Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2017

Update POHODA, rel. 11508

K dispozici od: 03.05.2017

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Leden 2017, rel. 11500 (resp. 11501, resp. 11502, resp. 11503, resp. 11504, resp. 11505, resp. 11506, resp. 11507).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline:  Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 11504, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release11508 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Elektronická evidence tržeb

 • Při spuštění datové uzávěrky se nově kontroluje, zda účetní jednotka neobsahuje doklady, které ještě nebyly zaevidovány na EET. Do agendy Elektronická evidence tržeb byla přidána kontrolní sestava Přehled neodeslaných dokladů, která zobrazuje seznam dokladů se stavy EET: K odeslání, EET: Chybná data, EET: Chyba kom., EET: Zjednodušeně. Před provedením datové uzávěrky doporučujeme doklady s těmito stavy zaevidovat, anebo jim nastavit stav EET: Neodesílat. Datová uzávěrka neodeslané zlikvidované doklady nepřevádí, dodatečné zaevidování na EET je možné provést v uzavřené účetní jednotce.
  Kontrola neodeslaných dokladů proběhne pouze v případně aktivní volby Elektronická evidence tržeb v agendě Globální nastavení.
 • Po likvidaci záporného opravného daňového dokladu, který ještě nebyl zaevidovaný na EET, se na hradící pokladní doklad již nastaví stav EET: K odeslání. Po jeho následném odeslání na EET se zaeviduje záporná částka.

Účetnictví a Fakturace

 • Ve fakturách při použití formy úhrady Hotově se vytváří automaticky pokladní doklad nově i pro formu úhrady, která je uživatelem vytvořena v agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad. Pokladní doklad se vytváří automaticky, pokud je v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení v sekcích Faktury vydané a Faktury přijaté zatržena volba Po uložení hotovostní faktury vytvořit pokladní doklad.
 • Byla rozšířena kontrola zobrazování dialogu Ruční zaokrouhlení tiskopisu pro možnost ruční úpravy jednotlivých řádků výkazů Rozvaha před náhledem na tiskovou sestavu při nerovnosti aktiv a pasiv.

Sklady a Kasa

 • Pokud je na prodejce položka, která obsahuje sníženou sazbu 10%, tak se již při náhledu na tiskovou sestavu Zaúčtování dle forem úhrad nezobrazí chybové hlášení a sestava se zobrazí správně.
 • Při dokončení dialogu Vyúčtování prodeje bez tisku v agendě Kasa a současně při aktivní evidenci EET již dojde k ponížení stavu zásoby.

Ostatní

 • Pokud máte majetek pořízený k prvnímu dni měsíce, již se správně zobrazuje daňový odpis na tiskové sestavě Měsíční odpisy dlouhodobého majetku.
 • Při zápisu delších údajů pro připojení k SMTP serveru v agendě Uživatelské nastavení/E-mailové služby již nedochází k zalamování řádků.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2017, rel. 11507 ze dne 04. 04. 2017:

Ostatní

 • Byla upravena chyba při tisku dokladu v agendě Kasa při aktivní Elektronické evidenci tržeb a režimu Pobočkového zpracování dat.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2017, rel. 11506 ze dne 30. 03. 2017:

Personalistika a mzdy

 • Na tiskopis ELDP do pole Místně příslušná OSSZ, již nevstupuje označení OSSZ. Nově je uváděno jen město.
 • Vojenské cvičení se nově nepovažuje za dobu vyloučenou, s platností od 07/2016 již není vykazováno ve vyloučených dobách pro ELDP.
 • V agendě Podání PVPOJ je již možné zrušit příznak El. odesláno u podání, které bylo odesláno na VREP s konflikty a nebylo mu přiděleno ID. Záznam je nutné následně smazat a vytvořit nové podání.

Elektronická evidence tržeb

 • Přidali jsme možnost změny profilu EET na dokladu. Průvodce pro změnu profilu EET vyvoláte z agend, odkud je povoleno odesílat doklady na server EET a navíc v agendě Přijaté objednávky přes hlavní nabídku Záznam/Změnit profil EET.
  Povel, Změnit profil EET…, je možné povolit nebo zakázat v přístupových právech ve větvi Nastavení/Elektronická evidence tržeb/Doklady.
  V případě, že na dokladu bude jiný profil EET než profil aktuálně přihlášeného uživatele, a tento doklad se pokusí uživatel odeslat na server EET, bude mu nejprve zobrazen dialog s upozorněním na odlišné profily EET.

 • Pokladnímu dokladu, kterým se účtuje převod peněz z bankovního účtu do pokladny, se automaticky nastaví stav EET: Nevstupuje. Tento stav se nastaví u pokladních dokladů, které mají v poli Předkontace ve formuláři agendy Pokladna uvedenou předkontaci 211xxx/261xxx (v účetnictví) a C Peníze na cestě – příjem (v daňové evidenci).
 • V poli Položka EET u zásoby typu Karta jsme povolili evidenci poukazu.
 • U stornovacího dokladu s odpočtem zálohy se již odesílá na EET záporná částka po odpočtu zálohy.
 • Stornovaná prodejka s nulovou částkou, ve které je uplatněn poukaz, již lze odeslat na EET.
 • Pro doklady odeslané do EET byly povoleny hromadné úpravy. Ty lze provést u polí, které neovlivňují data zasílaná v rámci Elektronické evidence jako např. Předkontace, Středisko, Činnost, Zakázka, Text...
 • Doklady ve stavu EET: Externě lze nyní hromadně odstranit.
 • Nastavení profilu EET pro agendu Kasa a program Kasa offline bylo přesunuto do sekce EET agendy Kasy. To nově umožňuje pro agendu Kasa určit jeden profil, který bude použit vždy pro odesílání záznamů do EET z této agendy.
  Pro typ Kasa offline lze na stejném místě určit, jaké profily budou z programu POHODA přenášeny k použití v programu Kasa offline.

Účetnictví

 • V účetní jednotce pro podnikatele pro roky 2016 a 2017 nově můžete zadat zvlášť rozsah pro rozvahu a odlišný rozsah pro výkaz zisku a ztráty. Exportovat výkazy je možné v agendě Nastavení/Datová komunikace/Export výkazů…

Příspěvkové organizace

 • V agendě Účetnictví/Výkazy pro MF byly zpřístupněné výkazy pro účetní období 2017.

XML

 • Byl upraven import převodky v režimu Odložený příjem. Nově již nedochází k naskladnění zásoby na převedené skladové kartě.

Aplikace mPOHODA

 • Synchronizací s aplikací mPOHODA se již přenášejí i změny vzniklé přepočtem prodejních cen.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2017, rel. 11505 ze dne 06. 03. 2017:

Personalistika a mzdy

 • Bylo opraveno elektronické podání PVPOJ do datové schránky, resp. na portál VREP.
  V případě, že jste již podání PVPOJ odeslali do datové schránky, resp. na portál VREP, zkontrolujte si odeslaný XML soubor. Obsahuje-li XML soubor PVPOJ chybné údaje, doporučujeme odeslat opravné podání PVPOJ z této aktualizace (rel. 11505).

Homebanking

 • Bylo upraveno načítání tuzemských výpisů Unicredit bank pro službu Unicredit BusinessNet.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2017, rel. 11504 ze dne 28. 02. 2017:

Elektronická evidence tržeb

 • Do agendy Globální nastavení/EET byla přidána možnost Změna typu položek EET na dokladech. Pomocí této volby zpřístupníte povel pro používání Poukazů, Použitého zboží u textových položek na dokladech přes nabídku Záznam/Položka EET… nebo přes kontextové menu vyvolané pravým tlačítkem myši na položkách dokladu. Implicitně není tato volba zatržena.
 • Na vybrané tiskové sestavy podporující elektronickou evidenci tržeb se nyní zobrazuje údaj DIČ pověřujícího poplatníka, pokud ho máte zadaný  v agendě Nastavení/Profily EET.
 • U pokladních dokladů vzniklých likvidací faktury a současně odeslaných na EET je již možné změnit údaj v poli Předkontace.
 • Do programu POHODA byla přidána kontrola pro zamezení duplicitního odeslání dokladu na EET při částečné likvidaci.
 • Program POHODA podporuje XML import a export elementu <EETItem> umožňující zadat  typ položky z pohledu EET.
 • Pro textové tiskové sestavy obsahující sekci EET (např. Daňový doklad – paragon) lze nově určit počet znaků pro zalomení této sekce. Ten určuje hodnota <:#EETText:W40:>, kde za W je určen počet znaků pro zalomení. Pokud chcete tisknout tyto sestavy na užších tiskárnách, doporučujeme si zvolit menší počet znaků pro zalomení textu v sekci EET. 

Ostatní

 • V tiskopisu Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti byla upravena hodnota, která vstupuje do sloupce č. 14, byla rozšířena o osvobozené příspěvky na penzijní připojištění, resp. životní pojištění.
 • Úprava datové uzávěrky při převodu agendy Elektronické podání pro záznamy PVPOJ.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2017, rel. 11503 ze dne 21. 02. 2017:

Elektronická evidence tržeb

 • Byla přidána možnost elektronické evidence tržeb za použité zboží.
  V agendě Zásoby na záložce Doplňkové údaje bylo doplněno pole Položka EET. Výklopný seznam nabízí možnost označit zásobu typu Karta a Textová příznakem použité zboží v příslušné sazbě DPH. Vložením zásoby do dokladu se u položky automaticky nastaví příznak použité zboží. Při odeslání dokladu na EET program Pohoda kontroluje, zda je položka označena příznakem. Pokud ano, částky položek se stejným příznakem sečte a celkovou částku vykáže v příslušné položce datové věty.
  Přímo na dokladu lze textovou položku s příznakem použité zboží vložit prostřednictvím povelu Položka EET z nabídky Záznam. Položku dokladu lze označit jako použité zboží i dodatečně přímo na dokladu pomocí voleb v nabídce Položka EET dostupné v místní nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši na záložce Položky dokladu.
 • V daňové evidenci po likvidaci zaokrouhlené vydané faktury, která byla odeslaná na EET, se již u hradícího pokladního dokladu nastaví stav EET: Nevstupuje.
 • Po likvidaci faktury s odpočtem zálohy, která byla odeslána na EET, se u hradícího pokladního dokladu nastaví stav EET: Nevstupuje.

Personalistika a mzdy

 • Do programu POHODA byla přidána agenda Podání PVPOJ, kterou naleznete přes nabídku Mzdy/Podání. Tuto agendu využijete ke zpracování přehledu o výši pojistného (PVPOJ), získáte přehled o vytvořených podáních a zároveň možnost opětovného podání tohoto tiskopisu.
  Tiskovou sestavu Přehled o výši pojistného najdete jako dříve v nabídce tiskových sestav v agendě Mzdy. Export tohoto tiskopisu již ale neprovedete z dialogu Tisk, ale pomocí povelu Podání PVPOJ… z nabídky Záznam v agendě Mzdy. Po jeho zvolení se otevře agenda Podání PVPOJ s nově vytvořeným záznamem o řádném podání. Podmínkou pro vytvoření opravného podání je existence podání řádného.
  Elektronicky odeslat podání do datové schránky, resp. na portál VREP můžete prostřednictvím povelu Odeslání PVPOJ… z nabídky Záznam v agendě Podání PVPOJ. Po jeho zvolení se spustí stejný průvodce pro podání přehledu, na který jste byli zvyklí doposud.
  Více informací o agendě Podání PVPOJ jsme uvedli v popisu novinek Leden 2017, a to v časopisu Moje POHODA nebo v nápovědě.
 • V tiskopisu Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti byla upravena hodnota, která vstupuje do sloupce č. 14. 
 • Bylo upraveno generování ELDP pro cizince, v případě, že mají zadán pobyt v ČR na záložce Cizinec v agendě Personalistika.
 • Na tiskovou sestavu Mzdový list byla doplněna informace o povinné příloze mzdového listu, jedná se o tiskovou sestavu Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Příloha je povinná pouze u zaměstnanců, kterým bylo zpracováno roční zúčtování daně z příjmů. 

Ostatní

 • U textové položky v cizí měně, která nevstupuje do výkazu pro Intrastat, se přepočítá fakturovaná hodnota na koruny.
 • V agendě Kasa se při načtení zásoby čárovým kódem, definovaným v agendě Zásoby na záložce Dodavatelé, již použije správná prodejní cena i v případě, kdy má tento čárový kód zadanou vlastní měrnou jednotku.
 • Do datové věty XML kontrolního hlášení se již správně načítají nulové hodnoty pro elementy základ daně a DPH.
 • V agendě Elektronická podání byl opraven zápis do pole Období v případě, že bylo podání odesláno kvartálně.
 • Byla upravena komunikace s POHODA mServer.

Homebanking a XML

 • Bylo opraveno generování příkazu k úhradě typu SEPA platba pro banku ČSOB a FIO.
 • V programu POHODA bylo upraveno odeslání příkazu k úhradě typu SEPA platba prostřednictvím služby FIO API bankovnictví.
 • Export údajů z agendy Číselné řady byl rozšířen o přenos parametru <topNumber>, který obsahuje hodnotu posledního použitého čísla dokladu v dané číselné řadě.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2017, rel. 11502 ze dne 02. 02. 2017:

Pomocný konsolidační přehled

 • Do účetní jednotky pro podnikatele byla pod nabídku Účetnictví přidána agenda Výkazy pro MF. Tuto novou agendu využijí účetní jednotky, které mají povinnost sestavovat a odesílat Pomocný konsolidační přehled.  Agenda Výkazy pro MF umožňuje vystavit Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam. Pomocný konsolidační přehled se sestavuje k 31. 12. daného roku a odesílá se nejpozději do 31. 7. následujícího roku do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Výkaz je nutné vyplnit ručně, v korunách s přesností na dvě desetinná místa. Více informací o agendě Výkazy pro MF v účetní jednotce pro podnikatele jsme uvedli v popisu novinek Leden 2017 na www.stormware.cz.
  Pro příspěvkové organizace zůstává agenda Výkazy pro MF nezměněna.

Příspěvkové organizace

 • V agendě Účetnictví/Analýza byla vytvořena nová definice pro Cash flow s platností od 1. 1. 2016. Do definice na řádek 33 a 34 byl přidán účet 369 - Pohledávky z neukončených finančních operací.

Ostatní

 • V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury byly v rámci Intrastatu pro rok 2017 aktualizovány kódy kombinované nomenklatury. 
 • Při přenosu položek mezi jednotlivými doklady a jejich výběru čtečkou čárových kódů se již na přenášeném dokladu správně aktualizuje hodnota v poli Přeneseno u všech položek.
 • Stornovaný doklad, který byl odeslán v testovacím režimu na server EET, je již možné po ukončení testovacího režimu smazat.
 • Po správě databáze se již v poli Přeneseno v přijaté objednávce, ze které byla vytvořena vydaná nabídka, zobrazí správné množství.
 • Datovou uzávěrku lze již provést i v případě, že je v agendě Volitelné parametry zaveden datový typ Počítaný sloupec.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2017, rel. 11501 ze dne 11. 1. 2017:

Personalistika a mzdy

 • Do agendy Personalistika byl přidán nový tiskopis Žádost o proplacení daňového bonusu z ročního zúčtování, vzor č. 10. Vytištění, případně elektronické podání této sestavy nemá žádnou vazbu na ponižování záloh na daň o přeplatky z ročního zúčtování v následujících měsících. Postup je nutné v účetnictví ošetřit ručně.

 • V programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR, a to vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň (vzor č. 25), Potvrzení o zd. příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce (vzor č. 4), Potvrzení zaměstnavatele pro účely podání přiznání k dani z příjmů (vzor č. 2) a Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2016 (vzor č. 16).
 • Bylo upraveno generování ELDP, pokud nemáte u zaměstnanců vyplněno pole Rozená v agendě Personalistika.  Ve vytvořeném ELDP se vyplní rodné příjmení podle pole Příjmení.
 • Byl upraven výpočet nároku dovolené v hospodářském roce delším jak 12 kalendářních měsíců. Nově se nárok na dovolenou již nenavyšuje o nárok z následujícího roku.

Účetnictví a Fakturace

 • Na základě nových pravidel pro přepočet cizí měny při vykazování údajů pro Intrastat, které ČSÚ zveřejnil na svých internetových stránkách, byl upraven přepočet fakturované hodnoty. V agendě Vydané faktury se u položek v cizí měně vstupujících do výkazu pro Intrastat – odeslání použije pro přepočet denní nebo pevný kurz k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V agendě Přijaté faktury se položky v cizí měně přepočtou kurzem ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Výše kurzu se zobrazí na dialogu Výkaz pro Intrastat – přijetí v novém poli Kurz pro přepočet. Ruční změnou kurzu v tomto poli dojde na dokladu k přepočtu fakturované hodnoty položek v cizí měně vstupujících do výkazu pro Intrastat.
 • Uzávěrka kurzových rozdílů devizových účtů a valutových pokladen vypočte kurzové rozdíly a vytvoří pro ně doklady v agendě Banka a Pokladna se správným zaúčtováním.
 • Do sekce A.1. kontrolního hlášení se již správně načítají nulové doklady.
 • Na kopii stornovaného dokladu odeslaného na EET se již nezkopíruje stav EET: Odesláno, ale nastaví se stav EET: K odeslání, pokud doklad splňuje formální náležitosti tržby.
 • V jednoduchém účetnictví se do rozdílů příjmů a výdajů na dialogovém okně Daň z příjmů již nenačítá počáteční stav pokladny a banky.

Sklady a Kasa

 • Při zaúčtování prodejek se nyní kontroluje, zda je v příslušném období vystavené Přiznání DPH. Když se pro zaúčtování prodejek, resp. vkladů a výběrů zvolí datum, ve kterém je vystavené Přiznání DPH, tak program na tuto skutečnost upozorní. Pokud je Přiznání DPH již uzavřené, tak není možné do tohoto období vytvořit pokladní doklad nebo ostatní pohledávku. Pro zaúčtování je nutné vybrat jiné datum nebo nejprve zrušit uzavření Přiznání DPH a následně prodejky zaúčtovat.
 • Narovnáním stavu na evidenčním čísle prostřednictvím funkce Narovnání bez vazby, dostupné v místní nabídce na záložce Pohyby v agendě Sklady/Evidenční čísla řady POHODA E1, se v inventuře evidenčních čísel již správně zobrazuje stav v polích Skutečnost a Evidence. 
 • Agenda Kasa mini v neskladových variantách programu POHODA nyní korektně zobrazuje nastavené sloupce v části Prodejky.
 • Neskladové varianty programu POHODA byly rozšířeny o přednastavení vlastností (např. zaokrouhlení, zaúčtování) pro agendu Prodejky. Nastavení provedete v agendě Globální nastavení/Sklady/Prodejky. 
 • V agendě Kasa se při účtování na přelomu období již správně přednastaví číselná řada pro výdejku při použití povelu Dokončit jako výdejku.

Ostatní a XML

 • Vyhláškou č. 440/2016 Sb. se mění sazba základní náhrady, stravného a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2017.
 • Byl opraven odkaz na tabulku SKPVpolTmp z datového souboru pro tiskové sestavy agendy Výdejky. Nyní tak opět dochází ke korektnímu napojení dat pro tiskovou sestavu.
 • Byl upraven XML export zásob typu komplet z agendy Zásoby. U kompletu se již exportují ceny jednotlivých položek.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501464 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout