémy s tiskem způsobovaly.

Načítání avíza v cizí měně pro službu ComGate jsme rozšířili o měnu HRK – chorvatská kuna.

Při hromadné úpravě cenové skupiny již nedojde k neočekávanému ukončení programu.

Update POHODA, rel. 12706

K dispozici od: 3. 3. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12705

Pro správnou komunikaci je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12701.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12706 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Přidali jsme podporu pro nový šifrovací certifikát ČSSZ DIS.CSSZ.2022 (platný od 17. 2. 2021 do 9. 3. 2022).

Kontrola DIČ v informačním systému VIES již proběhne správně i pro DIČ s kódem XI (Severní Irsko).

V agendě Kasa a programu Kasa Offline dojde k odeslání správné částky k úhradě do platebního terminálu i v případě, že je použito více forem úhrady.

Update POHODA, rel. 12705

K dispozici od: 18. 2. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12704

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12700, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12705 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

V agendě Personalistika jsme rozšířili seznam nepřítomností o nový druh Rodičovská dovolená (h.), který můžete využít pro zavedení souběhu nepřítomností v rámci jednoho dne. Jde o čerpání dovolené v hodinách na část dne a o rodičovskou dovolenou po zbývající část dne. U obou nepřítomností v rámci jednoho dne vyplníte příslušný počet hodin do sloupce Pracoval.

Zásoby

Po hromadném přenosu přijatých objednávek do vydané faktury v režimu odloženého výdeje jsou již správně označeny položky faktury jako textové položky (s vazbou na agendu Zásoby).

Optimalizovali jsme vkládání zásob do převodky pomocí čtečky čárových kódů.

Ostatní

Při generování tuzemského příkazu k úhradě pro ČNB ve formátu ABO-K se nově vyplňuje identifikační kód klienta z pole Zkrácená identifikace. Z tohoto důvodu upravte nastavení služby ABO v agendě Homebanking.

Update POHODA, rel. 12704

K dispozici od: 10. 2. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12703

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12700, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12704 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

V agendě Personalistika je na záložce Dovolená správně uvedena zbývající dovolená na dvě desetinná místa.

Na záložku Dovolená jsme přidali kontrolu pro vyplnění hodnot v polích Základní výměra (t.), Stará dovolená (d.) a Ruční zadání krácení.

Nepřítomnost Otcovská poporodní péče je již správně zahrnuta do náhradních dob do 20násobku stanovené týdenní pracovní doby pro výpočet nároku na dovolenou.

Na tiskových sestavách Výplatní list a Výplatní páska se již správně zobrazuje zbývající dovolená ve dnech, resp. hodinách.

Upravili jsme hranici pro maximální výši odečitatelných darů v ročním zúčtování za rok 2020. Za rok 2020 je možné odečíst nejvýše 30 % základu daně.

Na tiskových sestavách Přehled mezd a Osobní náklady již správně vstupuje hodnota stravenkového paušálu do položky Osobní náklady.

Na tiskovou sestavu Výplatní páska, resp. Výplatní pásky byly vráceny informace o sociálním a zdravotním pojištění placeném zaměstnavatelem za zaměstnance.

Zásoby

V základní řadě POHODA již při přenosu vydané faktury do výdejky a přepočtu pohybů nedochází k zobrazení informace o uzamčení záznamu.

V agendě Evidenční čísla se již správně aplikuje výchozí dotaz pro agendu.

Pokud se při vkládání zásoby do dokladu uživatel pokusí změnit v agendě Zásoby kód nebo název zásoby, pro jejíž editaci nemá právo, vloží se již do dokladu správně původní údaje.

Ostatní

Od 1. 1. 2021 vstupují do souhrnného hlášení i doklady, na kterých je uvedeno DIČ s kódem země XI pro Severní Irsko.

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2021.

Upravili jsme generování příkazů k úhradě pro ČNB ve formátu FS5 (služba ABO-K).

Update POHODA, rel. 12703

K dispozici od: 21. 1. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12702

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12700, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12703 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

V této aktualizaci vám přinášíme mj. úpravy, které obsahuje daňový balíček, jenž vstoupil v platnost 1. ledna 2021. Jedná se především o zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka a zavedení stravenkového paušálu.

Personalistika a mzdy

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka

Mzdy vystavené od ledna 2021 budou vypočteny podle nové právní úpravy. Základ pro výpočet zálohy na daň z příjmů nebude navýšen o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Daň bude vypočtena ve výši 15 % ze základu daně až do výše 4násobku průměrné mzdy (141 764 Kč) a 23 % ze základu přesahujícího tento násobek. V souvislosti s tímto novým způsobem zdanění bylo zrušeno solidární zvýšení daně.

Pokud již máte mzdy za leden 2021 vystavené, dojde po provedení aktualizace programu POHODA a následném převodu databáze do verze 12703 k jejich přepočtu.

Zároveň dojde k navýšení slevy na poplatníka na částku 27 840 Kč, a to u všech zaměstnanců, u kterých máte na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika nastaven typ „sleva – poplatník (podepsal prohlášení)“ s platností od 01/2021.

Není-li u zaměstnance dosavadní sleva na poplatníka ukončena, převodem databáze se ukončí k období 12/2020 a pro období od 01/2021 se nastaví nový typ „sleva – poplatník (podepsal prohlášení)“ s vyšší částkou slevy.

V souvislosti se změnou výpočtu základu daně z příjmů jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Výplatní list a Výplatní páska.

Došlo také ke zrušení maximální možné částky daňového bonusu na děti. Toto zrušení se promítne až v ročním zúčtování či daňovém přiznání za rok 2021.

Budete svým zaměstnancům poskytovat peněžitý příspěvek ve formě stravenkového paušálu? Program POHODA vám to usnadní.


Do agendy Globální nastavení/Mzdy/Příplatky jsme přidali nové pole Stravenkový paušál, do kterého můžete zadat výši denního stravenkového paušálu, kterou chcete zaměstnancům poskytovat. Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Aktuálně se jedná o částku 108 Kč, z toho 70 % činí 75,60 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

Do agendy Personalistika jsme na záložku Daně a pojistné přidali nový typ Stavenkový paušál. Ten zadejte všem zaměstnancům, kterým chcete tento benefit vyplácet, a to s platností od roku 2021.

Zaměstnavatel příspěvek poskytuje podle počtu zaměstnancem odpracovaných směn. Podmínkou je odpracování alespoň tří hodin za směnu. Ve vystavené mzdě zaměstnance se na záložce Čistá mzda zpřístupní nová sekce Stravenkový paušál. Po doplnění počtu odpracovaných dní se automaticky vypočítá celková výše stravenkového paušálu.

V případě, že bude hodnota vypočteného paušálu nad osvobozený limit, uvede se tato částka v poli „z toho nad limit“ a navýší se o ni základ daně a základ pro sociální a zdravotní pojištění. Celkový příspěvek stravenkového paušálu navýší doplatek mzdy zaměstnance.

Stravenkový paušál je nově uveden i na mzdovém listě zaměstnance a dalších tiskových sestavách.

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 29 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 8.

Zaktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor č. 25. Výpočet ročního zúčtování záloh jsme aktualizovali pro rok 2020.

Tiskovou sestavu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění jsme rozšířili o možnost zabezpečení heslem, které můžete využít při odeslání PDF e-mailem.

Je-li u zaměstnance v poli Stará dovolená uvedena záporná hodnota, již nedojde k předčasnému ukončení programu. U těchto zaměstnanců je nutné záporné hodnoty opravit.

Ostatní

V souvislosti se zavedením mimořádných odpisů pro majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 se dočasné zavedení mimořádných odpisů projeví i u finančního leasingu. V uvedeném období je možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze na 1 rok nebo 2 roky.

Z tohoto důvodu jsme v agendě Majetek/Leasingový majetek doplnili do Průvodce zavedením leasingového majetku nové odpisové skupiny Sk.1 – mimořádná a Sk.2 – mimořádná. Podle vybrané odpisové skupiny a data zařazení se automaticky doplní datum ukončení tak, aby byla splněna minimální doba nájmu. Na základě leasingové smlouvy je možné datum ukončení upravit, resp. prodloužit.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury jsme zaktualizovali číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. ledna 2021.

Složeným dotazem v agendě Zásoby již lze správně vyhledávat záznamy dle hodnot v sekci Alternativní zboží na záložce Internet.

Upravili jsme nastavení aktuální stránky k tisku z náhledu vícestránkové sestavy.

Update POHODA, rel. 12702

K dispozici od: 11. 1. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12701

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12700, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12702 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

S účinností od 1. ledna 2021 jsme zaktualizovali sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, tuzemského i zahraničního stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

Na základě daňového balíčku, který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, si může firma uplatnit mimořádné odpisy u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v 1. odpisové skupině je možné odepsat bez přerušení za 12 měsíců, majetek zařazený ve 2. odpisové skupině za 24 měsíců.

Chcete-li v programu POHODA využít mimořádných odpisů u majetku zařazeného v uvedeném období, nastavte v agendě Majetek u způsobu odpisu HM rovnoměrný novou odpisovou skupinu Sk.1 – mimořádná, resp. Sk.2 – mimořádná.

V řadě POHODA SQL/E1 jsme optimalizovali kompakt databáze. Databáze se při kompaktu již nepřepíná do režimu SINGLE_USER.

Aktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2021.

Update POHODA, rel. 12701

K dispozici od: 4. 1. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12700

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12700, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12701 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

1. ledna 2021 vstoupil v platnost daňový balíček, který mimo jiné zavádí mimořádné odpisy, ruší superhrubou mzdu, zvyšuje slevu na poplatníka, či zavádí stravenkový paušál. Na zapracování všech těchto změn intenzivně pracujeme a budou součástí některé z dalších aktualizací, které zveřejníme během ledna.

Personalistika a mzdy

Zaktualizovali jsme formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR. Mezi zaktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 23
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákonavzor č. 15
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2020vzor č. 20
Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkouvzor č. 18
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 11
Žádost podle § 35 odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daň. zvýhodněnívzor č. 11

Zaktualizovali jsme datovou větu e-Podání DZDPN na verzi DZDPN20-V2. Odeslání požadavku na zjištění dočasných pracovních neschopností vašich zaměstnanců již bude v pořádku přijato.

Na tiskové sestavě Přehled náhrad (příloha mzdového listu) jsme upravili seskupení jednotlivých nepřítomností.

Ve vystavené mzdě je již možné zadat ztrátu na výdělku.

Ostatní

Při postupném vkládání více zásob s šarží do dokladu přes agendu Výdej již nedojde k předčasnému ukončení programu.

Zaktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty pro rok 2021, vzor č. 22.

V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU jsme v kontrolním hlášení upravili kontrolu správného formátu DIČ.

U příspěvkových organizací v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF jsme upravili export datové věty 56Gg.

Upravili jsme zpracování požadavku „/status“ na mServeru. Chyba se projevovala na některých neaktualizovaných systémech Windows Server.

Upravili jsme složený dotaz v agendě Pohyby a při použití štítku záznamu v definici dotazu.

Z programu POHODA již lze přes datovou schránku odeslat přílohy ve formátu XLS/XLSX.

Upravili jsme log s výsledkem hromadného odeslání SMS.