Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2020

Update POHODA, rel. 12504

K dispozici od: 14. 9. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12503

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12501, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12504 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

Od 17. 9. 2020 dojde ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. V průvodcích pro odeslání el. podání na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) jsme tyto adresy automaticky změnili.

Více informací naleznete na webových stránkách https://www.cssz.cz.

Pro agendu Ostatní závazky jsme povolili hromadnou úpravu pole Pár. symbol.

Při odesílání PDF e-mailem z náhledu sestavy se již respektuje nastavení parametrů v dialogovém okně Tisk.

Při exportu sestav do formátu HTM a XLS se již nezobrazuje zdvojený nadpis sestavy.

Update POHODA, rel. 12503

K dispozici od: 21. 7. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12502

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12500, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12503 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Daň z přidané hodnoty

V nově vystaveném kontrolním hlášení se zobrazí varování, že není vyplněn základ daně a daň pouze u dokladů, které budou zadány s nulovou sazbou DPH.

Homebanking

Pro službu homebankingu KB Přímý kanál jsme upravili načítání výpisu pro více účtů najednou.

Ostatní

Pro agendy Pokladna, Interní doklady, Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky jsme povolili hromadnou úpravu pole Zd. plnění. Změna se provede pouze u dokladů, které nejsou zahrnuty v přiznání k DPH, a u pokladních dokladů, pokud nejsou hradicími doklady. Zároveň dojde k aktualizaci data i v účetním deníku.

Upravili jsme export tiskových sestav do Excelu a HTML.

Update POHODA, rel. 12502

K dispozici od: 30. 6. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12501

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12500, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12502 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Díky nově přijatému zákonu ze dne 16. 6. 2020 se promíjí některým zaměstnavatelům pojistné na sociální zabezpečení, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu a využít ho mohou pouze zaměstnavatelé splňující stanovené podmínky.

Nárok na prominutí pojistného uplatníte na tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ), který je nutné nově odeslat pouze elektronicky. Pro měsíce, za které se pojistné promíjí (červen–srpen), je tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ.

Splnění podmínek nároku na prominutí pojistného posuzuje zaměstnavatel sám. V případě, že splňujete podmínky a chcete za vybraný měsíc (červen–srpen) uplatnit prominutí sociálního pojistného, zatrhněte tento měsíc v agendě Globální nastavení/Mzdy v sekci Prominutí pojistného na SP.

Toto nastavení proveďte před vystavením mezd za příslušný měsíc. V případě, že máte mzdy již vystaveny, je nutné je zeditovat, případně vystavit znovu.

Nárok na prominutí pojistného má zaměstnavatel, který splňuje tyto podmínky:

  • zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, tzv. neplacené dovolené apod., přičemž není rozhodná ani výše úvazku; naopak se v počtu nezohledňují zaměstnanci s uzavřenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – o pracovní činnosti a o provedení práce)
  • počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020
  • odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného
  • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytované zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti (tzv. program Antivirus A a B)

Stanovení sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele
V příslušném měsíci, pro který nastavíte volbu v globálním nastavení, bude programem automaticky provedeno snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, a to u zaměstnanců, u kterých lze vyměřovací základ snížit.

Vyměřovací základ zaměstnavatele nebude snížen o vyměřovací základ zaměstnance:

  • kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c), zákoníku práce – tento důvod uveďte do pole Způsob ukončení na záložce Doplňkové údaje v agendě Personalistika, nebo zadejte na záložku Daně a pojistné typ Snížení vym. základu SP – nelze uplatnit
  • jehož pracovní poměr netrvá k poslednímu dni měsíce, ve kterém je uplatňováno snížení vyměřovacího základu – není třeba nic nastavovat, program vychází z údaje v poli Datum odchodu na záložce Pracovní poměr v agendě Personalistika
  • s druhy pracovního poměru A až Z a zaměstnání malého rozsahu – není třeba žádné speciální nastavení, rozhodující je údaj v poli Druh na záložce Pracovní poměr v agendě Personalistika, resp. nastavení typu „zaměstnání malého rozsahu“ na záložce Daně a pojistné.

U každého zaměstnance bude vyměřovací základ sociálního pojištění snížen nejvýše o 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253 Kč, část vyměřovacího základu převyšující částku 52 253 Kč se do sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele zahrne vždy.

Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele dle výše uvedených pravidel bude automaticky zohledněno v tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Ten je nutné odeslat výhradně elektronicky do 20. dne v měsíci následujícím po vykazovaném období. Zaměstnavatel, který již podal přehled za měsíce červen, červenec a srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného. Snížený vyměřovací základ se také projeví v tiskových sestavách Soupis sociálního pojištění, Rekapitulace mezd, Přehled mezd a Přehled sociálního pojištění.

Při zaúčtování mezd bude automaticky vytvořen ostatní závazek na odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele ze sníženého vyměřovacího základu a za zaměstnance z nesníženého vyměřovacího základu.

Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele nemá vliv na výpočet základu daně (superhrubou mzdu). Plátci daně, kteří uplatní snížený vyměřovací základ, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně o 33,8 %. Prominutí pojistného nemá rovněž vliv na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.

Sklady

Při přenosu příjemky do vydaného opravného daňového dokladu se již u jednotlivých položek doplní předkontace dle výnosového účtu, pokud je zadaný u zásoby.

Všechny položky výrobního listu si již při výrobě zachovávají stejné pořadí, které je v okamžiku výroby definováno u výrobku v agendě Zásoby.

XML a homebanking

Pokud při importu faktury v cizí měně s vazbou na přijatou objednávku v cizí měně není ve vstupním XML dokumentu uveden kurz cizí měny, použije se na vytvořeném dokladu kurz dle data vytvoření dokladu.

Upravili jsme generování zahraničního příkazu k úhradě pro Oberbank (formát Multicash) podle aktuálního popisu formátu banky.

Ostatní

Upravili jsme řazení předkontací na tiskových sestavách Příjmy a výdaje podle předkontací, Příjmy a výdaje podle typu předkontace, Příjmy a výdaje podle předkontací po střediscích a Příjmy a výdaje podle typu předkontace po střediscích.

V agendě Zásoby jsme povolili hromadnou úpravu pro pole Kód zboží, Statistický znak, Doplňková měrná jednotka, Koeficient a Stát původu. V agendě Vydané faktury je možné pro opravný daňový doklad hromadně upravovat pole Odp./Uplat. DPH. Změna se provede pouze u dokladů, které nejsou zahrnuty v přiznání k DPH.

Pokud hromadně změníte záznamy v účetním deníku prostřednictvím funkce Záznam/Editace/Upravit vše, nastaví se předkontace Ručně pouze u zdrojových dokladů, které byly hromadně upraveny.

Na tiskové sestavě Položky kontrolního hlášení dostupné v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Kontrolní hlášení/Položky kontrolního hlášení se již tiskne období.

Upravili jsme formátování výstupního souboru z agendy Zásilky pro dopravce Zásilkovna. Nově je obsah souboru formátován UTF-8.

V řadě POHODA SQL a E1 se již nezobrazuje chybové hlášení při exportu dat prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX.

Update POHODA, rel. 12501

K dispozici od: 10. 6. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12500

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12500, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12501 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Na tiskové sestavě Karta zaměstnance dostupné v agendě Personalistika se již správně vyplňuje stát daňové rezidence.

V agendě Personalistika na záložce Cizinec je opět možné zadat u více zaměstnanců stejné číslo dokladu prokazující totožnost cizince.

Ostatní

Prostřednictvím funkce Záznam/Editace/Upravit vše již lze v agendě Účetní deník hromadně změnit pole MD, DAL, Párovací symbol, Středisko, Činnost, Zakázka a v řadě POHODA E1 i pole pro volitelné parametry. Pokud tuto změnu provedete, ke zdrojovému dokladu se automaticky nastaví předkontace Ručně.

V agendě Zásoby jsme hromadnou úpravu povolili pro pole 2.j., 3.j., 2.j. koef., 3.j. koef. a v řadě POHODA E1 i pro pole Název 1, Název 2, Text 1 a Text 2.

V agendě Prodejky je opět možné hromadně upravovat pole Předkontace, ale pouze u dokladů, které nejsou zaúčtované.

U bezpoložkových dokladů se zobrazí upozornění na částku zadanou v nulové sazbě DPH pouze v případě, že je v nulové sazbě zadaná celková částka dokladu.

Po synchronizaci s programem POHODA se již do aplikace mKasa přenáší internetové kategorie zásob.