Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2014

Update POHODA, rel. 10706

K dispozici od: 10. 9. 2014

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2014, rel. 10700, (resp. 10701, 10702, 10703, 10704, 10705).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 10703, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10706 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Sklady

 • Byla optimalizována rychlost vytváření automatických objednávek v agendě Zásoby.
 • Pokud je vyplněna nákupní cena na záložce Dodavatelé v agendě Zásoby, použije se správně i pro naskladnění svázané zásoby.
 • Při vyskladnění zásoby v nezákladní měrné jednotce pomocí čárového kódu se již do dokladu vkládá prodejní cena násobená koeficientem dané měrné jednotky ze záložky Dodavatelé.

Majetek

 • Na tiskových sestavách Plánované účetní, resp. daňové odpisy, Účetní, resp. daňové odpisy dlouhodobého majetku se již v řadě POHODA SQL a E1 zobrazují celkové uplatněné odpisy za jednotlivé roky.
 • Program již neumožní zadat na záložce Majetkové operace změnu s dřívějším datem, než je datum pořízení, resp. zařazení majetku do užívání.
 • Pokud je pořizovací cena nehmotného majetku zadaná na desetinné místo, zobrazuje se správně hodnota odpisu i v posledním roce odpisování.

XML

 • Pro řadu POHODA E1 byl rozšířen import a export z/do agendy Uživatelské seznamy o nový atribut "Konstanty".
 • Byl opraven import faktury s vazbou na přijatou objednávku, která má příznak Rezervováno. Rezervovanou zásobu je možné vyskladnit i v případě, kdy množství v objednávce (např. 4 ks) je <= stav zásoby na skladě (např. 5 ks) a ten je zároveň <= stav zásoby v rezervaci (např. 10 ks).
 • Byl opraven import vydané faktury s položkou Ruční odpočet zálohy. Na vytvořeném dokladu je již správná hodnota v poli K likvidaci.

Volitelné parametry v POHODA E1

 • Na záložku Položky v uživatelské agendě máte možnost vložit pomocí funkce AddItemRow až 1024 položek.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2014, rel. 10705 ze dne 24. 7. 2014:

 • Pokud je zásoba vkládána do příjmového dokladu pomocí dialogu Vložení zásoby, ve kterém se změní měrná jednotka zásoby, dojde již ke správnému výpočtu nové prodejní ceny zásoby s ohledem na použitý koeficient měrné jednotky.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2014, rel. 10704 ze dne 21. 7. 2014:

Účetnictví

 • Na tiskových sestavách Daňový doklad a Daňový doklad v cizí měně v agendě Interní doklady byl upraven název datumového pole Datum přijetí platby na Datum přijetí úplaty.
 • Na tiskovou sestavu Doklady nezařazené v souhrnném hlášení se již správně načítají položky vydaného opravného daňového dokladu, které jsou na stejnou částku.
 • V agendě Globální nastavení/Zaúčtování dojde při změně počtu analytických míst k jejich korektnímu zobrazení.

Příspěvkové organizace

 • Pro příspěvkové organizace byla do agendy Účetnictví/Analýza zapracována nová definice Cash flow s platností od 1. 1. 2014 dle novely vyhlášky 410/2009 Sb.
 • Byl upraven export výkazu Schválení účetní závěrky u pole Výkaz sestaven k datu a Datum vytvoření.   

Personalistika

 • Od 1. 7. 2014 došlo ke zvýšení vyměřovacího základu pro platbu pojistného na zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem pojistného stát, z částky 5 829 Kč na 6 259 Kč. V agendě Legislativa byla provedena změna částky v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.
 • Do elektronického podání Oznámení o nástupu do zaměstnání již správně vstupuje údaj o tom, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu.

Sklady

 • Pokud v agendě Globální nastavení/Pohledávky není aktivní volba V položkách faktury uvádět slevu v procentech a při vložení zásoby do výdajového dokladu v nezákladní měrné jednotce dojde na dialogu Vložení zásoby k úpravě ceny, již nedochází k přepočtu této ceny podle vypočítané slevy.
 • V řadě POHODA E1 pokud se při naskladnění pomocí dialogového okna Vložení zásoby používá nákupní cena ze záložky Dodavatelé v agendě Zásoby, vyplní se již na doklad správná cena a dojde ke korektnímu přepočtu stavu zásoby.
 • Při kopírování zásoby typu Souprava se již u nového záznamu vyplní i základní prodejní cena.

Majetek

 • Majetek s pořizovací cenou v nulové hodnotě je možné vyřadit i v případě, že datum pořízení je odlišné od data zařazení.
 • Na záložce Účetní odpisy je možné zadat korekci pouze do výše pořizovací, resp. zůstatkové ceny. 

Homebanking

 • Bylo upraveno načtení výpisu pro ČSOB služba Multicash v případě, že číslo účtu ve výpise je ve formátu IBAN.
 • Byla přidána podpora pro načtení Avíza UniCredit bank pro platby kartou přes internetovou službu.
 • Příkaz k úhradě pro službu ČS Databanking byl rozšířen o generování zprávy pro příjemce.

XML

 • Bylo upraveno zobrazování stavu u skladové zásoby v poli Objednáno a Rezervováno při importu vazeb mezi přijatou objednávkou a vydanou zálohovou fakturou.
 • Import a export vydané faktury byl rozšířen o příznak Placeno přes terminál.
 • Pokud je ve vstupním XML souboru u položek uvedena částka, nebude při importu použita zadaná individuální cena v programu POHODA.
 • Pokud je při importu dokladů vkládána zásoba, která obsahuje svázanou zásobu, nepřenáší se již u svázané zásoby nastavení sazby a typu výpočtu DPH z hlavní zásoby.
 • Při aktualizačním importu zásob a adresáře se respektují nastavená přístupová práva uživatele pro danou agendu.
 • V řadě POHODA E1 se správně naimportuje zásoba i v případě, že je vložena do cenové skupiny se zadanou nákupní cenou v cizí měně.
 • V daňové evidenci se již při importu pokladního dokladu správně vypočte částka DPH.
 • Byl upraven import prodejky s vazbou na agendu Adresář. Správně se již k prodejce vkládá zadaná cenová skupina.
 • Uživatelský export výdajového pokladního a bankovního dokladu do XML byl rozšířen o přenos kódu předkontace na položce dokladu. 

Obecný internetový obchod

 • Byla upravena komunikace pro obecný internetový obchod. Pokud je nastavena XSLT transformace pouze pro export dat z programu POHODA, použije se tato transformace pouze na exportovaná data. 
 • Byl upraven průvodce pro export dat v případě, že jeden internetový obchod bude mít možnost exportovat zásoby a druhý bude mít pouze nastaven FTP klienta.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2014, rel. 10703 ze dne 11. 6. 2014:

XML komunikace

 • Byl opraven import dokladu typu Převodka.
 • Byl opraven aktualizační import nákupní ceny na skladové kartě zásoby.
 • Byl upraven import adresy do agendy Adresář. Pokud vstupní XML dokument pro import adresy neobsahuje elementy pro pole Forma úhrady, Tolerance splatnosti, Účet pro fakturaci, Odpovědná osoba, nastaví se správně výchozí hodnota dle programu POHODA.

Ostatní

 • Barevné schéma informační plochy, které si uživatel zvolí, bude nově aplikováno ve všech otevíraných účetních jednotkách.
 • Došlo k optimalizaci rychlosti práce v agendě Zakázky.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2014, rel. 10702 ze dne 29. 5. 2014:

Fakturace a sklady

 • Při tvorbě dokladu se skladovými položkami typu Textová dojde ke správnému zaúčtování skladové položky na nákladový či výnosový účet zadaný na skladové kartě na záložce Zaúčtování.
 • Pokud do vydané faktury s členěním DPH, ke kterému nemá být uvedeno DPH, vložíte skladovou položku, již nedojde k vložení sazby DPH dle skladové karty, ale použije se sazba 0 % DPH.
 • Při vyskladnění zásoby s individuální cenou je již použita správná částka i v případě, kdy prodejní cena u zásoby je 0 Kč.
 • Byla opravena editace záznamů v agendě Cenové skupiny, pokud je v účetní jednotce zadána pouze jedna prodejní cena.

XML a homebanking

 • V XML komunikaci byl upraven import skladových položek dokladu.
 • Byla provedena změna kódování vygenerovaného příkazu k úhradě pro Sberbank ve formátu GEMINI z UTF-8 na ANSI.

Zálohování SQL

 • Při volbě Soubor/Zálohovat vše... se již správně zobrazuje dialog pro hromadnou zálohu účetních jednotek.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2014, rel. 10701 ze dne 22. 5. 2014:

 • Na tiskové sestavě Skladová karta v agendě Zásoby se již správně zobrazují hodnoty ve sloupci Konečný stav.
 • Byl upraven vstup hodnot na kontrolní tiskové sestavy Kontrola zaúčtování DPH a Chyby v zaúčtování DPH.
 • V DE v agendě Banka již dojde při likvidaci více plateb na existující doklad ke správnému vytvoření položek při zapnuté volbě Automatizovat práci s přeplatky.
 • Opraveno zobrazení externích nástrojů v uživatelské agendě ve variantě Pohoda E1.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499224 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout