Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Leden 2014

Novinky ve verzi Leden 2014

CD

Popisovaná verze: POHODA Leden 2014, release 10600
Vztaženo k verzi: POHODA Říjen 2013, release 10500
K dispozici od: 22. 1. 2014

Časopis Moje POHODA k verzi Leden 2014

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.
Aktualizace k verzi

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Personalistika a mzdySkladyOstatní
ÚčetnictvíPříspěvkové organizace
DPHREPORT Designer
FakturaceXML 

Personalistika a mzdy

Novinka 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění výši redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2014 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 151,38 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 227,15 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 454,13 Kč.

POHODA: Náhrada mzdy se v programu POHODA vypočítává vždy v souladu s platnou legislativou.

Novinka Nově zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo nařízenou karanténu pouze za období prvních 14 kalendářních dnů a od 15. dne již zaměstnanci náleží nemocenské dávky od Okresní správy sociálního zabezpečení. POHODA na toto myslí, a proto přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění vygenerujete v programu již pro nemoc trvající déle než 14 kalendářních dnů.

POHODA: Výši náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost zobrazuje záložka Náhrady v agendě mezd.

Od 1. ledna 2014 je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy pouze po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti, namísto dosavadních 21 dnů. Změna doby vyplácení náhrady se týká pracovních neschopností, které vznikly až po 31. prosinci 2013.

Pokud byl zaměstnanec uznán práce neschopným ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost přešla do roku 2014, bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy podle předpisů platných v době vzniku pracovní neschopnosti, tedy po dobu 21 kalendářních dnů.

Novinka Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 245 216 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění není maximální vyměřovací základ v letech 2013 až 2015 stanoven.

Novinka Od roku 2014 se zvyšuje horní limit pro uplatnění nezdanitelné částky pro odečet darů od základu daně u fyzických osob z 10 % na 15 % ze základu daně.

Tato změna ovlivní výpočet ročního zúčtování daně teprve až za rok 2014. Při výpočtu ročního zúčtování daně za rok 2013 lze snížit základ daně poplatníka nejvýše o částku ve výši 10 % ze základu daně.

POHODA: Výsledky ročního zúčtování záloh DzP vám POHODA přehledně zobrazí v dialogovém okně.

Novinka Limit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako 4násobek průměrné mzdy a pro rok 2014 činí 103 768 Kč.

Novinka Zaměstnancům, kterým byla v roce 2013 záloha na daň navýšena o solidární zvýšení daně, a to třeba i jen v jednom měsíci, nesmí zaměstnavatel provést výpočet ročního zúčtování daně. Tito zaměstnanci jsou povinni si podat daňové přiznání za rok 2013 sami.

Jak? Zaměstnancům, kterým byla alespoň v jednom měsíci navýšena záloha na daň o solidární zvýšení daně, nezatrhávejte v agendě Personalistika pole Roční zúčtování záloh.

Novinka Jedna z legislativních novinek se týká příjmů za práci žáků a studentů při výkonu praxe. Ty jsou totiž nově osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Z těchto příjmů nebude tedy odváděno ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ani daň.

Jak? Co na to POHODA? Pokud zaměstnáváte žáky a studenty na praxi, nastavte jim v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné typ bez odvodu daně z příjmu.

POHODA: Studentům a žákům na praxi nastavte na záložce Daně a pojistné typ bez odvodu daně z příjmů.

nahoru

Novinka Od roku 2014 se zvyšuje limit pro uplatnění srážkové daně zvláštní sazbou u zaměstnanců, kteří nemají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka k dani. Ke zvýšení dochází z 5 000 Kč na 10 000 Kč za měsíc. Nově se bude srážková daň do limitu týkat pouze příjmů plynoucích z dohod o provedení práce.

POHODA: Nový typ zdanit zvláštní sazbou do limitu jinak zálohově se od roku 2014 týká už jen dohod o provedení práce.

Jak? Typ zdanit zvláštní sazbou do limitu, jinak zálohově je možné v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nastavit od roku 2014 pouze u dohod o provedení práce. Tento typ nastavte zaměstnancům, kteří u vás pracují na dohodu o provedení práce a nemají u vás podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Jak? Při převodu účetní jednotky do nové verze POHODA automaticky ukončí nastavení tohoto typu zdanění k datu 12/2013, a to u zaměstnanců, kteří mají jiný druh pracovního poměru než na dohodu o provedení práce.

Novinka Zaúčtování závazku na bezhotovostně vyplácené zálohy na mzdy můžete řešit nyní podobně jako zaúčtování doplatku mzdy. Tedy podle předkontace nastavené v poli Záloha/doplatek na účet v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy 2.

Jak? Až dosud se na závazek na výplatu záloh nastavovala předkontace Bez a při likvidaci tohoto závazku jste museli na výdajovém bankovním dokladu ručně zadávat příslušnou předkontaci, protože se nastavila předkontace Nevím. Nyní můžete do pole Záloha/doplatek na účet nastavit vlastní předkontaci Bez (např. BEZ331000). Tato předkontace slouží k výběru účtu, který bude právě použit při likvidaci dokladu.

POHODA: Předkontace, kterou zadáte do tohoto pole, slouží k výběru účtu, který bude použit při likvidaci dokladu.

Novinka POHODA obsahuje nové pole pro zadání fiktivního pojistného u zaměstnanců, kteří jsou cizinci.

I zahraniční zaměstnanci, u kterých zaměstnavatel nemá povinnost platit povinné pojistné (sociální a zdravotní), protože se jedná o zaměstnance, u kterých se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky nebo na které se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, musí mít základ daně navýšen o povinné pojistné.

POHODA: Nové pole pro zadání fiktivního pojistného najdete v agendách mezd za konkrétní měsíc.

Jak? Částku odpovídající povinnému pojistnému zadáte do nového pole Fiktivní pov. pojistné, které najdete ve vystavené mzdě na záložce Čistá mzda v oddílu Daň z příjmů. O tuto částku se navýší základ daně, ze kterého bude následně vypočtena záloha na daň ve výši 15 %. Případný výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň bude proveden z částky zdanitelného příjmu, která přesahuje limit 103 768 Kč, bez připočtení fiktivního povinného pojistného.

Povinné pojistné, o které byl fiktivně navýšen základ daně, se správně projeví i na tiskové sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech na řádku č. 6.

Novinka V programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí.

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodněnívzor č. 18
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 19
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákonavzor č. 10
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2013vzor č. 13
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 16
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 8

nahoru

Novinka Nabídku tiskových sestav v agendě Personalistika rozšířily dva nové tiskopisy, a to Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření a Vyúčtování pojistného na důchodové spoření včetně přílohy. Využijete je v případě, že zaměstnáváte pracovníky s účastí na důchodovém spoření.

Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření je určeno poplatníkům důchodového spoření pro vypořádání přeplatku na pojistném podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření. Toto potvrzení vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance.

Sestava Vyúčtování pojistného na důchodové spoření je určena pro finanční úřad. S jejím vyplněním vám pomůže průvodce, ve kterém můžete doplnit a upravit potřebné údaje. Sestava reaguje na provedený výběr záznamů v agendě Personalistika.

POHODA: Tento průvodce slouží pro vyplnění chybějících údajů.

Jak? Aby byli v tiskopise uvedeni všichni zaměstnanci s účastí na důchodovém spoření, tedy i ti, kteří s vámi již ukončili pracovní poměr, nastavte v agendě Personalistika před náhledem na tiskovou sestavu ve stavovém řádku možnost Všichni. Tento tiskopis musíte odevzdávat na finanční úřad elektronickou cestou. Elektronické podání provedete pomocí tlačítka Export, které najdete v dialogovém okně Tisk u této sestavy.

POHODA: Tiskopis Vyúčtování pojistného na důchodové spoření můžete na finanční úřad odevzdat pouze elektronickou cestou.

Novinka Číslo účastníka důchodového spoření, které je odlišné od rodného čísla zaměstnance, můžete nově zapsat do pole Text na záložce Daně a pojistné u typu účast na důchodovém spoření.

Odtud se číslo účastníka důchodového spoření načte do tiskopisů Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření a Vyúčtování pojistného na důchodové spoření.

nahoru

Účetnictví

Novinka V programu POHODA byla aktualizována účtová osnova pro podnikatele (podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) a pro nevýdělečné organizace (podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.). Jde o změnu pro rok 2014.

Novinka Pokud jste plátci daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie a využíváte v programu POHODA funkci registrace DPH v EU, nyní si můžete nově zvolit způsob výpočtu DPH.

Jak? POHODA vám nabídne dva způsoby výpočtu DPH, a to z částky v domácí měně, nebo z částky v cizí měně. Nový způsob výpočtu nastavíte v agendě Registrace DPH v EU v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty pomocí pole Typ výpočtu.

POHODA: Nové způsoby výpočtu DPH najdete v agendě Registrace DPH v EU.

Pokud bude vytvořen doklad v režimu registrace DPH v EU, dojde k výpočtu částky DPH na položkách dokladu a k přepočítání všech částek dokladu do účetnictví podle vámi nastaveného způsobu výpočtu. Při vytvoření nové registrace DPH v EU bude implicitně přednastaven typ výpočtu DPH Z částky v domácí měně.

Novinka Do agendy Interní doklady můžete nově uvést i dodací adresu. S touto novinkou navíc souvisí rozšíření hlavní adresy o trojici nových polí Telefon, Mobil a E-mail.

Jak? U dokladů, které máte již vytvořeny, se záložka Dodací adresa zobrazuje prázdná. Chcete-li sem adresu přenést z agendy Adresář, postupujte stejně, jako jste zvyklí z práce v jiných agendách. Dodací adresu můžete v agendě Interní doklady vyplnit samozřejmě i ručně.

V některých případech se interní doklady vytvářejí v programu POHODA automaticky. Příkladem je vystavení daňového dokladu ze zálohové faktury. I tady se na daňový doklad přenese dodací adresa ze zdrojového dokladu, je-li na něm uvedena.

POHODA: Už i v agendě interních dokladů můžete vyplňovat dodací adresu.

Novinka Několika změn se dočkala tisková sestava Zaúčtování dokladů. Doplnili jsme do ní datum účetního případu a název účetní jednotky, která doklad vytvořila. Jednotlivé doklady mohou nově podepsat i osoby, které je schválily a zaúčtovaly.

POHODA: Upravenou tiskovou sestavu Zaúčtování dokladů najdete například v agendách Pokladna, Vydané a Přijaté (zálohové) faktury atd.

nahoru

DPH

NovinkaS novým rokem skončily úlevy v případě ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Od roku 2014 bude finanční správa uplatňovat ručení za DPH i u plateb na jiný než u ní registrovaný účet. Ručení se však bude týkat pouze plateb nad částku 700 000 Kč.

Připomeňme si, že od začátku roku 2013 se registrovaly u finančních úřadů bankovní účty plátců DPH z důvodu ručení za nezaplacenou daň podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, byla-li úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný bankovní účet než účet zveřejněný správcem daně.

POHODA: POHODA umožňuje ověřit DIČ prostřednictvím povelu Registr plátců DPH…

Generální finanční ředitelství svými informacemi (v březnu a následně v září 2013) posunovalo termín, od kterého správce daně bude vyzývat k nedoplatku ručitele. Vzhledem k předpokládanému legislativnímu vývoji byl termín posunut až na rok 2014. Od 1. ledna 2014 podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. tedy došlo ke změně v příslušném ustanovení tak, že u ručení je zaveden limit úplaty na dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jehož překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Za úplatu se pak považuje celková částka hrazená za plnění a není důležité, zda je část úhrady hrazena bezhotovostně a část v hotovosti.

Novinka Členíte doklady na střediska? POHODA vám díky nově přidané tiskové sestavě poskytne podrobnější rozpis hodnot pro daň z přidané hodnoty podle jednotlivých středisek a typů členění DPH.

Jak? Nová tisková sestava Podklady k dani z přidané hodnoty po střediscích se nachází v agendě Přiznání DPH. Je ovšem k dispozici jedině v případě, že máte zatrženu volbu Používat střediska v agendě Globální nastavení v sekci Doklady.

POHODA: Nová soupiska se nachází v agendě Přiznání DPH. Zobrazené doklady jsou rozděleny podle středisek, pokud podle nich členíte.

Jak? Třídění údajů na sestavě ovlivňuje zatržení volby Seřadit dle dokladů v dialogovém okně Tisk. Když je volba zatržena, dochází k řazení podle čísel dokladů v rámci střediska a daného typu členění DPH, pokud zatržení zrušíte, údaje se seřadí podle data zdanitelného plnění.

nahoru

Fakturace

Novinka V agendách Přijaté faktury a Přijaté zálohové faktury naleznete novou tiskovou sestavu Součet položek.

S tiskovou sestavou tohoto typu se můžete již setkávat v agendách vydaných a vydaných zálohových faktur. Využijete ji především ke zjištění součtů množství a cen skladových, resp. textových položek, přijatých, resp. přijatých zálohových faktur. Je rozdělena do několika částí. V první části Skladové zásoby se nacházejí skladové karty, sekce Mimo sklad zahrnuje soupis ručně zadaných položek. V části Položky z příjemek jsou uvedeny zásoby přenesené z příjemky a dále také textové položky s vazbou na agendu Příjemky.

Novinka Nově přidaná tisková sestava Kontrola dokladů pro vyrovnání DPH poskytne účetním jednotkám, které vedou daňovou evidenci, souhrnný přehled přijatých, resp. vydaných faktur, u kterých je možné provést vyrovnání DPH.

Jak? Tisková sestava se nachází mezi kontrolními sestavami agend Vydané faktury a Přijaté faktury. Ukáže vám souhrn faktur s odpočtem záloh typu Záloha, u kterých lze provést vyrovnání DPH z nabídky Záznam. Faktury se ze sestavy vyřadí až tehdy, provedete-li vyrovnání DPH. Soupiska je pouze informativního charakteru.

POHODA: Kontrolní sestava se nachází pouze v účetních jednotkách, které vedou daňovou evidenci.

Novinka Na tiskových sestavách Zálohová faktura HTML, Pohledávka a Penalizační faktura je možné volitelně tisknout i kód IBAN, a to zatržením volby Včetně IBAN v dialogovém okně Tisk.

Jak? Aby se IBAN na tiskových sestavách zobrazil, je nutné jej mít přednastavený v agendě Bankovní účty.

POHODA: Pokud chcete mít na uvedených tiskových sestavách zobrazen IBAN kód, zatrhněte volbu v dialogovém okně Tisk.

Novinka V agendách Pokladna, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Přijaté objednávky, Reklamace a Servis bylo rozšířeno pole Doklad, do kterého nyní můžete zadat až 32 znaků.

nahoru

Sklady

Novinka Pokud si nepřejete, aby některý uživatel programu POHODA viděl nákupní ceny v agendě Příjemky, můžete mu to nově zakázat.

Do stromu práv agendy Přístupová práva v sekci Soubor/Ostatní jsme přidali nové právo Nákupní ceny (příjemky). Přístupné je pouze u uživatelů, kteří nemají přiděleno právo na nákupní ceny ve stejné sekci.

Právo Nákupní ceny (příjemky) se nachází v agendě přístupových práv.

Uživatel bez práva na zobrazování nákupních cen v agendě Příjemky v ní může stále vytvářet doklady a vkládat do příjemek zásoby. Položky se vkládají v nákupní ceně uvedené u zásoby, která se však uživateli nezobrazuje.

Při vytvoření příjemky z jiného dokladu se použije nákupní cena z přenášeného dokladu, která je na příjemce rovněž skryta. Takto vytvořené příjemky jsou označeny na záložce Poznámky v poli Interní poznámka textem: Příjemka byla vytvořena uživatelem bez práva na nákupní ceny.

Uživatel, který nedisponuje právem pro zobrazování nákupních cen v agendě Příjemky, je samozřejmě nevidí ani na tiskových sestavách této agendy a nemůže ani přidat sloupce s nákupními cenami v tabulce agendy. Při účtování skladů způsobem A pak neuvidí v agendě Příjemky ani záložku Zaúčtování. Uživatel s vyššími právy musí takto vytvořené příjemky zkontrolovat a nákupní ceny případně upravit.

Uživatel, který nemá právo vidět nákupní ceny, si nemůže přidat ani sloupec s nákupními cenami v agendě Příjemky.

Novinka Další novinka v programu POHODA umožňuje k jednotlivým zásobám přiřadit členění DPH zvlášť pro příjem a výdej.

Jak? Členění DPH lze u každé zásoby nastavit na záložce Zaúčtování odděleně pro příjem a výdej prostřednictvím polí Čl. DPH.

Jak? Pokud jsou u vybrané zásoby nová pole s členěním DPH přednastavena, při vložení zásoby do agend Přijaté faktury, Vydané fakturyPokladna se spolu se zásobou přenese i členění DPH. Údaj je možné překontrolovat na záložce Položky faktury, resp. Položky dokladu ve sloupci Čl. DPH.

Jak? Vložíte-li zásobu do dokladu, který neobsahuje členění DPH, a následně jej přenesete do agend Přijaté faktury, Vydané faktury a Pokladna, přenese se i příslušné členění DPH.

POHODA: Členění DPH zvlášť pro příjem a pro výdej je nově možné nastavit v agendě Zásoby.

nahoru

Příspěvkové organizace

Novinka Byly aktualizovány tiskopisy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha č. 5 (A.4 – podrozvahové účty) pro příspěvkové organizace. Všechny poprvé použijete pro účetní období 2014.

Jak? Aktualizované tiskopisy naleznete v tiskových sestavách agendy Účetní deník.

Agenda Účetnictví/Výkazy pro MF bude aktualizovaná v některé z dalších verzí programu POHODA.

Novinka V programu POHODA byla aktualizována směrná účtová osnova podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

REPORT Designer

Novinka Upravujete-li tiskové sestavy pomocí editoru tiskových sestav REPORT Designer, určitě uvítáte, že můžete upravovat šířku čar u čárového kódu, což se vám bude hodit pro zachování kvality při tisku.

Dosud jste si mohli nastavit formát čárového kódu v různém kódování a velikosti. Prostřednictvím nového pole Korekce šířky čáry (µm) je možné upravit výsledek tisku čárového kódu.

POHODA: REPORT Designer umožňuje korigovat šířku čárového kódu v okně Vlastnosti objektu.

Jak? Nové pole najdete v dialogovém okně Vlastnosti objektu během přidání objektu typu Čárový kód. Úpravu čárového kódu můžete provádět v rozsahu – 400 µm až + 400 µm, s korekcí po 50 µm.

nahoru

XML

Novinka XML komunikace programu POHODA reaguje na to, že se agenda Interní doklady rozšířila o několik nových polí. Pomocí XML tedy můžete přenášet i údaje ze záložky Dodací adresa konkrétního dokladu a dále pole Telefon, Mobil a E-mail u hlavní adresy. Platí to jak pro export, tak import dat.

POHODA: XML schéma zobrazující přenos údajů ze záložky Dodací adresa.

Novinka Pracujete-li s uživatelským exportem dat do XML pro přenášení údajů mezi programy POHODA nebo různými aplikacemi, jistě oceníte podporu pro další agendy, a to Ostatní závazky a Kategorie internetových obchodů.

Novinka Uživatelský export do XML byl přidán do kontroly na přístupová práva na XML komunikaci.

Jak? Pokud nemá uživatel nastavena práva na XML komunikaci, nebude moci provést uživatelský export dat do XML. Práva je možné nastavit zatržením volby XML komunikace v agendě Přístupová práva ve větvi Práva/Soubor/Databáze.

Novinka XML komunikace pro agendu Výdejky byla rozšířena o přenos údaje Telefon z dodací adresy dokladu.

Novinka XML komunikace agendy Výroba byla rozšířena o přenos údajů Expirace a Poznámka na záložce Výrobky.

POHODA: XML schéma zobrazující přenos údajů Expirace a Poznámka.

Novinka Používáte-li export individuálních cen skladových zásob nebo individuálních slev cenových skupin u obchodních partnerů, oceníte rozšíření XML schématu. XML komunikace již delší dobu umožňuje export individuálních cen pro agendu Adresář, nyní podporuje i přenos údaje Cizí měna.

nahoru

Ostatní

Novinka Tisková sestava Měsíční odpisy Sk. – fotovoltaiky je novým přírůstkem agendy Majetek. Nachází se však pouze v účetních jednotkách, které vedou daňovou evidenci.

Jak? Tato sestava splňuje požadavek § 30b odst. 2 zákona o daních z příjmů. Zobrazuje majetek, u kterého je zadaná odpisová skupina Sk. - fotovoltaiky. Naleznete v ní nejen roční, ale hlavně měsíční přehled daňových odpisů za aktuální období. V nepeněžním deníku se zaúčtují odpisy vždy k datu 31. 12. účetního období.

V nové tiskové sestavě najdete jak roční, tak především měsíční přehled daňových odpisů. Nachází se pouze v daňové evidenci.

Novinka S účinností od 1. ledna dochází vyhláškou č. 435/2013 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, tuzemského stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

Novinka Šikovného pomocníka vám přináší POHODA v podobě nového kalkulátoru, kterým převedete číslo bankovního účtu do mezinárodního formátu IBAN. Hodit se vám bude i v případě, že chcete pouze otestovat již vytvořený IBAN kód.

Jak? Kalkulátor pro převod čísla bankovního účtu do formátu IBAN vyvoláte povelem Soubor/Nástroje/IBAN kalkulačka…, případně ze standardní lišty přes ikonu . V zobrazeném dialogovém okně IBAN kalkulačka zadáte číslo tuzemského bankovního účtu včetně případného předčíslí a z výklopných seznamů vyberete kód banky a země. Po stisknutí tlačítka Vypočítat se dopočítá IBAN kód ve správném formátu a případně se doplní i SWIFT kód z agendy Kódy bank.

POHODA: Pokud chcete číslo bankovního účtu převést na kód IBAN, pomůže vám nová převodní kalkulačka.

Jak? Spustíte-li kalkulátor ze záložky Bankovní účty v agendě Adresář, předvyplní se do dialogového okna pro převod číslo účtu a kód banky ze záznamu, který máte označen. Po vypočítání kódů IBAN a SWIFT je jimi možné nahradit stávající číslo účtu a kód banky u aktuálního záznamu, a to stiskem tlačítka Vložit.

nahoru

Novinka Do programu POHODA jsme přidali možnost provést aktualizaci programu přes příkazový řádek pomocí parametru pohoda.exe /update. Nová funkce usnadní práci při nasazení aktualizací na počítače v síti.

Správce vytvoří naplánovanou úlohu (např. Pohoda.exe /Update) a umožní pomocí této úlohy provést aktualizaci i běžnému uživateli.

Po spuštění parametru pohoda.exe/ update systém zkontroluje, zda je dostupná aktualizace (update) programu POHODA. Pokud je update stažený, aktualizace se automaticky provede a poté se program POHODA ukončí. Bude-li tato operace neúspěšná, vrátí systém chybový návratový kód. (Změna se týká také produktů PAMICA, TAX a GLX.)

POHODA: Ukázka příkazového řádku s parametrem pohoda.exe /update.

Novinka POHODA již podporuje vložení obrázku ve formátu PNG. Obrázky v tomto formátu můžete vkládat do agendy Zásoby, dále jako logo pro obecný internetový obchod v agendě Nastavení internetových obchodů a pro agendu Kategorie internetových obchodů.

POHODA: Pokud chcete vložit do agendy Zásoby obrázek ve formátu PNG, od nové verze programu POHODA již můžete.

Novinka Při použití poštovního klienta SMTP se nově zapisují do agendy Odeslané e-maily také e-maily odeslané přes povel E-mail v hlavičce dokladu.

Novinka Rozšířily se možnosti e-mailové komunikace z programu POHODA přes poštovního klienta SMTP. Dosud jste vkládali přílohy po jednom záznamu, nyní je možné přidat více příloh najednou.

POHODA: Odesílání příloh z programu POHODA e-mailem je nyní komfortnější a rychlejší. Nemusíte totiž přílohy vkládat do e-mailu po jednom, ale hromadně.

Novinka Provázání volitelných parametrů mezi agendami se rozšířilo o možnost přenosu parametru mezi agendami Majetek a Účetní deník.

V případě, že je shodný parametr zaveden v obou jmenovaných agendách, dojde při každém vytvoření zaúčtování do účetního deníku i k automatickému navázání volitelného parametru.

Jak? Zaúčtování se vytváří např. změnou odpisové skupiny, přepnutím na přelom roku nebo datovou uzávěrkou. Je však třeba pamatovat na to, že pokud je parametr v deníku změněn ručně, automatickým zaúčtováním majetku dojde znovu k přenosu parametru podle původního dokladu z agendy Majetek.

Novinka Přechod mezi variantami systému POHODA je nyní daleko jednodušší. Změnu licenčního čísla lze totiž nově provést bez nutnosti reinstalace programu POHODA.

Pokud chcete přejít například z varianty POHODA Jazz na variantu POHODA Komplet, stačí vám k tomu pouze změna licenčního čísla.

Jak? Tuto možnost najdete v agendě Účetní jednotky v nabídce Databáze, kde vyberete povel Správa licencí... Zobrazí se dialogové okno Správa licencí. Pomocí tlačítka Změnit můžete zadat nové licenční číslo.

Jak? Pokud přecházíte z nesíťové (lokální) varianty programu POHODA na síťovou variantu, změníte licenční číslo jen tak, že reinstalujete program, aby došlo ke správnému zavedení programu pro síťový provoz.

Jak? V případě, že některá z účetních jednotek pracuje v režimu pobočkového zpracování dat nebo komunikuje s doplňkem POHODA Kasa Offline, je nutné provést sehrání dat před samotnou změnou licenčního čísla. V případě pobočkového zpracování dat je po změně nutné upravit nastavení poboček podle aktuálně přidělených licenčních čísel.

Změna licenčního čísla slouží pouze pro přechod mezi variantami, nikoliv však mezi řadami systému POHODA. Nelze tedy přejít z řady POHODA MDB na řadu POHODA SQL, resp. E1.

POHODA: Toto dialogové okno se vám zobrazí poté, co zvolíte povel Správa licencí… Nově slouží také pro změnu licenčního čísla.

nahoru

Novinka Pokud máte zapnutou podrobnou informační plochu, uvidíte, že nově přibyly údaje i ze mzdové oblasti.

V sekci Mzdové údaje na záložce Ostatní naleznete informace o počtu zaměstnanců stejně jako to, kolik dnů zbývá do výplaty mezd. Informační plocha vám také ukáže, kdy jste naposledy vystavili mzdy.

POHODA: Na podrobné informační ploše programu POHODA nově uvidíte statistiku využití svého programu a sekce s údaji o mzdách.

Novinka Informační plocha vám nově ukáže, nakolik máte vytížen svůj program POHODA. Tyto údaje slouží k přehledu o využití programu a ke zvážení, zda přejít na vyšší řady systému POHODA, které jsou určeny pro zpracování většího objemu dat.

Jak? Tuto statistiku najdete na informační ploše programu POHODA na záložce Ostatní pouze v řadě POHODA MDB.

Upozornění: Z důvodu rozsáhlé změny struktury databáze nepůjde při převodu účetních jednotek do verze 10600 ve variantě POHODA Komplet použít volba „Převod bez obnovy databáze (rychlý převod)“.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501575 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout