Odemkněte potenciál systému POHODA

Novinky ve verzi Květen 2019

Popisovaná verze:
POHODA Květen 2019, release 12200, 12. 6. 2019
Vztaženo k verzi:
POHODA Leden 2019, release 12100
Aktualizace:
POHODA release 12205,
vydáno 10. 10. 2019

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 12200.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 12200 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

k instalaci systému POHODA: Pokud Váš operační systém neobsahuje určité aktualizace, může být instalace programu POHODA přerušena s upozorněním, že se nepodařilo přidat komponentu Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable. V tomto případě musíte nejprve provést aktualizaci systému Windows. Více informací naleznete v FAQ.

DPH

Od 1. 4. 2019 mění novela zákona o DPH č. 80/2019 způsob výpočtu DPH shora z celkové částky včetně daně. V souvislosti s touto změnou jsme do dokladových agend přidali povel Výpočet DPH shora. Příznak s typem výpočtu částky DPH shora byl doplněn i do XML importu a exportu dokladu.

Pokud chcete přepočítat i doklady z období 1. 4. – 30. 9. 2019, zvolte v dialogovém okně možnost Výpočet DPH platný od 1. 4. 2019 (nový výpočet)

Povel otevře dialogové okno, ve kterém můžete měnit způsob výpočtu daně shora. Způsob výpočtu DPH závisí na datu zdanitelného plnění, resp. odpočtu u daňových dokladů a datu vystavení u účetních dokladů. Volba s názvem Výpočet DPH platný od 1. 4. 2019 počítá částku DPH novým způsobem. Daň se vypočítá jako rozdíl částky včetně DPH a částky, která je podílem částky včetně DPH a koeficientu. Ten je stanoven ve výši 1,21 pro základní sazbu daně a 1,15 a 1,10 pro sníženou, resp. druhou sníženou sazbu daně.

Pro období od 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019 lze podle přechodných ustanovení daň počítat podle původní právní úpravy, tj. jako součin částky včetně daně a koeficientu. Z tohoto důvodu je v dialogovém okně Výpočet DPH shora aktivní i druhá volba Výpočet s původním koeficientem.

Způsob, jakým je daň na dokladu vypočítaná, je vidět ve sloupci Výpočet DPH shora v tabulce dokladových agend.

Jakým způsobem je daň vypočítaná, vidíte ve sloupci Výpočet DPH shora

Od 1. 4. 2019 není možné zaokrouhlovat částku DPH. Pokud je na dokladu zvolené zaokrouhlení vypočítané hodnoty DPH, tak při uložení dokladu program na tuto skutečnost upozorní. Doklady s nesprávným zaokrouhlením DPH vstoupí jako chybné doklady do výsledku kontroly dokladů.

Pokud jste zvolili na dokladu zaokrouhlení vypočítané hodnoty DPH, program vás na to při uložení upozorní

V souvislosti se změnou zákona o DPH je oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení nahrazena postupem opravy základu daně, a to v případě nedobytné pohledávky při exekuci, při insolvenci a při smrti dlužníka. Povel Insolvence… v nabídce Záznam jsme proto přejmenovali na Nedobytná pohledávka… a upravili jeho funkčnost.

V agendách Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury a Ostatní závazky se po zvolení povelu zobrazí dialogové okno Nedobytná pohledávka. Způsob vystavení interního dokladu na vyměření a odpočet DPH zůstává stejný, ale v závislosti na použitém členění DPH vystaví POHODA daňový doklad na opravu základu daně u nedobytné pohledávky (pro členění DPH UNedpohl, PNedpohl, PKnedpohl) nebo doklad na opravu daně u pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení (pro členění DPH UIvěřitel, PIdlužník a PKdlužník).

Po zvolení povelu Nedobytná pohledávka… se vám zobrazí stejnojmenné dialogové okno

V souvislosti s opravou základu daně v případě nedobytné pohledávky jsme do agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH přidali nové typy členění DPH U25 Oprava základu daně u nedobytné pohledávky – věřitel (UNedpohl), P21 Oprava základu daně u nedobytné pohledávky – dlužník (PNedpohl), P22 Oprava základu daně u nedobytné pohledávky – dlužník, krátit nárok (PKnedpohl).

Nová členění DPH použijete při vystavování dokladů na opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. Interní doklad se vystaví dle částek základu a DPH ze zdrojového dokladu. Částky lze v případně potřeby upravit.

Pokud ještě provádíte opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, použijete členění UIvěřitel, PIdlužník a PKdlužník. Při použití těchto členění se vystaví interní doklad pouze s hodnotou DPH.

Do agendy Členění jsme přidali nové typy členění DPH, které využijete při vystavování dokladů na opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky

Do agendy Vydané faktury jsme pro typ Opravný daňový doklad přidali pole Datum KH DPH.

Podle § 42 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se nově opravný daňový doklad zahrne do přiznání k DPH již ve zdaňovacím období, ve kterém ho plátce odeslal odběrateli. Den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, např. vrácení zboží, se uvádí do pole Datum zd. plnění. Stejné datum musí být uvedeno i do nového pole Datum KH DPH, odkud vstoupí v kontrolním hlášení v části A.4. do položky Datum povinnosti přiznat daň (DPPD).

Oprav samotné částky DPH podle § 43 zákona o DPH v platném znění se změna netýká.

Do nového pole je potřeba uvést datum, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně

Účetnictví

Vedete účetnictví a evidujete doklady v cizí měně, které jsou zaúčtované na saldokontní účet? Pak jistě uvítáte, že POHODA nově nabízí možnost sledovat zůstatky účtů v agendě Saldo i v cizí měně.

POHODA nově umožňuje sledovat zůstatky účtu v agendě Saldo v cizí měně

Saldo sestavíte stejně jako dosud přes nabídku Účetnictví/Saldo. Povelem Sloupce z místní nabídky si nově můžete do sestaveného salda přidat sloupce týkající se cizí měny, tj. Cizí měna, CM množství, CM kurz, CM částka MD, CM částka D a CM zůstatek.

Pokud evidujete doklady v cizí měně, můžete si do sestaveného salda přidat různé sloupce týkající se cizí měny

Zůstatek v cizí měně (sloupec CM zůstatek) ukazuje nezkreslenou hodnotu za předpokladu, že fakturu i její likvidaci evidujete ve stejné měně.

Po datové uzávěrce se informace ohledně cizí měny, např. hodnota v polích CM částka MD, resp. CM částka D, přenesou do agendy Počáteční stavy salda, čímž je zajištěn převod cizí měny z dokladů do salda nového roku. Stejně jako dosud považujeme saldo za vyrovnané v případě, kdy je nulový zůstatek účtu v korunách, bez ohledu na výši zůstatku v cizí měně.

V souvislosti s evidencí cizí měny jsme v agendě Saldo rozšířili nabídku tiskových sestav. Nově zde najdete sestavy Saldo v cizí měně a Součet salda v cizí měně v různých variantách dle způsobu párování dokladů, který si zvolíte v parametrech při sestavení salda. Volitelně lze u těchto sestav v dialogovém okně Tisk určit, zda se mají tisknout i záznamy v korunách, příp. jen v konkrétní měně.

Nabídka tiskových sestav nově nabízí i sestavy Saldo v cizí měně a Součet salda v cizí měně v různých variantách dle způsobu párování dokladů

Účtujete v daňové evidenci a používáte paušální výdaje? Zřejmě jste zaznamenali, že maximální limit pro jejich uplatnění se počínaje zdaňovacím obdobím 2019 zvyšuje. Nově se vypočítá z částky 2 mil. Kč.

Pokud už s výdajovými paušály v programu POHODA pracujete, nemusíte v souvislosti s uvedenou legislativní úpravou provádět žádná zvláštní nastavení. Jestli se vás uplatňování výdajových paušálů týká prvně, zatrhněte v agendě Globální nastavení v sekci Daně/Daň z příjmů volbu Při výpočtu použít paušální výdaje. Při vystavování podkladů k dani z příjmů fyzických osob přes nabídku Účetnictví/Daň z příjmů POHODA tyto limity automaticky zohlední.

Využíváte u dokladů funkci na časové rozlišení nákladů a výnosů? Pro větší přehlednost vyfiltruje POHODA nově vytvořené záznamy v agendě Časové rozlišení.

Prostřednictvím volby Časové rozlišení… z nabídky Záznam v agendách Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky, Interní doklady a Pokladna lze vytvořit záznamy do agendy Časové rozlišení. POHODA v tabulce agendy zobrazí právě vytvořené záznamy a označí je filtrem Časově rozlišeno.

V programu POHODA nyní vyfiltrujete nově vytvořené záznamy v agendě Časové rozlišení

Fakturace

Díky novému výpočtu hodnoty DPH z částky včetně daně platného od 1. 4. 2019 jsme do agendy Ceník ve variantách programu POHODA bez skladových agend přidali povel Záznam/Přecenění cen. Tuto funkci využijete pro přepočet hodnot ve sloupcích Nákupní a Prodejní v případě, že máte u položky ceníku nastavený výpočet nákupní nebo prodejní ceny s DPH. Obdobně ji můžete využít i v budoucnu při případné změně sazeb DPH.

V agendě Ceník přibyla nová funkce Přecenění cen

Používáte při fakturaci pozastávky? Pak jistě oceníte možnost editace data splatnosti pozastávky, která ještě nebyla uhrazená.

Posunutí splatnosti předem sjednané části faktury do budoucna provedete prostřednictvím povelu Pozastávky… z nabídky Záznam. V praxi může nastat situace, kdy potřebujete datum splatnosti již vytvořené pozastávky změnit. To nyní POHODA umožňuje za předpokladu, že k dané pozastávce ještě neexistuje hradicí doklad, tj. je nezlikvidovaná.

Po stisknutí povelu Upravit… se vám otevře dialogové okno Pozastávky

Na záložce Pozastávky v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury zvolte z místní nabídky povel Upravit… V dialogovém okně Pozastávky zadejte nové datum splatnosti, stiskněte tlačítko Dokončit a celý doklad uložte. POHODA od tohoto okamžiku zohlední nové datum splatnosti při použití dalších funkcí (např. penalizace) a v tiskových sestavách.

Určitě oceníte i novou možnost editace data splatnosti pozastávky

Při hromadném přenosu přijatých objednávek do vydané faktury se nově vkládá do pole Poznámka na položkách faktury údaj z pole Doklad uvedený na přenášených dokladech.

Do pole Poznámka na položkách faktury se nově vkládá údaj z pole Doklad uvedený na přenášených dokladech

Neplátce DPH, pokud je zaregistrovaný jako identifikovaná osoba, může nově tisknout datum zdanitelného plnění na daňových dokladech.

V agendě Vydané faktury v tiskových sestavách Faktura, Faktura v domácí měně, Faktura v cizí měně, Faktura HTML, Faktura HTML v cizí měně, Faktura s příkazem k úhradě a v agendě Ostatní pohledávky na sestavách Penalizační faktura a Penalizační faktura v cizí měně je nově možné zatrhnout v dialogovém okně Tisk volbu Daňový doklad. Tím se na sestavách místo textu Firma není plátce DPH zobrazí datum zdanitelného plnění.

Zatržením volby Daňový doklad se na sestavách zobrazí datum zdanitelného plnění

Do agendy Sledování zakázek jsme přidali sloupce Zd. plnění a Splatno.

V agendě Fakturace/Zakázky přes volbu Záznam/Sledování zakázek... máte možnost sledovat průběh jednotlivých zakázek nově také podle data zdanitelného plnění a splatnosti uvedených na zdrojových dokladech.

Nyní můžete sledovat průběh zakázek také podle data zdanitelného plnění a splatnosti na zdrojových dokladech

Sklady

Používáte v programu POHODA agendu Cenové akce pro definování akčních cen? Pak jistě uvítáte novou možnost definovat tyto akce pouze pro vybrané odběratele nebo skupiny odběratelů. U ostatních odběratelů nebude akce uplatněna.

V agendě Cenové akce můžete nově přiřadit ke každé akci libovolný počet odběratelů. Na záložce Odběratelé otevřete přes kontextové menu adresář a z něj hromadně přenesete odběratele, kterým je akce určena. Nebo můžete na záložce Skupiny přiřadit k cenové akci přímo skupiny odběratelů definované v agendě Adresář v poli Skupiny. Výhodou tohoto způsobu je, že přidáním nového odběratele do skupiny adresáře se automaticky tento odběratel přiřadí cenové akci.

V případě souběžné platnosti více akčních cen se podle nastavení v části Priorita cen v agendě Globální nastavení/Ceny a slevy použije buď nejnižší z cen, nebo ta s nejvyšší prioritou.

Do agendy Cenové akce můžete z agendy Adresář přenést odběratele, kterým je akce určena

V případě prodeje zásob odběratelům přiřazeným v cenových akcích se v přenosové agendě nevyplňuje sloupec Akční cena.

Do agendy Zásoby jsme přidali nový způsob přecenění prodejních cen, abychom vám usnadnili jejich přepočet v souvislosti se změnou výpočtu DPH z ceny včetně daně, kterou přinesl daňový balíček.

Pomocí povelu Přecenění prodejních cen… z nabídky Záznam vyvoláte dialogové okno Přepočet prodejních cen vybraných zásob, kde nově naleznete volbu Prodejní ceny neměnit, pouze přepočítat. Ta vám umožní přepočítat cenu bez DPH (ve sloupci Prodejní a na záložce Slevy) dle platné legislativy v případě, že používáte základní prodejní cenu s typem výpočtu včetně DPH. Funkci využijete i při změně sazby DPH, kdy se naopak přepočítá prodejní cena včetně DPH v případě, že je nastavená základní prodejní cena bez DPH.

U zásob se základní prodejní cenou v cizí měně se provede přepočet cen bez DPH i s DPH v Kč nejen v souvislosti se změnou právní úpravy, ale i dle parametrů nastavených u cenové skupiny.

Do agendy Zásoby jsme přidali nový způsob přecenění prodejních cen – usnadní vám jejich přepočet v souvislosti se změnou výpočtu DPH

V řadě POHODA E1 lze v agendě Výroba při vložení zásoby na položky výrobku přidat pouze částečné množství, a to v případě, že množství zásoby na skladě je menší než vyrobené množství. To využijete zejména v situaci, kdy na 1 kus výrobku potřebujete méně než 1 jednotku materiálu.

Pokud nemáte na skladě potřebný dostatek zásoby, program POHODA vám umožní vložit na položku výrobku pouze částečné množství

Při vložení zásoby na položky příjmových dokladů se v řadě POHODA E1 nově přenáší do pole Poznámka také objednací kód zásoby ze záložky Dodavatelé.

Při vložení zásoby do položky příjmových dokladů se v řadě POHODA E1 automaticky přenáší i objednací kód zásoby ze záložky Dodavatelé do pole Poznámka

V agendě Zásoby na záložce Položky můžete nově abecedně setřídit položky složené zásoby buď podle sloupce Název, nebo Kód.

Pomocí povelu Pořadí z kontextové nabídky zobrazené po stisku pravého tlačítka myši na záložce Položky zobrazíte dialogové okno Pořadí položek, v němž si zvolíte požadovaný způsob seřazení.

Stejná možnost seřazení záznamů je nově dostupná v řadě POHODA E1 v agendě Výroba i pro položky výrobku.

Nově můžete položky složené zásoby seřadit abecedně podle sloupce Název, či Kód

Do agendy Zásoby jsme přidali dynamické záložky nad sloupec Stav zásoby. Snadno tak vyberete zásoby skladem nebo zásoby, které nejsou skladem, mají záporný stav, jsou pod minimálním nebo nad maximálním limitem.

Zajímá vás, které zásoby máte či které naopak nemáte skladem? S dynamickými záložkami nad sloupcem Stav zásob to rychle zjistíte

Při hromadném mazání zásob, se kterými již byl proveden skladový pohyb, lze nyní v dialogovém okně zvolit, aby se při mazání další zásoby upozornění již nezobrazovalo. Pro zásoby, které jsou součástí výroby nebo převodu a nelze je hromadně smazat, se nyní zobrazí souhrnně pro všechny pouze jedno upozornění.

Nově si můžete nastavit, aby se při mazání další zásoby již nezobrazovalo upozornění

Evidenční číslo zásob bylo rozšířeno na 48 znaků.

Do tabulky agendy Zásoby jsme přidali sloupec Rabat.

V agendě Zásoby si můžete přidat nově i sloupec Rabat

Personalistika a mzdy

Nastaly ve vaší firmě neočekávané situace, kdy zaměstnanci nemohou pracovat a přísluší jim výplata náhrady mzdy? Jedná se o překážky v práci na straně zaměstnavatele? Nově můžete v programu POHODA využít pro zadání nový druh nepřítomnosti Prostoje.

Tuto novou nepřítomnost použijete např. pro prostoje způsobené poruchou na strojním zařízení, při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy atd.

Do agendy Personalistika jsme pro tento účel přidali nový druh nepřítomnosti Prostoje. Na záložce Nepřítomnost vyberte tento druh nepřítomnosti a do polí Od a Do zadejte období trvání překážky. Pokud zaměstnanec v den začátku nebo konce překážky ze strany zaměstnavatele odpracoval část směny, uveďte počet odpracovaných hodin do pole Pracoval. Pro výpočet výše náhrady je přednastavena procentní sazba ve výši 80 % v poli Sazba. Výši sazby můžete změnit podle druhu prostoje.

Prostoje jsou nový druh nepřítomnosti v agendě Personalistika, který využijete pro neočekávané situace ze strany zaměstnavatele

Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti novela zákoníku práce, která ruší tzv. třídenní karenční dobu. Program POHODA při zpracování mzdových záznamů za červenec zaměstnanci nově vypočítá náhradu mzdy i za první tři dny nemoci.

Zaměstnanci bude proplácena náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (nemoc) již od první zameškané směny. Výše náhrady mzdy bude ve výši 60 % z redukovaného průměrného výdělku. Zároveň dochází ke snížení pojistného placeného zaměstnavatelem na nemocenské pojištění o 0,2 %. Celkové pojistné zaměstnavatele na sociální pojištění bude nově ve výši 24,8 %. Změna odvodu zaměstnavatele má vliv na výši superhrubé mzdy zaměstnance a snižuje ji ze 134 % na 133,8 %.

Máte u zaměstnance v evidenci více srážek? Nově všechny tyto srážky vstoupí na tiskopis Potvrzení o zaměstnání.

Díky novému průvodci si můžete zadat a ručně upravovat srážky

Doposud bylo na potvrzení uvedeno pouze prvních pět srážek zadaných v agendě Personalistika, nyní na něm najdete všechny. Při náhledu na tuto tiskovou sestavu se navíc zobrazí nový průvodce, který slouží pro zadání a ruční úpravu srážek. Změny v tabulce můžete po dokončení uložit a při dalším tisku sestavy znovu použít.

Nově vstoupí na tiskopis Potvrzení o zaměstnání všechny srážky zadané u zaměstnance

Potřebujete vytisknout sestavy Soupis zdravotního pojištění a Soupis sociálního pojištění za vybrané období? Do agendy Mzdy/Mzdy jsme tuto možnost pro sestavy doplnili.

U těchto soupiskových sestav jsme na dialogové okno Tisk doplnili pole Od měsíce a Do měsíce s výklopným seznamem měsíců. Hodnoty v sestavách pak zohledňují vybrané období.

Pro tiskovou sestavu Soupis zdravotního pojištění je k dispozici navíc výklopný seznam Pojišťovna, díky kterému můžete určit rozsah tištěných dat, tj. buď pro konkrétní pojišťovnu, nebo pro všechny.

Do agendy Mzdy jsme pro vás doplnili možnost vytisknout sestavy Soupis zdravotního pojištění a Soupis sociálního pojištění za vybrané období

V agendě Podání ELDP můžete nově provést hromadný export evidenčních listů do PDF, resp. jejich odeslání e-mailem pro jednotlivé zaměstnance, a to i z položkově vytvořeného ELDP.

Obě možnosti jsme přidali do seznamu funkcí týkajících se PDF v dialogovém okně Tisk. K těmto funkcím přibyla navíc možnost zabezpečení ELDP heslem, a to zatržením volby Zabezpečit PDF heslem.

Do agendy Mzdy jsme pro vás doplnili možnost vytisknout sestavy Soupis zdravotního pojištění a Soupis sociálního pojištění za vybrané období

XML a homebanking

Rozšířili jsme XML komunikaci o import vazeb dokladů, a to výdejky na přijatou objednávku a vydanou fakturu na výdejku.

Upravili jsme XML import dokladu typu Přijatá faktura, Přijatá zálohová faktura a Ostatní závazek. Pokud při importu neobsahuje vstupní XML doklad variabilní symbol, pak se pole Var. sym. na dokladu vyplní dle hodnoty v poli Doklad.

Při XML komunikaci bylo rozšířeno pole Evidenční číslo na 48 znaků a pole Jméno na 64 znaků.

Příznak s typem výpočtu částky DPH shora byl doplněn i do XML importu a exportu dokladu.

XML import a export dat pro agendu Zásoby jsme rozšířili o přenos parametrů M.j. a Koef. v části Jednotka měrné ceny na záložce Doplňkové údaje.

Do agendy Homebanking jsme přidali novou službu ComGate pro načítání avíza ComGate (platební brána) ve formátu ABO.

Další nová služba agendy Homebanking má název Citfin (ABO) pro banku Citfin. Služba podporuje načítání výpisů a generování tuzemských a zahraničních příkazů k úhradě.

Datová komunikace

V programu POHODA jsme rozšířili funkce týkající se zpráv odeslaných přes datovou schránku. Ta slouží především pro komunikaci s úřady a prostřednictvím ní můžete odesílat z programu POHODA přiznání k DPH, souhrnné a kontrolní hlášení a dále přehledy mzdové agendy jako je ELDP, NEMPRI a další.

  1. Odesláním dokumentu přes datovou schránku dojde k prokazatelnému doručení zprávy úřadu, přesto se ale může stát, že budete potřebovat nějaké potvrzení o doručení/odeslání. POHODA nově u jednotlivých elektronických podání odeslaných přes datovou schránku automaticky stáhne dodejku/doručenku datové zprávy, kterou lze pak přímo z programu vytisknout.
  2. Agendy, ze kterých lze provést elektronická podání, byly rozšířeny o záložku El. podání, na které se evidují záznamy o tom, kdy bylo podání elektronicky odesláno a jakým způsobem – buď přes datovou schránku, nebo online na daný úřad. Přehled o všech elektronických podáních získáte prostřednictvím této záložky v agendách Přiznání DPH, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení a dále agendách pro podání ELDP, NEMPRI, ONZ, PVPOJ a žádosti o daňový bonus. Protože je datová zpráva nově spárována s elektronicky odeslaným záznamem, je možné dané podání automaticky po odeslání označit příznakem El. odesláno.
  3. Datové schránky uchovávají ze zákona datové zprávy pouze po dobu 90 dní. Pokud chcete datovou zprávu archivovat, musíte ji vyexportovat nebo uložit do datového trezoru. Program POHODA nově umožňuje importovat úplnou datovou zprávu do agendy Odeslané datové zprávy povelem Záznam/Importovat zprávu/doručenku (ISDS), a tak si můžete uchovat datové zprávy přímo v programu. Podání odeslaná přes datovou schránku např. přiznání DPH můžete s importovanou datovou zprávou i ručně spárovat, a to prostřednictvím povelu Připojit záznam ISDS -> na záložce El. podání.

Do agendy Odeslané e-maily jsme zapracovali soupiskové tiskové sestavy, pomocí nichž si můžete zobrazit seznam vybraných e-mailů odeslaných z programu POHODA. Drobné úpravy jsme provedli také ve vzhledu agendy.

mServer

Nově se do logu komunikace přes POHODA mServer zapisuje informace o automatické aktualizaci uživatelských seznamů a všechna zobrazení upozornění programu POHODA.

POHODA mServer nově umožňuje zpracovat URI jak v kódování ANSI, tak v UTF-8.

Ostatní

Nabídku dopravců, pro které je možné generovat data k podání, jsme rozšířili o společnost Zásilkovna, která nově nabízí dopravu přímo k adresátovi. Nyní je možné vytvořit .csv soubor obsahující data o zásilkách, který lze importovat přímo do aplikace na webu zasilkovna.cz.

Pro použití stačí v agendě Dopravci zavést nový záznam s typem dopravce Zásilkovna, který následně přiřadíte k záznamům v agendách Přijaté objednávky a Vydané faktury. Pomocí povelu Vygenerovat zásilky z nabídky Záznam vytvoříte záznamy do agendy Zásilky, kde jde pro případ odběru balíčku na pobočce vyplnit i ID pobočky. Pomocí Průvodce exportem zásilek lze data exportovat do formátu .csv.

Nově si můžete zobrazit kompletní seznam uživatelů přihlášených do programu POHODA. Tím získáte přehled nejen o všech uživatelích připojených k programu, ale i o uživatelích pracujících s konkrétní účetní jednotkou.

Dialogové okno se seznamem všech uživatelů otevřete v agendě Účetní jednotky pomocí povelu Připojení uživatelé… z nabídky Databáze. V seznamu najdete informace jako jsou např. jméno uživatele, název počítače atd.

Stejné okno se zobrazí také z informační plochy, jestliže v dlaždici Připojení uživatelé na záložce Ostatní kliknete na odkaz Více… V tomto případě budou v tabulce automaticky vyfiltrovaní pouze uživatelé, kteří pracují s aktuálně otevřenou účetní jednotkou. Zrušením filtru v poli Hledej se v okně opět zobrazí kompletní seznam uživatelů aktuálně připojených k programu POHODA.

Chcete mít přehled, kteří uživatelé se přihlásili do programu POHODA? Nyní si můžete kompletní seznam uživatelů snadno zobrazit pomocí povelu Připojení uživatelé… z nabídky Databáze

Nově je také možné spustit ruční ověření DIČ přes internetový prohlížeč přímo z Průvodce pro ověření platnosti DIČ v IS VIES. Tuto možnost využijete třeba v případě, že se nezdaří ověření DIČ ze systému POHODA. Při ověření DIČ v informačním systému VIES byla navíc prodloužena maximální doba čekání na spojení se serverem.

Ruční ověření DIČ přes internetový prohlížeč z Průvodce pro ověření platnosti DIČ v IS VIES využijete v případě, že se bám ověření nezdaří v systému POHODA

Do programu POHODA přibyla možnost nastavení úrovně formátu elektronického podpisu. Kromě základní úrovně lze nově používat také vyšší úroveň podpisu PAdES-B.

Nastavení požadované úrovně provedete v agendě Uživatelské nastavení v sekci PDF elektronický podpis v poli Úroveň podpisu.

K dispozici máte nyní kromě základní úrovně elektronického podpisu také vyšší úroveň PAdES-B

V agendě Adresář a v dokladových agendách bylo u adresy rozšířeno pole Jméno na 64 znaků.

Aplikace mPOHODA

Nově můžete do aplikace mPOHODA přenášet i záznamy v cizí měně.

Vydanou fakturu, vydanou zálohovou fakturu nebo přijatou objednávku v cizí měně označíte k synchronizaci s aplikací mPOHODA stejně, jak jste zvyklí u dokladů v českých korunách, tedy prostřednictvím povelu Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam.

I nadále platí, že k synchronizaci lze označit pouze vydané faktury typu Faktura.

Synchronizované doklady lze dodatečně upravovat pouze v programu POHODA. Provedením další synchronizace dat dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

Nyní je možné přenášet záznamy v cizí měně i do aplikace mPOHODA

Z programu POHODA se nově přenášejí také prodejní ceny a formy úhrady v cizí měně. S formou úhrady typu Cizí měna lze pracovat pouze na objednávce a vydané a zálohové faktuře. Nově také můžete k synchronizaci označit i hotovostní pokladny a bankovní účty vedené v cizí měně.

Aplikace mPOHODA reaguje na novelu zákona o DPH č. 235/2004 Sb., účinnou od 1. 4. 2019.

Na vydaných fakturách, pokladních dokladech a prodejkách vystavených v nové verzi aplikace mPOHODA 4.0 s datem zdanitelného plnění 1. 4. 2019 a novější se částka DPH počítá dle § 37 ve znění účinném od 1. 4. 2019.

Na dokladech s datem do 31. 3. 2019 se částka DPH počítá podle ustanovení § 37 ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti novely.

U objednávek se výpočet řídí datem zápisu, u zálohových faktur datem vystavení.

V případě, že jste ve starší verzi aplikace mPOHODA vytvořili doklad, který datem spadá do období 1. 4. 2019 až 30. 9. 2019, je částka DPH počítána dle dřívějšího znění zákona, ale doklad není nutné nijak opravovat. Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat podle ustanovení § 37, ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti novely.

Doklady vystavené ve starší verzi aplikace s datem po 1. 10. 2019, s částkou DPH počítanou tzv. shora, je nutné nechat přepočítat. Přepočet dokladu vyvoláte úpravou dokladu (například změnou textu) a následným uložením provedených změn (pak můžete přidaný text odebrat). Je-li doklad již synchronizován do programu POHODA, je nutné přepočet dokladu provést v programu POHODA, například změnou data zdanitelného plnění (data vystavení u nedaňových dokladů), a provedené změny přenést synchronizací dat zpět do aplikace mPOHODA.

Aplikace mKasa

Import dat z aplikace mKasa jde provést jednoduše poklepáním na soubor balíčku.

Používáte-li synchronizaci dat s aplikací mKasa pomocí datových balíčků, můžete nově import dat urychlit přímým otevřením balíčku v operačním systému Windows. K tomu postačí buď dvakrát kliknout na balíček, který si předem stáhnete např. na plochu, nebo kliknout pravým tlačítkem myši a poté v zobrazené nabídce zvolit otevření v programu POHODA. Před spuštěním importu je prováděna kontrola, zda je otevřená správná účetní jednotka, či máte dostatečná oprávnění pro import dat.

S aplikací mKasa můžete nově přijímat platby kartou. Mezi podporované platební terminály patří terminály Ingenico iCT220 a iWL220 provozované bankou ČSOB.

V programu POHODA nejdříve nastavte k bankovnímu účtu v agendě Nastavení/Bankovní účty platební terminál Ingenico ČSOB. Následně v agendě Globální nastavení v sekci Sklady/Prodejky otevřete tlačítkem Nastavení agendu Zaúčtování prodejek, kde v poli Forma úhrady zvolte formu typu Platební karta, přiřaďte jí bankovní účet a v poli Zaúčtování vyberte Ostatní pohledávky. Chcete-li, aby k odeslání částky na platební terminál docházelo pouze na konkrétním zařízení, vyplňte i středisko přiřazené mKase.

Novinkou pro aplikaci mKasa je možnost přijímat platby kartou

V agendě Nastavení/Kasy/Kasy ověřte, zda je u příslušného záznamu typu mKasa v sekci Formy úhrad daná forma vybraná mezi formy úhrad používaných při prodeji. Poté synchronizujte data s aplikací mKasa, aby došlo k přenosu nastavení.

Nastavení platebního terminálu a podrobný postup při úhradě platební kartou najdete v online příručce.

V programu POHODA lze úhrady provedené platební kartou dále párovat s jinými doklady pomocí výpisu (avíza) dané banky. Více informací o nastavení načítání výpisu do programu POHODA naleznete v databázi nejčastějších otázek a odpovědí FAQ.