Odemkněte potenciál systému POHODA

Novinky ve verzi Říjen 2017

Popisovaná verze:
POHODA Říjen 2017, release 11700,
vydáno 3. 10. 2017
Vztaženo k verzi:
POHODA Květen 2017, release 11600
Aktualizace:
POHODA release 11703,
vydáno 29. 11. 2017

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Účetnictví a fakturace

Převádíte peníze z pokladny do banky a byli byste rádi, aby vám program POHODA automaticky nabídl vytvoření párového dokladu v agendě Banka, resp. Pokladna? Pak vás jistě potěší nová funkčnost v programu POHODA, která vám tento doklad vytvoří.

Při uložení výdajového pokladního, resp. bankovního dokladu s předkontací obsahující účet peníze na cestě vám POHODA automaticky nabídne vytvoření párového dokladu typu převod z účtu na pokladnu, resp. banku.

Při převodu peněz z pokladny do banky se vám bude hodit, že vám POHODA automaticky nabídne vytvoření párového dokladu v agendě Banka, resp. Pokladna

Potřebujete vytisknout výkazy účetní závěrky bez nulových řádků? POHODA vám to nyní umožní.

Do dialogového okna Tisk jsme pro tiskové sestavy Výkazy přidali volbu Pouze nenulové řádky, která umožňuje zobrazení a tisk vybraných výkazů pouze s položkami, které obsahují jinou než nulovou hodnotu. Tiskové sestavy s touto možností naleznete v agendě Účetní deník a na informační ploše.

Pokud budete mít zatrženou volbu Pouze nenulové řádky, POHODA zobrazí a vytiskne výkaz bez nulových řádků

Využíváte školní verzi EDU systému POHODA? Nově jsme u této výukové verze přidali možnost využívat Hospodářský rok.

V agendě Účetní jednotky je nyní v dialogovém okně Účetní období přístupná volba Hospodářský rok. Pro hospodářský rok tak můžete zadat účetní období až přes tři roky. Například od roku 2016 do roku 2017, resp. od roku 2017 do roku 2018.

Nově si můžete v programu POHODA přímo u zásob nastavit pověřujícího poplatníka, za kterého zásoby prodáváte

Vyřazujete majetek z evidence a nechcete zaúčtování provádět ručně? Program POHODA má pro vás nyní řešení. Do dialogového okna Vyřazení majetku jsme nově přidali volbu Zaúčtovat vyřazení majetku.

Dle typu a způsobu odpisu se vám po zvolení menu Záznam/Vyřazení… zobrazí dialogové okno Vyřazení majetku, kde si můžete nastavit příslušné předkontace pro vyřazení majetku z evidence a zároveň doúčtování zůstatkové ceny majetku do nákladů.

Pokud vyřazujete majetek zcela odepsaný, stačí vyplnit pouze předkontaci pro zaúčtování pořizovací ceny majetku na příslušný účet oprávek. Pro potřeby doúčtování zůstatkové ceny majetku do nákladů jsme přidali předkontace, pomocí nichž lze rozlišit daňový, resp. nedaňový náklad.

Pokud jste odepisovali majetek pouze účetně, POHODA automaticky vypočítá účetní zůstatkovou cenu majetku a pomocí vyplněné předkontace zaúčtuje do účetního deníku.

Díky volbě Zaúčtovat vyřazení majetku už nebudete muset zaúčtování provádět ručně

Do agendy Adresář i do dokladových agend jsme vedle pole DIČ přidali nové pole, ve kterém si můžete zvolit, zda jde o plátce, či neplátce DPH. Využít ho můžete například v situaci, kdy si i u neplátce DPH chcete vyplnit jeho DIČ. Při kontrole v IS ARES následně u takového subjektu nedojde v programu POHODA k odmazání DIČ.

V agendě Adresář i v dokladových agendách je nyní nové pole, kde si zvolíte, jestli jde o plátce, či neplátce DPH

Upravili jsme vzhled formuláře dokladových agend, kdy jsme pole IČ a DIČ přemístili na začátek adresy.

Používáte funkci hromadného vyměření DPH? Pak jistě uvítáte možnost vytvoření daňových dokladů na přiznání a odpočet DPH k datu odp./doruč. uvedeného na zdrojovém dokladu.

V průvodci Vyměření a odpočet DPH jsme k funkci hromadného vyměření DPH doplnili volbu Datum zd. plnění vyplnit dle zdrojových dokladů. Díky ní můžete hromadně vytvořit interní doklady na vyměření a odpočet DPH k datu odp./doruč., které je uvedeno na jednotlivých zdrojových dokladech. Ke stejnému dni se na interní doklady v cizí měně načte kurz, pokud je vyplněn v agendě Kurzový lístek.

Výsledek vyměření DPH získáte na poslední straně průvodce. Zde najdete údaje o vytvořených dokladech s vazbou na číslo zdrojového dokladu, informaci o použitém kurzu cizí měny a příp. důvod, proč u některých dokladů nebylo vyměření DPH provedeno. Funkce hromadného vyměření DPH je dostupná v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky a Pokladna (výdej).

Interní doklady na vyměření a odpočet DPH se díky nové možnosti budou vytvářet k datu odpočtu, resp. doručení, které je uvedeno na zdrojových dokladech

Výrazných změn se dočkalo provádění kontrol obchodních partnerů ve veřejných rejstřících. Již dříve bylo možné při uložení dokladu provádět automaticky kontrolu v insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH. Nově lze provádět automatické ověření při uložení dokladu i v informačních systémech ARES a VIES.

V nové sekci si zvolíte, která ověření chcete při uložení dokladu provádět

V agendě Globální nastavení/CRM přibyla nová sekce Při uložení dokladu provést ověření. V ní si zvolíte, které kontroly chcete při uložení dokladu provádět. Pokud u některého uživatele není nutné kontroly při uložení dokladu provádět, lze mu individuálně nastavit, aby se neprováděly buď vůbec, nebo pouze na dotaz. Nastavení pro konkrétního uživatele upravíte v agendě Uživatelské nastavení/CRM, kde naleznete volby pro provádění automatických kontrol při prvotním uložení dokladu a při následné editaci.

V agendě Uživatelské nastavení si můžete zvolit, jestli chcete provádět automatické kontroly při prvotním uložení dokladu a při jeho následné editaci

Do programu POHODA jsme přidali novou agendu pro evidování historie kontrol v insolvenčním rejstříku. Snadno tak naleznete záznamy o všech proběhlých ověřeních a zjistíte kdo, kdy a s jakým výsledkem je provedl.

V nové agendě najdete záznamy o všech proběhlých ověřeních insolvence

Agendu Historie ověření insolvence otevřete z formuláře agend, ve kterých lze toto ověření provést, a to pomocí stejnojmenné volby, která se zobrazí po kliknutí na podtržený nápis IČ ve formuláři. Obdobným způsobem, tedy pomocí voleb zobrazených po kliknutí na podtržený nápis DIČ ve formuláři agend, lze zobrazit historii ověření v IS VIES, která se nyní nově zaznamenává vždy, a také v registru plátců DPH.

EET

Pro doklady odeslané na elektronickou evidenci tržeb jsme povolili hromadnou úpravu pole Členění DPH. Upravit je možné pouze ta členění, jejichž změna neovlivní povahu tržby a nezmění údaje již zaevidované na serveru správce daně.

Nově můžete u dokladů odeslaných na EET hromadně upravovat pole Členění DPH

V souvislosti s evidencí osvobozených plnění jsme v agendě Elektronická evidence tržeb přejmenovali sloupec Kč0 na Kč osvob.

V tomto sloupci se nyní vykazují pouze osvobozená plnění, tedy částky, které vstupují do údaje na ř. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 50 přiznání k DPH.

Elektronická evidence osvobozených plnění byla už součástí jedné z předcházejících aktualizací programu POHODA. V rámci datové věty se na server správce daně zasílá mj. i celková částka plnění osvobozených od daně z přidané hodnoty. V programu POHODA je osvobozené plnění určeno použitým typem členění DPH ve formuláři agendy anebo na položkách dokladu vstupujícího do EET.

Personalistika a mzdy

POHODA nově umožňuje kopírování srážek v agendě Personalistika na záložce Srážky.

V agendě Personalistika na záložce Srážky můžete nyní kopírovat jednotlivé srážky pomocí povelu Kopírovat srážku, který je přístupný po stisku pravého tlačítka myši v místní nabídce. Kopií vznikne nová položka se stejným obsahem, kde je možné změnit potřebné údaje, např. období a částku. Kopírování srážek využijete pro opakující se srážky, kdy je pouze rozdílná výše srážky.

Pokud máte opakující se srážky, využijete nový povel Kopírovat srážku

Nová volba Povinné minimum vám zajistí odvod v minimální výši 100 Kč na úrazové pojištění neboli zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Do dialogového okna Úrazové pojištění zaměstnanců jsme doplnili volbu Povinné minimum, která zajistí odvod úrazového pojištění v minimální výši.

Nová volba Povinné minimum zajistí odvod úrazového pojištění v minimální výši

Do agendy Globální nastavení sekce Mzdy/Instituce jsme přidali variabilní symbol pro platby úrazového pojištění zaměstnanců.

Vyplníte-li variabilní symbol, použije se také pro vytvořený ostatní závazek úrazového pojištění. Pokud pole nebude vyplněné, stejně jako doposud bude pro variabilní symbol použito IČ firmy. Pole doporučujeme vyplnit především firmám, jejichž IČ začíná nulou. V těchto případech nešlo doposud provést spárování ostatního závazku s bankovním výpisem.

Nově můžete v Globálním nastavení zadat i variabilní symbol pro platbu úrazového pojištění zaměstnanců

Zadáváte-li prémie zaměstnancům ručně ve vystavené mzdě, tak při editaci příplatků již nedochází k nulování těchto prémií.

Sklady

Na tiskovou sestavu Stav hotovosti a cenin jsme přidali sloupec Hodnota stravenky.

Na tiskové sestavě Stav hotovosti a cenin se u formy úhrady Stravenkou ve sloupci Hodnota stravenky zobrazuje nově její nominální hodnota. U ostatních forem úhrad je sloupec prázdný.

Ve sloupci Hodnota stravenky uvidíte nominální hodnotu stravenky

Do jedné z předchozích verzí programu POHODA jsme pro řadu E1 přidali novou možnost, díky které se při tvoření skladové karty pomocí převodky vyplní také data na záložce Dodavatelé.

Do agendy Globální nastavení sekce Sklady části Převod mezi sklady jsme přidali volbu Včetně záložky Dodavatelé. Pokud je tato volba aktivní, u skladové karty vytvářené z převodky se podle převáděné zásoby vyplní také údaje na záložce Dodavatelé.

Při tvorbě skladové karty pomocí převodky se nyní mohou vyplnit data na záložce Dodavatelé

Využíváte v dialogovém okně Vložení zásoby při naskladňování zásob některou z voleb pro aktualizaci nákupní nebo prodejní ceny? Pak vás jistě potěší, že program POHODA si nyní pamatuje naposledy vybranou možnost a vždy vám ji nabídne. Pamatuje si volbu nejen zvlášť pro každého uživatele, ale také pro jednotlivé účetní jednotky.

POHODA si pamatuje naposledy vybranou možnost pro aktualizaci nákupní nebo prodejní ceny u zásoby

Upravili jsme pro vás mechanismus vyskladnění svázané zásoby. Vyskladní-li se například z důvodu nízkého stavu pouze částečné množství hlavní zásoby, vyskladní se nově v příslušném poměru i svázaná zásoba.

Při hromadném mazání záznamů v agendě Zásoby se už nezobrazuje dialogové okno zvlášť pro každou zásobu, kterou nelze smazat, ale pouze jedno informativní dialogové okno pro všechny takové zásoby.

Nově se zobrazuje pouze jedno informativní okno pro všechny zásoby, které nejdou smazat

Do programu POHODA jsme doplnili nový výpočet cen zásob typu Sleva.

Nový výpočet využijete k přesnějšímu určení cen zejména v situacích, kdy se liší měna nebo nastavení DPH u základní prodejní ceny a z ní odvozené slevy. V průběžných výpočtech se pak hodnoty nebudou zaokrouhlovat dle nastavení základní prodejní ceny, ale vždy na 4 desetinná místa. Výsledná cena je pak samozřejmě zaokrouhlena dle svého nastavení u cenové skupiny.

Typickou situací, kdy toto nastavení využijete, je, když máte základní prodejní cenu zaokrouhlenou na celé koruny a z ní odvozenou slevu v eurech zaokrouhlenou na centy.

Pro aktivaci nového způsobu výpočtu je třeba v agendě Globální nastavení sekce Sklady/Ceny a slevy odtrhnout volbu Slevy počítat ze zaokrouhlené ceny. Následně je třeba ručně spustit přepočet příslušných slev.

Abyste mohli využít nový výpočet cen zásob typu Sleva, nesmíte mít zatrženou volbu Slevy počítat ze zaokrouhlené ceny

Používáte pro příjemky a výdejky vzniklé zaúčtováním inventury jiné číselné řady než výchozí? Nově si můžete požadované číselné řady vybrat již při přípravě zaúčtování.

V průvodci Zaúčtování inventury, který vyvoláte z agendy Inventura povelem Záznam/Zaúčtování inventury, můžete vybrat číselnou řadu pro vytvářené příjemky i výdejky.

Už při přípravě zaúčtování inventury si můžete vybrat číselnou řadu pro vytvářené příjemky i výdejky

Potřebujete v agendě Adresář smazat větší množství individuálních slev? Pak jistě využijete novou možnost hromadného mazání individuálních slev.

V agendě Adresář označte záznam, ze kterého chcete individuální slevy vymazat. Chcete-li smazat slevy od více adres, proveďte v agendě jejich výběr. Povelem Záznam/Editace/Smazat ind. slevy vyvoláte průvodce Smazání individuálních slev. V něm vyberte, jestli chcete smazat individuální slevy pouze z aktuální adresy, nebo ze všech vybraných a potvrďte jejich smazání dokončením průvodce.

Individuální slevy můžete nově mazat hromadně, a to buď z aktuální adresy, nebo ze všech vybraných

Využíváte u skladových karet záložku Internet a často v ní provádíte úpravy? Potom vás jistě potěší, že nově můžete hromadné úpravy provádět jednodušeji bez vytvoření šablony, jak tomu bylo doposud.

V agendě Zásoby se postavte na příslušnou zásobu, u které potřebujete hromadně změnit údaje na záložce Internet. Následně zvolte povel Záznam/Editace/Upravit záložku Internet… a v zobrazeném průvodci Hromadná úprava záznamů na záložce “Internet“ vyberte možnost Aktuální záznam. Na další straně průvodce už můžete záznam upravit dle svých potřeb.

Provádět hromadné úpravy na záložce Internet bude nově jednodušší

XML

XML komunikaci jsme rozšířili o přenos nového pole Plátce DPH, a to například v těchto agendách: Adresář, Zásilky, Banka, Pokladna, Interní doklady, Příjemky, Převod, Reklamace, Přijaté poptávky, Vydané objednávky, Vydané faktury.

Provedli jsme změny struktury XSD schématu pro XML komunikaci v agendě Formy úhrad.

Doklady obsahující informace o odeslání dokladu na EET nově při importu i exportu XML obsahují všechny informace o EET.

XML import/export dat v agendě Nastavení/Internetové obchody/Parametry internetových obchodů jsme rozšířili o přenos parametru Poznámka.

Homebanking

Generování příkazu k úhradě pro banku mBank jsme rozšířili o přenos pole "Zpráva pro příjemce".

Do programu POHODA jsme přidali podporu načítání výpisů a generování příkazu k úhradě pro banku MUFG Bank.

Několik zajímavých změn jsme provedli i pro načítání avíza.

Pokud bude při likvidaci avíza v programu nalezeno podle variabilního symbolu více dokladů, dojde ke zpřesnění vyhledávání o částku. To znamená, že pokud byla platba realizována vícekrát denně stejnou kartou u platebních terminálů, kde je variabilní symbol tvořen číslem terminálu, číslem karty (4 poslední čísla) a datem transakce, pak dojde k likvidaci dokladů podle částky.

Pokud je v programu zatržena volba Likvidovat dle členění na střediska, činnosti, zakázky v agendě Globální nastavení, tak se nově při likvidaci avízem/výpisem vytvoří položky bankovního dokladu s odpovídajícím střediskem, činností a zakázkou z likvidovaného dokladu. Chování jsme tak sjednotili s ruční likvidací.

Při automatické likvidaci nebo při likvidaci výpisem se nově vloží do pole Text čísla likvidovaných dokladů, stejně jako je to u ruční likvidace. Pokud by byl text příliš dlouhý, pak se vloží text Zlikvidováno více dokladů. Při likvidaci avízem ke změně textu nedojde.

Ostatní

V agendě Formy úhrad jsme provedli několik změn.

V agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad jsme přejmenovali pole Forma úhrady na Typ. Podle toho, jaký typ úhrady vyberete, se následně nabídnou jednotlivé možnosti. Nově také přibyl typ Dobírkou. U formy úhrady Dobírkou, která je předdefinovaná, se tak nově změní typ z Ostatní na Dobírkou. Důvodem je, aby se při použití tohoto typu i u nově založené formy úhrady na tiskových sestavách zobrazovalo: „Neplaťte, uhrazeno dobírkou!“

Pro každou formu úhrady jsme přidali pole EN / DE / FR, které se týká cizojazyčného označení formy úhrady. Toto pole se automaticky vyplní pro ty formy úhrad, které je mají nyní pevně definované v programu Report Designer. Pro ostatní formy úhrad si názvy můžete zapsat ručně. Tyto texty se budou zobrazovat na cizojazyčných tiskových sestavách, např. v agendě Vydané faktury na tiskové sestavě: Vydaná faktura v domácí měně (anglicky). Pokud pole pro cizojazyčné pojmenování formy úhrady zůstane prázdné, na tiskové sestavě se zobrazí text z pole Název.

V agendě Formy úhrad najdete hned několik novinek

Nově si můžete zvolit, zda se na dokladových tiskových sestavách bude v záhlaví zobrazovat název vaší firmy.

Do agendy Nastavení/Globální nastavení sekce Doklady jsme přidali možnost Tisknout název firmy v záhlaví. Volba je automaticky zatržena a název firmy se zobrazuje jako doposud. Po odtržení možnosti se na dokladových sestavách (pro odběratele, dodavatele) název vaší firmy nebude zobrazovat. I nadále bude ale název v hlavičce dokladu. Volba se týká i HTML sestav, na paragonové sestavy však vliv nemá.

Díky povelu Tisknout název firmy v záhlaví se na dokladových tiskových sestavách zobrazí v záhlaví název vaší firmy

Budete rozšiřovat svou firmu o provozovny? V tom případě jistě využijete možnost nastavení více provozoven.

V nové agendě si můžete snadno nastavit provozovnu

V programu POHODA byla dosud možnost nastavit pouze jednu provozovnu, a to v agendě Účetnictví/Účetní jednotky na záložce Provozovna. V této agendě můžete i nadále zadat hlavní provozovnu. Funkčnost zůstává stejná i pro firmy, které provozovnu v Účetních jednotkách mají již zadanou.

Nově je možné provozovny nadefinovat v agendě Nastavení/Seznamy/Provozovny. Jednotlivé provozovny si pak přiřadíte k příslušnému středisku v agendě Nastavení/Seznamy/Střediska. Nastavení provozoven se týká zejména tiskových sestav. Pokud při vystavování dokladu vyberete ve formuláři středisko, na které je provozovna navázaná, bude na dokladových sestavách příslušná provozovna uvedena. Zadání střediska na položkách dokladu nemá na tiskové sestavy vliv. Pokud ve formuláři není vybrané žádné středisko, na sestavě se zobrazí provozovna z agendy Účetnictví/Účetní jednotky, pokud je tam zadaná.

Nastavenou provozovnu si přiřadíte ke středisku

Máte nastavené Kasy v agendě Nastavení/Kasy a u nich máte zadanou provozovnu? V takovém případě se provozovna automaticky vloží do agendy Nastavení/Seznamy/Provozovny a u Kasy zůstane příslušná provozovna v poli s výklopným seznamem. V nastavení kas tedy není nutné nic měnit. Pokud ale budete nastavovat novou kasu a u ní budete požadovat nastavení provozovny, tak je nutné ji nejprve nadefinovat v agendě Nastavení/Seznamy/Provozovny.

Při nastavování kasy si k ní nově můžete z agendy Provozovny přiřadit také konkrétní provozovnu

Rádi byste na sestavách tiskli logo a kontaktní údaje na provozovnu? Nebo logo, sídlo firmy a provozovnu? Program POHODA vám toto nyní umožní.

Na sestavách můžete mít nově nejen logo a adresu firmy, ale také údaje o provozovně

V agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Doklady je nové pole s výklopným seznamem Rozvržení adresy a loga. Je zde uvedena možnost Výchozí. Pokud ji zvolíte, adresa firmy a logo se zobrazí stejně jako doposud a navíc přibydou i údaje o provozovně (samozřejmě v případě, že ji máte nastavenou v agendě Nastavení/Seznamy/Provozovny a máte u ní zadané kontaktní údaje). Když v poli Rozvržení adresy a loga vyberete možnost Logo a provozovna, tak se na tiskových sestavách bude zobrazovat logo, název firmy, IČ, DIČ a údaje o provozovně. Pokud zvolíte možnost Logo na šířku, na tiskových sestavách se bude zobrazovat logo na šířku, název a sídlo firmy a kontaktní údaje firmy. Při tomto nastavení doporučujeme upravit logo pro správné zobrazení. Pokud vyberete Logo na šířku a provozovna, na sestavách bude logo, sídlo firmy a údaje o provozovně. Při tomto nastavení také doporučujeme upravit logo.

Logo si můžete zobrazit také na šířku

Pro úpravu zobrazení údajů o vaší firmě na tiskových sestavách v části Dodavatel/Odběratel můžete využít nový objekt Komponenta. Změna díky tomu proběhne u všech sestav obsahujících tento objekt.

Po otevření sestavy v programu Report Designer se v místě Dodavatel/Odběratel nyní nachází objekt typu Komponenta. Komponenta je vždy napojena na další sestavu (soubor rph) poskytující pole, která se mají v daném místě zobrazit. Po jejím otevření přes pravé tlačítko myši a zvolení povelu Otevřít je viditelné, jak nyní vypadají jednotlivé vzhledy rozložení loga a firemních údajů. Zde provedené změny se projeví ve všech sestavách obsahující tuto komponentu napojenou na stejnou sestavu. Více informací naleznete v nápovědě programu Report Designer.

Pokud zvolíte povel Otevřít, uvidíte, jak nově vypadají jednotlivé vzhledy rozložení loga a firemních údajů

Při připojování PDF souboru můžete nově definovat řazení vytvářeného souboru, a to Nahoru, nebo Dolů.

V dialogovém okně Tisk u možnosti PDF/Nastavení PDF… je u volby Připojit k existujícímu souboru ve výklopném seznamu možné vybrat, zda chcete soubor zařadit Nahoru, nebo Dolů.

Nově se teď můžete rozhodnout, jestli si PDF soubor připojíte nahoru, nebo dolů k již existujícímu souboru

Nově lze svázat tiskové sestavy v kategorii Soupisky, Tiskopisy, Přehledy, Grafy, Štítky, Dopisní obálky a Poštovní poukázky.

V dialogovém okně Tisk použijete u hlavní sestavy povel Vytvořit svázanou sestavu, který naleznete v místní nabídce zobrazené přes pravé tlačítko myši. Zobrazí se dialogové okno Svázané sestavy se seznamem sestav konkrétní agendy. Po výběru těch, které chcete svázat s hlavní sestavou, se všechny zatržené sestavy přesunou do sekce Oblíbené a svázané sestavy. Název svázaných sestav, který se předvyplní z hlavní sestavy, si nově můžete následně upravit dle potřeby.

Dialogové okno Svázané sestavy slouží i pro pozdější úpravy vazeb mezi sestavami. Vyvoláte jej povelem Upravit svázání sestav z místní nabídky nebo ikonou .

V dialogovém okně Svázané sestavy si můžete upravovat vazby mezi sestavami nebo můžete změnit jejich název

Díky nové agendě Přehled práv si zobrazíte souhrn přístupových práv dle vybraných účetních jednotek a uživatelů.

Seznam práv vytvoříte v agendě Přehled práv pomocí průvodce, kterého vyvoláte z nabídky Záznam/Vytvořit. Novou agendu naleznete v nabídce Nastavení/Přístupová práva.

Díky nové agendě budete mít přehled o přístupových právech účetních jednotek i uživatelů

Funkci Hromadná likvidace bez vazby můžete nově vyvolat prostřednictvím postupného stisknutí kláves Alt, Z, Á. Funkce se nabízí v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Pro dopravce Česká pošta lze nastavit u zásilek dopolední/odpolední doručení.

Seznam služeb pro dopravce Česká pošta jsme rozšířili o nové služby označující dopolední a odpolední doručení zásilky (1A doručení 8–14 hod a 1B doručení 13–19 hod). Nastavením služby u zásilky určíte čas jejího doručování (pokud to doručovací místo umožňuje). V případě, že chcete nechat rozhodnutí o času doručení na straně doručovatele, použijte službu (1) Do vlastních rukou jako doposud.

U České pošty si nově můžete nastavit dobu doručení

mPOHODA

Do aplikace mPOHODA můžete nově přenášet celý adresář bez nutnosti označovat jednotlivé záznamy.

Zapomínáte nově vytvořenou adresu označit příznakem Synchronizováno s mPOHODA? Nově můžete s aplikací mPOHODA synchronizovat celý adresář, aniž byste museli přidávat příznak jednotlivým adresním záznamům. Stačí, když v agendě Globální nastavení v sekci mPOHODA zatrhnete volbu Synchronizovat celý adresář. Spuštěním synchronizace se všechny hlavní adresy označí příznakem Synchronizováno s mPOHODA a přenesou se do mobilní aplikace. Nesynchronizují se kontaktní osoby.

Při přenosu adresáře do aplikace mPOHODA už nebudete muset označovat každý záznam zvlášť, a to díky volbě Synchronizovat celý adresář

Výměnu dat mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA můžete nově provádět automaticky pomocí příkazové řádky.

Tuto funkci využijete v případě, kdy chcete provádět přenos dat mezi aplikacemi automaticky a pravidelně v konkrétní dobu. Pomocí uvedených parametrů můžete načasovat spuštění programu POHODA, například pomocí Naplánované úlohy, která je součástí operačního systému. Úpravou příkazu můžete ovlivnit způsob provedení synchronizace “/mpohoda“ pro rozdílovou synchronizaci, “/mpohoda:f“ pro úplnou synchronizaci. Po spuštění úlohy s parametrem se program POHODA spustí minimalizovaný na liště a po dokončení operace se program ukončí.

Konkrétní příklad pro povel “Synchronizovat data od poslední komunikace“ u základní řady POHODA:
C:\Pohoda\Pohoda.exe /mpohoda "admin" "123456" "12345678_2017.mdb"

Konkrétní příklad pro povel “Synchronizovat data od poslední komunikace“ u řady POHODA SQL a E1:
C:\Pohoda\Pohoda.exe /mpohoda "admin" "123456" " StwPh_12345678_2017"

POHODA mServer

Rozšířili jsme komunikaci přes POHODA mServer o přenos libovolného souboru ze složky dokumentů firmy.