Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky v roce 2022

Aplikace mKasa, verze 8.0.4

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 5. 12. 2022

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.0.0

Optimalizace a vylepšení

V agendě Doklady bylo upraveno načítání dat.

Při vytváření textové zásoby z agendy Kasa již nedochází k pádu aplikace v případě, že je překročen limit aplikace mPOHODA Start.

Pro platební terminál YOMANI KB SmartPay byl v hlavičce zprávy opraven kontrolní součet.

Pro platformu Windows bylo upraveno předávání dat pro tisk paragonu přes systémovou tiskárnu. Nyní je možné vytisknout na tiskovou sestavu typu paragon 100 a více položek.

Aplikace mKasa, verze 8.0.0

K dispozici pro Android a Windows od: 25. 10. 2022
K dispozici pro iOS od: 1. 11. 2022
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 7.1.0

Nový vzhled kalkulačky

Tlačítka pro volbu sazby DPH byly sdruženy do jednoho společného tlačítka kalkulacka_tlacitko_dph.png .
I nadále položku na prodejku rychle vložíte zadáním ceny a množství a kliknutím na tlačítko sazby DPH. Pro zvolení jiné sazby DPH, zvolte krátký stisk tlačítka a vyberte požadovanou sazbu. Takto vybraná sazba DPH se bude zobrazovat na tlačítku do další provedené změny nad tímto tlačítkem. Dlouhým stiskem tlačítka se sazbou DPH otevřete stránku Editace položky se zvolenou sazbou. Vložit zásobu s výchozí sazbou DPH je možné jako doposud, a to zvolením tlačítka kalkulacka_tlacitko_plus.png.

Textovou položku na doklad můžete nově rychle vložit prostřednictvím kalkulačky, zadáním ceny položky a kliknutím na tlačítko kalkulacka_tlacitko_txtpolozka.png. Otevře se stránka Editace položky, kde je možné textovou položku před samotným vložením do dokladu dále upravit.

Na klávesnici přibylo nové funkční tlačítko kalkulacka_tl_fn.png, pod kterým aktuálně najdete povely pro vyvolání Refundace a Refundace bez vazby.

V aplikaci mKasa je možné refundovat prodejku nebo položky prodejky

Refundaci za vracené zboží je možné provést v agendách Doklady a Kasa.

Chcete-li mít refundační doklad provázán na původní prodejní doklad, vyhledejte v agendě Doklady příslušnou prodejku a v menu tři tečky zvolte povel Refundovat. Do agendy Doklady pro vyvolání refundace nad konkrétní prodejkou se dostanete také rychle z agendy Kasa prostřednictvím kalkulačky, kde pod funkčním tlačítkem kalkulacka_tl_fn.png zvolte povel Refundovat.

Po zvolení povelu Refundovat nad příslušnou prodejkou se zobrazí stránka Refundace, kde vyberte ty položky prodejky, které chcete refundovat. Tlačítkem Refundovat dojde k přenesení vybraných položek do agendy Kasa se zápornými hodnotami v polích Množství a Jedn. cena. Po uložení dokladu bude prodejka označena v agendě Doklady jako Refundační 07_refundacniico.png .

Nemáte-li původní prodejní doklad již v evidenci nebo jej nechcete vyhledávat, můžete refundaci provést bez vazby, a to v agendě Kasa, kde pod funkčním tlačítkem kalkulacka_tl_fn.png zvolíte povel Refundovat bez vazby. Po uložení dokladu bude prodejka označena v agendě Doklady jako Refundační bez vazby 08_refundacebezvazby.png .

V případě synchronizace dat s aplikací mPOHODA bude provádění refundací umožněno až v následující verzi aplikace mKasa.

Byly přidány platební terminály Yomani KB SmartPay a Ingenico Unicredit v agendě Hardware

Ostatní optimalizace a vylepšení

Na all-in-one zařízeních Sunmi s integrovanou tiskárnou podporujeme automatické otevírání připojené pokladní zásuvky.

Na stránce O aplikaci byla přidána informace o ID zařízení.

Po ověření platné licence k aplikaci mKasa je možné po dobu 10 dní používat aplikaci bez omezení i v offline režimu, tzn. bez připojení k internetu. Po uplynutí tohoto intervalu se aplikace dostane do režimu čtení, kdy není možné vytvářet nové doklady. Pro obnovení plné funkčnosti je tak nutné se připojit k internetu a nechat znova platnost licence ověřit.

Do režimu čtení se aplikace mKasa dostane i v případě připojení k internetu, pokud se licence programu POHODA, aplikace mPOHODA, případně mKasa neověří korektně. V režimu čtení můžete nahlížet na historické doklady vytvořené v aplikaci mKasa, případně je vytisknout či synchronizovat s programem POHODA nebo aplikací mPOHODA.

Aplikace mKasa, verze 7.1.1

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 13. 6. 2022
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 7.1.0

Optimalizace a vylepšení

Pokud aplikace mKasa nezíská při synchronizaci s mServerem korektní odpověď z programu POHODA a synchronizace se zopakuje, doklady, které již v programu POHODA existují se v aplikaci mKasa označí stavem Synchronizované s varováním na místo stavu Nesynchronizované.

Na detailu dokladu v detailu úhrady typu Plat. kartou se již respektují desetinná místa u pole Přijato a Přijato Kč v případě, že je zapnutý/vypnutý přepínač Platební terminál.

Administrátor se již může přihlásit do dokladu, který je rozpracovaný jiným uživatelem.

Další drobné optimalizace a vylepšení aplikace.

Aplikace mKasa, verze 7.1.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 16. 5. 2022
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 7.0.0

V agendě Kasa je možné zobrazit/skrýt zásoby skladem

V agendě Kasa můžete seznam zásob omezit pouze na zásoby, které jsou skladem, a to volbou Pouze zásoby skladem, která se nachází v menu tři tečky, v záhlaví agendy Kasa. Pro zpětné zobrazení všech zásob pak zvolte přes menu tři tečky volbu Všechny zásoby.

Na stránce Evidenční čísla v agendě Kasa můžete zobrazit/skrýt evidenční čísla skladem

Na stránce Evidenční čísla je možné také omezit evidenční čísla pouze na ta, která jsou skladem, a to volbou Pouze skladem, která se nachází v nástrojové liště v sekci K dispozici. Pro zpětné zobrazení všech evidenčních čísel pak zvolte v sekci K dispozici volbu Vše.

Uživatelské řazení položek na dokladu v agendě Kasa

V seznamu položek dokladu v agendě Kasa byla přidána možnost řazení položek dle názvu, množství, ceny a kódu. Po seřazení položek se každá nová položka přidá na konec seznamu položek a je nutné nad seznamem položek zvolit nové řazení. Vybrané uživatelské řazení na položkách dokladu není po uložení dokladu aplikováno na nový doklad.

Panel řazení položek můžete skrýt volbou Skrýt řazení položek, která se nachází v menu tři tečky, v záhlaví agendy Kasa. Pro zpětné zobrazení řazení položek na dokladu pak zvolte přes tři tečky volbu Zobrazit řazení položek.

Zobrazení součtu množství položek na dokladu v agendách Kasa, Přehledy, Doklady a Odložené prodejky

V agendě Kasa byl přidán pod seznam položek dokladů součtový řádek pro součet množství položek a počtu hlavních položek na dokladu. V případě, že je zásoba typu Souprava/Komplet, započítá se do součtu vždy pouze hlavní zásoba. Součet množství položek na dokladu je vypočítán pouze v případě, že na dokladu jsou všechny položky se stejnou měrnou jednotkou. Jakmile položky na prodejce budou mít různé měrné jednotky, na součtovém řádku nebude výpočet takových položek uveden a zobrazí se pouze počet položek na dokladu.

Součtový řádek můžete skrýt volbou Skrýt součet položek, v menu tři tečky, v záhlaví agendy Kasa. Pro zpětné zobrazení součtového řádku pak zvolte přes tři tečky volbu Zobrazit součtový řádek. V agendách Přehledy, Doklady a Odložené prodejky je součtový řádek zobrazen vždy.

Optimalizace a vylepšení

Při synchronizaci s webovou aplikací mPOHODA je možné v aplikaci mKasa v agendě Doklady smazat záznamy, které nebyly odeslány na server EET.

V agendě Kasa se po vyhledání zásoby aktualizují stavy zásob na dlaždicích pokud daná zásoba již je použita na dokladu.

Import balíčku s informacemi o synchronizaci dokladů z programu POHODA se již provede korektně.

Na detailu zásoby s evidenčními čísly v agendě Zásoby na záložce Skladové zásoby již dochází k zobrazení seznamu evidenčních čísel na záložce Evidenční čísla.

Na platformě iOS 15.4.1 již nedochází k pádu aplikace mKasa při přepnutí účetních jednotek.

Na platformě Android a Windows již nedochází v agendě Kasa k překreslení ikon pro Odložené prodejky a Vklady/Výběry.

Další drobné optimalizace a vylepšení aplikace.

Aplikace mKasa, verze 7.0.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 7. 3. 2022
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 6.2.0

Vytvoření nové textové položky

V agendě Zásoby na záložce Skladové zásoby je možné pomocí ikony 3.1_005_ico_newtxt.png založit novou textovou položku. Takto vytvořené zásoby je možné, v případě že má uživatel plná práva, editovat i mazat.

Při založení nové textové položky v agendě Kasa lze pomocí ikony 5.3_001_ico_txt_ne.png na stránce Editace položky určit, zda má být textová položka uložena v agendě Zásoby.

Textové položky vytvořené v agendě Zásoby jsou po synchronizaci s aplikací mPOHODA synchronizovány do agendy Ceník.

Optimalizace a vylepšení

V agendě Adresář byl povel pro založení nového odběratele přemístěn do nástrojové lišty a nahrazen ikonou 4_002_ico_novyodberatel.png.

Na detail zásoby v agendě Zásoby/Skladové zásoby byla přidána pole Sleva a Typ DPH.

Aplikace mKasa, verze 6.2.3

K dispozici pro iOS: 10. 1. 2022
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 6.2.2

Opravy a optimalizace

Bluetooth tiskárna Cashino PTP II (PTP III) se v agendě Hardware vyhledá korektně a je možné ji použít pro tisk paragonu.

Na zařízeních iOS již nedochází k pádu aplikace při opakovaném založení účetní jednotky přes mServer.