Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2016

Update POHODA, rel. 11404

K dispozici od: 30. 11. 2016

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2016, rel. 11400 (resp. 11401, 11402, 11403).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 11403.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release11404 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Elektronická evidence tržeb

 • Do programu Kasa Offline a do agendy Kasa v programu POHODA byla také přidána funkčnost poukázek dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o evidenci tržeb.
 • Do agendy Nastavení/Profily EET byla přidána možnost U nového dokladu nastavit stav EET: Neodesílat. Zatržením této volby se k nově vytvořenému dokladu automaticky nastaví stav EET: Neodesílat. Tuto možnost můžete využít v případě, že nemáte povinnost některé tržby evidovat na EET v rámci dané fáze elektronické evidence tržeb.
 • Na OS Windows Server 2008 je již možné odeslat doklady naplňující formální znaky evidované tržby na server EET.

Homenbanking a XML

 • Bylo upraveno generování zástavy pohledávek v cizí měně pro ČSOB.
 • Pro agendu Formy úhrad byla rozšířena XML komunikace o export dat do XML ve verzi 2.0. Dále byla tato agenda rozšířena o uživatelský export dat do XML.
 • XML komunikace pro agendu Číselné řady byla rozšířena  o export dat do XML ve verzi 2.0. Dále byla  agenda rozšířena o uživatelský export dat do XML.

mKasa

 • Do programu POHODA byla přidána možnost synchronizovat data s mobilní aplikací mKasa, která slouží k jednoduchému a rychlému prodeji s odesíláním informací pro elektronickou evidenci tržeb.

  Synchronizace slouží k vytvoření nastavení pro aplikaci mKasa a jeho přenosu na mobilní zařízení. Můžete ji provést dvěma způsoby. Komunikaci mezi aplikací mKasa a ekonomickým systémem POHODA můžete provést pomocí datových souborů, které se na jedné straně vyexportují a na druhé naimportují. Druhou možností je k synchronizaci využít nástroj POHODA mServer (až od verze mKasa 1.1). Do programu POHODA lze sehrávat i z více vzdálených prodejních míst.
  Před prvním spuštěním aplikace mKasa je potřeba provést počáteční nastavení v programu POHODA v agendě Nastavení/Kasy/Kasy. Do aplikace mKasa se nastavení promítne až po načtení datového souboru vytvořeného programem POHODA. Kromě nastavení tento inicializační balíček dat obsahuje také skladové zásoby určené k prodeji a případně adresář odběratelů. V aplikaci mKasa nelze tato data nijak modifikovat ani doplňovat. Změny je nutné provést v programu POHODA a provést export dat do mKasy.
  Po skončení prodeje je třeba načíst prodejky vytvořené v aplikaci mKasa do programu POHODA.

  Bližší informace k aplikaci mKasa naleznete na našich webových stránkách www.stormware.cz

mPOHODA

 • Do všech verzí programu POHODA lze nyní importovat prodejky vytvořené v aplikaci mPOHODA.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2016, rel. 11403 ze dne 24. 11. 2016:

 Elektronická evidence tržeb

 • Do aplikace Kasa Offline byla implementována podpora pro elektronickou evidenci tržeb

  Profily pro Kasu Offline je nutné vytvořit a určit v programu POHODA v agendě Nastavení/Profily EET v případě, že máte aktivní používání elektronické evidence tržeb v agendě Globální nastavení. Certifikát nemusí být v rámci profilu EET v programu POHODA uveden, protože je možné ho určit až na straně programu Kasa Offline, kde musí být certifikát nainstalován. Stejný postup je i s nastavením mezní doby odezvy a počtem pokusů o odeslání.

  Jakým způsobem získáte autentizační údaje a jak pracovat s certifikátem najdete v článku EET v programu POHODA , který je dostupný na našem webu.

  V případě, že používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, nainstalujte certifikát s volbou Označit tento klíč jako exportovatelný. Pokud tuto volbu nezatrhnete, nebude fungovat komunikace programu POHODA se serverem. Zároveň u těchto operačních systémů nebude fungovat komunikace v případě, že používáte Proxy server. Pokud používáte Proxy server, doporučujeme použít např. Forefront TMG Client.

  Po přenosu balíčku z programu POHODA do Kasa Offline jsou následně dostupné agendy Profily EET, která slouží pro nastavení vlastností odesílání na server EET a Elektronická evidence tržeb sloužící pro přehled odeslaných záznamů. Z agendy Elektronická evidence tržeb je možné záznamy hromadně odeslat přes nabídku Záznam/Odeslat na EET… Pro odesílání jednotlivých dokladů stačí uživatelům přiřadit patřičné profily v agendě Uživatelské nastavení a upravit nastavení přístupových práv v agendě Přístupová práva.

  Program Kasa Offline při prodeji odešle záznam o tržbě, vyplní potřebné údaje na tiskovou sestavu a vytvoří záznam do agendy Elektronická evidence tržeb dle formy úhrady určené k evidenci tržeb (nastavení je přebráno z programu POHODA z agendy Formy úhrady).

  Pro testování funkčnosti je třeba mít aktivní Testovací režim již v Globálním nastavení v sekci EET programu POHODA. Po ukončení testování a deaktivaci tohoto nastavení je nutné opět odeslat balíček dat do programu Kasa Offline.

  Se zavedením elektronické evidence tržeb bylo nutné i upravit tiskové sestavy. Veškeré potřebné kroky k tiskovým sestavám naleznete v článku EET v programu POHODA , který je dostupný na našem webu.

 • Dle ustanovení § 4 odst. 2 ZoET zákona o Elektronické evidenci tržeb, je nutné v datové větě pro server Ministerstva financí označit prodej poukazu vydaného poplatníkem i jeho následné uplatnění na dokladu. Aby bylo možné tyto částky při práci v programu POHODA označit, byly přidány následující funkce pro určení, zda je položka dokladu poukazem a zda jde o jeho prodej nebo uplatnění zákazníkem.

  Do dokladových agend byl do nabídky Záznam přidán povel Poukaz EET.... V zobrazeném dialogovém okně Vložení poukazu do dokladu vstupujícího do EET zadejte hodnotu poukazu vždy kladnou částkou a pomocí přepínače zvolte, zda jde o prodej nebo uplatnění. Po potvrzení dialogového okna se do dokladu vloží textová položka označující prodej nebo uplatnění poukazu.
  Položku dokladu lze označit jako poukaz i dodatečně pomocí pravého tlačítka myši a zvolením volby Poukaz EET. Upozorňujeme, že položka musí být typu Textová a sazba DPH musí být nastavena na 0 %.

  Pro práci s poukazy lze využít i skladovou zásobu typu Textová nebo Služba. V agendě Zásoby je nutné u dané skladové položky nastavit sazbu DPH na 0 % a na záložce Doplňkové údaje zatrhnout volbu Poukaz EET. Takto vytvořenou zásobu lze vkládat do dokladu a dle kladné či záporné hodnoty dojde k plnění údajů pro datovou větu EET.
 • V programu POHODA byla agenda Kasa pro dotykový displej rozšířena o tzv. evidence účtů, které využijí například kavárny.

  Do agendy Kasa online přibyla možnost zavedení účtů a zobrazení lišty sloužící pro vedení více otevřených účtů v jeden čas. Mezi účty je možné se přepínat a přidávat na ně nové položky. Jednotlivé účty lze následně uzavřít a před vyúčtováním určit, zda do prodejky vstoupí všechny položky účtu nebo v zobrazeném dialogovém okně uživatel vybere pouze částečnou úhradu účtu.

  Nastavení provedete v agendě Nastavení/Kasy/Kasy v sekci Nastavení zvolte možnost Evidovat účty. Následně je možné se pomocí tlačítka Účty přepnout do agendy sloužící k zavedení jednotlivých účtů, které budou zobrazeny v agendě Kasa. Tato agenda je také dostupná z nabídky Nastavení/Kasy/Účty.
 • V agendě Pokladna je již možné vystavit storno k pokladnímu dokladu odeslanému na elektronickou evidenci tržeb.
  Zvolte povel Záznam/Storno a v dialogu upozorňujícím na evidenci dokladu na EET zvolte tlačítko Ano. Poté již můžete ručně smazat na záložce Likvidace vazbu na hrazený doklad a použít storno.
 • U pokladního dokladu odeslaného na EET je již možné použít povely Záznam/Přenos/Likvidace (Ctrl + L), resp. Likvidace výběrem (Ctrl + Shift + L).
 • Při editaci pokladního dokladu vytvořeného po zaúčtování prodejek se již nezmění stav EET. 
 • V programu POHODA byl rozšířen XML import a export o elektronickou evidenci tržeb na dokladech. Týká se agend Pokladna, Vydané faktury, Ostatní pohledávky a Prodejky.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2016, rel. 11402 ze dne 07. 11. 2016:

 Elektronická evidence tržeb

Do programu POHODA byla zapracována podpora odesílání údajů do Elektronické evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Pro zobrazení nových funkcí, agend a veškerých následujících nastavení týkajících se elektronické evidence tržeb je nutné v agendě Globální nastavení v sekci EET zatrhnout volbu Elektronická evidence tržeb a vyplnit pole Evidovat od. Zatržením této volby zpřístupníte agendu Profily EET dostupnou v nabídce Nastavení, dále pak agendu Elektronická evidence tržeb, kterou otevřete  volbou Soubor/Datová komunikace, a v neposlední řadě budete moci měnit i jednotlivá nastavení pro konkrétního uživatele v agendě Uživatelské nastavení sekce EET.
Dále je nutné v agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad u příslušných forem úhrad zatrhnout volbu Vstupuje do EET. Pouze doklady s takovouto formou úhrady bude možné odeslat na elektronickou evidenci tržeb. Pokud byste potřebovali další formy úhrady, je nutné si je ručně vytvořit.

Volba Testovací režim
V testovacím režimu nedochází k vyplnění Fiskálního identifikačního kódu (FIK).

K ověření správného nastavení a funkčnosti spojení vůči ostrému serveru EET doporučujeme zatrhnout volbu Testovací režim v agendě Globální nastavení/EET. Ode dne povinnosti evidovat tržby bude nutné testovací režim zrušit. V takovém případě program POHODA nabídne automatické smazání záznamů z agendy Elektronická evidence tržeb, které byly v rámci testovacího režimu vytvořeny. Tyto záznamy je možné smazat i ručně. 

Odesílání dokladů
Odeslání dokladů je možné provést z následujících agend: Prodejky, Kasa, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Pokladna.
Doklad s formou úhrady hotově či jinou formou úhrady, která je v agendě Formy úhrad označena příznakem Vstupuje do EET, bude po uložení označen ve formuláři oranžovým příznakem EET: K odeslání. Tento stav určuje, že by měl být doklad odeslán na server správce daně. Takový doklad ještě není sám o sobě zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb.
Pokud doklad vytisknete nebo zvolíte povel Záznam/Odeslat na EET bez tisku, dojde k okamžitému odeslání dokladu správci daně na server EET. Takový doklad se ve formuláři označí příznakem EET: Odesláno v modré barvě a  automaticky se zapíše do agendy Elektronická evidence tržeb. Doklad s tímto stavem již nepůjde smazat. U  dokladu odeslaného na EET již nelze měnit údaje, které jsou součástí evidované tržby, např. číslo dokladu, částka, sazba DPH apod. 
V programu POHODA se u dokladů vstupujících na elektronickou evidenci tržeb můžete ve formuláři setkat ještě s dalšími příznaky, např. EET: Chyba kom., EET: Externě, EET: Neodesílat. Bližší informace k nim  naleznete v  nápovědě programu POHODA.
 
Přístupová práva
Pro agendy Elektronická evidence tržeb a Profily EET jsme přidali přístupová práva, která naleznete v  části Nastavení. Ve stromu přístupových práv Nastavení/Uživatelské nastavení/Sekce můžete nastavit právo na změnu údajů v agendě Uživatelské nastavení/EET..

Tiskové sestavy
Pokud používáte uživatelskou  náhradu originálu a uživatelskou tiskovou sestavu, program POHODA vás vyzve k tomu, zda chcete uživatelskou náhradu originálu ponechat nebo ji budete chtít nahradit originální tiskovou sestavou, která je součástí aktualizace programu 11402. Nová originální tisková sestava bude obsahovat povinné údaje k EET.
Při volbě nahrazení originální tiskové sestavy bude uživatelská náhrada originálu změněna na uživatelskou sestavu, proto bude nutné v uživatelské sestavě doplnit povinné údaje k EET pomocí lokálních proměnných prostřednictvím programu Report Designer.
Bližší informace naleznete v nápovědě programu POHODA.

Popis úpravy v programu Report Designer:
Pokud budete chtít rozšířit tiskovou sestavu o povinné údaje EET, je nutné přidat dvě nové sekce na konec tiskové sestavy jako patičku.

První sekce bude obsahovat:
Lokální proměnnou #EET. Ve vlastnostech první sekce bude zobrazení na tiskové sestavě podmíněno podmínkou na pole #EET. Dále je nutné nastavit volbu Tisknout na konci stránky.
Nakonec je nutné přidat údaje pro EET pomocí následujících lokálních proměnných:
Režim EET: #EETRezim
Datum tržby: #EETDatumTrzby
Provozovna: #EETProvozovna
Pokl. Zařízení: #EETZarizeni
BKP: #EETBKP
FIK: #EETFIK
Zobrazení těchto polí bude podmíněno podmínkou na pole #EETJsouData.

Druhá sekce bude obsahovat:
Lokální proměnnou #EETJePKP. Ve vlastnostech první sekce bude zobrazení na tiskové sestavě podmíněno podmínkou na pole #EETJePKP. Dále je nutné nastavit volbu Tisknout na konci stránky.
Nakonec je nutné přidat údaje pro EET pomocí následujících lokálních proměnných
PKP: #EETPKP
Zobrazení těchto polí bude podmíněno podmínkou na pole #EETJsouData.

Informační plocha
Jistě také oceníte, že Vás program POHODA na Informační ploše v části Hlavní informace upozorňuje na počet dokladů, které je ještě nutné odeslat.

Upozornění: V případě, že používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, nainstalujte certifikát s volbou Označit tento klíč jako exportovatelný. Pokud tuto volbu nezatrhnete, nebude fungovat komunikace programu POHODA se serverem EET. Zároveň u těchto operačních systémů nebude fungovat komunikace v případě, že používáte Proxy server. Pokud používáte Proxy server, doporučujeme použít např. Forefront TMG Client.

Pro podrobnější seznámení s funkčností elektronické evidence tržeb vám doporučujeme využívat místní nápovědu programu POHODA. Další informace můžete čerpat i z článku EET v programu POHODA , který je dostupný na našem webu.


Další funkce a tiskové sestavy pro elektronickou evidenci tržeb budeme postupně zapracovávat do dalších verzí. V nejbližší době bude funkčnost EET zapracována i do programu POHODA Kasa Offline.
 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2016, rel. 11401 ze dne 26. 10. 2016:

Personalistika a mzdy

 • Pro zdravotní pojišťovnu Zaměstnanecká pojišťovna Škoda byl do agendy Mzdy/Seznamy/Zdravotní pojišťovny doplněn specifický symbol pro platbu zdravotního pojištění.
 • V případě, že byla pro srážku na penzijní připojištění, resp. životní pojištění vyplněna již neexistující penzijní společnost, resp. životní pojišťovna, nebyl při zaúčtování vytvořen ostatní závazek. Nyní se již správně vytvoří.

Majetek

 • Při zavádění operativního leasingu je již v průvodci Zavedení leasingového majetku na 5. straně přístupná volba Uplatnit výdaje včetně akontace bez časového rozlišení. Úprava se týká daňové evidence a jednoduchého účetnictví.
 • Po úpravě předkontace na kartě majetku vytvořené z přijaté faktury se již při uložení záznamu nevygeneruje duplicitní záznam.

Ostatní

 • Do pole Konečný příjemce na sestavě Zálohová faktura se již netiskne hodnota Ano/Ne.
 • V agendě Kategorie internetových obchodů se již správně načítají kategorie do výklopného seznamu u pole Nadřazená, pokud není zobrazen strom kategorií.
 • Byl opraven export přijatých objednávek na obecný internetový obchod při nastavení filtru datum Od - datum Do pro výběr záznamů.

XML

 • Byl změněn XML import dodací adresy do agendy Adresář. Nově se nenastavuje alespoň jedna výchozí dodací adresa.
 • Po importu převodky do programu POHODA se správně nastaví číslo dokladu a název firmy na vytvořeném pohybu v agendě Pohyby.
 • Byl opraven export zásob do XML. U skladové zásoby typu Komplet je opět uveden celkový stav položky na skladě.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499224 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout