Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2016

Update POHODA, rel. 11207

K dispozici od: 09. 05. 2016

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Leden 2016, rel. 11200, (resp. 11201, resp. 11202, resp. 11203, resp. 11204, resp. 11205, resp. 11206).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline:  Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 11205, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 11206 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Personalistika a mzdy

 • Bylo zapracováno zvýšení daňového zvýhodnění na 2., resp. 3. dítě. Toto zvýšení platí od 1. 5. 2016 a poprvé se použije při výpočtu mezd za květen. Při převodu databáze se na záložce Daně a pojistné k 04/2016 ukončí typy daňové zvýhodnění na 2. dítě, daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě, daňové zvýhodnění na 2. dítě (průkaz ZTP-P) a daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě (průkaz ZTP-P), a zároveň se automaticky vytvoří nové řádky pro daňové zvýhodnění platné od 05/2016. Hodnoty daňového zvýhodnění za období 01/2016-04/2016 zůstanou v původní výši. Zvýšení daňového zvýhodnění za toto období bude provedeno až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání.
  Před vystavením mezd za květen prověřte zadání na záložce Daně a pojistné.
  Pro děti, na které zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění, nastavte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné, typ daňové zvýhodnění na dítě – neuplatňuje.

 • Byl upraven nárok na odpočet na zdravotním pojištění u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením. Nárok na odpočet lze uplatnit pouze u zaměstnanců, kterým byl přiznán invalidní důchod. Již se neuplatní u osob, kteří jsou pouze držiteli průkazu ZTP/P.

Sklady

 • Při účtování skladů způsobem A se v agendě Sklady/Inventura pro zaúčtování Přebytku, Manka a Přirozeného úbytku nově nabízí tyto výchozí účty pro jednotlivé druhy: Nedokončená výroba – 581000, Polotovary – 582000, Výrobky – 583000, Zvířata – 584000. Pro ostatní druhy jsou účty nezměněny.
  Přednastavené účty je možné změnit přímo v agendě Inventura u jednotlivých zásob v poli Zaúčtování.  
 • Ve variantě POHODA E1 při účtování skladů způsobem A se pro druh zásob Polotovary již nezmění zaúčtování v běžném účetním období.
  Pokud se v agendě Globální nastavení v sekci Sklady/Sklady A zatrhne volba Použít jiné účty pro následující období a následně se v sekci Sklady A (přelom) nastaví odlišné účty, tak se již polotovary správně zaúčtují na tyto účty pouze v dokladech z následujícího období.
 • V agendě Nastavení/Seznamy/Odpovědné osoby se na dynamické záložce Záznamy nyní správně zobrazuje počet dokladů pro agendu Servis. Doklady je možné otevřít dvojklikem myši.
  Do Počtu se zahrnují doklady, ve kterých byla v agendě Servis vybrána příslušná Odpovědná osoba ve formuláři, resp. na dynamické záložce Stavy.  

Příspěvkové organizace

 • V agendě Účetnictví/Výkazy pro MF ve výkazu Příloha č. 5 v Části B se po zavření agendy již nezmění text uvedený v poli Text v Části B3.

Ostatní

 • Pokud použijete funkci Hromadná úprava záznamů v agendě Majetek, v účetním deníku již nedojde ke změně data a času u položek, které nebyly změněny.
 • Pro účetní období před rokem 2006 (včetně) bylo v účetních výkazech Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu a Rozvaha v plném rozsahu upraveno zaokrouhlování na tisíce. Již se správně zaokrouhlují příslušné řádky ve výkazu, včetně hodnot ve sloupci Minulé účetní období.
 • Do účetní jednotky typu Daňová evidence byla vrácena tisková sestava Přehled o příjmech a výdajích (JÚ). Tiskovou sestavu naleznete na informační ploše v tiskových sestavách v části Uzávěrka.
 • K prohlížení a kontrole dat bylo ve variantě POHODA Look povoleno zobrazení agendy Kontrolní hlášení. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2016, rel. 11206 ze dne 07. 04. 2016:

Příspěvkové organizace

 • V agendě Účetnictví/Výkazy pro MF byly aktualizovány části pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 2016 včetně odesílání dat do XML.  
 • Bylo též aktualizováno XML odeslání i ostatních výkazů dle balíčku č. 32.

Kontrolní hlášení

 • Do agendy Globální nastavení/Daně byla přidána samostatná podsekce Kontrolní hlášení. Do této části se přesunulo pole Datová schránka a volba Používat Ev. číslo KH DPH ve vydaných fakturách.
  Nově zde přibylo pole E-mail, které je určeno pouze pro doručování písemností souvisejících s kontrolním hlášením. Pokud adresu schránky elektronické pošty nevyplníte zde, bude údaj vstupovat z pole E-mail z agendy Účetní jednotky.
 • Před odesláním kontrolního hlášení nyní program POHODA zkontroluje, zda je vyplněno ID datové schránky, resp. E-mail plátce nebo jeho zástupce, který odpovídá za podané kontrolní hlášení, pro případné zaslání výzev ze strany správce daně.
 • V jednotlivých sekcích (mimo části A.5. a B.3.) agendy Položky kontrolního hlášení se kontroluje struktura DIČ, resp. VAT ID dodavatele/odběratele. Vyhodnotí-li program údaj jako chybný, sloupec Stav položky nabyde hodnoty Varování. Tato kontrola nezahrnuje platnost DIČ. U DIČ členských států EU (včetně CZ) program testuje počet znaků v kmenové části DIČ, kódu země a dále ověřuje použití velkých písmen.
  Program POHODA provádí základní kontrolu DIČ dle struktury XML pro podání kontrolního hlášení.
 • U pobočkového zpracování dat ve variantě POHODA Jazz bylo upraveno zaúčtování prodejek pro plátce DPH na jednotce typu Pobočka/Klient. Při zaúčtování prodejek s částkou nad 10 000 Kč a s vyplněným DIČ nyní program vytvoří samostatné pokladní doklady, resp. ostatní pohledávky. Doklady převezmou členění DPH z agendy Globální nastavení/Sklady/Prodejky.

Personalistika a mzdy

 • Na tiskové sestavě Přehled o výši pojistného se již vyplňuje správně pole Stát podle nastavení státu v agendě Účetní jednotky.  
 • Byl opraven počet pojištěnců v exportu tiskové sestavy Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele.

Ostatní a XML

 • V programu POHODA byla provedena úprava Průvodce pro elektronické podání výkazů na MFCR. Na druhou stranu průvodce byly přidány nové kontroly na velikost souboru a kontrola automatického otestování zaslaného výkazu na Daňovém portálu Finanční správy bez nutnosti použití elektronického podpisu. Případné kritické, závažné propustné a propustné chyby se zobrazí na druhé straně průvodce. Na další straně průvodce si již vyberete, zda chcete soubor uložit do XML a ručně jej vložit na Daňový portál Finanční správy nebo výkaz odeslat pomocí Datové schránky či automaticky odeslat s použitím elektronického podpisu.  
 • Bylo upraveno chování dotykového rozhraní v agendě Kasa a programu Kasa Offline tak, aby po zápisu hodnoty do pole Množství a následném stisku tlačítka *, byl v sekci Nová položka dokladu umožněn přepis obsahu pole Množství bez nutnosti označování a mazání. 
 • Byla rozšířena XML komunikace v agendě Adresář o přenos údajů e-mail, telefon a země na dodací adresu. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2016, rel. 11205 ze dne 09. 03. 2016:

Příspěvkové organizace

 • V agendě Účetnictví/Výkazy pro MF byly pro účetní období 2016 aktualizované tiskopisy Rozvaha a Příloha č. 5. Ostatní výkazy, u kterých pro rok 2016 nedošlo ke změně, byly zpřístupněné pro vystavení. 
  Výkaz PAP (pomocný analytický přehled) a možnost Exportu výkazů do XML zaktualizujeme v některé další verzi programu POHODA. 
 • Pro rok 2016 byla aktualizovaná účtová osnova. Doporučujeme po datové uzávěrce provést kontrolu zaúčtování na jednotlivých účtech (počáteční stavy účtů, výkazy minulého roku a výkazy pro MF).

Jednoduché účetnictví

 • Do programu POHODA byl na základě novely vyhlášky č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, zapracován nový typ účetní jednotky Jednoduché účetnictví.
  Při zakládání nové účetní jednotky v agendě Účetní jednotky je nutné v Průvodci zavedením účetní jednotky na první straně vybrat možnost Daňová evidence/Jednoduché účetnictví a poté na druhé straně průvodce zvolit typ Jednoduché účetnictví.
  Agendy a tiskové sestavy jsou obdobné s vedením daňové evidence. Rozdíl ve vedení jednoduchého účetnictví oproti daňové evidenci spočívá především v jiném členění peněžního deníku, úpravě předkontací pro vedení jednoduchého účetnictví, implicitním nastavení Neplátce DPH v Globálním nastavení a povinnosti odpisování nehmotného majetku.
  Další tiskové sestavy budou postupně doplňovány (daň z příjmů).
  Jednoduché účetnictví mohou vést právnické osoby, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty, jejichž celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč, hodnota jejich majetku nepřesáhne 1.500.000 Kč, jsou spolky, odborovými organizacemi, církvemi atd.
   

Účetnictví a fakturace

 • Do agendy Účetnictví/Analýza byla přidána nová definice Cash flow s platností od 1. ledna 2016.
 • Pokud v programu POHODA v neziskové organizaci vyplníte údaj do agendy Výkazy minulého období, již se správně tyto hodnoty zobrazí například v tiskové sestavě Rozvaha v plném rozsahu.
 • V rámci Intrastatu byly od 1.1.2016 pro kód 34039900 zrušeny statistické znaky (10 a 90). Pokud je datum u položky vstupující do Intrastatu větší nebo rovno 1.1.2016, nevyžaduje již Pohoda pro tento kód vyplnění statistického znaku.

Kontrolní hlášení

 • Do agendy Kontrolní hlášení byly přidány kontrolní tiskové sestavy Změny v kontrolním hlášení a Doklady nezahrnuté v kontrolním hlášení.
  Prostřednictvím sestavy Změny v kontrolním hlášení zobrazíte soupisku všech změněných, resp. přidaných a smazaných dokladů, které budou zahrnuty do nově vytvořeného kontrolního hlášení.
  Sestava Doklady nezahrnuté v kontrolním hlášení obsahuje doklady, které mají v sekci pro kontrolní hlášení nastaven typ Nezahrnovat.

 • Při elektronickém podání Kontrolního hlášení se kontroluje, zda po vystavení hlášení nebyly zapsány nové doklady nebo provedeny změny, které mohou ovlivnit úplnost hlášení. Pokud program takové doklady nalezne, zobrazí se upozornění. V tomto případě doporučujeme zkontrolovat kontrolní sestavu Změny v kontrolním hlášení. Jedná-li se o změny, které nemají vliv na samotné kontrolní hlášení, upozornění berte pouze jako informativní a pokračujte v podání datové věty. V opačném případě vystavte nové hlášení.
 • Na tiskové sestavě Kontrolní hlášení, dále Kontrolní hlášení - opis (na výšku) a Kontrolní hlášení - opis (na šířku) se v sekcích A.1., A.4., B.1. a B.2. neuvádí u sloupce DIČ odběratele/dodavatele kód státu (tj. CZ).

Ostatní a XML

 • Z programu POHODA je nyní možné exportovat tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát pro další zpracování Vaší bankou, pro daňového poradce nebo pro načtení na Portál daňové správy jako součást přiznání pro daň z příjmů právnických osob. Soubor vygenerujete přes nabídku Soubor/Datová komunikace/Export výkazů… V průvodci pro elektronická podání nezapomeňte vybrat, k jakému datu a v jakém rozsahu (plný/zkrácený) požadujete výkazy sestavit. Tuto volbu naleznete v účetních jednotkách typu účetnictví pro podnikatele a účetnictví pro neziskové organizace.
 • Byl upraven import vydané faktury v cizí měně s vazbou na přijatou objednávku. Nyní se do programu POHODA správně přebírá částka ze vstupního XML dokumentu.
 • Bylo upraveno generování výkazu Kontrolní hlášení do XML pro parametr Číslo jednací dle specifikace Generálního finančního ředitelství. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2016, rel. 11204 ze dne 22. 02. 2016:

Personalistika a mzdy

 • Do nabídky tiskových sestav v agendě Personalistika v sekci Daně z příjmů byl doplněn nový tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č. 1). Do sestavy se automaticky načtou údaje o vyživovaných dětech, na které poplatník uplatňuje, resp. neuplatňuje daňové zvýhodnění. 
 • V agendě Personalistika byl rozšířen dialog pro tiskovou sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele.
 • Na tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce byl doplněn titul zaměstnance.
 • U tiskových sestav Mzdový list, Výplatní list a Výplatní páska bylo do názvu PDF souboru doplněno příjmení a jméno zaměstnance. Rozšíření názvu PDF souboru se týká volby Tisk do PDF, Odeslat PDF e-mailem, Tisknout vše do PDF, Odeslat vše e-mailem a Odeslat PDF přes datovou schránku.

Kontrolní hlášení

 • Na tiskovou sestavu Položky kontrolního hlášení byly pro všechny sekce kontrolního hlášení přidány součtové řádky. 
 • Do agendy Globální nastavení v sekci Daně/DPH byla přidána část Kontrolní hlášení s volbou Používat Ev.č.KH DPH ve vydaných fakturách. Zapnutím této volby dojde k zobrazení nového pole Ev.č.KH DPH, a to pouze v agendě Vydané faktury.
  Pro kontrolní hlášení program POHODA prioritně použije údaj z tohoto pole, nebude-li vyplněné, načte údaj z pole Číslo. Funkce je určena pouze pro firmy, které požadují mít odlišný údaj v poli Číslo a Ev.č.KH DPH. Na tiskové sestavy bude i nadále vstupovat údaj z pole Číslo.
   

Účetnictví

 • Na tiskovou sestavu Doklady se členěním Nevím se již správně načítají doklady v hospodářském roce s datem běžného zdaňovacího období. 
 • V daňové evidenci při likvidaci dokladu v cizí měně se již správně přepočítávají částky na hradícím dokladu, pokud se v režimu Likvidace v dialogovém okně Likvidace v cizí měně změní údaj v poli Uhrazeno na.
 • Byla upravena tisková sestava Pokladní doklady za sebou, aby se při více položkách nerozděloval jeden doklad na více stránek.

Homebanking a XML

 • Pro službu FIO API bylo upraveno stahování oficiálních výpisů do programu POHODA. 
 • Bylo opraveno zobrazení náhledu tiskové sestavy výpisu při načtení bankovního výpisu, pokud výpis obsahoval číslo účtu protistrany ve formátu IBAN. Tisková sestava se nachází v průvodci pro načtení výpisu.
 • XML komunikace byla rozšířena o přenos parametru Evidenční číslo KHDPH v agendě Vydané faktury.
 • Pro import dokladů s vazbou na číselnou řadu byla přidána kontrola na překročení maximálního rozsahu číselné řady.

Ostatní

 • Bylo opraveno vytváření PDF souboru s elektronickým podpisem. Nyní je již možné takto vytvořený soubor odeslat přes výchozího emailového klienta.
 • Aktualizačním importem zásob se již nesmaže hodnota v poli DPH nákup či DPH prodej u složených zásob typu Souprava a Komplet v agendě Zásoby.
 • Do průvodce Vyhledat datovou schránku bylo přidáno nové pole Typ schránky, pomocí kterého je možné vybrat, v jakých subjektech bude datová schránka vyhledána.
 • Do programu POHODA byla pro nastavení datové schránky přidána nová možnost Kontrolovat stav zpráv, kterou naleznete v agendě Uživatelské nastavení v sekci Datová schránka. Zatržením této volby nastavíte, zda ve vybrané datové schránce chcete kontrolovat stav přijatých nebo odeslaných zpráv.

Komunikace s aplikací mPOHODA

 • Spolu se zásobami se synchronizací z programu POHODA do aplikace mPOHODA importují i vedlejší prodejní ceny a slevy, a cenová skupina, která je zásobě v programu POHODA přiřazena.
  Synchronizací se také přenáší výchozí prodejní cena zadaná u odběratele v programu POHODA.

  Upozornění: Pokud již synchronizujete zásoby z programu POHODA do aplikace mPOHODA, je nutné pro naimportování prodejních cen spustit v programu POHODA synchronizaci všech dat. Následně přidaná zásoba nebo změna prodejních cen se do aplikace mPOHODA již promítne provedením klasické synchronizace pouze změněných záznamů.

  Upozornění: U prodejních cen nastavení typu výpočtu ceny s DPH, resp. bez DPH zadávejte v programu POHODA v agendě Prodejní ceny a v agendě Cenové skupiny dodržujte stejné nastavení, aby výpočet cen v aplikaci mPOHODA byl korektní.

 • Do aplikace mPOHODA se z programu POHODA přenášejí poznámky zadané u synchronizované zásoby, resp. záznamu adresáře.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2016, rel. 11203 ze dne 29. 01. 2016:

Personalistika a mzdy

 • V agendě Personalistika byla doplněna možnost vygenerovat hromadně hlášení změn za více zaměstnanců najednou na záložku Evidence podání, a to pomocí povelu Hromadné hlášení změn z nabídky Záznam.
 • Byl zapracován nový vzor formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 24) platný pro rok 2016 a Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 3) platný pro rok 2016.
 • Byl přidán nový vzor sestavy Přehled o výši pojistného pro rok 2016 včetně elektronického podání.
 • Byla aktualizována Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 10) včetně elektronického podání.
 • V tiskovém dialogu pro tiskovou sestavu Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění se již správně nabízí seznam zdravotních pojišťoven.
 • Při změně nastavení pole Ponižovat zálohy na daň o přepl. z ročního zúčtování se již vygeneruje ostatní pohledávka pouze jednou.
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě pro rok 2016 nebylo doposud schváleno. Za období leden 2016 budou uplatněny hodnoty roku 2015, a to na 2. dítě 1 317 Kč a 3. a další dítě 1 417 Kč.

Kontrolní hlášení

 • Do agend Přijaté faktury, Ostatní závazky, Interní doklady a Pokladna (výdej) bylo přidáno do hromadných operací pole Datum KH DPH. 
 • Do agendy Globální nastavení/Daně byla přidána sekce Ostatní údaje s novým polem Dat. schránka pro Kontrolní hlášení. Do tohoto pole uveďte ID datové schránky tj. kontaktní informace pro účely doručování písemností vydaných správcem daně souvisejících s kontrolním hlášením.
 • V agendě Členění DPH byly změněny texty u členění typu U01 – Tuzemské plnění (se zkratkou UDA4, UDA5) a U02 – Tuzemské plnění - nezapočítávat do koeficientu (se zkratkou UKA4, UKA5). Text „bez ohledu na limit“ se nahradil textem „nad“ nebo „pod“ a to dle přiřazené sekce pro kontrolního hlášení.
 • Do programu POHODA byl do Kontrolního hlášení zapracován výpočet režimu Maloobchod dle § 91 zákona o DPH. Máte-li v agendě Globální nastavení v sekci Daně a podsekci DPH - ostatní v oddíle Zvláštní režimy zatrženou volbu Maloobchod, v agendě Položky kontrolního hlášení se v sekci A.5. automaticky vygeneruje řádek se souvisejícím ZD a DPH dle principu výpočtu režimu maloobchod v Přiznání DPH. V tomto řádku je možné hodnoty ručně editovat.
  Nesouhlasí-li zdaňovací období Přiznání DPH s obdobím pro Kontrolní hlášení (příkladem je právnická osoba kvartální plátce DPH, který podává měsíční kontrolní hlášení), v praxi poté může nastat nesoulad kontrolního součtu řádků 1, 2 kvartálního (př. 1Q) plátce se třemi měsíci (leden, únor, březen) v kontrolním hlášení. V těchto případech Vám doporučujeme obrátit se na Vašeho správce daně.
 • Do agendy Položky kontrolního hlášení byla přidána nová tisková sestava Podklady k režimu maloobchod se soupisem všech dokladů s typem členění DPH U17 - Tržby – maloobchod zahrnutých do výpočtu kontrolního hlášení pro režim maloobchod dle § 91 zákona o DPH.
 • Při zaúčtování prodejek nad limit 10 000 Kč včetně DPH, které nebudou mít vyplněné pole DIČ, program POHODA nyní automaticky použije na vytvořených pokladních dokladech, resp. ostatních pohledávkách členění DPH zadané v agendě Globální nastavení v sekci Sklady/Prodejky v poli Limit pod 10 000 Kč. 

Majetek

 • Při vyřazení nehmotného majetku se již správně nemění Pořizovací cena ve formuláři a na záložce Daňové odpisy ve sloupci Zůstatek.
 • V případě prodloužení období hospodářského roku jsou již správně v Účetním deníku zaúčtovány účetní a daňové odpisy.

Sklady a kasa

 • V agendě Zásoby na záložce Internet již nedochází k vytváření duplicitních záznamů u alternativního a souvisejícího zboží.
 • Pokud má adresa zadanou cenovou hladinu typu Sleva, pak při změně nastavení výpočtu této slevy a následném přepočtu cen skladových zásob již nedochází k chybné aktualizaci informativních údajů ve sloupcích Cena a Sleva % u individuálních slev pro tuto adresu v agendě Adresář.
  Evidujete-li v jednotce větší množství individuálních slev, může převod databáze do nové verze trvat o něco déle než obvykle.
 • Pokud je v agendě Globální nastavení v sekci Doklady zatržena volba Tisknout jednot. cenu bez DPH na sestavách, je u prodejek z agendy Kasa nebo programu Kasa Offline správně zobrazena hodnota ve sloupci J.cena bez DPH na tiskové sestavě Prodejka (daňový doklad).
 • Pokud při importu prodejek z programu Kasa offline vzniká v programu POHODA i výdejka, je na ni nově přenášen údaj z pole Středisko, které je nastaveno v agendě Nastavení/Kasy.

Ostatní

 • V souvislosti s nařízením vlády ze dne 13.1.2016, které rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti na další oblasti, byly do agendy Kódy předmětu plnění přidány nové kódy 18, 19 a 20. Všechny kódy jsou platné od 1.2.2016.
 • V agendě Závazky, kterou otevřete z agendy Příkazy k úhradě na záložce Položky příkazu přes místní nabídku povelem Otevřít položky, byl upraven tisk tabulky.
 • Při odesílání údajů pro hromadnou korespondenci z agendy Adresář do programu Word byla změněna možnost kódování ANSI na kódování UNICODE.
 • Do exportu pro aplikaci Podání Online České pošty v agendě Zásilky již dochází ke správnému zaokrouhlení hmotnosti na tři desetinná místa v řadě SQL/E1.

Homebanking a XML

 • U načítání výpisu ČSOB  formátu Multicash bylo upraveno načítání pole Datum výpisu a nově se načítá popis platby i na záložku Poznámka.
 • Při načítání výpisu Oberbank formátu Multicash bylo upraveno načítání čísla účtu protistrany a pole Datum výpisu.
 • Upraveno načítání zahraničních výpisů pro Komerční banku ve formátu KB Best, pokud je číslo protiúčtu ve formátu IBAN/SWIFT.
 • Byl upraven export záznamu do XML, při použití uživatelského filtru.
 • Byl opraven XML import skladové zásoby do účetní jednotky typu Klient do agendy Zásoby, jehož vlastníkem je účetní jednotka typu Účetní u pobočkového zpracování dat.

Komunikace s aplikací mPOHODA

 • V aplikaci mPOHODA lze nově vytvářet prodejky, které se pak synchronizací importují do agendy Prodejky programu POHODA.
  Pokud formu úhrady uvedenou na prodejce v aplikaci mPOHODA nelze použít v agendě Prodejky v programu POHODA, nedojde k importu takové prodejky. Tato informace bude uvedena ve výsledcích datové komunikace.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2016, rel. 11202 ze dne 18. 01. 2016:

Příspěvkové organizace

 • V programu POHODA byla aktualizována směrná účtová osnova podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • Dále byly aktualizovány tiskopisy Rozvaha a Příloha č. 5 (A.4 – podrozvahové účty) pro příspěvkové organizace. Tiskopisy naleznete v tiskových sestavách agendy Účetní deník. Použijete je pro účetní období 2016. Agenda Účetnictví/Výkazy pro MF bude aktualizována v některé další verzi programu POHODA.

Nevýdělečné organizace

 • Vyhláškou č. 324/2015 Sb., která mění vyhlášku č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, byly aktualizovány tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, které jsou dostupné z informační plochy nebo z agendy Účetnictví/Účetní deník v sekci Výkazy. Použijete je pro účetní období 2016.
 • Dále byla v programu POHODA aktualizována účtová osnova s příslušnými řádky pro jednotlivé výkazy. 

Kontrolní hlášení

 • Do agendy Členění DPH byla přidána členění DPH „PDB2 - Tuzemské plnění nad limit 10 000,- Kč“  a „PKB2 - Tuzemské plnění nad limit 10 000,- Kč včetně DPH - krátit nárok“ s nastavenou sekcí pro Kontrolní hlášení B.2.
 • U všech typů negativních dokladů, které mají v agendě Členění DPH u pole Sekce v Kontrolním hlášení nastaven typ A.4., A.5., resp. B.2., B.3., se pro zařazení do správné sekce Kontrolního hlášení stanovuje výše limitu v absolutní hodnotě.
 • Byly přidány dvě tiskové sestavy pro Kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení – opis (na výšku) a Kontrolní hlášení – opis (na šířku). Tisková sestava na výšku tiskne základní údaje o kontrolním hlášení, identifikace plátce (tj. záhlaví sestavy), dále části A.1., A.5., B.3. a C kontrolního opisu. Tisková sestava na šířku tiskne části A.2., A.3., A.4., B.1., a B.2. kontrolního opisu. Obě tiskové sestavy odpovídají dle rozložení stránek originálu. Jedná se o kontrolní opisy, které nelze použít pro podání na finanční úřad. Tiskové sestavy odpovídají vzoru zveřejněnému dne 7. 12. 2015.
 • V agendě Kontrolní hlášení bylo zpřístupněno elektronické odeslání výkazu Kontrolní hlášení přes nabídku Záznam/Odeslání kontrolního hlášení… na Daňový portál finanční správy.

Personalistika a mzdy

 • Od 1. 1. 2016 dochází ke zrušení důchodového spoření na základě zákona č. 376/2015 Sb. Ten ruší zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření. V agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné byl u zaměstnanců automaticky ukončen typ účast na důchodovém spoření k 12/2015. Od roku 2016 již nejde tento typ použít.
 • V programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR, a to Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 20), Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (vzor č. 22) a Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2015 (vzor č. 15).
 • Do programu POHODA byl zařazen tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (vzor ČSSZ – 89 621 10 I/2016).

Sklady a Kasa

 • Při zaúčtování dokladů v agendě Prodejky přes nabídku Záznam/Zaúčtovat prodejky se v dialogovém okně již správně zobrazuje hodnota v poli Počet dokladů k zaúčtování.
 • V dialogovém okně Vyúčtování prodeje v agendě Kasa již dojde k dopočítání částky Vráceno Kč v případě, že bylo vyúčtování uzavřeno klávesou Enter bez jiného vstupu uživatele.
 • Při pobočkovém zpracování dat již nedojde k pádu programu při zaúčtování dokladů v hodnotě nad  10 000 Kč v agendě Prodejky.

Ostatní

 • Vyhláškou č. 385/2015 Sb. se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2016.
 • Byla aktualizována agenda Kódy kombinované nomenklatury pro rok 2016.
 • Byla upravena sestava zobrazující se na poslední straně průvodce Uzávěrka kurzových rozdílů přes nabídku Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Neuhrazených pohledávek a závazků.
  Pokud byla provedena uzávěrka kurzových rozdílů ve starší verzi programu POHODA, tak se při opakované uzávěrce kurzových rozdílů budou v sekci Nezaúčtované kurzové rozdíly zobrazovat navíc i doklady, u kterých byla již uzávěrka kurzových rozdílů provedena správně a jsou likvidované po posledním dni účetního období.  Tyto doklady zde mají pouze informativní charakter.

 • Pokud je majetek zařazen v průběhu měsíce a provede se úprava na záložce Majetkové operace, již jsou správně vypočteny hodnoty na záložce Účetní odpisy, včetně Zůstatkové ceny.
 • Při hromadném odesílání emailů přes SMTP se zabezpečením SSL/TLS se již adresy v poli Kopie nemnoží. 
 • V přenosové agendě Závazky -> Příkazy k úhradě, kterou otevřete z agendy Příkazy k úhradě přes nabídku Záznam/Přenos/Závazky byl upraven tisk tabulky, jenž vyvoláte přes místní nabídku a povel Tisk tabulky.
 • Byla provedena úprava načítání avíza UniCredit bank pro agendu Homebanking.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2016, rel. 11201 ze dne 29. 12. 2015:

Homebanking

 • Bylo opraveno zaúčtování pro doklady v domácí měně.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504280 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout