Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Novinky ve verzi Leden 2021

Popisovaná verze:
POHODA Leden 2021, release 12700, 16. 12. 2020
Vztaženo k verzi:
POHODA Říjen 2020, release 12600
Aktualizace:
POHODA release 12710,
vydáno 11. 5. 2021

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 12700.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 12700 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Určitě už víte, že od 1. ledna 2021 dojde k zásadní změně ve výpočtu dovolené. Koncepce nového výpočtu se přitom zásadně liší od toho dosavadního, a tak vás jistě zajímá, jak bude realizován v ekonomickém systému POHODA.

Velká novela zákoníku práce přináší pro zaměstnance a zaměstnavatele od 1. 1. 2021 řadu podstatných změn. Mezi ty nejdůležitější patří koncepční změna dovolené, kdy dochází ke změně stanovení práva na dovolenou a její délky v závislosti na odpracovaných hodinách v příslušném kalendářním roce, resp. počtu odpracovaných stanovených nebo sjednaných kratších týdenních pracovních dob. Základní časovou jednotkou již nebude pracovní den, ale hodina. Nový výpočet nároku na dovolenou je tak spravedlivější u zaměstnanců, kteří nemají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a mají některé směny různě dlouhé. Dovolenou budou všichni zaměstnanci čerpat v hodinách, a to v počtu hodin odpovídajícím délce naplánované směny.

Dochází ke zrušení dovolené za odpracované dny. Končí tím odlišný způsob výpočtu dovolené v situaci, kdy zaměstnanec nesplnil podmínku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část odpracováním alespoň 60 dnů v kalendářním roce a současně odpracoval v tomto roce alespoň 21 takových dní.

Nově se proto dovolená z hlediska typů člení už jen na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a na dodatkovou dovolenou.

Základní výměra dovolené zůstává v týdnech, tj. 4 týdny v kalendářním roce, její výše však bude odvozena od týdenní pracovní doby daného zaměstnance.

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru odpracoval v příslušném kalendářním roce 52 týdnů v rozsahu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené.

Zaměstnanci se 40hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou a výměrou dovolené 4 týdny vznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši 40 x 4 = 160 h.

Pokud zaměstnanec pracoval po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době.

Zaměstnanci se 30hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou a výměrou dovolené 4 týdny vznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši 30 x 4 = 120 h.

Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, ale odpracoval v rámci příslušného kalendářního roku alespoň 4 týdny v rozsahu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší poměrná část dovolené.

Zaměstnanci vznikne právo na poměrnou část dovolené při splnění následujících podmínek:

 • pracovní poměr zaměstnance u jednoho zaměstnavatele trval v daném kalendářním roce nepřetržitě po dobu minimálně 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dnů
 • zaměstnanec odpracoval minimálně 4násobek jeho stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby

Za každou odpracovanou stanovenou nebo kratší týdenní pracovní dobu přísluší zaměstnanci poměrná část dovolené ve výši 1/52 stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené.

Výpočet:
počet celých odpracovaných TPD / 52 x TPD x výměra dovolené = poměrná část dovolené (počet hodin dovolené)

TPD = týdenní pracovní doba
Vypočtený nárok na dovolenou se zaokrouhluje na hodiny nahoru.

Od 1. 1. 2021 se nově považuje za výkon práce pro účely dovolené, v omezeném rozsahu, i doba zameškaná pro překážky v práci, které se dosud nepovažovaly pro účely dovolené za výkon práce a byly důvodem krácení zaměstnancova práva na dovolenou při zameškání 100 a více směn. Právo na dovolenou nově již nebude předmětem krácení za omluvené zameškané směny.

Částečně započitatelné náhradní doby se považují za výkon práce v omezeném rozsahu, a to do 20násobku stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby. Jedná se o tyto náhradní doby – dočasná pracovní neschopnost, karanténa, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci. Tyto náhradní doby částečně započitatelných překážek v práci se považují za výkon práce pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň 12násobek stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby.

Jak v programu POHODA postupovat při vykazování dovolené v hodinách vám krok za krokem předvede naše lektorka Daniela.

Do formuláře agendy Personalistika jsme přidali novou záložku Dovolená. Zbývající dovolená z roku 2020 se na ní zaměstnanci eviduje ve dnech, nový nárok na dovolenou v roce 2021 se vypočítá v hodinách. Podmínkou je zatržení volby Nárok na dovolenou. U zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce, resp. dohody o pracovní činnosti, je tato volba automaticky nezatržená.


Při převodu účetní jednotky do nové verze programu POHODA Leden 2021 bude stávající dovolená roku 2020 převedena na záložku Dovolená, a to do polí Nárok na dovolenou (d.), Stará dovolená (d.) a Čerpáno (d.).

Od roku 2021 je zaměstnancům pro výpočet nároku na dovolenou v hodinách automaticky nastavena výměra dovolené v týdnech podle nároku z roku 2020. To znamená, pokud měl zaměstnanec 20 dní dovolené, nastaví se mu pro rok 2021 v poli Základní výměra (t.) dovolená v rozsahu 4 týdnů, při 25 dnech v rozsahu 5 týdnů.

Základní výměru dovolené můžete nově nastavit v poli Roční nárok dostupném v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy. Uvedená hodnota se automaticky nastaví na záložce Dovolená zaměstnancům s nově uzavřeným pracovním poměrem.

Do agendy Personalistika na záložku Pracovní poměr jsme přidali pole Sjednaný týdenní úvazek, které bude rozhodující při výpočtu nároku na dovolenou. Na základě zadaného sjednaného týdenního úvazku bude z odpracovaných hodin zaměstnance proveden výpočet odpracovaných týdnů, které jsou výchozí hodnotou pro stanovení správného nároku na dovolenou.Na základě stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby a výměry dovolené se na záložce Dovolená vypočítá nárok na dovolenou v hodinách. Před vystavením mezd se zaměstnancům vypočítá předpokládaný nárok na dovolenou v hodinách s ohledem na datum vstupu do zaměstnání, resp. datum odchodu. V případě, že potřebujete vypočtený nárok na dovolenou upravit, zatrhněte volbu Ruční úprava nároku, která zpřístupní jednotlivá pole s údaji o dovolené.

Po ruční úpravě již POHODA neprovádí automatické přepočítání nároku na dovolenou.

Krácení nároku na dovolenou je možné od roku 2021 nově provést pouze v případě neomluvené nepřítomnosti zaměstnance, a to v počtu hodin neomluvené nepřítomnosti. Pro tento případ jsme na záložku Dovolená přidali pole Ruční zadání krácení (h.), kam můžete uvést počet hodin, o které má být provedeno krácení. Lze krátit až o celou zameškanou směnu, která může být složena z více kratších částí.

Do agendy Personalistika na záložku Nepřítomnost jsme pro čerpání dovolené v hodinách doplnili nový druh nepřítomnosti Dovolená (h.). Stávající nepřítomnost Řádná dovolená (d.) nadále využijete pro čerpání dovolené ve dnech. Z přechodného ustanovení novely zákoníku práce vyplývá, že se právo na dovolenou, které vzniklo před 1. 1. 2021, řídí ustanoveními zákoníku práce ve znění účinném před 1. 1. 2021, tzn. že se nevyčerpaná dovolená do konce roku 2020 bude čerpat v roce 2021 ve dnech.V roce 2021 se bude dovolená u zaměstnance evidovat jak ve dnech (stará dovolená z roku 2020), tak i v hodinách. Z tohoto důvodu jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Zbývající dovolená, Výplatní list a Výplatní páska tak, aby obsahovaly obě hodnoty.

Při vystavování mezd od roku 2021 se nově kontroluje přečerpání dovolené zaměstnancem, a to upozorněním v dialogovém okně s výsledky zpracování mezd. Přečerpá-li zaměstnanec svůj nárok na dovolenou, můžete její vrácení nově zadat do pole Propl./vrác. dov. na záložce Hrubá mzda v agendě Mzdy za příslušný měsíc.

Evidujete u svých zaměstnanců z důvodu vládních nařízení překážky na straně zaměstnavatele? Pak jistě využijete přehlednějšího nastavení těchto nepřítomností.

Do agendy Personalistika na záložku Nepřítomnost jsme doplnili nové druhy nepřítomností s platností od ledna 2021. V nabídce najdete celkem tři druhy nepřítomností, které nahrazují původní druh Prostoje, a to:

 • Prostoje § 207a
 • Překážky na straně zaměstnavatele § 207b
 • Překážky na straně zaměstnavatele – ostatníPro každý druh překážky na straně zaměstnavatele je přednastavena procentní sazba pro výplatu náhrady mzdy, kterou můžete změnit. Nepřítomnosti můžete zadat i na část dne, kdy v poli Pracoval uvedete příslušný počet hodin práce.

Je-li z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele snížen vyměřovací základ zdravotního pojištění, je plátcem doplatků do minima zaměstnavatel. Zaměstnanci v takovém případě nastavíte na záložce Daně a pojistné typ platit doplatky do minima zdr. poj. – zaměstnavatel.

Od 1. ledna 2021 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2021 stanoveny takto:

 • první redukční hranice náhrady mzdy – 206,85 Kč,
 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 310,28 Kč,
 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 620,38 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 701 168 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2021 zvyšuje z částky 11 607 Kč na 13 088 Kč.

V agendě Legislativa jsme změnili částku v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Došlo ke zvýšení rozhodného příjmu pro účast na sociálním a zdravotním pojištění pro zdanění zvláštní sazbou daně z 3 000 Kč na 3 500 Kč.

Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb. se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od 1. ledna 2021 bude činit 3 500 Kč.

Jde tedy o nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 3 499 Kč. Toho lze využít zejména u dohod o pracovní činnosti či odměn za výkon funkce.

O zaměstnání se z pohledu zdravotního pojištění nebude jednat (tj. pojistné se neodvede) v případě dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3 500 Kč. Pokud zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nebudou mít k 1. 1. 2021 rozhodný příjem ve výši 3 500 Kč, je nutné je odhlásit kódem O u příslušné zdravotní pojišťovny.

Současně dochází i ke zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti pro srážkovou daň při neučiněném (nepodepsaném) daňovém prohlášení. Od 1. 1. 2021 činí částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3 500 Kč. U příjmů z DPP zůstává nadále hranice 10 000 Kč. Srážková daň ve výši 15 % u ostatních příjmů do 3 500 Kč se poprvé použije při zúčtování příjmů za měsíc leden 2021.

Nařízením vlády č. 200/2020 Sb. se od 1. ledna 2021 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 14 600 Kč na 15 200 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2021 činit 15 200 Kč měsíčně nebo 90,50 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 1 971 Kč na 2 052 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2021 zaměstnanec, jehož příjem v kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 7 600 Kč.

Zařazujete své zaměstnance do jednotlivých skupin prací? Nově vám s tím POHODA pomůže, zapracovali jsme nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Nařízení vlády č. 200/2020 Sb. stanovuje nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin:

Skupina2021
 Kč za hodinuKč za měsíc
190,5015 200
299,9016 800
3110,3018 500
4121,8020 500
5134,4022 600
6148,4024 900
7163,9027 500
8181,0030 400

Agendu Legislativa jsme rozšířili o novou položku pro zaručenou mzdu s platností od 1. 1. 2021. Do agendy Personalistika jsme přidali na záložku Pracovní poměr pole Zaručená mzda s výklopným seznamem, kde je možné vybrat příslušnou skupinu prací. Po převodu databáze do nové verze programu POHODA Leden 2021 se přednastaví všem zaměstnancům 1. skupina, tzn. základní výše minimální mzdy 90,50 Kč/hod. a 15 200 Kč/měsíc, tuto skupinu si podle potřeby změňte.POHODA vám zároveň pomůže hlídat minimální výši průměrného výdělku ve vztahu k příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy. V případě, že je průměrný výdělek nižší, dojde automaticky k jeho zvýšení na odpovídající výši zaručené mzdy skupiny, do které je zaměstnanec zařazen.

Výše mzdy nebude automaticky navyšována na nejnižší úroveň zaručené mzdy. Případný doplatek si zadejte ručně do pole Zdanitelné náhrady na záložce Hrubá mzda.

Účetnictví

Provádíte uzávěrku kurzových rozdílů k neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně, resp. k devizovým účtům a valutovým pokladnám ke konci účetního období? Pak jistě oceníte, že nově můžete zadat speciální kurzový lístek pro uzávěrku kurzových rozdílů.

Pro uzávěrku kurzových rozdílů k neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně, resp. k devizovým účtům a valutovým pokladnám ke konci účetního období můžete nově použít speciální kurzový lístek. Jak na to se dozvíte od naší lektorky Šárky.

Účetní jednotky mají povinnost ke konci účetního období provést přepočet pohledávek a závazků v cizí měně a devizových účtů a valutových pokladen kurzem platným k poslednímu dni účetního období. V případě, že v průběhu roku používáte denní kurz dle kurzového lístku z předchozího dne, načte se vám i k poslednímu dni účetního období denní kurz z předchozího dne. Pro správné provedení uzávěrky kurzových rozdílů bylo dosud nutné tento kurz ručně přepsat na hodnotu dle aktuálního kurzového lístku pro daný den.

Kam zadat kurz pro uzávěrku kurzových rozdílů vám v tomto videonávodu poradí naše lektorka Šárka.

Nově se budou v rámci uzávěrky kurzových rozdílů přepočítávat neuhrazené pohledávky a závazky v cizí měně a devizové účty a valutové pokladny kurzem typu Uzávěrkový, který zadáte v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek. Pokud v agendě nebude uzávěrkový kurz uveden, POHODA vás na to při provádění uzávěrky kurzových rozdílů upozorní.

Uzávěrkový kurz se po provedení datové uzávěrky přenese do dalšího roku. Při likvidaci pohledávek a závazků v cizí měně z minulého účetního období, ke kterým byla provedena uzávěrka kurzových rozdílů, se bude uzávěrkový kurz načítat do pole Kurz dokladu v dialogovém okně Likvidace v cizí měně.

Pro potřeby likvidace faktur z minulého účetního období zadejte do agendy Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek v aktuální účetní jednotce kurz s typem Uzávěrkový k poslednímu dni předchozího účetního období ručně. Do dalších účetních období se již tento kurz bude přenášet datovou uzávěrkou automaticky.

V souvislosti s touto novinkou jsme upravili vzhled formuláře agendy Kurzový lístek. Nově budete při ručním zadávání kurzového lístku vybírat typ kurzu z výklopného seznamu.

V rámci volby Likvidovat dle členění na střediska, činnosti a zakázky dostupné v agendě Globální nastavení v sekci Platby jsme upravili zaúčtování kurzových rozdílů. Je-li volba zatržena, tak se při likvidaci více faktur v cizí měně na jeden bankovní nebo pokladní doklad zaúčtují kurzové rozdíly v členění na střediska, činnosti a zakázky, které budou uvedeny u úhrad jednotlivých faktur na záložce Položky dokladu.

Na základě vašich přání jsme upravili funkčnost likvidace pohledávek na jiný bankovní účet, než který je uvedený na hrazených dokladech.

Při likvidaci vydaných faktur, vydaných zálohových faktur a ostatních pohledávek na nově založený doklad v agendě Banka zůstane na hradicím dokladu zachován vámi přednastavený bankovní účet a nebude se měnit podle účtu uvedeného na likvidované faktuře. To se týká úhrad provedených prostřednictvím povelu Záznam/Přenos/Likvidace ->, resp. Likvidace výběrem -> a povelu Přidat likvidaci výběrem ->, resp. Přidat likvidaci výběrem VS -> ze záložky Likvidace.

Při hromadné likvidaci prostřednictvím povelů Hromadná likvidace -> a Hromadná likvidace dle adresy -> z nabídky Záznam se nově zobrazí upozornění v případě, že jsou ve výběru hrazených dokladů faktury s odlišným bankovním účtem, než na který provádíte likvidaci. Volitelně můžete všechny doklady zlikvidovat buď na účet uvedený u bankovního dokladu, anebo na účet uvedený u jednotlivých hrazených dokladů.

Stejnou funkčnost jsme zapracovali i při likvidaci pohledávek do agendy Pokladna.

Prostřednictvím nového sloupce Zdroj dokladu v agendě Banka můžete jednoduše vybrat doklady vytvořené prostřednictvím povelů Soubor/Datová komunikace/Import agendy a Záznam/Načtení výpisů..., nebo doklady vytvořené na kurzové rozdíly prostřednictvím povelu Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Devizových účtů a valutových pokladen...


V agendě Pokladna jsme rozšířili sloupec Zdroj dokladu o typ Kurzové rozdíly. Díky tomu můžete jednoduše vyfiltrovat doklady vzniklé při uzávěrce kurzových rozdílů ve valutových pokladnách.

Fakturace

Importujete přijaté faktury a daňové doklady k přijaté platbě pomocí ISDOC? Pak vás určitě potěší automatické vyplnění členění DPH.

Budou-li mít všechny importované položky vyplněnou sazbu DPH a částka DPH bude různá od nuly, nastaví se k dokladům členění DPH „PD – Tuzemské plnění“. Jakmile ale částka DPH bude nulová, vloží se k dokladům členění DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. V ostatních případech se k dokladům vloží členění DPH „PNevím – Bez členění DPH – přijatá plnění“. Po dokončení průvodce Import z ISDOC doporučujeme ověřit správnost vložených údajů (především předkontace a členění DPH).

Při importu dokladu nově zkontrolujeme, zda doklad se členěním DPH „PD – Tuzemské plnění“ a „PNevím – Bez členění DPH – přijatá plnění“ nespadá do již uzavřeného období DPH. Pokud ano, doklad se nenaimportuje.

Evidujete ostatní pohledávky a závazky v cizí měně? Pak jistě oceníte nové tiskové sestavy Pohledávka v cizí měně a Závazek v cizí měně.

Sestavy jsou dostupné přes dialogové okno Tisk v agendách Ostatní pohledávky a Ostatní závazky. V účetnictví lze na sestavy volitelně vytisknout i jejich zaúčtování, tzv. košilku dokladu, a to zatržením volby Včetně zaúčtování.


Do agendy Opravné položky jsme doplnili pole s údaji o obchodním partnerovi. Při vytvoření opravné položky z agend Vydané faktury a Ostatní pohledávky se pole automaticky vyplní podle údajů ze zdrojového dokladu.

Sklady

Možnost nadefinovat obchodnímu partnerovi individuální slevu na konkrétní skladovou zásobu nebo cenovou skupinu již znáte. Co když ale potřebujete nastavit svému odběrateli stejnou individuální procentní slevu na celý váš sortiment? V tom případě můžete využít nový typ individuální slevy pro všechny zásoby.

V agendě Adresář přiřadíte slevu konkrétnímu odběrateli prostřednictvím povelu Záznam/Přenos/Všechny zásoby a následně na záložce Individuální slevy doplníte její výši v procentech. Tento typ slevy se na záložce řadí vždy na první místo a použije se u všech zásob, pro které není nastavena jiná individuální sleva (tj. na zásobu nebo cenovou skupinu). Povel Všechny zásoby najdete také v místní nabídce na záložce Individuální slevy.V agendě Zásoby můžete nově ke složené zásobě přidávat položky hromadně.

Při vytváření zásob typu Komplet, Souprava a Výrobek můžete využít hromadný přenos jejich položek. Na záložce Položky zvolíte z kontextového menu povel Sklady ->, v přenosové agendě provedete filtr požadovaných záznamů a kliknete na povel Přenést vše. Všechny vybrané položky se hromadně přenesou ke složené zásobě. U přenesených položek stačí příp. upravit množství a celý záznam uložit.U zásob, které v aktuálním roce nemají žádný pohyb, se při sestavení inventury nově doplní vážená nákupní cena převedená datovou uzávěrkou z předchozího účetního období. Využijete ji zejména v situaci, kdy je při inventuře tato zásoba nalezena a budete účtovat její přebytek.Pro větší přehlednost jsme v agendě Zásoby zvětšili výklopný seznam u pole Členění.

XML a homebanking

XML import/export dat agendy Převod jsme rozšířili o přenos volitelných parametrů na položkách převodky.

Přes XML import můžete nově vytvořit refundaci položek prodejky.

XML komunikaci jsme rozšířili o možnost vytvoření ISDOC dokumentu z vybraného dokladu.

XML export dat jsme rozšířili o záznamy agendy Pohyby.


Pravidla párování dokladů ve stejnojmenné agendě jsme rozšířili o možnost párování dle specifického symbolu. Toto pravidlo využijete např. při pravidelných fakturacích vašim zákazníkům, kdy variabilní symbol určuje typ platby (např. měsíční platba za služby) a specifický symbol identifikuje zákazníka, který vám tuto službu platí.Na záložce Pravidla vyberte ze seznamu ve sloupci Párování požadovaný parametr pro párování dokladů při načtení výpisu, resp. automatické likvidaci.Dostupné jsou tyto možnosti:

 • VSD = SSP     VS dokladu = SS platby a není prázdný (pro typ pohybu Příjem i Výdej)
 • CD = SSP       Číslo dokladu = SS platby a není prázdné (pro typ pohybu Příjem i Výdej)
 • CK = SSP       Číslo klienta = SS platby a není prázdné (pro typ pohybu Příjem i Výdej)
 • SSD = SSP     SS dokladu = SS platby a není prázdný (pro typ pohybu Výdej)

Pravidlo porovná variabilní symbol dokladu (VSD), číslo dokladu (CD), číslo klienta (CK) a specifický symbol dokladu (SSD) se specifickým symbolem platby. Ke spárování dokladu dojde v případě, že se obě hodnoty rovnají, a zároveň platí, že specifický symbol na bankovním pohybu není prázdný.

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace mohou z programu POHODA nově odesílat účetní data ve formátu datové věty 56Gg pro potřeby krajského úřadu.

V účetních jednotkách typu Účetnictví pro příspěvkové organizace s účetním obdobím 2020 a následujících nově najdete v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF nový výkaz Datová věta 56Gg. Po kliknutí na nový záznam vyberete v poli Typ položku Datová věta 56Gg a v poli Období měsíc a rok. Při ukládání záznamu se z agendy Účetní deník načtou za vybrané období požadované údaje do tabulky agendy Doklady datové věty 56Gg.

POHODA jednotlivým záznamům v agendě přiřadí číselné označení druhu dokladu. Počáteční stavy se automaticky označí číslem 01, uzavírací zápisy číslem 05. K ostatním záznamům se vloží druh 00 – běžný měsíc. Potřebujete-li u některého záznamu použít jiné označení, vyberte ho přímo na příslušném řádku ve sloupci Druh dokladu.

V souvislosti s výkazem Datová věta 56Gg jsme do agendy Účtová osnova přidali nová pole POL – položka, ORJ – organizační jednotka, ODPA – oddíl, paragraf, ORG – organizační třídění a ZJ – záznamová jednotka (konsolidační třídění).

Hodnoty z těchto nových polí se promítnou i do agendy Účetní deník, kam jsme pro tento účel přidali odpovídající sloupce pro stranu MD a DAL. Jakmile doplníte hodnotu do polí v účtové osnově, automaticky se promítne nejen do sloupců v účetním deníku, ale také v nově založeném výkazu Datová věta 56Gg. Je-li výkaz již vystaven, projeví se v něm dodatečné úpravy použitím funkce Aktualizovat datovou větu dostupné v nabídce Záznam.

Prostřednictvím povelu Export výkazu v agendě Výkazy pro MF otevřete průvodce pro export datové věty 56Gg, který umožňuje vytvořit textový soubor.

Ostatní

Při založení účetní jednotky si nově můžete načíst údaje ze systému ARES.

Při založení nového záznamu v agendě Účetní jednotky stačí vyplnit pouze IČ firmy, ostatní adresní údaje se načtou ze systému ARES.

Na existující účetní jednotce můžete provést ověření údajů v systému ARES pomocí povelu Ověřit IČ (ARES)... z nabídky Záznam nebo stejným povelem zobrazeným po kliknutí na popisek pole IČ ve formuláři agendy Účetní jednotky.V agendě Sledování činnosti uživatelů dostupné v řadě POHODA E1 můžete nově zaznamenávat i operace uskutečněné pomocí povelů Smazat vše, Spojení adres a Spojení zásob.

Pro evidenci těchto operací je nutné mít zatrženou volbu Hromadné operace, kterou naleznete v agendě Globální nastavení v sekci Historie/Sledování činnosti a dále také agendy, ve kterých chcete použití těchto povelů sledovat. Dosud se v rámci hromadných operací zaznamenávalo použití povelů Upravit vše a Přečíslovat.

Upravili jsme dialogové okno Složený dotaz a díky tomu jsme rozšířili možnosti pro filtrování záznamů.

Jednoduché jednořádkové dotazy vytvoříte stejně jako dosud. Dotazy s použitím operátorů >, <, >=, <=, u kterých jste zároveň vyplňovali hodnotu v poli Horní mez, nově zadáte dvouřádkově. Stejné pole agendy, opačný operátor a horní mez v poli Hodnota uvedete jako další řádek definice.

Řádkový operátor (A x Nebo) můžete nově použít pro každý řádek samostatně a pomocí závorek vytvářet i skupiny dotazů.

Novinkou je i možnost vytvořený dotaz pojmenovat a přes ikonu diskety uložit. Má-li být dotaz dostupný v seznamu u pole Název dotazu pro všechny uživatele, zatrhněte volbu Pro všechny. V opačném případě se název dotazu zobrazí pouze uživateli, který ho vytvořil. Kromě ikony pro uložení dotazu přibyly v dialogovém okně navíc i ikony pro smazání dotazu nebo jeho definice.Doplnili jsme funkce pro zvýšení komfortu při práci s náhledem tiskové sestavy.

U vícestránkových sestav a dokumentů se můžete nově posouvat mezi stránkami prostřednictvím kolečka myši nebo šipek nahoru a dolů na klávesnici. Dosavadní způsob stránkování je i nadále možný prostřednictvím ikon šipek na nástrojové liště.

Tam nově najdete i pole s informací o aktuální velikosti zobrazení. Ukazuje procentuální hodnotu přiblížení, kterou lze měnit výběrem přednastavené hodnoty nebo zápisem vlastní. Velikost zobrazení změníte i pomocí zkratky Ctrl + kolečko myši, která bude sestavu plynule zvětšovat nebo zmenšovat.

Pro jednoduché nastavení zobrazení stránek na monitoru přibyly na nástrojové liště ještě další dvě ikony. Jedním kliknutím tak nastavíte zobrazení aktuální stránky na celou šířku obrazovky nebo zobrazení celé stránky, které navíc můžete kombinovat s aktivním náhledem dvou stran vedle sebe.Ve vybraných agendách jsme upravili funkčnost hromadné změny záznamů.

Prostřednictvím funkce Záznam/Editace/Upravit vše již lze v agendách Příjemky a Výdejky hromadně změnit pole Sklad a v agendě Převod pole Zdrojový sklad. Hromadná změna se provede pouze v případě, že všechny položky na dokladu patří pouze do vybraného skladu.

Pro agendu Adresář jsme povolili hromadnou úpravu pole Členění DPH (VF) a Členění DPH (PF) a pro agendu Banka (pouze v daňové evidenci) pole Kč základní, Kč snížená a Kč 2. snížená.

Možnost vytvořit ISDOC dokument při exportu sestavy do PDF či jejího odeslání již znáte z minulé verze, a to díky volbě Vytvářet ISDOC při exportu sestavy do PDF dostupné v agendě Uživatelské nastavení v sekci ISDOC. Po převodu účetní jednotky do verze programu POHODA Leden 2021 dojde k automatickému zatržení této volby u všech uživatelů.