Odemkněte potenciál systému POHODA

Novinky ve verzi Květen 2018

Popisovaná verze:
POHODA Květen 2018, release 11900, 31. 5. 2018;
resp. release 11901, 4. 6. 2018
Vztaženo k verzi:
POHODA Leden 2018, release 11800
Aktualizace:
POHODA release 11903,
vydáno 30. 7. 2018

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

verze 11901: Byla upravena instalace pro uživatele používající Microsoft Office 2010 64-bit.

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 11900, resp. 11901.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 11900, resp. 11901 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

pro uživatele aplikace mKasa: V případě synchronizace dat pomocí datových balíčků je zapotřebí pro úspěšný přenos balíčku zabezpečeného heslem aktualizovat aplikaci mKasa na verzi 2.1 a vyšší a program POHODA na verzi 11900, resp. 11901 a vyšší.

GDPR

POHODA reaguje na Nařízení GDPR a přináší vám funkce užitečné pro samotnou správu a ochranu osobních údajů. Některé jste měli k dispozici již od verze Leden 2018, další jsme uvolnili v průběžných aktualizacích programu a nyní vám představíme ty, které jsou součástí nové verze. (Jen připomínáme, že pro zpřístupnění všech popsaných funkčností je nutné, aby byla v agendě Globální nastavení/GDPR zatržena volba Povolit GDPR.)

S rostoucí funkčností pro správu osobních údajů přibývá i  možností nastavení. Proto jsme v agendě Globální nastavení vytvořili samostatnou sekci GDPR pro ta spojená s obecným nařízením.

Funkce pro GDPR zapnete ve stejnojmenné sekci agendy Globální nastavení

V sekci GDPR aktivujete všechny nové funkčnosti, ale také zde můžete nastavit dobu, po kterou je pro vás vystavení jednotlivých typů dokladů důvodem pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů.

Již od lednové verze si můžete v agendě Adresář přidávat k jednotlivým záznamům na záložku GDPR právní důvody pro zpracování osobních údajů. Nově můžete právní důvod přidat také hromadně pro všechny aktuálně vybrané záznamy.

Od verze 11900 můžete vybraným adresám hromadně přidat důvod zpracování osobních údajů

Uživatel s administrátorským právem Hromadné operace může přidat právní důvod všem vybraným záznamům pomocí průvodce vyvolaného přes nabídku Záznam/GDPR/Hromadně přidat důvod zpracování…

V průvodci vyberte požadovaný právní důvod, období jeho platnosti a můžete doplnit i poznámku. Po stisknutí tlačítka Dokončit se pak doplní ke všem vybraným adresám.

Potřebujete nalézt v agendě Adresář záznamy, u kterých brzy vyprší nebo již zcela vypršel některý právní důvod ze záložky GDPR? Nebo možná ty, které ani dosud žádný právní důvod nemají přiřazený? Tyto i další kombinace záznamů můžete vyhledat pomocí průvodce Vyhledání adres dle právních důvodů pro zpracování osobních údajů.

V programu POHODA jednoduše vyhledáte adresy podle důvodu zpracování osobních údajů

Průvodce vyvoláte povelem Záznam/GDPR/Vyhledat záznamy… Na první straně zvolíte, zda hledáte záznamy s platnými, expirujícími, či zcela expirovanými právními důvody, případně ty, které důvody nemají přiřazeny. V závislosti na zvolené volbě pak na druhé straně upřesníte nastavení pro vyhledávání záznamů.

Pro zajištění vyšší bezpečnosti dat je podstatná také informace o tom, kdy a jakým uživatelem byl záznam v programu POHODA modifikován. Proto jsme i do nižších řad POHODA a POHODA SQL přidali možnosti sledování historie změn záznamů v agendách Adresář a Personalistika, které byly dosud pouze v nejvyšší řadě POHODA E1.

Dále jsme rozšířili okruh sledovaných údajů v agendě Adresář o záložky GDPR, Dodací adresy a Bankovní účty a také o vybraná pole ve formuláři agendy.

I v řadách POHODA a POHODA SQL nyní můžete sledovat historii změn v agendách Adresář a Personalistka

Subjekt, o němž evidujete osobní údaje, má právo na omezení zpracování dle článku 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. K těmto účelům využijete novou funkci pro omezení zpracování záznamu v agendě Adresář.

V programu POHODA můžete uplatnit i právo subjektu na omezení zpracování jeho osobních údajů

Uživatel s administrátorským právem Omezení zpracování může označit adresu stejnojmenným příznakem pomocí povelu Záznam/GDPR/Omezení zpracování. Takto označená adresa nebude pro uživatele viditelná a nepůjde ji ani použít do nových dokladů. Pouze uživatel s tímto právem si bude moci v agendě Adresář zobrazit adresy v omezeném zpracování, pokud na stavovém řádku, kde se volí rozsah zobrazení údajů v agendě Adresář, vybere možnost Omezení zpracování.

Do agendy Adresář jsme přidali novou tiskovou sestavu Opis osobních údajů.

Díky sestavě Opis osobních údajů dokážete konkrétnímu subjektu rychle zodpovědět, co o něm víte

Sestava vám umožní v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů vytisknout pro aktuální záznam v agendě Adresář evidované údaje, a to jak hlavní údaje z formuláře agendy, tak další údaje ze záložek Bankovní účty a GDPR.

Je-li ve vaší organizaci jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, můžete údaje o něm zadat v agendě Globální nastavení/GDPR, čímž se budou tisknout na sestavě Opis osobních údajů.

Personalistika a mzdy

V pracovněprávních vztazích je účelem zpracování osobních údajů ze strany zaměstnavatele zpravidla nezbytnost plnit uzavřenou pracovní smlouvu (čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR) a související právní povinnosti (vést účetní a mzdovou agendu).

Do agend Personalistika a Mzdy jsme pro vás připravili novinky vztahující se k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Především se jedná o rozšíření zaheslování mzdových sestav jednoho zaměstnance, možnost určení, zda uvádět osobní údaje zaměstnance do dokladů vzniklých zaúčtováním mezd. Bližší popis novinek jsme pro vás sepsali níže.

Rozšířili jsme okruh tiskových sestav, které je možné nově zabezpečit heslem. Jedná se o mzdové sestavy pro jednoho zaměstnance exportované do formátu PDF, například Mzdový list včetně všech příloh, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Prohlášení poplatníka k dani z příjmů atd.

Heslo jde zadat každému zaměstnanci zvlášť v agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje v sekci Zabezpečení dokumentů heslem. Tím zajistíte, že PDF soubor otevře pouze zaměstnanec, kterému náleží. Bez zadání správného hesla jej nebude možné otevřít.

U uvedených sestav poté prostřednictvím povelu Zabezpečit PDF heslem zvolíte, zda se mají zabezpečit, či nikoliv. Povel naleznete v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém okně Tisk. Pokud heslo u zaměstnance nenastavíte a nebude zadané heslo ani v Nastavení PDF, k zabezpečení PDF dokumentu nedojde.

Potřebujete, aby sestavu Mzdový list neotevřel někdo nepovolaný? Nově ji lze zabezpečit heslem

Nově máte možnost ovlivnit vstupování osobních údajů zaměstnanců na ostatní závazky a výdajové pokladní doklady, které se vygenerují při zaúčtování záloh, resp. mezd.

Do agendy Globální nastavení sekce Mzdy jsme doplnili novou volbu Uvádět jméno a adresu zaměstnance, která je implicitně přednastavena, tzn. osobní údaje zaměstnanců jsou uvedeny na dokladech vzniklých zaúčtováním záloh a mezd. V případě, že požadujete, aby se na závazcích a výdajových pokladních dokladech neuváděly adresní údaje o zaměstnancích, a to konkrétně v polích Jméno, Ulice, Obec a PSČ, zrušte nastavení této volby. V poli firma bude uvedeno osobní číslo zaměstnance.

Nechcete uvádět jméno a adresu zaměstnance na dokladech vytvořených zaúčtováním? V agendě Globální nastavení zrušte nastavení vyznačené volby

V případě, že potřebujete vytisknout rodné číslo zaměstnance i na tiskové sestavy, které nejsou formuláři státní správy a pojišťoven, je nutné aktivovat volbu Uvádět RČ v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec. Tato volba by měla být nastavena pouze v případě, že byl od zaměstnance poskytnut souhlas s uváděním RČ.

U jednotlivých tiskových sestav, které obsahují rodné číslo, je možné na dialogovém okně Tisk zvolit možnost tisku rodného čísla Tisk RČ nebo Netisknout RČ.

Neznáte rodinný stav zaměstnance? Pro tyto případy jsme do výklopného seznamu Stav zařadili novou možnost

Na tiskových sestavách Výplatní list, Výplatní páska a Výplatní pásky se nově tiskne pouze osobní číslo zaměstnance.

V agendě Personalistika jsme rozšířili seznam rodinných stavů o stav Nezjištěn.

Od 1. 6. 2018 se rozšiřuje okruh nemocenských dávek o dlouhodobé ošetřovné. Podpůrčí doba je nejdéle 90 kalendářních dnů s možností přerušení. Dlouhodobé ošetřovné je považováno za vyloučenou dobu pro ELDP a NEMPRI. Nárok na dávku nevzniká ze zaměstnání malého rozsahu ani dohody o provedení práce.

Do agendy Personalistika jsme pro tento účel přidali nový druh nepřítomnosti Dlouhodobé ošetřovné. Žádost o dlouhodobé ošetřovné budou zaměstnanci podávat na předepsaném tiskopisu prostřednictvím zaměstnavatele, stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění. K žádosti bude nutné připojit tiskopis, který vydá ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče, a dále písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ni pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné.

Přidáním nového druhu nepřítomnosti reaguje POHODA na rozšíření okruhu nemocenských dávek

Aktualizovali jsme tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění o novou dávku dlouhodobé ošetřovné a zároveň jsme zapracovali novou datovou větu NEMPRI18.

Nabídku tiskových sestav v agendě Personalistika jsme rozšířili o vzory pracovněprávních dokumentů, které se automaticky předvyplní osobními údaji zaměstnance.

Díky přednastaveným pracovněprávním dokumentům mohou být pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, dohody, mzdové výměry a další dokumenty připraveny velice rychle, jednoduše a bez rizika možných chyb spojených s kopírováním nebo ručním přepisováním osobních údajů. Vzory si navíc můžete upravit podle potřeb své firmy.

Pracovněprávní dokumenty najdete v agendě Personalistika v dialogovém okně Tisk v části Dokumenty

Hotové dokumenty lze z programu POHODA rovnou vytisknout nebo exportovat do formátu DOC, případně ODT, prostřednictvím povelu Export z dialogového okna Tisk. V aplikaci Microsoft Word (Open Office) si je pak můžete libovolně upravovat podle svých potřeb, dokonce i záhlaví a zápatí dokumentu.

Finální pracovněprávní dokumenty máte možnost archivovat ve složkách jednotlivých zaměstnanců přímo v systému POHODA.

Adresář

Pro větší přehlednost jsme upravili volby pro ověřování záznamů v rejstřících veřejné správy.

Všechny možnosti ověření v dané agendě nyní naleznete v nabídce Záznam/Ověření v rejstřících.

Ověření záznamů v rejstřících veřejné správy je nyní jednodušší, příslušné volby naleznete přímo v konkrétní agendě pod nabídkou Záznam/Ověření v rejstřících

Na záložce Bankovní účty v agendě Adresář můžete načíst bankovní účty, které má subjekt zveřejněné v registru plátců DPH. A to povelem Načíst účty z registru plátců… zobrazeným přes pravé tlačítko myši. V dokladových agendách u pole s dodavatelským bankovním účtem pak můžete také účet načíst, případně již vyplněný účet ověřit v registru plátců DPH po kliknutí na popisek pole Účet.

Pro hromadné ověřování adres dle IČ v informačním systému ARES, které je dostupné v řadě POHODA E1, jsme navýšili maximální počet ověřovaných záznamů během jednoho dne na 9 500, resp. 49 500, v závislosti na denní době.

Ve verzi 11900 vás určitě potěší také zvýšený denní limit počtu ověřovaných záznamů v IS ARES

Fakturace

Přenášíte často do jedné prodejky několik výdejek pro stejného odběratele? Nově je můžete přenést všechny hromadně.

Při přenosu výdejek do agendy Prodejky vyberte požadované doklady a přeneste je pomocí povelu Přenést vše. Podmínkou je, aby všechny výdejky měly vyplněny stejného odběratele.

POHODA si pamatuje poslední zvolenou možnost pro aktualizaci cen ve skladu a automaticky ji nabízí při naskladnění zásoby v dialogovém okně Vložení zásoby. Pokud byste raději měli vždy jako výchozí volbu Ceny na zásobě neměnit, potěší vás možnost si tuto funkci vypnout.

V dialogovém okně Vložení zásoby odtrhněte volbu Pamatovat si zvolenou možnost aktualizace cen.

POHODA si nově nemusí pamatovat vaše preference při aktualizaci cen, stačí odškrtnout tuto volbu

Nově program POHODA kontroluje, zda je vyplněné pole Doklad.

V agendě Přijaté faktury, Ostatní závazky a u výdajových pokladních dokladů jsme přidali kontrolu vyplněného pole Doklad. Ta automaticky probíhá u účetní jednotky, která je plátcem DPH, doklad je vystavený na částku nad 10 000 Kč a je na něm vyplněný Dodavatel – plátce DPH. Kontrola pole Doklad probíhá z důvodu vstupu dokladu do Kontrolního hlášení Části B.2. Pokud není u uvedených dokladů vyplněno, je v Kontrolním hlášení uvedena chyba: „Není vyplněné evidenční číslo.“

Jestliže nebudete mít vyplněné pole Doklad, POHODA vás na to upozorní

Dosud jste doklad zařazovali do režimu PDP pouze pomocí členění DPH. Abyste mohli režim PDP využít i u předprodejních dokladů, přidali jsme na položky dokladů nový sloupec, pomocí kterého u položky určíte režim přenesení daňové povinnosti s automatickým vynulováním částky DPH.

Nový sloupec PDP se nachází v předprodejních dokladech (Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Přijaté objednávky, Vydané zálohové faktury), v prodejních dokladech (Výdejka, Vydané faktury, Pokladna – příjmový doklad), v Ostatních pohledávkách, Interních dokladech a v daňové evidenci v agendě Banka – příjmový doklad.

U daňových dokladů stačí stejně jako dosud vybrat členění DPH pro PDP (např. UDpdp - Přenesení daňové povinnosti, dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb) a program při ukládání dokladu nabídne automatické zatržení sloupce PDP. Nemusíte tedy zatrhávat jednotlivé položky ručně. Příznak PDP může být zatržený pouze u členění DPH UDpdp, resp. UNevím.

U položek předprodejních dokladů, které jsou v režimu PDP, zatržením sloupce PDP automaticky vynulujete částku DPH. Při přenosu dokladu zůstane příznak zatržený. U daňového dokladu tedy již stačí vybrat správné členění DPH.

Do tiskové sestavy Zaúčtování dokladů a Zaúčtování dokladu (košilka) jsme v agendách Přijaté faktury, Pokladna, Interní doklady a Ostatní závazky přidali Datum KH DPH.

Sklady a majetek

Používáte větší množství prodejních cen? Potom jistě oceníte při jejich přepočítání možnost hromadného označení či naopak odznačení.

V průvodci Přepočet prodejních cen vybraných zásob, který vyvoláte z agendy Zásoby povelem Záznam/Přecenění prodejních cen, přibyly nad výběrem cen volby pro jejich hromadné označení či odznačení.

Práci v průvodci pro přepočet prodejních cen zásob vám urychlí volby pro hromadné označení či odznačení

V řadě POHODA E1 bylo v agendě Inventura evidenčních čísel umožněno vyhledávání záznamů dle evidenčního čísla načteného čtečkou čárových kódů.

Používáte v řadě POHODA E1 v agendě Zásoby možnost automatického objednávání složených zásob a nevyhovuje vám na druhé straně průvodce programem přednastavené množství k objednání? Pak oceníte novou možnost hromadného vynulování tohoto množství u všech položek.

Na druhou stranu průvodce Automatické objednávky jsme přidali tlačítko Vynulovat, které vymaže přednastavené množství u všech položek najednou.

Přednastavené množství zásob k objednání můžete vynulovat pomocí tohoto tlačítka

Potřebujete v souvislosti se zákonem o cenách uvádět na svých cenovkách také cenu za měrnou jednotku množství? I s tímto vám POHODA pomůže.

V agendě Zásoby na záložce Doplňkové údaje vyplňte požadovanou měrnou jednotku, kterou si přejete uvádět na cenovkách, a její koeficient vzhledem k základní měrné jednotce zásoby.

Aby POHODA dokázala vypočíst cenu za měrnou jednotku množství zásoby, vyplňte tyto údaje

Následně můžete při tisku cenovek zboží zatrhnout v dialogovém okně Tisk volbu Včetně měrné ceny. Na vytištěných cenovkách se pak zobrazí také zadaná měrná jednotka a odpovídající cena, která je vždy přepočítána příslušným koeficientem ze základní prodejní ceny včetně DPH.

Do agendy Majetek jsme přidali novou tiskovou sestavu Soupis majetku s rozdílnými daňovými a účetními odpisy.

Do tiskové sestavy vstupuje majetek s typem HM, NM a Soubor HM za běžné účetní období s rozdílnými daňovými a účetními odpisy a vyčísluje rozdíly daňových a účetních odpisů a rozdíly daňové a účetní zůstatkové ceny. Sestava reaguje na výběr majetků.

Novinku najdete i v tiskových sestavách agendy Majetek

Ostatní

Další novinka se týká nastavení loga v agendě Globální nastavení.

V sekci Logo prostřednictvím povelu Vložit můžete nově vybrat soubory s příponou jpg, png nebo gif. I nadále, jako v předchozích verzích, je možné uložit soubory s příponou bmp, wmf a emf. Uložení loga ve všech uvedených formátech nahrazuje možnost uložit soubor jako OLE objekt, proto se volba Objekt v sekci Logo již nenachází.

Po zaškrtnutí příslušné volby si POHODA sama ohlídá, aby nedošlo k deformaci vašeho loga

Do sekce Logo jsme přidali možnost Zachovat poměr stran. Už nemusíte upravovat obrázek s logem tak, aby vyhovoval požadavkům na poměr stran. Pokud volbu zatrhnete, nedojde při jiném poměru stran k deformaci obrázku. Zachování poměru stran je možné pro soubory s příponou bmp, jpg, png nebo gif. V případě, že máte obdélníkové logo, je možné pro správné zobrazování adresy firmy a loga na dokladových sestavách využít nastavení Loga na šířku v sekci Doklady v agendě Globální nastavení. Tuto možnost máte k dispozici již od verze 11700.

Velikost vkládaného souboru s logem nově může být maximálně 5 MB.

Sledování činnosti uživatelů

Nová agenda Sledování činnosti uživatelů v řadě POHODA E1 vám umožní zobrazit souhrn operací, které provedli jednotliví uživatelé programu.

Nová agenda vám pomůže sledovat činnosti jednotlivých uživatelů programu POHODA E1

Funkci pro sledování činnosti uživatelů zapnete v agendě Globální nastavení v sekci Historie/Sledování činnosti. Na tom samém místě zároveň nastavíte jednotlivé operace a agendy, pro které požadujete zaznamenávat činnost uživatelů. Agendu se seznamem provedených operací naleznete v nabídce Soubor/Historie/Sledování činnosti uživatelů.

V agendě Globální nastavení vyberte operace a agendy pro sledování činnosti uživatelů

Přehled historie záznamů

POHODA nově umožňuje sestavit přehled historie záznamů dle agend a uživatelů ve zvoleném období.

Při otevření agendy Přehled historie záznamů se zobrazí průvodce, pomocí kterého vytvoříte soupis záznamů dle nastavených parametrů. V řadách POHODA a POHODA SQL naleznete agendu pod nabídkou Soubor, v řadě POHODA E1 pak pod nabídkou Soubor/Historie.

V průvodci si jednoduše nastavíte své preference pro přehled historie záznamů

ISDOC

Při importu zálohové faktury se skladovými položkami prostřednictvím ISDOC nově dochází k provázání položek se zásobami ve skladu.

Chtěli byste zobrazit na tiskových sestavách aktuální datum a čas tisku? Nově to bude možné, zavedli jsme novou globální proměnnou pro vyplnění data tisku na tiskové sestavy.

Do seznamu globálních proměnných, které je možné použít v tiskových sestavách, jsme přidali proměnnou #PrintDateAct, která na tiskové sestavě zobrazí aktuální datum a čas tisku.

Pro textové sestavy jsme pro tuto proměnnou přidali řídící parametr XF+číslo (odpovídá pořadí formátování data v seznamu Formát data v programu Report Designer).

<:#PrintDateAct:XF19:>
19 = dd.mm.rrrr. hh:mm:ss

Do programu POHODA jsme zapracovali novou agendu pro generování dokladů pro Evidenci náhradního plnění (ENP).

Od 1. 10. 2017 platí novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ta stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží patřičné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Novou agendu pro Evidenci náhradního plnění otevřete přes nabídku Účetnictví

Nová agenda Evidence náhradního plnění slouží pro přehled a export vytvořených podání ENP. Také je zde možné podání upravovat podle potřeby.

Sestavení výkazu ENP je přístupné pro agendy Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Pokladna a Prodejky.

V těchto agendách si nejprve vyfiltrujte doklady, které potřebujete odeslat do elektronické evidence Ministerstva práce a sociálních věcí. Následně zvolte nabídku Záznam/Vložit do ENP...

Povel pro vložení vybraných dokladů do výkazu ENP se nachází pod nabídkou Záznam

V zobrazeném okně Průvodce exportem pro Evidenci náhradního plnění na první straně vyberte, jestli chcete vytvořit nové podání/výkaz ENP, nebo přidat vyfiltrované doklady do již vytvořeného podání/výkazu ENP.

Pomocí průvodce na obrázku jednoduše vytvoříte CSV soubor z vybraných záznamů pro Evidenci náhradního plnění

Na druhé straně průvodce uvidíte výsledek exportu, tedy jaké doklady byly, či nebyly exportovány do agendy Evidence náhradního plnění.

Průvodce vám nabízí přehled dokladů, které se do agendy přenesly a které nikoliv

Po stisknutí tlačítka Dokončit se přenesou doklady do nově vytvořeného nebo vybraného podání v agendě Evidence náhradního plnění.

V agendě Evidence náhradního plnění je možné před exportem do CSV souboru v jednotlivých podání vložené doklady editovat.

Export podání ENP

V požadované agendě si vyberete podání, které potřebujete odeslat do elektronické evidence Ministerstva práce a sociálních věcí. Následně zvolte nabídku Záznam/Export pro ENP... V zobrazeném okně Průvodce exportem pro Evidenci náhradního plnění na první straně vyberte místo pro uložení souboru *.csv, případně upravte název výstupního souboru v poli Jméno souboru. Na druhé straně průvodce uvidíte výsledek exportu. Před provedením exportu dokladu do *.csv souboru POHODA kontroluje, zda ve vybraném podání ENP obsahují doklady všechny povinné údaje pro ENP, pokud ne, export nepůjde provést.

Při prvním spuštění průvodce pro elektronické podání se pole Variabilní symbol CSSZ vyplní dle pole v agendě Globální natavení/Instituce/Var. symbol.
Do programu POHODA jsme zapracovali nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019 pro ČSSZ.

Homebanking

Do agendy Homebanking jsme přidali novou službu ThePay, která umožní načíst avíza z platební brány ThePay.

Do programu POHODA jsme přidali podporu načítání avíza (REVO) Raiffeissenbank.

POHODA od verze 11900 umí načítat také avíza Raiffeisenbank

Sjednotili jsme průvodce pro načítání avíza do programu POHODA. Nově je v agendě Banka v menu Záznam jeden povel Načtení avíz..., který slouží pro všechny služby avíz. Na první straně průvodce se načítají všechny služby avíz nastavené v agendě Homebanking a stačí si tak vybrat tu, kterou chcete pro načtení avíza použít.

Průvodce pro načítání avíza vyvoláte z nabídky Záznam v agendě Banka

Při načítání výpisu Raiffeinsenbank pro službu Raiffeinsenbank ABO se nově načte do pole Poznámka i detail platby.

Nově program POHODA podporuje generování zprávy pro příjemce do tuzemského příkazu pro Unicredit Bank, službu Unicredit BusinessNet.

V programu POHODA jsme upravili generování pole Zpráva pro příjemce do tuzemského příkazu pro PPF banku ve formátu Gemini dle specifikace banky.

Pro službu České spořitelny ČS BUSINESS 24 (ABO) jsme upravili generování zahraničních příkazů k úhradě, pole Název příjemce má nově dle specifikace banky 66 znaků a pro SEPA XML 70 znaků. U ostatních služeb zůstává původní délka 35 znaků.

XML

XML import/export dat v agendě Adresář jsme rozšířili o přenos údajů na záložce GDPR.

Úpravy spojené s nařízením GDPR se dotkly také XML komunikace agendy Adresář

Upravili jsme chování XML importu dokladu s adresou. Pokud bude ve vstupním XML dokladu uvedena adresa a zároveň vazba adresy dokladu na adresář programu POHODA, pak se při importu dokladu vytvoří vazba adresy na adresář programu POHODA a zároveň se na doklad nastaví adresa ze vstupního XML.

Při XML importu dokladu s adresou je nově možné spárovat adresu dokladu s adresářem programu POHODA přes DIČ, IČ, firmu a jméno adresy dokladu.

XML import Dodavatelů z agendy Zásoby nově umožní aktualizovat hodnoty v poli cena. Tato novinka se týká pouze řady POHODA E1.

POHODA mServer

Pomocí parametru /http list:xml <cesta k souboru> lze nově vypsat konfigurace mServeru s jejich stavem do XML souboru.

Konfigurace mServeru si můžete vypsat přímo do XML souboru

Pomocí parametru /http list se do výpisu stavu mServeru nově vypisuje i IČO a rok přiřazené firmy.

Velikost logu mServeru je nyní omezena na 10 MB. Po překročení tohoto limitu je soubor archivován pomocí koncovky s číslem (nejnovější archiv má koncovku .0).

Ošetřili jsme zobrazování messageboxů v neinteraktivním režimu při zpracování XML přes mServer.

Aplikace mPOHODA

Synchronizací dat se do aplikace mPOHODA spolu se zásobami přenáší také stav zásob.

Dojde-li v programu POHODA ke skladovému pohybu zásoby synchronizované s aplikací mPOHODA, přenese se aktuální údaj o stavu zásoby dílčí synchronizací dat do aplikace mPOHODA. Spolu s tím se exportuje také informace o rezervovaném a reklamovaném množství.

Do aplikace mPOHODA se nyní přenáší informace o stavu zásob, také o počtu rezervovaných a reklamovaných zásob

Všechny tyto údaje jsou v aplikaci mPOHODA viditelné na detailu položky v agendě Ceník a z nich se pak odvozuje množství K dispozici. V něm je dále zohledněno množství zásoby uvedené v dokladech, které se nepodařilo synchronizací dat importovat do programu POHODA. Hodnota K dispozici tak odráží reálné množství zásoby, které lze v aplikaci mPOHODA vyskladnit.

V aplikaci mPOHODA uvidíte po synchronizaci dat stav zásob na detailu položky v agendě Ceník

V případě, že jste zásoby synchronizovali již dříve, doporučujeme vám nejprve v nové verzi programu provést synchronizaci všech dat pro srovnání stavu zásoby v aplikaci mPOHODA s programem POHODA.

Pro udržení aktuálních informací o stavu jednotlivých zásob doporučujeme na mobilních zařízeních provádět pravidelné synchronizace dat.

Při uložení dokladu se na mobilním zařízení s aktivním připojením k internetu ověřuje vyskladňované množství vůči stavu zásoby evidovaném na serveru mPOHODA. Bez připojení zařízení k internetu, resp. serveru mPOHODA, tuto kontrolu není možné provést, pokud tedy při synchronizaci dat není dostatek zásoby na skladě, je doklad serverem mPOHODA odmítnut. Snažte se proto synchronizovat svá mobilní zařízení se serverem mPOHODA hned, jakmile máte internetové připojení k dispozici. Předejdete tak tomu, že váš kolega vyskladní vámi prodané zboží dříve, než vy spustíte synchronizaci dat.

V programu POHODA doporučujeme vyčlenit pro synchronizované zásoby samostatný sklad. Předejdete tak tomu, že dojde v programu POHODA k vyskladnění zásob prodaných prostřednictvím aplikace mPOHODA dříve, než spustíte synchronizaci dat.

Vytváříte si v programu POHODA vlastní formy úhrady a rádi byste je používali také v aplikaci mPOHODA? Synchronizace dat vám to nyní umožní.

Synchronizací dat přenesete do aplikace mPOHODA už i vlastní formy úhrad

Spuštěním synchronizace dat se do aplikace mPOHODA přenášejí informace o všech formách úhrad vytvořených v programu POHODA. Záznamy se importují automaticky, aniž byste jim museli přidávat příznak synchronizace.

V aplikaci mPOHODA jsou synchronizované formy úhrady uvedeny ve stejnojmenné agendě v menu Nastavení. V aplikaci nelze pracovat s formami úhrady typu Cizí měna a Stravenka.

Na obrázku vidíte formu úhrady, která byla vytvořena v programu POHODA a přenesena do aplikace mPOHODA

Při založení nové účetní jednotky v aplikaci mPOHODA se synchronizací dat z programu POHODA nově přenášejí také prodejní ceny a formy úhrady.

V agendě Globální nastavení v sekci mPOHODA se kliknutím na tlačítko Nastavení otevře okno Průvodce propojením s aplikací mPOHODA. Pokud v aplikaci mPOHODA aktuálně otevřená jednotka ještě neexistuje, vytvoří se dokončením průvodce. Do nové firmy jsou z programu POHODA automaticky přeneseny také prodejní ceny a formy úhrady.

mKasa

Pokud provádíte synchronizaci dat s aplikací mKasa pomocí datových balíčků, můžete si nově balíček zabezpečit heslem.

V agendě Nastavení/Kasy/Kasy v sekci mKasa, u způsobu synchronizace dat pomocí datových balíčků, si můžete nově nastavit heslo, kterým bude balíček zabezpečen proti neoprávněnému přístupu k datům. Heslo se po synchronizaci nastaví automaticky i v aplikaci mKasa pro zpětný import balíčku do programu POHODA.

U způsobu synchronizace dat pomocí datových balíčků si můžete nově zabezpečit balíček heslem

Chcete mít práci uživatele v aplikaci mKasa pod kontrolou? Nově mu můžete omezit přístup k vybraným funkcím, vynutit zamykání aplikace nebo povolit administraci v aplikaci mKasa.

V agendě Nastavení/Kasy/Kasy si zvolíte mKasu, u které chcete nastavit, aby uživatel nemohl například změnit výslednou cenu dokladu. Následně postačí v sekci Funkce a zabezpečení zrušit funkci Změna ceny a synchronizovat data s aplikací mKasa.

Uživatel poté nebude moci měnit koncovou cenu zboží. V agendě Kasa nebude mít aktivní výklopný seznam pro změnu prodejní ceny a na detailu zásoby při vložení do prodejky nebo na detailu zboží v rozpracované prodejce nebude aktivní pole pro zadání jednotkové ceny, změny DPH a zadání slevy.

Popis jednotlivých funkcí si můžete zobrazit v nápovědě pro jednotlivá pole (Ctrl+F1).

Vynucení zamykání aplikace vám zajistí, aby uživatel v aplikaci nastavil povinně PIN pro uzamčení aplikace. Tím bude při každém spuštění aplikace vyzván k zadání PIN pro odemčení. Uvedené zabezpečení doporučujeme jako prostředek proti neoprávněnému přístupu do aplikace.

V souvislosti s nastavenými funkcemi máte možnost povolit administraci v aplikaci mKasa. V případě, že na zařízení potřebujete provést úkony, které má uživatel omezen, postačí jen zatrhnout v sekci Funkce a zabezpečení povel Administrace v aplikaci mKasa, poté zadat heslo, pod kterým se bude možné do aplikace mKasa přihlásit, a synchronizovat data.

Následně se můžete do aplikace mKasa kdykoliv přihlásit do režimu administrace bez omezení funkcí. Po odhlášení z administrace bude aplikace opět nastavena dle povolených funkcí z programu POHODA.