Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2018

Update POHODA, rel. 11809

K dispozici od: 25. 4. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11808

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 11801, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 11809 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

GDPR

V programu POHODA přibylo několik nových funkčností v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

V agendě Adresář lze nyní vložit důvod zpracování na záložku GDPR hromadně všem vybraným adresám povelem Záznam/GDPR/Hromadně přidat důvod zpracování…

Bylo rozšířeno sledování historie změn v agendě Adresář o záložky GDPR, Dodací adresy a Bankovní účty a dále i o vybraná pole ve formuláři.

Sledování historie změn v agendách Adresář a Personalistika bylo přidáno i do nižších řad POHODA a POHODA SQL.

Do agendy Adresář byla přidána možnost vyhledávání adres pomocí údajů zadaných na záložce GDPR pomocí povelu Záznam/GDPR/Vyhledat záznamy…

Byla přidána možnost označení adresy v agendě Adresář příznakem Omezení zpracování, který adresu znepřístupní pro další použití. Jde o umožnění realizace práva subjektu na omezení zpracování dle článku 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

XML

XML komunikace import/export dat v agendě Adresář byl rozšířen o přenos údajů GDPR.

Update POHODA, rel. 11808

K dispozici od: 3. 4. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11807

Příspěvkové organizace

V agendě Výkazy pro MF bylo umožněno za rok 2018 vystavit výkaz Příloha č. 5 včetně exportu do XML.

Update POHODA, rel. 11807

K dispozici od: 28. 3. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11806

GDPR

Do agendy Důvody zpracování dat GDPR byly přidány 4 nové typy, které lze pro jednotlivé důvody zpracování dat použít. Název dosavadního typu Účel se změnil na Splnění smlouvy. Tisková sestava Seznam důvodů byla přejmenována na Seznam důvodů zpracování dat GDPR a její vzhled je nově orientován na šířku.

V agendě Adresář byl na záložce GDPR přejmenován sloupec Důvod na Název a sloupec Typ byl nahrazen sloupcem Popis. V nabídce Záznam/GDPR došlo k přejmenování povelu Data použití adresy… na Aktualizovat data použití adresy…

Účetnictví

V agendě Výkazy pro MF byly pro příspěvkové organizace zpřístupněné výkazy pro účetní období 2018 včetně možnosti exportu dat do XML. Odesílat data na Portál CSÚIS je možné od 1. 4. 2018. Dále byl aktualizován výkaz Příloha č. 5, který již neobsahuje Části K, L a M.

V účetních jednotkách pro podnikatele bylo umožněno v agendě Výkazy pro MF vystavit Pomocný konsolidační přehled za rok 2017.

Při exportu výkazu do XML program POHODA nově kontroluje, zda je výkaz sestaven dle aktuální verze XSD schémat (CSÚIS). Pokud výkaz neodpovídá aktuální verzi, program na tuto skutečnost upozorní a k exportu nedojde.

Fakturace

Na tiskové sestavě Kniha pohledávek se při částečné likvidaci faktury s pozastávkou již zobrazuje číslo faktury, ke které pozastávka patří.

V dialogovém okně Pozastávky bylo v poli Pevnou částkou upraveno zadávání desetinného čísla.

Při náhledu tiskové sestavy Součet faktur dle sazeb DPH se již nezobrazuje chybové hlášení, pokud jsou doklady v tabulce agendy Přijaté faktury seřazeny dle libovolného sloupce.

Personalistika a mzdy

U navazující nepřítomnosti (nemoc, karanténa) se již vypočítá náhrada mzdy a je možné vygenerovat podání NEMPRI, a to zaměstnancům s DPP nebo ZMR, kdy je splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění v předchozích 3 kalendářních měsících, resp. v měsíci, kdy vznikla nepřítomnost.

Doplatek do minima zdravotního pojištění se vypočítá ve správné výši i v případě zadané nepřítomnosti Otcovská.

XML

Byl upraven XML export při použití uživatelského filtru, který obsahuje parametr Po splatnosti.

Velikost pole Forma úhrady byla rozšířena z 20 na 32 znaků.

Při XML importu příjemky bylo opraveno vytváření pohybů, pokud je importována položka typu Vedlejší náklady.

Pokud je v agendě Globální nastavení/Sklady zatržena volba Povolit stav zásob do minusu a zároveň je u dané zásoby uvedeno rezervované množství, tak se při XML importu dokladu se skladovou položkou provede kontrola na požadované množství zásoby na skladě včetně rezervace.

Ostatní

V řadě POHODA E1 se po smazání výrobního listu okamžitě správně aktualizuje i stav případných evidenčních čísel na položkách výrobku.

Při odesílání HTML sestav se již vytváří nová událost pouze v případě, že je v agendě Globální nastavení/CRM/Automaticky zaznamenávat události aktivní volba E-mailová komunikace.

Při připojení k programu POHODA pomocí vzdálené plochy již nedochází ke zmenšení vyhledávacího pole u rozlišení monitoru 4K.

Při komunikaci přes mServer byla ve variantě POHODA SQL/E1 opravena chyba http Status: 500 Internal Server Error.

Update POHODA, rel. 11806

K dispozici od: 22. 2. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11805

Personalistika a mzdy

Na tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do sloupce 1 již nevstupuje hodnota vypočtené zvláštní sazby daně z příjmů. Po zvolení náhledu na tiskopis zvolte v zobrazené hlášce – V průvodci „Vyúčtování daně z příjmů odvedené zaměstnavatelem“ jsou uloženy ručně upravené hodnoty. Přejete si tyto hodnoty použít? povel Ne. Následně znovu vyplňte první stranu průvodce ř. 06, resp. 06a. Poté dojde ke korektnímu zobrazení, resp. exportu tiskopisu.

Upozornění: uvedená oprava se týká pouze uživatelů, kteří zpracovali Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti ve verzi POHODA Leden 2018, rel. 11805, ze dne 20. 2. 2018.

Update POHODA, rel. 11805

K dispozici od: 19. 2. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11804

Personalistika a mzdy

Od 1. 2. 2018 dochází ke změně nároku na nemocenskou, resp. náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost a nároku na peněžitou pomoc v mateřství ze zaměstnání malého rozsahu a ze zaměstnání na dohodu o provedení práce. Jedná se o případy, kdy v měsíci vzniku události nevznikla účast na nemocenském pojištění, ale účast na nemocenském pojištění v tomto zaměstnání trvala alespoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících měsíci vzniku události. POHODA v těchto případech automaticky spočítá náhradu mzdy za DPN.

Od 1. 2. 2018 dochází ke změně potřebného počtu dní pro stanovení rozhodného období, a to na 30 dnů. Nebude-li v uvedeném rozhodném období alespoň 30 započitatelných kalendářních dnů, bude za denní vyměřovací základ považován pravděpodobný příjem.

V programu POHODA je nyní umožněno zadat souběh otcovské s nemocí, případně s ošetřovným. Nárok na výplatu otcovské má přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného. Po dobu otcovské nebude zaměstnanci vyplácena ani náhrada mzdy.

Přeplatek z ročního zúčtování za rok 2017 se zohlední ve mzdě i těm zaměstnancům, kteří v roce 2018 nepodepsali prohlášení a jejich mzda je zdaněna zvláštní sazbou daně z příjmů.

Na Potvrzení o zdanitelných příjmech při nepodepsaném prohlášení správně vstoupí příslušný rok do řádku zdaňovací období.

Na tiskopis Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) správně vstupuje informace, zda zaměstnanec je, resp. není v insolvenci.

EET

Ústavní soud České republiky rozhodl, že povinnost evidovat tržby se od 1. března 2018 nebude vztahovat na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak online platby přes internet. Pokud již nechcete evidovat platby kartou, můžete v agendě Formy úhrad u typu Platební karta zrušit zatržení volby Vstupuje do EET. Změnu této volby jsme povolili i v případě, že jsou doklady s formou úhrady Platební karta již odeslány na elektronickou evidenci tržeb.
Pokud chcete platby kartou evidovat i nadále dobrovolně, ponechte volbu Vstupuje do EET zatrženou.

S účinností od 1. března nemusí být na účtence uvedeno DIČ poplatníka a DIČ pověřujícího poplatníka v případě, že je tržba zaevidována za jiného poplatníka dle § 9 odst. 1 zákona o elektronické evidenci tržeb. V souvislosti s touto změnou jsme do agendy Globální nastavení/EET přidali volby Tisknout DIČ na dokladech a Tisknout DIČ pověřujícího popl. na dokladech. Zrušením zatržení těchto voleb se na dokladech nebude tisknout DIČ poplatníka a DIČ pověřujícího poplatníka. Povinnost zaslat DIČ poplatníka prostřednictvím datové zprávy zůstává zachována.
Pokud plátce DPH vystavuje daňový doklad podle zákona o DPH, který je současně i účtenkou podle zákona o evidenci tržeb, má i nadále povinnost DIČ na dokladech uvádět. V případě, že jste plátci DPH, ponechte volbu Tisknout DIČ na dokladech zatrženou.
V souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu proveďte v systému POHODA změny nastavení pro typ Platební karta a tisk DIČ poplatníka nejdříve 1. března 2018.

Sklady

Nezaokrouhlené prodejky s formou úhrady typu Platební karta se již při zaúčtování do agendy Ostatní pohledávky nezaokrouhlí.

V agendě Kasa se celková částka dokladu zaokrouhluje dle zvolené formy úhrady i v případě, že se forma úhrady v dialogovém okně Vyúčtování prodeje změní. Doklad s formou úhrady typu Platební karta se automaticky nezaokrouhlí. Při použití ostatních forem úhrad se doklad zaokrouhlí podle nastaveného zaokrouhlení v agendě Globální nastavení/Sklady/Prodejky.

V agendách Prodejky a Kasa bylo zrušeno zobrazování dialogového okna s upozorněním, že při použití formy úhrady typu Platební karta nedojde k zaokrouhlení dokladu.

V agendě Zásoby se již korektně zobrazuje záložka Evidenční čísla i v případě, kdy je na ní evidováno více než 32 000 záznamů.

Ostatní

Pokud je v agendě Globální nastavení/Sklady zatržena volba Povolit stav zásob do minusu a zároveň je u dané zásoby uvedeno rezervované množství, tak se při XML importu dokladu se skladovou položkou provede kontrola na požadované množství zásoby na skladě. Pokud na skladě není dostatečné množství zásoby, tak se v XML Response zobrazí hlášení Požadované množství zásoby není na skladě nebo je rezervováno.

V agendě Zásilky se již nezobrazují číselné řady, ke kterým nemá uživatel práva.

Update POHODA, rel. 11804

K dispozici od: 29. 1. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11803

Personalistika a mzdy

Do agendy Personalistika na záložku Nepřítomnost jsme přidali nový druh nepřítomnosti Otcovská poporodní péče s možností zavedení od 1. 2. 2018. Podpůrčí doba otcovské je 7 kalendářních dní. Nástup na otcovskou si určí sám zaměstnanec, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí. O tuto dávku si požádá sám zaměstnanec prostřednictvím Žádosti o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). Po skončení otcovské odešle zaměstnavatel na správu sociálního zabezpečení spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) i Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), předloženou zaměstnancem.

V souvislosti se zavedením nového druhu dávky otcovská poporodní péče (OPP) jsme aktualizovali formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, a to včetně datové věty (NEMPRI17).

Na tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti správně vstupuje období do záhlaví sestavy, dále do části týkající se prohlášení poplatníka do pole Zdaňovací období, a také do ř. 3.

Do agendy Podání ONZ jsme na záložku Položky doplnili volbu Změna adresy. Toto pole využijete v případě změny adresy trvalého pobytu zaměstnance pro typ akce 3 – Změna. Zároveň pro tento typ akce již nevstupuje datum odchodu do XML věty.

Změna zdravotní pojišťovny zaměstnance se již správně promítne do nově vytvořeného Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Zaměstnanci cizinci, kteří mají přiděleno číslo pojištěnce (ZP), již správně vstupují do počtu zaměstnanců na tiskovou sestavu Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.

Při zapracování ročního zúčtování záloh DzP zaměstnanců se již správně zobrazuje kontrolní hláška týkající se maximální hodnoty daru.

Správný rok se zobrazí v záhlaví tiskových sestav Přehled sociálního, resp. zdravotního pojištění, v případě účetní jednotky s hospodářským rokem.

Zadané dny proplacené dovolené v agendě Mzdy na záložce Hrubá mzda již neodstraní hodnotu z pole Prémie.

Sklady

Automatické objednávky se nyní vystavují se správnou hodnotou cizí měny ze záložky Dodavatelé i v případě, kdy je v agendě Globální nastavení/Ceny a slevy zatržena volba Při změně kurzu přepočítávat ceny v cizí měně.

Ve verzích programu POHODA bez skladového hospodářství se již po provedení datové uzávěrky správně nabízejí pro vložení do dokladu všechny položky z agendy Ceník.

mServer

Před zpracováním HTTP požadavku se nyní provede načtení uživatelského nastavení tak, aby aktuální záznam odpovídal uživateli, který komunikuje prostřednictvím mServeru se systémem POHODA.

Při spuštění mServeru se nově provede načtení hardware z nastavené účetní jednotky.

Po spuštění mServeru bude provedena každých 5 minut aktualizace uživatelských seznamů (např. střediska, činnosti atd.) dle nastavené účetní jednotky.

Ostatní

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury byl aktualizován číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. 1. 2018.

Tisková sestava Rozvaha analyticky se již tiskne bez mezer mezi jednotlivými skupinami analytických účtů.

Při aktivní evidenci účtu v agendě Kasa se již správně zobrazí odečtení ze stavu zásoby, pokud byl prodej dokončen jako výdejka.

Upravili jsme import záporného opravného daňového dokladu (dobropisu) pomocí ISDOC.

Při použití formátovaného textu se již na tiskovou sestavu nevkládá prázdný řádek.

Update POHODA, rel. 11803

K dispozici od: 11. 1. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11802

Personalistika a mzdy

Aktualizovali jsme tiskopis Příloha č. 1 Počet zaměstnanců k 1. 12. 2017, vzor č. 17.

Aktualizovali jsme tiskopis Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti platný pro rok 2017, vzor č. 14.

Pro tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely podpory v nezaměstnanosti je na dialogovém okně Tisk opět přístupné pole Datum vyplacení.

Účetnictví

V programu POHODA jsme zaktualizovali tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty dle vyhlášky č. 441/2017 Sb., která mění vyhlášku č. 500/2002 Sb., pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, platné od 1. ledna 2018.

V tiskových sestavách dostupných z informační plochy nebo agendy Účetnictví/Účetní deník v sekci Výkazy najdete v nově vytvořené účetní jednotce pro rok 2018 či v účetní jednotce 2018 vzniklé datovou uzávěrkou roku 2017 zaktualizované tiskopisy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha ve zkráceném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.

V souvislosti s aktualizací výkazů byl upraven export výkazů dostupný v nabídce Soubor/Datová komunikace.

Dle změn ve výkazech jsme také provedli změny v účtovém rozvrhu pro podnikatele. Novou vzorovou účtovou osnovu s příslušnými řádky pro jednotlivé výkazy najdete v agendě Účetnictví/Účtová osnova v účetní jednotce 2018. Pokud budete pracovat na přelomu účetních období 2017/2018, bude se do provedení datové uzávěrky účetní jednotky roku 2017 zobrazovat účtová osnova pro rok 2017.

V agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Kontrolní hlášení se v tiskové sestavě Kontrolní hlášení již zobrazují jednotlivé sekce a jejich názvy.

Sklady

Pokud je v řadě POHODA E1 nákupní cena zásoby v cizí měně a u dodavatele v agendě Adresář není žádná měna vyplněna, vystavují se již automatické objednávky v měně nákupní ceny.

V řadě POHODA E1 se při vystavení objednávek pomocí funkce Automatické objednávky již správně vyplňuje do pole Poznámka text od zásoby.

V agendě Zásoby byla provedena optimalizace rychlosti rozeditování záznamu, pokud je k němu navázáno velké množství evidenčních čísel.

Při přenosu zásoby mezi doklady se již přenáší korektní množství i v případě, kdy na přenášeném dokladu je v databázi chybně zadána prázdná hodnota v poli Přeneseno.

Ostatní

Aktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2018.

Na tiskové sestavě Přijaté faktury (na šířku) se již zobrazuje sloupec Variabilní symbol.

Při vytváření příkazu k úhradě již vstupuje opravný daňový doklad do filtrů dokladů např. na záložce Splatné dnes.

Na tiskové sestavy Pohledávky dle rozmezí splatnosti a Závazky dle rozmezí splatnosti již nevstupují zlikvidované doklady v cizí měně.

Byl opraven přenos obrázků na obecný internetový obchod přes FTP při použití filtru na výběr zásob dle příznaku Internet.

Update POHODA, rel. 11802

K dispozici od: 2. 1. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11801

Legislativa

S účinností od 1. ledna 2018 dochází vyhláškou č. 463/2017 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Stravné povel Přepočítat stravné, resp. Přepočítat náhrady na záložce Náhrady.

Update POHODA, rel. 11801

K dispozici od: 20. 12. 2017
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11800

Personalistika a mzdy

Při převodu databáze bude provedena kontrola správnosti rozepsání daňového zvýhodnění na první dítě pro rok 2018.

Fakturace

Na tiskové sestavy Upomínky faktur v prodlení a Upomínky pohledávek v prodlení již vstupují správné doklady.