Odemkněte potenciál systému POHODA

Novinky ve verzi Leden 2018

Popisovaná verze:
POHODA Leden 2018, release 11800,
vydáno 19. 12. 2017
Vztaženo k verzi:
POHODA Říjen 2017, release 11700
Aktualizace:
POHODA release 11809,
vydáno 25. 4. 2018

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 11800.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 11800 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

pro uživatele aplikace mKasa: Ve verzi 1.9.1 jsme rozšířili XML rozhraní, které nepodporují starší verze programu POHODA. Pro úspěšný přenos záznamů si jej aktualizujte na verzi Říjen 2017, rel. 11700 a vyšší.

GDPR

Do nové verze programu POHODA jsme pro vás připravili první funkční novinky vztahující se k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Přidanou funkčnost pro GDPR můžete aktivovat v agendě Globální nastavení/Adresář zatržením volby Povolit GDPR.

Přibyla zcela nová seznamová agenda Důvody zpracování dat GDPR. V ní můžete zadat všechny právní důvody zpracování osobních údajů, z jejichž titulu evidujete osobní údaje. Tyto záznamy pak můžete přiřazovat k jednotlivým záznamům v agendě Adresář.

Důvody zpracování osobních údajů můžete evidovat v nové agendě programu POHODA

Novou agendu naleznete v nabídce Nastavení/Seznamy.

Do agendy Adresář jsme přidali novou záložku GDPR. Na ní můžete ke každé adrese evidovat právní důvody pro zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Všechny potřebné informace o správě osobních údajů zapisujte do nové záložky agendy Adresář

Právní důvody jednoduše vložíte na záložku GDPR pomocí výklopného seznamu u pole Typ. V něm se nabízejí záznamy z nové agendy Důvody zpracování dat GDPR.

Kromě evidence právních důvodů pro zpracování osobních údajů můžete novou záložku GDPR využít také pro zobrazení posledního data vystavení předprodejního, prodejního či poprodejního dokladu pro danou adresu.

Do tabulky agendy Adresář jsme přidali datumové sloupce pro evidenci posledního data vystavení dokladu s touto adresou. Doklady jsou rozděleny na předprodejní (nabídky, poptávky aj.), prodejní (faktury aj.) a poprodejní (reklamace, servis). Pro každou z těchto skupin pak je k dispozici sloupec pro doklady z aktuálního účetního období a druhý pro doklady z minulých účetních období. Na záložce GDPR se pak pro každou skupinu dokladů zobrazí novější z této dvojice dat.

V agendě Adresář také uvidíte poslední použití adresy v předprodejních, prodejních a poprodejních dokladech

Aktualizaci datumových polí v tabulce agendy Adresář vyvoláte povelem Záznam/GDPR/Data použití adresy… Zobrazí se Průvodce pro vyplnění dat použití adres na dokladech. Na jeho první straně zvolíte, zda si přejete načítat údaje i ze starších účetních jednotek. V tom případě si tyto jednotky můžete vybrat na druhé straně průvodce. Po dokončení aktualizace se vždy automaticky zaktualizují i datumová pole v horní části záložky GDPR.

Pomocí tohoto průvodce můžete k adresám doplnit data jejich posledního použití na dokladech

Další novinky k této oblasti připravujeme.

Účetnictví a fakturace

Převádíte peníze z pokladny do banky nebo opačně a nechcete zobrazovat dialogové okno na vytvoření párového dokladu v agendě Banka, resp. Pokladna?

Do agendy Globální nastavení/Platby jsme nově přidali volbu Při převodu peněz mezi bankou a pokladnou automaticky nabízet tvorbu párového dokladu.

Tuto volbu v Globálním nastavení využijete pro převod peněz mezi agendami Pokladna a Banka

Prostřednictvím této volby můžete při použití předkontace peníze na cestě povolit, nebo zakázat zobrazování dialogového okna na tvorbu párového dokladu v agendě Banka, resp. Pokladna.

Na tiskových sestavách typu Rozvaha jsme upravili vstup hodnot do sloupce Korekce. Při správném účtování bude hodnota v tomto sloupci vždy kladná. Úprava zobrazování znaménka (+/-) se týká tiskových sestav Rozvaha v plném rozsahu, resp. Rozvaha ve zkráceném rozsahu od roku 2016 a novějších.

Sloupec Korekce na rozvahových sestavách bude při správném účtování obsahovat pouze kladné hodnoty

Potřebujete evidovat v rámci jedné faktury platby s různou dobou splatnosti? Pak jistě oceníte funkci Pozastávky. V praxi se termín pozastávka používá pro posunutí platby určité části faktury do budoucna. Díky možnosti zadání více splatností v rámci jednoho dokladu je možné danou část závazku nebo pohledávky uhradit později.

Funkce Pozastávky... je dostupná v účetní jednotce typu Účetnictví v menu Záznam v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury, pokud je v agendě Globální nastavení v sekci Pohledávky a Závazky zatržena volba Povolit vytvoření pozastávky.

Praktická funkce Pozastávky vám umožní v rámci jedné faktury evidovat platby s různou dobou splatnosti

Fakturu vystavíte standardním způsobem. Jestliže potřebujete zadat platbu s datem splatnosti delší než je nastavena u faktury, zvolte v menu Záznam povel Pozastávky... Zobrazí se dialogové okno, kde můžete zadat všechny potřebné informace k evidenci pozastávky.

Veškeré informace k evidenci pozastávky stačí zadat do tohoto dialogového okna

Výši pozastávky lze určit buď procentem z celkové částky faktury (volitelně z částky bez DPH), anebo pevnou částkou. Po vyplnění data splatnosti a textu potvrďte dialogové okno tlačítkem Dokončit. Stejným způsobem můžete k faktuře vytvořit i další pozastávky. Přehled o jejich výši, datu splatnosti a uhrazené částce poskytuje záložka Pozastávky, která se nachází v agendách Vydané a Přijaté faktury nad tabulkou dané agendy.

Jaké pozastávky u dané faktury evidujete, se snadno dozvíte ze stejnojmenné záložky

Prostřednictvím dialogového okna Pozastávky můžete pozastávku rovnou i přeúčtovat do dlouhodobých pohledávek a závazků. Pokud máte vytvořenou předkontaci pro přeúčtování pozastávky z krátkodobých pohledávek nebo závazků do dlouhodobých, vyplňte v dialogovém okně pole Předkontace. Kontrolu přeúčtování následně provedete na záložce Zaúčtování nad tabulkou agendy.

Evidence pozastávek ovlivní různé tiskové sestavy a funkce programu. Jestliže je u faktury vytvořena pozastávka, zobrazí se na tiskové sestavě Faktura nový oddíl Pozastávky s přehledem jednotlivých plateb rozdělených dle data splatnosti a částkou pozastávky. Faktura navíc obsahuje celkovou částku k úhradě po odpočtu pozastávek. Mezi tiskové sestavy, které podporují evidenci pozastávek, patří např. Vydané faktury, Přijaté faktury, Kniha pohledávek, Kniha závazků, Pohledávky dle rozmezí splatnosti, Závazky dle rozmezí splatnosti, Likvidace vydaných faktur, Inventarizace pohledávek a další.

Pozastávka u faktury zákonitě ovlivní i podobu tiskové sestavy

Personalistika a mzdy

Rozhodli se vaši zaměstnanci od ledna 2018 pro změnu zdravotní pojišťovny? POHODA nově nabízí možnost evidence této změny, čímž vám usnadní úkony s tím spojené.

Do agendy Personalistika na záložku Pojištění jsme přidali volbu Změna pojišťovny od. Po jejím zatržení se zpřístupní pole pro zadání data změny zdravotní pojišťovny a pole s výklopným seznamem pro výběr nové pojišťovny.

POHODA vám usnadní evidenci změny zdravotní pojišťovny vašich zaměstnanců

Následně je třeba zaměstnance z původní pojišťovny odhlásit a přihlásit na novou, což vám usnadní povel Hromadné hlášení změn z nabídky Záznam, který vygeneruje záznamy přihlášení a odhlášení na záložku Evidence podání.

Druhou možností je použít povel Vložit hlášení na zdrav. poj. z místní nabídky na záložce Evidence podání. Zde je možné v poli Pojišťovna vybrat příslušnou zdravotní pojišťovnu pro přihlášení i odhlášení.

Zaměstnance, kteří mění pojišťovnu, můžete v agendě Personalistika jednoduše vyhledat pomocí nově přidaných sloupců Pojišťovna – změna, Změna pojišťovny od a Změna pojišťovny.

Přispívají si vaši zaměstnanci na více penzijních připojištění, resp. životních pojištění a budete jim provádět roční zúčtování? Nově je možné evidovat každý příspěvek na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika samostatně a mít tak lepší přehled o tom, které potvrzení již máte evidované. Pro roční zúčtování POHODA jednotlivé příspěvky automaticky sečte.

Na záložce Daně a pojistné můžete evidovat více penzijních připojištění či životních pojištění zaměstnanců

U dohod o pracovní činnosti nově nemusíte kontrolovat výši zúčtované odměny v jednotlivých měsících a následně nastavovat, příp. rušit odvod zdravotního pojištění v agendě Personalistika. POHODA nyní ohlídá odvod zdravotního pojištění u DPČ podle výše zúčtovaného příjmu za vás.

POHODA sama zkontroluje odvod zdravotního pojištění u DPČ podle výše příjmu

Příjmy zúčtované zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti podléhají povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění pouze v případě, že příjem dosáhne v kalendářním měsíci alespoň 2 500 Kč. Je-li zúčtovaný příjem osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti nižší, nepovažuje se tato osoba z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatel za ni v takovém případě zdravotní pojištění neodvádí.

Stejná podmínka účasti na zdravotním pojištění až při zúčtovaném příjmu nejméně ve výši 2 500 Kč platí i pro členy družstva (druh poměru O), kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, a dále pro dobrovolné pracovníky pečovatelské služby (druh poměru K).

Pokud zaměstnáváte zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti s příjmem do 2 500 Kč, je třeba ukončit v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné typ bez odvodu zdravotního pojistného. V nově vystavených mzdách bude POHODA v jednotlivých měsících provádět kontrolu výše zúčtovaného příjmu a v případě, že příjem z DPČ bude nižší než 2 500 Kč, automaticky nastaví ve vystavené mzdě na záložce Čistá mzda u zdravotního pojištění příznak bez odvodu.

Od 1. ledna 2018 se rozšiřuje okruh příjmů, které budou podléhat srážkové dani podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a to u zaměstnanců, kteří nepodepsali, resp. neučinili u zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani z příjmů.

Srážková daň se nyní uplatňuje pouze u dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Od roku 2018 tomu bude nově také u příjmů ze závislé činnosti, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož zaměstnavatele za měsíc částku 2 500 Kč. Poprvé se nové zdanění příjmů ze závislé činnosti bude týkat příjmů za měsíc leden 2018.

V agendě Legislativa jsme rozšířili typ Zdanit zvláštní sazbou do limitu o legislativní hodnotu Do limitu ve výši 2 500 Kč.

POHODA podle nové legislativy uplatní u příjmů ze závislé činnosti do 2 500 Kč srážkovou daň

V případě, že zaměstnanec nepodepsal, resp. neučinil prohlášení poplatníka k dani z příjmů, tak na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika nebude mít uveden typ sleva – poplatník (podepsal prohlášení). V tomto případě budou jeho příjmy do limitu 2 500 Kč zdaněny zvláštní sazbou daně z příjmů automaticky. Žádné další nastavení programu není třeba provádět.

Zaměstnanec – nerezident, který bude mít příjem za výkon funkce, by měl mít pro zdanění příjmu zvláštní sazbou daně nastaveno pole Nerezident v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec a druh pracovního poměru O, P, Q, R, nebo S na záložce Pracovní poměr. Zároveň na záložce Daně a pojistné typ zdanit zvláštní sazbou – nerezident. Jeho příjmy pak budou zdaněny zvláštní sazbou bez ohledu na výši příjmu.

Od 1. ledna 2018 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2018 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 175,00 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 262,33 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 524,65 Kč.

Od Nového roku jsou redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek zase o něco vyšší

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 438 992 Kč.

Limit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2018 činí 119 916 Kč.

Daňové zvýhodnění na první dítě se od 1. ledna 2018 zvyšuje z částky 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně, tj. 1 267 Kč měsíčně.

Rodiče si mohou v roce 2018 uplatnit daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 15 204 Kč

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. se od 1. ledna 2018 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2018 činit 12 200 Kč měsíčně nebo 73,20 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně.

Novým rokem se mění základní sazba minimální mzdy

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 485 Kč na 1 647 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2018 zaměstnanec, který bude mít v kalendářním měsíci příjem alespoň ve výši 6 100 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2018 zvyšuje z částky 6 814 Kč na 7 177 Kč.

V agendě Legislativa jsme změnili částku v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Potřebujete odeslat spolu se žádostí o daňový bonus i přílohy? Do programu POHODA jsme přidali novou agendu Žádost o daňový bonus. Díky této agendě budete mít přehled o vystavených žádostech, přiložených přílohách i o stavu a způsobu jejich odeslání.

Agendu Žádost o daňový bonus najdete v nabídce Mzdy/Podání. Záznam do této agendy vytvoříte pomocí povelu Žádost o daňový bonus... z nabídky Záznam agend mezd jednotlivých měsíců nebo agendy Personalistika v případě žádosti o daňový bonus z ročního zúčtování.

Povel Žádost o daňový bonus… vyvolá průvodce pro vytvoření nové žádosti

Po zvolení povelu se zobrazí průvodce, ve kterém pouze zvolíte Typ žádosti, a po stisku tlačítka OK vás program přepne do nové agendy. Zde bude vytvořen záznam žádosti o daňový bonus. Tuto vytvořenou žádost je nutné otevřít, a to dvojklikem myši, pomocí tlačítka Enter nebo povelem Otevřít (Enter) z místní nabídky vyvolané přes pravé tlačítko myši.

Otevře se vám formulář pro zápis žádosti rozdělený do několika sekcí. Mezi sekcemi lze přecházet kliknutím myší, příp. klávesami Page Up a Page Down. Údaje do sekce Obecné se vyplní automaticky na základě vystavených mezd, resp. provedeného ročního zúčtování.

Na obrázku vidíte formulář pro zápis žádosti o daňový bonus

V dalších sekcích, které jsou členěny podle samotného formuláře žádosti, vyplníte údaje o tom, zda chcete daňový bonus vyplacený z vlastních finančních prostředků vrátit, nebo např. převést na zálohu nebo nedoplatek jiné daně.

Po vyplnění těchto údajů můžete k žádosti o daňový bonus připojit přílohy. Cestu k přílohám zadejte na záložce Přílohy v agendě Žádost o daňový bonus. Záložka Přílohy umožňuje v rámci žádosti přidat elektronické přílohy o maximální velikost jedné přílohy 2 MB a maximální velikosti datové zprávy až 4 MB. Tyto velikosti jsou kontrolovány přímo v programu POHODA během vkládání, resp. odesílání žádosti o daňový bonus.

Díky agendě na obrázku budete mít přehled o vystavených žádostech o daňový bonus i jejich přílohách

Prostřednictvím povelu Odeslání žádosti… z nabídky Záznam můžete žádost včetně příloh odeslat na Daňový portál Finanční správy (aplikace EPO), resp. na příslušný finanční úřad prostřednictvím datové schránky. Povel vyvolá Průvodce pro elektronické podání, jehož prostřednictvím bude žádost odeslána. Odesláním se žádost označí příznakem El. odesláno. V případě, že tento příznak budete potřebovat zrušit, použijte povel Záznam/El. odesláno.

Aktualizovali jsme také tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vzor č. 26.

V programu POHODA najdete aktualizovaný tiskopis pro Finanční správu – vzor č. 26

Zapracovali jsme i nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 26 a Potvrzení o zd. příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce, vzor č. 5. Nově vyplníme na obě potvrzení část zdaňovacího období, tzn. pouze kalendářní měsíce trvání pracovního poměru, resp. měsíce zpracovaných mezd.

Byla aktualizována Přihláška, resp. Odhláška do/z registru zaměstnavatelů, která se používá pro přihlášení/odhlášení zaměstnavatelů u místně příslušné správy sociálního zabezpečení.

Dále jsme pro vás aktualizovali tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor č. 22. Zároveň jsme v ročním zúčtování zohlednili zvýšení daňového zvýhodnění za období 01/2017–06/2017 na druhé, třetí a každé další dítě.

Aktualizovali jsme tiskopis Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2017, vzor č. 17.

Aktualizovali jsme tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, vzor č. 2.

U tiskových sestav Výplatní list a Výplatní páska se nově do názvu PDF souboru doplní měsíc a rok. Rozšíření názvu PDF souboru se týká volby Exportovat do PDF, Odeslat PDF e-mailem, Odeslat PDF datovou schránkou, Exportovat vše do PDF a Odeslat vše e-mailem.

Od 1. února 2018 změnou zákona č. 187/2016 Sb. o nemocenském pojištění se nově zavádí dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská. Podpůrčí doba otcovské je jeden týden, resp. 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. Nástup na otcovskou si určí sám zaměstnanec, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí. O tuto dávku nemocenského pojištění si požádá sám zaměstnanec prostřednictvím tiskopisu Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou).

Do agendy Personalistika na záložku Nepřítomnost přidáme nový druh nepřítomnosti Otcovská s možností zavedení od 1. 2. 2018. Maximální délka nepřítomnosti bude pouze 7 kalendářních dní.

Po skončení této nepřítomnosti (otcovské) odešle zaměstnavatel na správu sociálního zabezpečení spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) i Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), předloženou zaměstnancem. Na základě těchto podkladů vyplatí ČSSZ nemocenskou dávku zaměstnanci.

Novelou zákona o nemocenském pojištění byl změněn potřebný počet dnů pro výpočet denního vyměřovacího základu ze 7 dnů na 30 dnů, a to s účinností od 1. února 2018.

Potřebný počet dnů pro stanovení rozhodného období se upravuje a sjednocuje na počet 30 dnů. Nebude-li v uvedeném rozhodném období aspoň 30 započitatelných kalendářních dnů, bude za denní vyměřovací základ považován pravděpodobný denní vyměřovací základ. Ten představuje 1/30 z úhrnu započitatelných příjmů, jakých by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost.

Jestliže zaměstnanec nebude mít v rozhodném období pro výpočet denního vyměřovacího základu alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, uveďte pravděpodobnou výši příjmu do pole Pravd. Hrubý př. Za kal. den na záložce Doplňkové údaje v agendě Pracovní poměry. Částka uvedená v tomto poli vstoupí na formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění do řádku Pravděpodobná výše příjmu.

Od 1. února 2018 se změní posuzování nároku na výplatu náhrady mzdy, resp. nemocenských dávek pro zaměstnance s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti (zaměstnání malého rozsahu), a to v měsíci, kdy není účast na nemocenském pojištění.

Pokud vznikne dočasná pracovní neschopnost (nemoc), karanténa nebo peněžitá pomoc v mateřství v měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, ale byl účasten pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, resp. dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla daná nepřítomnost, bude mít nově nárok na náhradu mzdy a v případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo peněžité pomoci v mateřství i na dávky nemocenského pojištění.

POHODA vám nárok na náhradu mzdy, resp. nemocenské dávky automaticky vyhodnotí podle účasti na nemocenském pojištění v předchozích třech kalendářních měsících.

Aktualizujeme tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění o novou dávku otcovská a zároveň bude rozšířena i datová věta.

Sklady a kasa

Používáte agendu Výroba a uvítali byste funkci pro přenos přijaté objednávky do této agendy? POHODA vám to nyní umožní.

V agendě Výroba je nově přidaný povel Přijaté objednávky -> pod nabídkou Záznam/Přenos ->. Po jeho zvolení se zobrazí všechny nevyřízené a nepřenesené objednávky, které mají v položkách zásobu s typem Výrobek. Do výroby se přenáší pouze zásoby s tímto typem.

Nový povel agendy Výroba vám umožní přenos přijaté objednávky do této agendy

Předpokládáme, že s objednávkou budete dále pracovat – například ji po realizaci výroby budete potřebovat přenést do výdejového dokladu, resp. vyfakturovat – proto nedochází po přenosu objednávky do agendy Výroba k jejímu vyřízení. Tudíž se neoznačí jako přenesena a vyřízena a na položkách objednávky se neeviduje přenesené množství v poli Přeneseno.

Do agendy Výroba jsme přidali záložku Doklady. Na dané záložce se evidují přijaté objednávky, které byly přenesené do agendy Výroba. Přes pravé tlačítko myši, resp. dvojklikem myši na řádek s objednávkou, je možné příslušný doklad otevřít. Též v agendě Přijaté objednávky na záložce Doklady se evidují výrobní listy, do kterých byla objednávka přenesena.

Objednávku přenesenou do agendy Výroba uvidíte na záložce Doklady

Při přenosu objednávky POHODA kontroluje stav zásoby – komponent pro požadované množství výrobku. Pokud na skladě není dostatečný stav, zobrazí se upozornění na chybějící komponent, kterého je nejméně pro potřebu výroby, a informace o množství, které je možné vyrobit. Záleží na vás, zda zvolíte částečný přenos, nebo výrobu zatím nebudete realizovat.

POHODA zkontroluje stav zásoby pro požadované množství výrobku

Potřebujete mít přehled o tom, které přijaté objednávky obsahují zásoby s typem Výrobek? To vám umožní nová tisková sestava, kterou můžete použít jako podklad pro novou funkci přenosu přijaté objednávky do agendy Výroba.

Do agendy Přijaté objednávky jsme přidali novou tiskovou sestavu Soupiska výrobků v objednávkách. Na tiskové sestavě jsou zobrazené všechny objednávky, které jsou nevyřízené a nepřenesené a na kterých jsou zásoby s typem Výrobek. Sestava reaguje na výběr dokladů a vychází ze sestavy Položky přijatých objednávek. Navíc obsahuje sloupec Mn. k výrobě, v němž najdete informaci, jaké množství můžete vyrobit. Hodnota je spočítaná ke komponentě, které je nejméně na skladě k potřebnému množství pro výrobek.

Sestava nabízí přehled přijatých objednávek, které obsahují zásoby s typem Výrobek

V řadě POHODA E1 jsme rozšířili sledování historie záznamů v agendě Zásoby o údaje ze záložky Dodavatelé.

Na záložku Historie záznamu v agendě Zásoby se nově evidují změny ze záložky Dodavatelé

Abyste mohli snadněji vyhledávat zásoby v agendě Cenové akce, pro funkci Složený dotaz jsme přidali pole ze záložky Zásoby.

Tato novinka zefektivní funkci Složený dotaz při vyhledávání zásob v agendě Cenové akce

Vytváříte vydané objednávky pomocí funkce Automatické objednávky z agendy Zásoby? Pak vás jistě potěší, že do takto vytvořených objednávek se nově vkládají informace o cizí měně a případné nulové sazbě DPH navolené u příslušné adresy v agendě Adresář.

Pokud máte v řadě POHODA E1 vyplněny záznamy na záložce Dodavatelé, použije se i nadále vždy měna dle těchto záznamů.

V agendě Adresář můžete nastavit tyto údaje pro každého dodavatele v polích Cizí měna a DPH sklad.

Doklady, u kterých jste ve formuláři použili formu úhrady s typem Platební karta, se nově nebudou zaokrouhlovat.

Podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Z toho vyplývá, že není důvod při bezhotovostní platbě ceny dále zaokrouhlovat nebo upravovat, právě aby byla dodržena povinnost prodávat za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.

Ke kontrole dodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele je zmocněna Česká obchodní inspekce. Za správní delikt v podobě porušení § 3 zákona o ochraně spotřebitele je možné uložit pokutu.

POHODA nebude zaokrouhlovat prodejky hrazené kartou, nehledě na vaše nastavení

Prodejky se zaokrouhlují podle nastaveného zaokrouhlení v agendě Nastavení/Globální nastavení/Sklady v sekci Prodejky. Pokud v poli Celkovou částku dokladu lze nechat také zaokrouhlit máte nastaveno zaokrouhlování, tak jste do této doby při vystavování dokladu s formou úhrady platební kartou používali funkci Záznam/Zaokrouhlení a v dialogovém okně v poli Zaokrouhlení celkové částky zvolili možnost Doklad nezaokrouhlovat. Tento krok program nyní udělá za vás. Na skutečnost, že dojde ke změně celkové částky, vás program upozorní prostřednictvím dialogového okna. V agendě Prodejky se dialogové okno zobrazí při ukládání nového dokladu a v agendě Kasa po vyplnění pole Forma v dialogovém okně Vyúčtování prodeje. Po potvrzení se změní celková zaokrouhlená hodnota dokladu na nezaokrouhlenou částku.

POHODA za vás ohlídá, aby doklad hrazený platební kartou nebyl zaokrouhlen

Když na dokladu zadáte více forem úhrad a jedna úhrada je platební kartou, tak nedojde k automatickému nezaokrouhlení. Pokud by program hodnotu dokladu zaokrouhlil, tak by nesouhlasily částky zapsané na jednotlivých formách úhrad. Ke změně hodnoty dokladu nedojde ani u editovaných dokladů.

Tato novinka se týká pouze agend Prodejky a Kasa, v ostatních agendách se doklady i nadále budou zaokrouhlovat dle nastavení.

EET

Evidujete v systému EET poukaz jako částku určenou k následnému čerpání nebo zúčtování a zároveň potřebujete u poukazu přiznat daň při jeho prodeji? Pak jistě oceníte možnost uvést DPH u položky dokladu typu Poukaz.

Nově lze u zásoby typu Karta, Textová a Služba, která má nastaveno v poli Položka EET typ Poukaz, uvést DPH. Vložením této zásoby do dokladu a použitím vhodného členění DPH lze splnit povinnost přiznat daň z úplaty, která byla přijata před uskutečněním zdanitelného plnění, jak se uvádí v § 20a odst. 2 zákona č. 170/2017 Sb.

V lednové verzi programu POHODA lze uvést DPH u položky dokladu typu Poukaz

DPH lze uvést i u textové položky typu Poukaz vložené do dokladu buď povelem Položka EET v menu Záznam, anebo ručně přímo na záložku Položky dokladu. Díky možnosti uvést na položku DPH i příznak Poukaz lze z jednoho dokladu přiznat DPH a zároveň na EET odeslat částku ve správných položkách datové věty týkající se poukazu.

Homebanking a XML

Generování tuzemského příkazu pro banku Commerzbank ve formátu Multicash jsme rozšířili o přenos pole Zpráva pro příjemce.

XML import, resp. export dokladu v agendě Vydané zálohové faktury byl rozšířen o přenos příznaku Platební terminál.

U XML importu, resp. exportu dokladu v agendách Vydané faktury a Vydané zálohové faktury má nově pole Dopravce maximálně 20 znaků.

XML export dokladu v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury nyní přenáší údaje o pozastávkách k vydané nebo přijaté faktuře.

Pozastávky u vydaných či přijatých faktur se nyní přenáší spolu s dalšími údaji dokladu přes XML export dat

U XML importu, resp. exportu dat z agendy Převod jsme rozšířili pole Text na 248 znaků.

Evidence náhradního plnění

Do programu POHODA jsme zapracovali generování dokladů pro Evidenci náhradního plnění (ENP).

Od 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ta stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží patřičné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Povel Export pro ENP… vyvolá Průvodce exportem pro Evidenci náhradního plnění

V požadované agendě, například Vydané faktury, si nejprve vyfiltrujte doklady, které potřebujete odeslat do elektronické evidence Ministerstva práce a sociálních věci. Následně zvolte nabídku Záznam/Komunikace a povel Export pro ENP... V zobrazeném okně Průvodce exportem pro Evidenci náhradního plnění na první straně vyberte místo pro uložení souboru *.csv, případně upravte název výstupního souboru v poli Jméno souboru. Na druhé straně průvodce uvidíte výsledek exportu, tedy jaké doklady byly, či nebyly exportovány. Při exportu dokladu do *.csv souboru POHODA kontroluje, zda vybrané doklady obsahují všechny povinné údaje pro ENP.

Na první straně průvodce vyberte místo pro uložení souboru a jeho název

Export dokladů pro Evidenci náhradního plnění můžete provádět z agend Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Prodejky a Pokladna.

Ostatní

Došlo k rozšíření kontroly částek odesílaných na platební terminál.

Pokud na dokladu použijete formu úhrady typu Platební karta, POHODA při ukládání zkontroluje, zda částka, která se následně může odesílat na platební terminál, není vyšší než celková hodnota prodejky. Na případnou neshodu těchto částek vás POHODA upozorní.

Z programu POHODA si nově můžete upravit nastavení oboustranného tisku.

Nastavení oboustranného tisku, zejména převrácení stran při tisku, jednoduše upravíte v dialogovém okně Tisk. Trvalé nastavení oboustranného tisku pro konkrétní sestavy provedete na záložce Sestava, nastavení pro právě prováděný tisk dokumentu zase na záložce Tisk.

Přímo v dialogovém okně Tisk si nyní vyberete nastavení oboustranného tisku

Vyhláškou č. 401/2017 Sb. byly stanoveny výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.

S účinností od 1. ledna 2018 dochází ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, tuzemského stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

V lednové verzi programu POHODA už najdete výši sazeb základních náhrad pro rok 2018

Nová verze systému POHODA a programu Kasa Offline již obsahuje podporu platebního terminálu YOMANI, který nově distribuuje Komerční banka.

Návod na nastavení propojení naleznete na stránkách www.stormware.cz v sekci Podpora.

Využíváte ve spolupráci s programem POHODA obecný internetový obchod? Pak oceníte, že jsme FTP přenos dat rozšířili o možnost vyfiltrovat skladové zásoby, pro které se mají přenášet obrázky a související soubory.

Užitečné novinky z dřívějších aktualizací

Nově program POHODA podporuje export do Excelu ve formátu XLSX. Výstup můžete provést pomocí funkce Export agendy z nabídky Soubor/Datová komunikace nebo přes povel Otevřít v Excelu. Tento formát, který je nyní nastaven jako výchozí, můžete změnit v agendě Uživatelské nastavení v sekci Ostatní.

Podpora exportu do Excelu ve formátu XLSX je součástí už dřívější aktualizace programu POHODA

V případě, že používáte výchozího klienta Microsoft Outlook pro odesílání PDF souborů e-mailem, můžete v agendě Uživatelské nastavení/E-mailový klient ve stejnojmenném poli přepnout volbu na MS Outlook (COM). Volbu využijete v případě problému s odesíláním PDF souborů, způsobeným výrobcem operačního systému.

Již od release 11702 si můžete nastavit výchozího e-mailového klienta Microsoft Outlook

Aplikace mPOHODA

Připravili jste si v programu POHODA fakturu, za kterou vám zákazník platí v hotovosti, a rádi byste ji uhradili přímo u zákazníka přes mobilní aplikaci mPOHODA a tržbu odeslali na EET? Potom jistě oceníte možnost přenášet vystavené vydané a zálohové faktury z programu POHODA do aplikace mPOHODA.

Máte-li zapnutou komunikaci s aplikací mPOHODA, pak stačí provést jediné – prostřednictvím povelu Synchronizováno s mPOHODA v menu Záznam označit vydanou nebo zálohovou fakturu k synchronizaci s mobilní aplikací mPOHODA.

Faktury, které chcete přenést do aplikace mPOHODA, si označíte pomocí povelu v menu Záznam

Vybrané faktury můžete označit i hromadně pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše… V zobrazeném dialogovém okně Hromadná úprava záznamů vyberete v poli agendy typ mPOHODA a v poli Hodnota zvolíte Ano.

Provedením synchronizace dat se označené faktury přenesenou do mobilní aplikace mPOHODA, kde můžete provést jejich úhradu pokladním dokladem a tržbu tak se všemi požadovanými náležitostmi odeslat do systému EET. S následující synchronizací se pokladní doklad importuje do programu POHODA a prováže se s příslušnou fakturou. Provede se tak likvidace faktury i na straně programu POHODA.

K synchronizaci lze označit pouze vydané faktury typu Faktura a zálohové faktury typu Zálohová a Proforma. Na straně aplikace mPOHODA jsou tyto záznamy pouze pro čtení. Pro úspěšný import pokladního dokladu do programu POHODA je nutné, aby na dokladu byla uvedena hotovostní pokladna evidovaná v programu POHODA. Před prováděním úhrad faktur proto ověřte, že v programu POHODA máte označenou hotovostní pokladnu k synchronizaci a je importována do aplikace mPOHODA.

Zrušíte-li na straně programu POHODA příznak Synchronizováno s mPOHODA nebo fakturu odstraníte, dojte při následné synchronizaci dat k jejímu odstranění i v aplikaci mPOHODA, a to včetně navázaného pokladního dokladu, který již byl importován do programu POHODA.

Faktury určené k synchronizaci jsou označeny ikonou . Tento příznak nově získávají i faktury vytvořené na straně aplikace mPOHODA po jejich importu do programu POHODA.

Synchronizované faktury lze dodatečně upravovat pouze v programu POHODA. Doposud však tyto změny nebylo možné přenést zpět do aplikace mPOHODA. Díky nové funkčnosti dochází provedením synchronizace dat i k aktualizaci údajů na straně aplikace mPOHODA.

Dbejte na to, aby jedna tržba byla na EET odeslána pouze jednou, tedy faktura, nebo pokladní doklad, a to z aplikace mPOHODA, resp. programu POHODA.

V průvodci založením nové účetní jednotky v aplikaci mPOHODA, vyvolaném v programu POHODA, lze označit hotovostní pokladny a bankovní účty k synchronizaci.

V agendě Globální nastavení v sekci mPOHODA se kliknutím na tlačítko Nastavení otevře okno Průvodce propojením s aplikací mPOHODA. Pokud v aplikaci mPOHODA aktuálně otevřená jednotka ještě neexistuje, zobrazí se na druhé a třetí straně průvodce seznam hotovostních pokladen a bankovních účtů vedených v tuzemské měně. Zatržením pole Synch. označíte příslušný záznam k přenosu do aplikace mPOHODA. Dokončením průvodce budou vybrané pokladny a účty uvedeny v nově založené firmě v aplikaci mPOHODA.

V průvodci programu POHODA vyberte pokladny, které chcete používat v aplikaci mPOHODA