Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2019

Update POHODA, rel. 12205

K dispozici od: 10. 10. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12204

Vzhledem k úpravám automatických aktualizací je instalace tohoto update nezbytná, jinak nedojde po vydání nové verze POHODA Říjen 2019, rel. 12300 k jejímu automatickému stažení.

Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12201.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12205 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Ostatní

V řadě POHODA E1 při vložení zásoby s evidenčním číslem na položky nově vytvářeného výrobního listu se v agendě Pohyby zobrazí její správné množství, nedochází již k přepočtu dle množství výrobku a jednotkového množství zásoby.

Upravili jsme automatické aktualizace pro instalaci nové verze POHODA Říjen 2019, rel. 12300, která bude zveřejněná v týdnu od 14. 10. 2019.

Update POHODA, rel. 12204

K dispozici od: 5. 9. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12203

Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12201.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12204 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

DPH

V kontrolním hlášení dochází od 1. 10. 2019 ke změně XML struktury v sekcích A.4. a B.2. ve sloupci Opravy u nedobytné pohledávky. Pokud budete odesílat kontrolní hlášení od uvedeného (systémového) data, soubor již bude obsahovat novou úpravu.

Sklady

V řadě POHODA SQL při kopírování záznamu v agendě Výroba se již správně vyplní množství materiálu použité na výrobu.

Při vložení zásoby do prodejního dokladu pomocí čárového kódu ze záložky Dodavatelé se již na položku nevkládá objednací kód ani objednací název dodavatele.

V agendě Kasa a v programu Kasa Offline lze nově refundovat pouze jednu prodejku. Tuto úpravu si vyžádala změna výpočtu DPH shora. V přechodném období je možné používat nový i původní výpočet DPH, ale na jednom dokladu (refundaci) nelze oba způsoby kombinovat.

Ostatní

Od verze Květen 2019, rel. 12204 došlo ke zvýšení zabezpečení systémové databáze zavedením výchozího hesla uživatele Admin pro síťové varianty programu POHODA s licenčním číslem pro rok 2020.

Výchozí heslo uživatele Admin je vyžadováno při spuštění programu po nové instalaci nebo opětovném vytvoření systémové databáze. Vaše výchozí heslo uživatele Admin naleznete na dokumentu Potvrzení o licenci a zákaznické podpoře pro rok 2020 a v Zákaznickém centru v sekci Licenční čísla.

Tiskové sestavy Rekapitulace mezd, Přehled mezd a Soupis sociálního pojištění dostupné ve mzdových agendách a sestava Přehled sociálního pojištění z agendy Personalistika již respektují výběr zaměstnance v tabulce agendy.

Do agendy Odeslané datové zprávy a do agend jednotlivých podání jsme přidali tiskovou sestavu Odeslaná datová zpráva, která zobrazí detail odeslané zprávy včetně přílohy.

Update POHODA, rel. 12203

K dispozici od: 5. 8. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12202

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12200, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12203 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Od 1. 7. 2019 byla snížena sazba pro odvod sociálního pojistného za zaměstnavatele na 24,8%. V některých případech mohlo dojít k chybnému zaokrouhlení tohoto odvodu. Nově je proveden výpočet odvodu pojistného za zaměstnavatele z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců a výsledek je zaokrouhlen na celé koruny nahoru.

Update POHODA, rel. 12202

K dispozici od: 30. 7. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12201

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12200, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12202 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Sklady

Při přenosu přijaté objednávky do agend Výroba nebo Převod se nově přenáší pole Poznámka u jednotlivých položek z objednávky, nikoliv z agendy Zásoby.

V řadě POHODA E1 byl do agendy Výrobní list -> Výroba přidán povel Sdružování položek.

V řadě POHODA E1 při vkládání zásoby do dokladu se na dialogu Vložení zásoby nastavuje správná měrná jednotka i v případě, kdy jde o jednotku ze záložky Dodavatelé, která je zároveň 2. nebo 3. měrnou jednotkou uvedenou ve formuláři agendy Zásoby.

Personalistika a mzdy

Zaktualizovali jsme datovou větu PVPOJ19, která slouží k elektronickému odeslání tiskopisu Přehled o výši pojistného. Nový formát se poprvé použije pro přehled za červenec 2019.

Do počtu zaměstnanců na tiskopisu Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojišťovnu vstupují zaměstnanci s dohodou o pracovní činnosti, resp. s dohodou o provedení práce pouze v případě, že jsou u jednotlivých dohod překročeny limity pro odvod zdravotního pojištění.

V agendě Mzdy/Personalistika na záložce Evidence podání se již zobrazuje správný stav elektronického podání NEMPRI a ONZ.

XML

Byl opraven XML import faktury a výdejky s vazbou na přijatou objednávku s příznakem rezervace.

Upravili jsme XML import faktury s vazbou na vydanou zálohovou fakturu. Pokud není na vydané faktuře nastavená adresa, převezme se ze zálohové faktury.

Pokud vstupní XML soubor neobsahuje variabilní symbol, vyplní se po importu přijaté faktury, ostatního závazku a přijaté zálohové faktury podle pole Doklad. V případě, že ve vstupním XML souboru není uvedeno ani pole Doklad, nastaví se variabilní symbol podle pole Číslo (s výjimkou importu přijaté faktury).

Ostatní

Program POHODA nově kontroluje stav operačního systému Windows. Pokud nenalezne potřebné aktualizace operačního systému (KB3118401), zobrazí hlášení „Pro správnou funkci programu je nejprve nutné aktualizovat Váš operační systém. Program bude ukončen.“ Může nastat situace, že operační systém bude zobrazovat, že je plně aktualizován, přesto program POHODA po spuštění zobrazí stejné hlášení a ukončí se. V tomto případě bude nutné aktualizaci provést ručně. Další potřebné aktualizace si můžete stáhnout zde.

Vyžadovaná aktualizace opravuje C Runtime (CRT) nutnou pro správný chod programu.

Při opětovném otevření agendy Likvidace z agend Pokladna nebo Banka již nedochází k prošednutí vyhledávacího pole na standardní liště.

V řadách POHODA SQL a E1 bylo upraveno vyhledávání záznamů při psaní v textových sloupcích.

Při odesílání e-mailu pomocí SMTP serveru již nedochází ke znehodnocení názvu přílohy v případě, že název souboru je delší jak 54 znaků.

Update POHODA, rel. 12201

K dispozici od: 27. 6. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12200

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12200, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12201 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

XML

Po XML importu dokladu typu Prodejka se již ve sloupci zobrazí forma úhrady.

Upravili jsme XML import nové adresy do agendy Adresář, pokud vstupní XML dokument obsahuje blok <actionType> a v programu Pohoda je zapnuto číslování zákazníků.

Ostatní

Při exportu dat pro dopravce Zásilkovna bude nově do CSV souboru vstupovat ID zásilky ze záložky Položky podání. Pokud vyplněné nebude, vstoupí do vyexportovaného souboru údaj z pole Číslo ve formuláři agendy.

Při exportu tiskopisu Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele již do .txt souboru vstupují správná data z příslušného měsíce.

Na tiskovou sestavu Soupiska výrobků v objednávkách v agendě Vydané objednávky již vstupují i výrobky skládající se pouze z položek typu Služba nebo Textová.

Před náhledem na tiskovou sestavu Faktura (v různých variantách) se již nezobrazuje upozornění na chybně zadané částky, jestliže je na dokladu s datem zd. plnění, resp. vystavení po 1. 4. 2019 nastavené zaokrouhlení DPH. Doklady, na kterých je zaokrouhlené DPH, je možné zobrazit v kontrole dokladů přes nabídku Záznam.