Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > PAMICA > Návod na ukončení účetního období

Návod na ukončení účetního období

Dovolená
Mzdové listy
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
Roční zúčtování záloh daně z příjmů
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
Výkaz o úplných nákladech práce
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh


Program PAMICA vede všechny roky v jedné účetní jednotce, proto ukončením roku žádná jiná účetní jednotka nevzniká. Přesto je vhodné provést doporučené kontroly a postupy.

Dovolená

Při vytvoření mezd za prosinec program provádí konečný přepočet nároku na dovolenou ze skutečně odpracovaných hodin za celý rok. Po přepočtu nároku na dovolenou za celý rok může být zjištěno přečerpání dovolené v hodinách, z toho důvodu mzdy za prosinec nepůjdou zaúčtovat. Situaci je nutné vyřešit zadáním neplaceného volna místo dovolené, pokud byla nějaká dovolená čerpána v prosinci 2023. Další možností je zadání složky J10 Proplacená/vrácená dovolená (hod.).

Po zaúčtování mezd za prosinec vytiskněte v roce 2023 z agendy Pracovní poměry tiskovou sestavu Zbývající dovolená z důvodu archivace.

K převodu zůstatku dovolené v hodinách a k vytvoření nového nároku pro období 2024 dojde při použití povelu Uzavřít rok z nabídky Mzdy. V rámci uzavření roku je automaticky vytvářena záloha účetní jednotky. Ostatní uživatelé by měli být z tohoto důvodu z programu PAMICA odhlášeni.

Po uzavření roku jsou nadále přístupné záznamy z roku 2023 a starších v agendě Personalistika, Pracovní poměry a dalších. Pro jejich zobrazení je nutné v nabídce Mzdy/Vybrat rok nastavit volbu Všechny roky.

Mzdové listy

Tiskovou sestavu Mzdový list vytiskněte z agendy Personalistika v roce 2023. Ve stavovém řádku vpravo nastavte filtr Ve vybraném roce. Při hromadném tisku můžete použít tlačítko Vytisknout vše nebo možnost Exportovat vše do PDF. Vytiskněte nebo archivujte elektronicky také všechny povinné přílohy mzdových listů. Zaměstnavatelé mají povinnost uchovávat mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu, vzniká povinnost tyto dokumenty uchovávat po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech vytisknete v agendě Personalistika v roce 2023. V tiskových sestavách otevřete kapitolu Daně z příjmů a zde vyberete Potvrzení o zdanitelných příjmech nebo Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) pro jednotlivé zaměstnance. Potvrzení využijí ti zaměstnanci, kteří budou podávat vlastní přiznání k dani z příjmů.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Pro tisk Prohlášení poplatníka daně z příjmů pro nový rok 2024 se přepněte pomocí povelu z nabídky Mzdy/Vybrat rok. Zkontrolujte, že pracujete v aktuální verzi programu, ve které je zapracován aktuální tiskopis prohlášení. Obsah aktuální verze najdete na našich webových stránkách. Tiskopis najdete v tiskových sestavách agendy Personalistika v kapitole Daně z příjmů.

Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Povinnost odevzdat tuto tiskovinu vzniká zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 25 osob v pracovním poměru. Program PAMICA vyhodnotí povinný podíl osob na základě nastavení u zaměstnanců v agendě Personalistika, Pracovní poměry a z vystavených mezd. Jako zaměstnanci se zdravotním postižením budou vyhodnoceni ti zaměstnanci, kteří mají v Personalistice na záložce Daně a pojistné uvedeny typy sleva – invalidita 1. nebo 2. stupně, sleva – invalidita 3. stupně nebo zdravotně znevýhodněná osoba pro celý rok 2023 nebo část roku 2023.

Pokud pokrýváte podíl osob se zdravotním postižením odběrem výrobků nebo služeb, můžete hodnoty v Kč zadat ručně. V tiskových sestavách agendy Personalistika v roce 2023 otevřete tiskovou sestavu Ohlášení plnění povinného podílu, v levé části okna tisku ponecháte období rok a zvolíte Náhled. V nově zobrazeném okně doplníte údaj do pole D2. Pole E1 vyplníte v případě, pokud nesplňujete povinný podíl osob se zdravotním postižením ani zaměstnáním osob, ani odběrem výrobků nebo služeb. PAMICA vypočítá částku odvodu podle aktuálně platné právní úpravy. Způsob výpočtu povinného podílu osob můžete zkontrolovat v tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu. Sestavu najdete také v agendě Personalistika.

Roční zúčtování záloh daně z příjmů

 1. Po vystavení a zaúčtování mezd za prosinec 2023 provedete roční zúčtování v agendě Personalistika. Zkontrolujte si vybraný rok, za který chcete zpracovat roční zúčtování, nyní je to rok 2023. Zaměstnancům, kteří požádají o roční zúčtování záloh DzP prostřednictvím podpisu tiskové sestavy Žádost o provedení ročního zúčtování a daňového zvýhodnění do 15. 2. 2024 a předloží potřebné doklady, nastavte v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec pole Roční zúčtování záloh.
 2. Zaměstnanci musí doložit příjmy od jiných zaměstnavatelů a dodatečné uplatnění některých odpočtů, které neuplatnili v průběhu roku. Některé údaje můžete zapsat každému zaměstnanci na záložku Daně a pojistné – například příjmy od jiného zaměstnavatele.
 3. V agendě Personalistika zvolíte nabídku Záznam/Roční zúčtování záloh DzP... Tato funkce provede roční zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnancům, u kterých je nastaveno pole Roční zúčtování záloh.
 4. V dialogovém okně zvolíte měsíc, ve kterém mají být vráceny přeplatky na dani z příjmů. Přeplatky nad 50 Kč se vracejí prostřednictvím mzdy za zvolený měsíc (částka bude uvedena v poli Roční zúčtování).
 5. Výpočet se provede v agendě Podání/Roční zúčtování. Roční zúčtování jednotlivého zaměstnance otevřete pomocí pravého tlačítka myši na řádku se jménem zaměstnance. V sekci Příjmy můžete zadat příjmy od jiného zaměstnavatele. V sekci Odpočty a slevy můžete zadat hodnotu bezúplatných plnění (dary), odpočet úroků, příspěvky odborové organizaci, zaplaceno na penzijní připojištění, zaplaceno na životní pojištění, úhradu za zkoušky ověřující vzdělání, slevu za umístění dítěte a také dodatečně uplatnit daňové zvýhodnění na děti, pokud nebylo uplatňováno v průběhu roku 2023.
 6. Vystavte měsíční mzdy, roční zúčtování najdete na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance v poli Roční zúčtování. Sestava Výplatní páska zahrnuje v položce Daň i případný přeplatek.
 7. Výsledky zúčtování záloh lze vytisknout na sestavě Výpočet daně z příjmů v agendě Roční zúčtování. Roční zúčtování za rok 2023 je součástí mzdového listu za rok 2024.

Pokud chcete provést úpravy v již sestaveném ročním zúčtování, je to možné, pokud není výpočet uzamčen povelem Záznam/Uzavřít nebo nejsou zaúčtované mzdy, ve kterých bylo roční zúčtování promítnuto.

Pokud chcete zrušit vypočtené roční zúčtování zaměstnance, smažte záznam z agendy Roční zúčtování.

V agendě Nastavení/Globální nastavení sekce Nastavení si můžete zatržením volby Ponižovat zálohy na daň o přeplatky z RZ určit, zda požadujete, aby závazek vůči příslušnému finančnímu úřadu vzniklý zaúčtováním měsíčních mezd byl ponížen o vyplacené roční zúčtování daně. Nenastavíte-li toto pole, dojde zaúčtováním mezd k vytvoření pohledávky na celé vyplacené roční zúčtování. Toto nastavení je nutné provést před zaúčtováním mezd, ve kterých je roční zúčtování vráceno. V průběhu roku toto nastavení neměňte.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Následující postup se vztahuje k lednové verzi programu PAMICA, rel. 13600, kterou vydáme v předstihu ještě před Vánoci.

Vyúčtování vytvoříte v agendě Personalistika pomocí povelu Záznam/Vyúčtování daně z příjmů. Po zvolení povelu se zobrazí průvodce, kde vyberete typ a druh přiznání. Po stisku tlačítka OK vás program přepne do agendy Vyúčtování daně z příjmů. Toto vytvořené vyúčtování je nutné otevřít, například pomocí tlačítka Enter. Vložené údaje zkontrolujete, v případě potřeby upravíte. V tiskových sestavách najdete kromě vyúčtování také přílohy číslo 1 až 4. Po uzavření vyúčtování je možné pomocí povelu Záznam odeslat vyúčtování. Společně s vyúčtováním odcházejí všechny přílohy ve formátu XML. Elektronicky podat můžete sestavy nejpozději k 20. 3. 2024.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Následující postup se vztahuje k lednové verzi programu PAMICA, rel. 13600, kterou vydáme v předstihu ještě před Vánoci.

Vyúčtování vytvoříte v Personalistice pomocí povelu Záznam/Vyúčtování daně z příjmů. Další postup bude stejný, jako u Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2023 budete vystavovat v roce 2023, zkontrolujte si proto ve stavovém řádku nastavení roku pro práci se mzdami. V agendě Pracovní poměry provedete výběr zaměstnanců, kteří byli v roce 2023 důchodově pojištění a nebyl jim dosud evidenční list vystaven.

Zvolte povel Záznam/Podání ELDP, ve výběru měsíce ponechte „prosinec“. Vytvoří se souhrnné podání pro vybrané zaměstnance, v agendě Podání ELDP na záložce Položky můžete zkontrolovat obsah jednotlivých evidenčních listů a v případě potřeby je upravit. V tiskových sestavách agendy Podání ELDP najdete možnost evidenční listy vytisknout. Pomocí povelu Záznam/Odeslat ELDP provedete odeslání podání na OSSZ/PSSZ. Termín elektronického podání ELDP je do 30. 4. 2024.

Výkaz o úplných nákladech práce

Podklady k této sestavě najdete v agendě Pracovní poměry v tiskových sestavách v kapitole Výkazy pro Český statistický úřad. Sestavu zobrazte v roce 2023.

Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh

Po provedení ročního zúčtování může být pro organizaci výhodné požádat o vrácení vyplacených doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování. Tiskovou sestavu budete vytvářet v roce 2023 v agendě Personalistika. Použijete povel Záznam/Žádost o daňový bonus. Sestava se vytvoří do agendy Žádost o daňový bonus v nabídce Podání. Pomocí pravého tlačítka myši je možné Otevřít žádost a zkontrolovat, případně upravit jednotlivé sekce. V povelu Záznam najdete možnost elektronického odeslání.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503051 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: