Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2014

Update POHODA, rel. 10604

K dispozici od: 11. 4. 2014

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Leden 2014, rel. 10600 (resp. 10601, 10602, 10603).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 10601, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10604 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Příspěvkové organizace

 • V agendě Účetnictví/Výkazy MF se v poli Typ od roku 2014 již nenabízí příloha č. 6. – Přehled tvorby a použití fondu privatizace. Jedná se o samostatný výkaz, jehož závazný vzor je stanoven podle § 46 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Tento výkaz sestavuje podle § 46 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. pouze Ministerstvo financí.
 • V příloze č. 5 v části A.4 se již řádek 57 (účet 999) nenačítá do řádku 52 v běžném i minulém období. Po aktualizaci programu je třeba u přílohy č. 5 znovu načíst data, čímž se opraví řádek 52 a ostatní data budou zachovaná.
 • U části L přílohy č. 5 při exportu výkazů do XML doporučujeme, aby v sekci Obecné nebyla tato část zatržena, pokud neobsahuje žádná data. Část M přílohy č. 5, pokud data neobsahuje, může i nemusí být zatržená. Ostatní části přílohy č. 5 se budou exportovat do XML, pouze pokud jsou zatržené bez ohledu, zda budou či nebudou data vykazovat.

  Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2014, rel. 10603 ze dne 1. 4. 2014:

  Personalistika a mzdy

  • Byl opraven výpočet doplatků na zdravotní pojištění za neomluvenou absenci u invalidních zaměstnanců.
  • Od roku 2014 se již na ELDP neuvádí u společníků v kódu na třetí pozici písmeno S.
  • V elektronickém podání Vyúčtování pojistného na důchodové spoření se v části b) souhrn za plátce pojistného celkem nevyplňují údaje v měsících, kdy ještě zaměstnavatel nezaměstnával žádné účastníky důchodového spoření.

  Příspěvkové organizace

  • Byly aktualizovány a nově přidány části přílohy č. 5 a pomocného analytického přehledu (PAP) v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF.
  • Bylo povoleno vytváření výkazů pro rok 2014 a výše, včetně odesílání dat do XML.
  • V agendě Účetnictví/Účtová osnova byl rozšířen účelový znak na délku 11ti znaků.

  Účetnictví a fakturace

  • V daňové evidenci v agendě Banka u bezpoložkových dokladů s 0 % sazbou DPH byla opravena hromadná úprava předkontací přes povel Upravit vše. U dokladů s chybějícím zaúčtováním je nutné znovu provést hromadnou úpravu předkontací nebo editaci každého dokladu pro korektní zaúčtování do peněžního deníku.
  • Po provedení hromadné likvidace dokladů v agendě Interní doklady se již údaje promítnou správně do nepeněžního deníku. Dříve vytvořené doklady je nutné po aktualizaci zeditovat.

  XML

  • Nově je možné importovat podkladní doklady v jiné číselné řadě než je výchozí číselná řada vybrané hotovostní pokladny.
  • Byl upraven XML import dokladu v cizí měně. Pokud vstupní XML dokument neobsahuje kurz cizí měny, bude kurz cizí měny načten z programu POHODA dle data zdanitelného plnění dokladu.
  • Byl upraven XML export zásob z programu POHODA. Nově se do výstupního XML dokumentu nevytváří prázdné elementy pro čl.DPH, čl.KVDPH, pokud nejsou na zásobě hodnoty v programu POHODA nastaveny.

  Homebanking

  • Byla provedena úprava načítání avíza UniCredit Bank do programu POHODA dle nového popisu banky.

  Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2014, rel. 10602 ze dne 5. 3. 2014:

  Účetnictví a fakturace

  • Byly aktualizovány tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a 504 /2002 Sb.
  • Po provedení storna dokladu s odpočtem zálohy se na stornovacím dokladu již správně zobrazí celková hodnota.   

  Personalistika a mzdy

  • Byl zapracován nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 25 5460/A MFin 5460/A (vzor č. 1) platný pro rok 2014. Tuto sestavu s názvem Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) najdete v tiskových sestavách, které jsou dostupné v agendě Personalistika, v oddíle Daně z příjmů.
  • Do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné byl doplněn nový typ zdanit zvláštní sazbou – nerezidenti. Tento typ nastavte u členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, kteří jsou nerezidenti ČR a jejichž odměny mají být dle zákona o daních z příjmů zdaněny zvláštní sazbou daně.

  Ostatní

  • Homebanking pro banku Citibank byl rozšířen o možnost načtení výpisu, který obsahuje Vnitřní formát čísla účtu.  

  Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2014, rel. 10601 ze dne 11. 2. 2014:

  Personalistika a mzdy

  • Byl přidán nový vzor formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 22), platný pro rok 2014.
  • Byl zaktualizován tiskopis Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření pro rok 2014 (vzor č. 2) včetně elektronického podání. Do tiskopisu byl přidán nový sloupec 03a Označení vyměřovacího základu, ve kterém se uvádí číselné označení vyměřovacího základu zaměstnance.
  • Bylo upraveno elektronické podání nulového Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.
  • V průvodci pro Vyúčtování pojistného na důchodové spoření se již do sloupce 03 – RČ správně načítá údaj zadaný v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné v poli Text pouze u typu účast na důchodovém spoření.

  Účetnictví a fakturace

  • Do agendy Výkazy pro MF byl přidán nový výkaz pro příspěvkové organizace Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky. Výkaz se bude poprvé předávat za účetní období roku 2012 a to v termínu předání řádné účetní závěrky za rok 2013.
  • Na kontrolní tiskové sestavě Výpočet vypořádacího koeficientu se upravil způsob zaokrouhlení vypořádacího koeficientu dle § 76 zákona o dani z přidané hodnoty.
  • Bylo upraveno načítání hodnot z přiznání k DPH do řádku 51 (sloupec Bez nároku na odpočet) v kontrolní tiskové sestavě Výpočet vypořádacího koeficientu.
  • Do dokladu ve formátu ISDOC se nyní přenese věta Daň odvede zákazník, která musí být uvedena na dokladu v režimu Přenesení daňové povinnosti.
  • Bylo upraveno vkládání skladové položky bez zadané prodejní ceny z agendy Zásoby do dokladů tvořících výdej ze skladu a to za předpokladu, že v Globálním nastavení není aktivní volba Dialogové okno při vložení zásoby.

  Majetek

  • Byl upraven výpočet zrychlených odpisů pro případ, kdy nastalo přerušení v prvním roce odepisování a další rok bylo provedeno technické zhodnocení. Odpis se stanoví jako podíl jeho vstupní ceny včetně technického zhodnocení a přiřazeného koeficientu platného pro zrychlené odpisování v prvním roce odpisování. Po převodu databáze nedojde k automatickému přepočtu odpisu a je nutná editace.

  XML

  • Byla provedena úprava uživatelského exportu dat z agendy. Nově se budou exportovat pouze uložené záznamy.
  • Byl upraven zápis do agendy XML log pole Cíl po provedení Uživatelského exportu XML.
  • Pro XML import dokladu v cizí měně byla provedena úprava výpočtu částky na záložku Zaúčtování.

  Ostatní

  • Bylo upraveno nastavení doby pro načtení denních kurzů v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny. Po aktualizaci programu je nutné opětovné zadání doby pro načtení kurzů.
  • Název banky BRE Bank S.A., organizační složka podniku (mBank) byl změněn na mBank S.A., organizační složka.
  • Bylo upraveno generování zahraničních příkazů k úhradě z programu POHODA.
  • Byla provedena optimalizace přenosu dat na Obecný internetový obchod přes FTP klienta programu POHODA.
  • V agendě Přístupová práva byla opravena práva na přístup do agendy Účetní jednotky.
   Stažení programu POHODA Start
   • 500 záznamů v účetním deníku
   • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
   • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
   • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
   • 100 záznamů v ostatních agendách
   • 20 použití funkcí pro práci s daty

   Jméno a příjmení:*
   IČ:
   Firma:
   Ulice:
   PSČ, Obec:*
   E-mail:*
   Odeslat a stáhnout

   Program POHODA Start
   si již stáhlo 499385 uživatelů


   POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

   Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

   Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

   POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

   Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

   Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

   Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

   Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

   Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

   Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

   Stáhnout

   Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

   Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

   Stáhnout