Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi Květen 2020

Popisovaná verze:
POHODA Květen 2020, release 12500, 28. 5. 2020
Vztaženo k verzi:
POHODA Leden 2020, release 12400
Aktualizace:
POHODA release 12504,
vydáno 14. 9. 2020

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 12500.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 12500 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Daň z přidané hodnoty

Zjistili jste, že ve vystaveném kontrolním hlášení nemají některé doklady vyplněné DIČ, anebo je chybně uvedená částka? Pak jistě oceníte, že program POHODA nově provádí kontrolu dokladů, které vstupují do kontrolního hlášení.

Zatržením volby Kontrolovat doklady vstupující do KH program upozorní na chybně uvedenou částku nebo nevyplněné DIČ na dokladu

Do agendy Globální nastavení do sekce Daně/Kontrolní hlášení jsme přidali volbu Kontrolovat doklady vstupující do KH. V případě zatržené volby program kontroluje, zda doklady zadané v agendách Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Interní doklady, Pokladna a Banka (pouze v DE), které vstupují do kontrolního hlášení do sekce A.4., resp. B.2., mají vyplněné pole DIČ. Pokud při ukládání dokladu není DIČ vyplněno, program vás na tuto skutečnost upozorní.

U dokladů, které vstupují do kontrolního hlášení do sekcí A.4. nebo A.5., resp. sekcí B.2. nebo B.3., se dále provádí kontrola, zda jsou částky rozepsány na základ daně a daň. Pokud je částka na dokladu zadaná v nulové sazbě DPH, zobrazí POHODA dialogové okno s upozorněním.

Program vás upozorní, pokud je částka na dokladu vstupujícího do kontrolního hlášení zadaná v nulové sazbě DPH

Fakturujete fyzickým osobám nepovinným k dani? Pak uvítáte, že daňové doklady s hodnotou nad 10 000 Kč včetně DPH bez vyplněného DIČ, které mají zadané členění DPH s nastavenou kombinací sekcí A.4., A.5. (např. UD – Tuzemské plnění), resp. B.2., B.3. (např. PD – Tuzemské plnění), POHODA automaticky zařadí v kontrolním hlášení do sekce A.5., resp. B.3.

Máte-li navíc zatrženou volbu Kontrolovat doklady vstupující do KH, POHODA vás na to při uložení dokladů upozorní.

Doklady s hodnotou nad 10 000 Kč bez vyplněného DIČ můžete v agendách Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Interní doklady, Pokladna, Banka (pouze v DE) a Prodejky jednoduše vyfiltrovat, a to pomocí předdefinovaného dotazu Doklady nad 10 000 Kč bez DIČ.

Dotazem Doklady nad 10 000 Kč bez DIČ můžete takové doklady vyfiltrovat

Uplatňujete nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši podle § 75 zákona o dani z přidané hodnoty a musíte v kontrolním hlášení v sekci B.2. ručně zatrhávat pole ve sloupci Použit poměr? POHODA vám usnadní práci a nově zatrhne pole automaticky.

Do agendy Členění DPH z nabídky Účetnictví/Daň z přidané hodnoty jsme přidali volbu Použit poměr. Pole je možné zatrhnout pouze u členění DPH, která vstupují v kontrolním hlášení do sekce B.2. U záznamů s členěním DPH, kde je volba aktivní, se po sestavení kontrolního hlášení v sekci B.2. automaticky zatrhne pole ve sloupci Použit poměr.

V kontrolním hlášení POHODA automaticky zaškrtne pole ve sloupci Použit poměr, uplatňujete-li nárok na odpočet DPH v poměrné výši

 

Použijete-li poměr jen ve výjimečných případech, můžete postupovat jako dosud a pole zatrhnout až v kontrolním hlášení.

Zatržení volby Použit poměr se kontroluje při vystavování kontrolního hlášení. Pokud tedy zjistíte, že jste volbu u členění DPH zapomněli zatrhnout, resp. jste ji zatrhli omylem, nastavení upravte a kontrolní hlášení sestavte znovu.

Pro používání této automatické funkce doporučujeme nejprve založit nová členění DPH (např. kopírováním), u nich zatrhnout novou volbu a členění DPH následně použít na dokladech, kterých se použití poměru týká.

Vystavili jste přiznání k DPH nebo kontrolní hlášení a zjistili jste, že se do nich nepromítly částky z některých prodejek, protože zůstaly nezaúčtované? POHODA nově zaúčtování pohlídá.

Při sestavování přiznání k DPH, resp. kontrolního hlášení program zkontroluje, zda jsou zaúčtované všechny prodejky s datem vystavení spadajícím do daného zdaňovacího období. Pokud jsou v agendě Prodejky nezaúčtované doklady, POHODA vás na ně upozorní hláškou.

POHODA vás nově upozorní na nezaúčtované doklady v agendě Prodejky

Účetnictví

Vedete účetnictví pro podnikatele a využíváte v programu POHODA agendu Analýza? Pak jistě oceníte, že se na sestavu Cash flow nově tisknou částky i za minulé účetní období.

Hodnoty se do agendy načtou automaticky datovou uzávěrkou a zobrazí se na záložce Definice analýzy ve sloupci Minulé úč. období. V případě, kdy změníte definici analýzy nebo provedete opravu v účetní jednotce předchozího účetního období, nedojde automaticky k přepočtu částky ve sloupci Minulé úč. období v aktuální účetní jednotce. Částku je třeba s ohledem na její významnost upravit ručně nebo ji zaktualizovat prostřednictvím povelu Aktualizace minulého úč. období... z nabídky Záznam.

Na sestavu Cash flow se nově tisknou částky i za minulé účetní období

Zjistili jste chybu v účetnictví a potřebujete ji dohledat? K tomu můžete využít novou tiskovou sestavu Kontrola účtů 311 a 321 s knihou pohledávek a závazků.

Doklady z agend Vydané, resp. Přijaté faktury jsou součástí knihy pohledávek, resp. závazků sestavené k určitému datu a díky zaúčtování se promítnou do účetního deníku. V praxi mohou nastat situace, kdy omylem k zaúčtování dokladu vůbec nedojde, anebo je v předkontaci použitý chybný účet. To způsobí rozdíl mezi knihou pohledávek, resp. závazků a zůstatkem na účtech 311, resp. 321. Nová tisková sestava vám pomůže tyto rozdíly jednoduše zjistit, protože zobrazí záznamy, ve kterých byl zjištěn rozdíl nebo chyba při zaúčtování, a které je potřeba opravit. Tiskovou sestavu naleznete v kontrolních sestavách agendy Účetnictví/Účetní deník a můžete ji sestavit k určitému datu.

Díky tiskové sestavě Kontrola účtů 311 a 321 s knihou pohledávek a závazků jednoduše dohledáte zjištěnou chybu v účetnictví

Na interní doklady vytvořené uzávěrkou kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků se nově přenesou i střediska, činnosti a zakázky, pokud byly uvedené ve formuláři zdrojového dokladu.

Daňová evidence

Účtujete v daňové evidenci a máte vytvořené vlastní předkontace pro daňové doklady k platbám zálohových faktur? Nyní si je můžete přednastavit v agendě Uživatelské nastavení v sekci Interní doklady, odkud se vloží na daňový doklad, ať už jej vytváříte ručně, anebo automaticky po úhradě vydané zálohové faktury.

Po převodu databáze do verze 12500 doporučujeme zkontrolovat nastavení v agendě Uživatelské nastavení/Interní doklady.

V agendě Uživatelské nastavení si můžete přednastavit předkontace pro daňové doklady k platbám zálohových faktur

Účtujete v daňové evidenci a využíváte tiskové sestavy Příjmy a výdaje podle předkontací a Příjmy a výdaje podle typu předkontace? Nově můžete před náhledem na sestavu zatrhnout volby Pouze peněžní, resp. nepeněžní deník, a sestava zohlední aktuální výběr záznamů v dané agendě.

Zaškrtnutím volby Pouze peněžní, resp. nepeněžní deník uvidíte v náhledu sestavy aktuální výběr záznamů

Nově jsme přidali tiskové sestavy Příjmy a výdaje podle předkontací po střediscích a Příjmy a výdaje podle typu předkontace po střediscích.

Na sestavy vstupují stejné informace jako do tiskových sestav Příjmy a výdaje podle předkontací a Příjmy a výdaje podle typu předkontace, a navíc jsou rozdělené po jednotlivých střediscích. Snadno tak zjistíte např. nedaňové příjmy a výdaje za konkrétní středisko.

Tiskové sestavy zachycující příjmy a výdaje podle předkontací jsou rozdělené i po jednotlivých střediscích

Fakturace

Přenášíte doklady mezi agendami a zdrojový doklad je v cizí měně? POHODA vám nově nabídne vytvoření dokladu ve stejné měně.

Dosud jste museli na vytvářeném dokladu nejprve zvolit měnu a teprve potom provést přenos dokladu. Nově platí, že je-li měna cílového a přenášeného dokladu odlišná, POHODA zobrazí hlášku, kde se můžete rozhodnout, zda má vytvářený doklad (např. faktura) zůstat v aktuálně nastavené měně, nebo se má vytvořit v měně přenášeného dokladu (např. přijaté objednávky). Pevný, resp. denní kurz se načte z kurzového lístku.

Hláška se zobrazí pouze tehdy, není-li na vytvářeném dokladu zadaná žádná položka a jde o přenos dokladů v rámci dodavatelů či odběratelů. U přenosu mezi dodavatelem a odběratelem, např. přenos přijaté faktury do vydané faktury, zůstává dosavadní funkčnost, tj. měnu, v jaké chcete doklad vytvořit, je třeba zadat před přenosem.

Účtujete náklady (např. mzdové) v interních dokladech na zakázky a potřebujete, aby se promítly do celkového výsledku dané zakázky? Pak vás jistě potěší, že interní doklady nově vstupují do vyhodnocení zakázky.

Interní doklad, u kterého je ve formuláři nebo na položkách zadaná předkontace s nákladovým nebo výnosovým účtem, se promítne v agendě Zakázky na záložce Vyhodnocení zakázky.

Interní doklady, u kterých je zadaná předkontace s nákladovým či výnosovým účtem, nově vstupují do vyhodnocení zakázky

Při přenosu zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury jsme pro větší přehlednost upravili filtr neuplatněných dokladů.

Pokud u faktury vyplníte odběratele/dodavatele ještě před provedením přenosu, nabídne se v agendě zálohových faktur seznam neuplatněných dokladů pouze se stejným obchodním partnerem. Novou funkčnost můžete využít jak při přenosu vydané zálohové faktury do vydané faktury, tak při přenosu přijaté zálohové faktury do přijaté faktury.

Pokud u konečné zúčtovací faktury obchodního partnera nevyplníte, zůstává funkčnost stejná jako dosud, tj. POHODA při přenosu zobrazí seznam všech neuplatněných dokladů.

Importujete přijaté faktury pomocí ISDOC? Potom vás jistě potěší možnost automatického vložení data zápisu.

Do dialogového okna Import z ISDOC, které se zobrazí po zvolení stejnojmenného povelu z nabídky Soubor/Datová komunikace, jsme přidali novou volbu Vložit aktuální datum zápisu. Pokud ponecháte volbu zatrženou, tak se u přijaté faktury do pole Datum zápisu vloží aktuální (systémové) datum. V případě, že zatržení volby zrušíte, vloží se datum vystavení z importované faktury. V obou variantách se do polí Datum odp./doruč. a Datum úč.případu načte datum zápisu. Z importované faktury se převezme datum splatnosti a do pole Datum KH DPH vstoupí datum zdanitelného plnění.

Ponecháním zatržení u volby Vložit aktuální datum zápisu POHODA vloží do přijaté faktury aktuální (systémové) datum

 

Dále jsme rozšířili kontroly při načítání faktury. Pokud importovaný doklad spadá do zdaňovacího období, za které je již vystavené přiznání DPH, nebo je datum splatnosti nižší než datum zápisu dokladu, zobrazí se v logu na konci průvodce importem z ISDOC upozornění.

Do agendy Přijaté objednávky jsme přidali novou tiskovou sestavu Soupiska nepřenesených a nevyrobených výrobků. Na sestavu vstupují objednávky, které nejsou označené příznakem Trvalý doklad, obsahují výrobek a v požadovaném množství nebyly plně přenesené do výrobního požadavku nebo výroby.

V účetních jednotkách typu Účetnictví jsme pro tiskovou sestavu Faktura v cizí měně (včetně sestav v cizím jazyce) přidali na dialogové okno Tisk volby Včetně vazeb a Včetně zaúčtování.

Zatržením volby Včetně vazeb bude na tiskové sestavě zobrazen seznam dokladů vztahujících se k dané faktuře. Zatržením volby Včetně zaúčtování se na fakturu vytiskne tzv. košilka dokladu. V účetních jednotkách typu Daňová evidence jsme pro tyto sestavy přidali volbu Včetně vazeb.

Sklady

Používáte agendu Výroba a chcete si výrobní listy připravit a s předstihem zjistit např. to, které komponenty na výrobu požadovaného množství nejsou na skladě? Pak využijete novou agendu Výrobní požadavky.

Agenda je dostupná v nabídce Sklady a výrobky do ní můžete přenést buď přímo ze skladu, nebo z přijaté objednávky přes nabídku Záznam/Přenos. Agenda je evidenční a nemá vliv na skladové pohyby. K naskladnění výrobku dojde až v agendě Výroba, kam můžete výrobní požadavek přenést.

Otevřete agendu Výroba, založte nový záznam a přes nabídku Záznam/Přenos zvolte Výrobní požadavky. V tabulce vyhledejte požadovaný záznam a v hlavní nabídce zvolte povel Přenést do dokladu, resp. Přenést s výběrem položek.

Po plném přenosu výrobního požadavku do agendy Výroba se výrobní požadavek označí příznakem Přeneseno a nebude se datovou uzávěrku přenášet do dalšího období. Pokud nechcete z nějakého důvodu výrobní požadavek realizovat, můžete ho označit ručně jako vyřízený, a to přes nabídku Záznam povelem Vyřízeno. Ani tento záznam se nebude převádět do dalších let.

Má výrobní požadavek vysokou prioritu a nechcete, aby komponenty pro výrobu bylo možné vyskladnit, příp. použít pro výrobu jiného výrobku? Pak tento výrobní požadavek rezervujte.

Rezervaci provedete jednoduše přes nabídku Záznam povelem Rezervace. Ten nastaví na výrobním požadavku příznak Rezervováno a zároveň se v agendě Zásoby u jednotlivých komponent výrobku přičte rezervované množství do pole Rezervace. Kliknutím na název tohoto pole se přepnete do agendy Výrobní požadavky s nastaveným filtrem všech nevyřízených a nepřenesených záznamů, které obsahují rezervovanou zásobu.

Výrobnímu požadavku můžete povelem Rezervace nastavit příznak Rezervováno

Pokud rezervace používáte i v agendě Přijaté objednávky, rezervované množství u zásoby se týká obou agend. Kliknutím na název pole Rezervace můžete z nabídky zvolit, kterou agendu chcete otevřít.

Rezervované množství z výrobních požadavků můžete zohlednit i při vystavování automatických objednávek. Automatické objednávky spustíte obvyklým způsobem v agendě Zásoby přes nabídku Záznam. Pro možnost Vyplnit z první strany průvodce přibyla na další straně volba Rezervace z výrobních požadavků. Pokud ji zatrhnete, objednané množství komponent výrobku pokryje všechny nepřenesené a nevyřízené rezervované výrobní požadavky.

Zatržením volby Rezervace z výrobních požadavků pokryje objednávka nepřenesené a nevyřízené rezervované výrobní požadavky

 

V agendě Výrobní požadavky najdete několik tiskových sestav, pomocí kterých zjistíte např. jaké množství zbývá pro zadaný požadavek vyrobit, jaké komponenty a v jakém množství nejsou skladem a další užitečné informace.

V agendě Výrobní požadavky najdete několik nových užitečných tiskových sestav

 

V řadě POHODA E1 je možné, podobně jako v agendě Výroba, upravit výrobní list. To se týká pouze výrobků, u kterých je v agendě Zásoby povolena změna jejich složení. V agendě Výrobní požadavky otevřete záložku Výrobky a klikněte na výrobek, který chcete upravit. Buď přes místní nabídku, nebo z nabídky Záznam/Přenos zvolte povel Položky výrobku a výrobní list můžete začít editovat.

Povelem Položky výrobku můžete v řadě POHODA E1 libovolně editovat výrobní listy

Potřebujete povolit pokles stavu skladových zásob do minusu pouze pro konkrétní sklad? Pak vás jistě potěší, že se tato volba přesunula z agendy Globální nastavení do agendy Sklady.

Potřebujete-li povolit stav zásob do minusu pro konkrétní sklad, zatrhněte v agendě Sklady u příslušného záznamu volbu Povolit stav zásob do minusu.

Při převodu databáze ze starší verze programu POHODA se volba na všech skladech nastaví v závislosti na původním nastavení volby v agendě Globální nastavení, kde již není dostupná.

Pokles stavu skladových zásob do minusu můžete nově povolit také jen pro konkrétní sklad

Stávající funkci hromadného svázání zásob v agendě Zásoby jsme pro vás rozšířili o možnost hromadného odebrání svázaných zásob.

Dialogové okno Hromadné vložení svázané zásoby vyvoláte z agendy Zásoby povelem Záznam/Editace/Svázat vše. V něm nově přibyly možnosti pro hromadné odebrání svázaných zásob. Můžete si vybrat, zda chcete ode všech záznamů vybraných v agendě Zásoby odebrat konkrétní svázanou zásobu, nebo všechny svázané zásoby, které jsou u nich evidované.

Nově můžete v agendě Zásoby hromadně odebrat všechny svázané zásoby

Využíváte v programu POHODA individuální slevy na zásoby přiřazené obchodním partnerům v agendě Adresář? Ke stávajícím možnostem hromadného mazání či kopírování individuálních slev mezi odběrateli jsme nově přidali možnost hromadného vkládání zásob na záložku Individuální slevy.

V přenosové agendě Výdej –> Adresář vyberte zásoby, které chcete vložit k adrese, a zvolte povel Přenést vše. Zásoby se hromadně přenesou k adrese, kde u nich můžete nastavit požadované hodnoty individuální slevy či ceny.

Na záložku Individuální slevy v agendě Adresář můžete zásoby vkládat hromadně

Není-li zásoba na skladě, tak při jejím vkládání do výdejového dokladu si můžete nově zvolit, zda se má vložit položka s množstvím 0.

Vložíte-li kódem do dokladu položku, která nemá k dispozici pro vyskladnění žádný kus, tak se v dialogovém okně zobrazí nová volba Nevytvářet položku s nulovým množstvím. Po jejím zatržení se na doklad položka s nulovým množstvím nevloží. Nastavení volby si POHODA pamatuje i pro další použití v budoucnu.

POHODA se vás zeptá, zda si přejete do výdejového dokladu vložit položku s množstvím 0, není-li zásoba na skladě

Pracujete v agendě Zásoby se složenou zásobou a potřebovali byste se rychle podívat na kartu některé z jejích položek? Nově se můžete na tuto kartu snadno přepnout a samozřejmě i pohodlně vrátit zpět na složenou zásobu.

Na záložce Položky klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou zásobu a zvolte povel Otevřít zásoby. POHODA v rámci agendy Zásoby vyfiltruje složenou zásobu a pod ní všechny její položky, přičemž aktivní je ta z položek, nad níž jste povel vyvolali. Pro návrat na složenou zásobu se stačí přepnout na první záznam ve filtru.

V agendě Zásoby se můžete rychle přepínat mezi složenou zásobou a kartou některé z jejích položek povelem Otevřít zásoby

Pracujete-li v řadě POHODA E1 s výrobky, u jejichž položek evidujete šarže, pak jistě oceníte nový způsob přidávání šarží do výroby.

Pokud máte na položkách výrobku materiál evidující šarže v množství větším než 1 a šarže dosud není vyplněna, pak přes tlačítko se třemi tečkami v poli Evidenční č. můžete otevřít novou agendu Evidenční čísla –> Výrobní list, kde se zobrazí související šarže, které jsou skladem. Jednoduše můžete vybrat, které šarže a kolik jich potřebujete přenést na výrobní list, přičemž po celou dobu vidíte ve stavovém řádku, kolik kusů dané šarže je potřeba ještě vybrat. Jednoduše tak můžete přidat materiál s různými šaržemi, přičemž POHODA stále hlídá, aby jejich součet odpovídal původnímu množství zásoby ve výrobě.

POHODA E1 během přidávání materiálu s různými šaržemi hlídá, aby jejich součet odpovídal množství zásoby ve výrobě

V agendě Zásoby na záložce Internet můžete nově v sekcích Související soubory a Související odkazy měnit pořadí jednotlivých záznamů.

Pro změnu pořadí využijete buď ikony šipek nad seznamem záznamů, nebo povel Pořadí z nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka myši v tabulce se záznamy.

V sekcích Související soubory a Související odkazy můžete měnit pořadí jednotlivých záznamů

Pro lepší orientaci se v agendě Inventurní seznamy na záložce Položky nově zobrazí i text od vkládané zásoby.

V agendě Inventurní seznamy vám nově usnadní orientaci text od vkládané zásoby

V agendě Zásoby jsme upravili průvodce pro vytvoření automatických objednávek a nově je možné měnit jeho velikost pomocí potažení myší.

V agendě Servis jsme do nabídky Záznam přidali volbu Aktualizace sazeb DPH... Využijete ji, pokud potřebujete u položek servisního dokladu hromadně změnit sazbu DPH.

Díky volbě Aktualizace sazeb DPH… můžete hromadně změnit sazbu DPH u položek servisního dokladu

V agendě Kasa jsme pro sloupce Množství, Jednotková cena, Částka, DPH a Celkem na položkách prodejky přidali funkci součet. Po kliknutí na záhlaví sloupce se součet zobrazí ve stavovém řádku.

Personalistika a mzdy

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. června 2020 zvyšuje z částky 7 903 Kč na 11 607 Kč. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a pracující pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení mají nově nárok i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, a to dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. V programu POHODA je možné vygenerovat podání Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI) zaměstnancům s těmito dohodami, kteří čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení, zadané nepřítomností Ošetřovné – uzavření škol. zařízení. Podmínkou pro nárok na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění v měsíci vzniku potřeby ošetřování nebo v měsíci únoru. Nárok na ošetřovné je zpětně od 11. března do 30. června.

Řešíte u svých zaměstnanců často doplatky do minima zdravotního pojištění? Pak jistě využijete jednoduššího nastavení těchto doplatků.

Do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné jsme doplnili nové typy pro nastavení doplatků do minima zdravotního pojištění. V nabídce najdete celkem tři typy doplatků, které nahrazují původní typ platit doplatky do minima zdr. poj., a to:

  • platit doplatky do minima zdr. poj. – zaměstnanec
  • platit doplatky do minima zdr. poj. – 1/3 zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel
  • platit doplatky do minima zdr. poj. – zaměstnavatel

V případě, že vyměřovací základ zdravotního pojištění nedosahuje minimálního vyměřovacího základu, je povinností zaměstnance doplatek odvést prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pro tento případ zaměstnanci nově nastavíte typ platit doplatky do minima zdr. poj. – zaměstnanec.

Pokud by byl vyměřovací základ nižší z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, je plátcem doplatků do minima zaměstnavatel a zaměstnanci nově v takovém případě nastavíte typ platit doplatky do minima zdr. poj. – zaměstnavatel. V tomto případě vypočítaný doplatek do minima zdravotního pojištění ovlivní základ daně (superhrubou mzdu). Pokud si nepřejete doplatek zahrnovat do základu daně, je nutné provést ruční úpravu pomocí pole Zd. náhrady, příp. Fiktivní pov. pojistné.

Na záložce Daně a pojistné je možné mít nastaven vždy pouze jeden aktivní typ doplatku. Toho docílíte nastavením období platnosti v polích Od, Do. V případě, že jste nyní měli u zaměstnanců nastaven typ platit doplatky do minima zdr. poj. a ve sloupci Částka hodnotu 0, při převodu databáze bude tento typ převeden na typ platit doplatky do minima zdr. poj. – 1/3 zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel. Pokud jste měli nastaven typ platit doplatky do minima zdr. poj. s vyplněnou hodnotou 100 ve sloupci Částka, bude tento typ převeden na typ platit doplatky do minima zdr. poj. – zaměstnanec.

Doplnili jsme nové typy pro nastavení doplatků do minima zdravotního pojištění

Vyplácíte svým zaměstnancům mzdy v hotovosti? Nově máte možnost vytvořit po zaúčtování těchto mezd ostatní závazky s hotovostní formou úhrady.

Na dialogové okno Zaúčtování mezd jsme doplnili volbu Provést zaúčtování hotovostní výplaty do agendy Ostatní závazky. Zatržením této volby se zpřístupní další pole, kde můžete nastavit datum splatnosti, datum účetního případu a číselnou řadu pro doklady, které se vytvoří v agendě Ostatní závazky po zaúčtování mezd. Tyto doklady budou mít nastavenou formu úhrady hotově.

V případě, že budete mít v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy nastavenou volbu Vytvářet hot. doklady dle zaměstnanců, bude pro každou hotovostně vyplácenou mzdu vytvořen jeden doklad do agendy Ostatní závazky. Doklad na výplatu mzdy bude mít vyplněné jméno a adresu zaměstnance, nebo pouze osobní číslo, a to na základě nastavení u volby Uvádět jméno a adresu zaměstnance v agendě Globální nastavení/Mzdy. Nebude-li zatržena volba Vytvářet hot. doklady dle zaměstnanců, vytvoří se jeden souhrnný doklad, kde bude na položkách rozepsána v součtu výplata mzdy pro zaměstnance a společníky.

Nově můžete po zaúčtování mezd vytvořit ostatní závazky s hotovostní formou úhrady

Vyplácíte svým zaměstnancům zálohy mezd? Nově oceníte přehledné informace při jejich zaúčtování.

Zaúčtování záloh provedete v agendě Personalistika povelem Zaúčtování záloh, který najdete v nabídce Záznam. Zobrazí se průvodce pro zaúčtování záloh, kde nastavíte potřebné údaje a po stisku tlačítka Další budete na další straně průvodce informováni o výsledku zaúčtování záloh.

Při zaúčtování záloh na mzdy se vám zobrazí přehledné informace o výsledku zaúčtování

Žádají vaši zaměstnanci o dávky státní sociální podpory nebo o dávky pomoci v hmotné nouzi? Pro tyto případy jsme do agendy Personalistika přidali nové tiskové sestavy Doklad o výši ročního příjmu, Doklad o výši čtvrtletního příjmu a Doklad o výši měsíčních příjmů, které využijete jako podklady k žádostem o tyto dávky.

V agendě Personalistika najdete nové tiskové sestavy, které využijete při žádostech zaměstnanců o sociální dávky

Kontrolujete vyplněné hodnoty pro tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v dialogových oknech, která se vám zobrazí před náhledem tiskopisů?

Dialogová okna si nově můžete zvětšit a zároveň si upravit i šířku jednotlivých sloupců. Do sloupce sl. 3, č.j., resp. sl. 7, č.j. je možné nově vložit až 30 znaků čísla rozhodnutí.

Dialogová okna u tiskopisů si můžete zvětšit a zároveň i upravit šířku jednotlivých sloupců

Na tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti automaticky vyplňujeme hodnoty do ř. 06 a 06a.

Upravili jsme zaokrouhlení vypočteného redukovaného průměrného výdělku při výpočtu náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. karanténu, a to na haléře s přesností na 2 desetinná místa.

Majetek

Pro větší přehlednost jsme pro vás rozšířili možnosti zobrazení tiskových sestav Inventurní soupis majetku a Inventurní soupis souboru majetku.

Před náhledem na vybrané tiskové sestavy si můžete zvolit způsob rozčlenění

V dialogovém okně Tisk můžete před náhledem na tiskové sestavy nově zvolit způsob rozčlenění. Buď ponecháte možnost Vše a v tiskové sestavě bude majetek seřazen tak, jak jste zvyklí. Nebo můžete zvolit možnosti podle členění a umístění majetku a záznamy se na sestavě zobrazí ve skupinách podle zvolené varianty třídění.

Do tiskových sestav Inventurní soupis majetku (HM, NM) a Inventurní soupis majetku (DDHM, DDNM) jsme navíc přidali sloupec Datum. Jedná se o údaj z pole Datum zařazení u majetku.

V agendě Majetek jsme rozšířili pole Využití na 192 znaků. V agendě Drobný majetek je možné do pole Název nově zapsat až 64 znaků.

Elektronická evidence tržeb

Provozovatel systému EET oznámil plánované zvýšení zabezpečení spojení se servery. POHODA tak nově provádí kontrolu úrovně zabezpečení používaného pro komunikaci.

Z informací na webových stránkách Finanční správy vyplývá, že nejpozději na konci prvního čtvrtletí roku 2021 přestane být systémem EET podporován šifrovací protokol TLS verze 1.1 a vybrané šifry z protokolu TLS 1.2.

Při aktivaci a používání EET se kontroluje dostupnost nejvyšších verzí šifrovacího protokolu TLS. Po vyhodnocení informací se může uživateli zobrazit jedna ze dvou zpráv, díky níž můžete svůj operační systém dostatečně v předstihu aktualizovat tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň zabezpečení. Zprávy obsahují informaci, zda je dosahována minimální nebo nejvyšší hodnota zabezpečení. Více informací naleznete v našem FAQ.

POHODA nově podporuje elektronickou evidenci tržeb za cestovní službu. Jedná se o celkovou částku za uskutečněné zdanitelné plnění v režimu DPH podle § 89 zákona o dani z přidané hodnoty.

Do agendy Zásoby na záložku Doplňkové údaje jsme do seznamu u pole Položka EET doplnili nový typ Cestovní služba. Ten je možné přiřadit k zásobě typu Služba a Textová. Vložením zásoby do dokladu se u položky automaticky nastaví příznak cestovní služba. Při odeslání dokladu do systému EET POHODA zkontroluje, zda je položka označena tímto příznakem. Pokud ano, částky položek se stejným příznakem sečte a celkovou hodnotu vykáže v datové větě v položce cest_sluz.

Pokud nepoužíváte skladové zásoby, tak lze přímo do dokladu vložit textovou položku s příznakem cestovní služba prostřednictvím povelu Položka EET z nabídky Záznam. V dialogovém okně stačí vybrat typ Cestovní služba, doplnit výši tržby a potvrdit tlačítkem OK. Položku dokladu lze označit jako cestovní službu i dodatečně přímo na dokladu. K tomu můžete použít volbu v nabídce Položka EET dostupné v kontextovém menu vyvolaném pravým tlačítkem myši na záložce Položky dokladu. Informaci o příznaku přiřazeném k položce dokladu uvidíte na stavovém řádku.

POHODA nově podporuje EET za cestovní službu

XML a homebanking

Program POHODA nově podporuje načítání a likvidaci avíza pro službu KB SmartPay.

POHODA nyní podporuje také načítání a likvidaci avíza COMGATE v cizí měně.

Výpis od MONETA Money Bank ve formátu ABO se nově načítá včetně detailu transakce, který se zapíše na poznámku u vytvořeného pohybu v agendě Banka.

POHODA nově podporuje generování tuzemských příkazů k úhradě pro službu ČS George (ABO).

XML komunikaci jsme rozšířili o import odpočtu zálohy v cizí měně. Nově je možné přes XML importovat vydanou fakturu v cizí měně s vazbou na vydanou zálohovou fakturu v cizí měně.

Při XML importu dokladu se skladovou položkou se nově kontroluje nastavení u volby Automatický přepočet stavu zásob a Automatický přepočet vážené nákupní ceny, které jsou dostupné v agendě Globální nastavení/Sklady/Ceny a slevy.

XML export dokladu typu Výdejka byl rozšířen o přenos vazby položky dokladu na jiný doklad.

XML export dokladu typu Výdejka jsme rozšířili o přenos parametru Přeneseno z položek dokladu.

XML export záznamu z agendy Cenové akce jsme rozšířili o údaje ze záložky Odběratelé a Skupiny.

XML import dokladu do agendy Prodejky je nově rozšířený o možnost stornování dokladu, tzn. vytvoření stornovacího dokladu s vazbou na stornovaný doklad.

XML import/export dokladů agendy Prodejky jsme rozšířili o přenos EET položky typu Osvobozené plnění.

Při XML importu dokladu POHODA nově kontroluje volbu Datum účetního případu odvozovat od zd. plnění dostupnou v agendě Globální nastavení/Zaúčtování a podle jejího nastavení doplní datum účetního případu.

XML export jsme rozšířili o export agendy Globální nastavení.

Ostatní

Nabídku dopravců, pro které je možné generovat data k podání, jsme rozšířili o společnost Toptrans. Nově je tak možné vytvořit .csv soubor obsahující data o zásilkách, který lze importovat do webové aplikace dopravce.

Pro použití stačí v agendě Dopravci zavést dopravce TOPTRANS, kterého následně přiřadíte k záznamům v agendách Přijaté objednávky a Vydané faktury. Pomocí povelu Vygenerovat zásilky z nabídky Záznam vygenerujete záznamy do agendy Zásilky. Z ní lze poté pomocí průvodce data exportovat do formátu .csv.

Rozšířili jsme nabídku dopravců, pro něž lze generovat data k podání, o společnost Toptrans

U volitelných parametrů v řadě POHODA E1 můžete nově nastavit, zda bude pole přístupné pro zápis, nebo bude needitovatelné.

V agendě Volitelné parametry naleznete na záložkách Parametry agendy a Parametry položek sloupec Zápis, pomocí kterého můžete ovlivnit editaci polí volitelných parametrů.

U volitelných parametrů v řadě POHODA E1 si můžete nastavit editovatelnost polí

V řadě POHODA E1 lze nyní pro záložku Dodavatelé v agendě Zásoby definovat volitelné parametry.

Pokud v agendě Volitelné parametry vyberete agendu Zásoby, můžete na záložce Parametry položek nastavit parametry pro záložku Dodavatelé v agendě Zásoby.

V řadě POHODA E1 lze nyní pro záložku Dodavatelé v agendě Zásoby definovat volitelné parametry

V řadě POHODA E1 je nově možné pro položky uživatelské agendy nastavit, v jakém řádku se bude daný parametr zobrazovat.

Pořadí parametru v uživatelské agendě můžete definovat pomocí sloupce Řádek v agendě Volitelné parametry na záložce Parametry položek.

POHODA E1 umožňuje nastavit pořadí parametrů v uživatelské agendě

Program POHODA vás nově upozorní na konec platnosti hesla pro přihlášení do datové schránky.

Na blížící se konec platnosti hesla vás POHODA upozorní zprávou v informačním pruhu. Doporučujeme změnit heslo ještě před skončením jeho platnosti. Nejprve nastavíte nové přihlašovací údaje v prostředí datových schránek a poté je změníte i v programu POHODA v agendě Uživatelské nastavení/Datová schránka. Pokud tak neučiníte, dojde po skončení platnosti hesla k automatickému odpojení přístupu k datové schránce, aby nedošlo k jejímu zablokování.

Z programu POHODA jsme odebrali kontrolu stavu zpráv v datové schránce.

U dokladů vložených do ENP z agend Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Prodejky a Pokladna se nově zobrazuje na záložce Doklady vazba na agendu Evidence náhradního plnění. Prostřednictvím povelu Otevřít vás POHODA přepne ze zdrojového dokladu přímo na související záznam.

Do agend, ze kterých lze vkládat doklady do agendy Evidence náhradního plnění prostřednictvím povelu Vložit do ENP (tj. Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Prodejky a Pokladna), jsme přidali předdefinovaný dotaz Nevloženo do ENP. Prostřednictvím tohoto dotazu snadno vyberete doklady, které mají vstoupit do výkazu náhradního plnění, ale dosud do něj nebyly vloženy.

Do agend Úkoly a Evidenční čísla jsme přidali záložku Dokumenty, díky níž si můžete k jednotlivým záznamům v agendách připojit potřebné soubory.

Do dialogového okna Nastavení přístupných sloupců tabulky jsme přidali vyhledávací pole. Po zapsání prvních znaků se seznam sloupců zúží pouze na názvy odpovídající hledanému textu a díky tomu vyhledáte název sloupce rychleji.

Nabídku sloupců ve všech agendách jsme rozšířili o sloupec obsahující ID záznamu.

Omezili jsme seznam polí, které je možné hromadně upravit pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše. Do dialogového okna Hromadná úprava záznamů jsme pro některá pole agendy (označené *) přidali doplňující text, který podrobněji informuje o způsobu provedení nebo omezení hromadné úpravy.

Optimalizovali jsme vytváření mateřské databáze, kdy se nově zachovává nastavený recovery model z databáze před převodem.

Do programu POHODA jsme přidali možnost odesílání dokumentu v PDF e-mailem přímo z náhledu tiskových sestav.

V programu POHODA můžete odeslat dokument v PDF e-mailem přímo z náhledu

Do standardní lišty programu jsme přidali povel Exportovat výchozí sestavu do PDF. Stejnou funkci má také nový povel Exportovat do PDF, který naleznete v nabídce Soubor.

Ve standardní liště nově najdete povel Exportovat výchozí sestavu do PDF

V dokladových agendách jsme pro lepší orientaci upravili vzhled ikony, která signalizuje neexistující vazbu adresy dokladu na záznam v agendě Adresář.

Pole Web v agendách Adresář a Účetní jednotky jsme rozšířili na 96 znaků.

Do pole Web v agendách Adresář a Účetní jednotky nyní můžete vepsat až 96 znaků

mPOHODA

Výdejky vytvořené v programu POHODA zobrazíte nově i v aplikaci mPOHODA a můžete je zde i vyfakturovat. Již dříve bylo možné výdejky vytvořit v aplikaci mPOHODA a synchronizovat do programu POHODA. Nově to jde i naopak. Fakturu můžete z výdejek vytvořit v aplikaci mPOHODA i v programu POHODA bez ohledu na to, kde výdejky vznikly.

V programu POHODA výdejku k synchronizaci označte povelem Synchronizace s mPOHODA v nabídce Záznam. Spuštěním synchronizace dat se nově označené výdejky přenesou do aplikace mPOHODA. Pokud jste na dříve synchronizovaných výdejkách provedli nějaké změny, přenesenou se synchronizací dat do aplikace mPOHODA i tyto změny.

Záznamy k synchronizaci lze označit i hromadně pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše... V zobrazeném dialogovém okně Hromadná úprava záznamů vyberete v poli agendy typ mPOHODA a v poli Hodnota zvolíte Ano.

Smazáním výdejky na straně programu POHODA dojde k odstranění výdejky i v aplikaci mPOHODA za předpokladu, že výdejka nemá vazbu na jiný doklad (objednávka, vydaná faktura).

mKasa

Rozšířili jsme seznam podporovaných terminálů o Yomani od KB.

Pro používání platebního terminálu je nutné provést potřebná nastavení přímo v programu POHODA.

  1. K bankovnímu účtu nastavte ve stejnojmenné agendě používaný platební terminál.
  2. V agendě Globální nastavení/Sklady/Prodejky tlačítkem Nastavení otevřete agendu Zaúčtování prodejek. V poli Forma úhrady zvolte úhradu typu Platební karta, které přiřaďte bankovní účet, a v poli Zaúčtování zvolte možnost Ostatní pohledávky. Pro účtování dle středisek vyberte v poli Středisko konkrétní středisko, které máte nastavené v agendě Nastavení/Kasy/Kasy.
  3. Nakonec synchronizujte data s aplikací mKasa, aby došlo k přenosu nastavení.

Následně připojte terminál do stejné lokální sítě jako zařízení s aplikací mKasa.

V aplikaci mKasa v agendě Hardware na záložce Platební terminál aktivujte používání platebního terminálu, vyberte konkrétní terminál a zadejte ostatní údaje potřebné pro komunikaci. Pokud test připojení s terminálem proběhl úspěšně, můžete přejít do agendy Kasa a začít s prodejem.

Platba se na terminál odešle při dokončení prodejky. V případě použití více forem úhrad po přidání úhrady na doklad. Podrobné informace o úhradě odeslané na terminál jsou uvedeny na detailu formy úhrady a synchronizací dat se přenesou do programu POHODA. Tam se po zaúčtování prodejek vytvoří na úhrady platební kartou doklady v agendě Ostatní pohledávky a automaticky se spárují s příchozími platbami načtenými v agendě Banka.

Aplikace mKasa nově podporuje platební terminál Yomani od KB