Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2024

Update PAMICA, rel. 13605

K dispozici od: 4. 4. 2024
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13604

Agenda Potvrzení příjmů

Do programu PAMICA jsme zapracovali novou agendu Potvrzení příjmů, která slouží ke zpracování potvrzení příjmů zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen zaslat formou datové zprávy na základě výzvy od Úřadu práce ČR doručené do datové schránky zaměstnavatele. Agendu Potvrzení příjmů naleznete v nabídce Podání. Agenda eviduje jednotlivá potvrzení, která odtud můžete odeslat do datové schránky úřadu práce.

Import Potvrzení příjmů

V případě, že již ve svém počítači máte stažený XML soubor, který Vám přišel do datové schránky společně s výzvou k doložení příjmů zaměstnance od Úřadu práce ČR, můžete v agendě Potvrzení příjmů provést import tohoto souboru pomocí povelu Import Potvrzení příjmů z nabídky Záznam. Zobrazí se průvodce pro import Potvrzení příjmů, kde vyberete složku, ve které máte uložený XML soubor s potvrzením příjmů. Můžete také nastavit složku pro přesun již naimportovaných XML souborů. Po zvolení tlačítka Další vyberte na další straně průvodce konkrétní XML soubory, které si přejete naimportovat.

Po dokončení průvodce se v agendě Potvrzení příjmů vygeneruje záznam s potvrzením příjmů příslušného zaměstnance. Pokud dojde na základě shodného rodného čísla ke spárování potvrzení příjmů se zaměstnancem z agendy Personalistika, automaticky se do tohoto potvrzení na záložku Příjmy načtou příjmy za požadované období.

V případě, že nebude k záznamu s potvrzením příjmů připojený žádný zaměstnanec, může to být z důvodu rozdílnosti rodného čísla. K takovému potvrzení příjmů je nutné připojit příslušného zaměstnance ručně, a to prostřednictvím povelu Připojit zaměstnance z místní nabídky, kterou vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši v tabulce.
Příjmy do potvrzení příjmů následně můžete načíst pomocí povelu Načtení příjmů z nabídky Záznam. Příjmy zaměstnance za rozhodné období se vyplní na záložce Příjmy. Uvedené příjmy můžete zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Odeslání Potvrzení příjmů

Potvrzení příjmů odešlete elektronicky ve formátu XML do datové schránky úřadu práce prostřednictvím povelu Odeslání Potvrzení příjmů z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání Potvrzení příjmů.

Mzdy

Pro složku nepřítomnosti H16 Dlouhodobé ošetřovné je nově umožněno zadat počet hodin i v případě, že zaměstnanec odpracoval celou směnu, a to do polí Ošetřovné první den, resp. Ošetřovné poslední den. Za tento den nebude zaměstnanci náležet dávka dlouhodobého ošetřovného.

Nově je také umožněno zadat zaměstnanci nárok na dlouhodobé ošetřovné o jinou osobu dříve než po uplynutí 12 měsíců, rozlišení provedete pomocí čísla rozhodnutí zadaného ve složce H16 Dlouhodobé ošetřovné.

Rozšířili jsme seznam složek nepřítomnosti, které je možné hromadně vložit do vystavených mezd. Nově je možné vložit složku nepřítomnosti V09 Mimo evidenci, pevnou částkou.

Ostatní

V programu PAMICA je nyní podporována možnost připnutí programu na hlavní panel operačního systému Windows.

Update PAMICA, rel. 13604

K dispozici od: 7. 3. 2024
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13603

Mzdy

Zaměstnanecké benefity s osvobozením do poloviny průměrné mzdy

Do agendy Definice složek mezd jsme přidali novou složku Z23 Zaměstnanecké benefity, která sleduje limit pro osvobození do poloviny průměrné mzdy, tj. v roce 2024 do částky 21 983 Kč. Částky nad tento limit budou podléhat odvodu sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů, automaticky o ně budou navýšeny tyto základy. Hodnota benefitu neovlivní výši mzdy, jedná se o osvobozené nepeněžní příjmy na straně zaměstnance.

V agendě Pracovní poměry je možné zaměstnancům přednastavit zaměstnanecké benefity jako trvalou složku mzdy na záložce Trvalé složky mzdy.

Složku je také možné vložit do vystavených mezd hromadně, a to pomocí povelu Vložit složky mezd… z nabídky Záznam v agendě Mzdy/měsíc. Po zvolení povelu se zobrazí dialogové okno Hromadné vložení složek mezd, kde zvolíte Skupinu Mimomzdové prostředky a složku mzdy Z23. Do tabulky pak můžete zadat výši benefitů. Po zvolení povelu Vložit bude vybraným zaměstnancům vložena složka mzdy Z23 Zaměstnanecké benefity. Pro načtení dat z externího csv souboru je v dialogovém okně Hromadné vložení složek mezd určen povel Načíst.

Na dialogu složky mzdy je pole Korekce, do něj můžete uvést součet již poskytnutých benefitů evidovaných pomocí jiných složek mezd, u kterých není sledován limit pro osvobození. Hodnota zadaná do pole Korekce neovlivní celkovou částku ve složce mzdy Z23, ale bude započtena do limitu pro osvobození. Pole Korekce je možné využít i v případě přechodu z jiného mzdového systému.

Podle §190a, odst. 4 zákoníku práce se paušální částka za práci na dálku poskytuje za každou započatou hodinu práce. Od mezd 03/2024 je možné zadat do složky Z22 Paušál za práci na dálku do pole Odpracováno a v dialogu Hromadné vložení složek mezd do sloupce Odprac. hod. pouze celé číslo. Při hromadném vložení složky pomocí csv souboru se zadaný počet odpracovaných hodin automaticky zaokrouhlí na hodiny nahoru.

Upravili jsme zaokrouhlení odvodu pojistného na sociální pojištění u zaměstnanců. Se změnou výše sazby pojistného u zaměstnanců mohlo v některých případech dojít k výpočtu odvodu pojistného na více desetinných míst a částka pak nebyla správně zaokrouhlena. Podání Přehledu o výši pojistného PVPOJ již bude v pořádku.

U zaměstnanců, kteří mají druh poměru dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, se nově ve vystavené mzdě do pole Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely vyplní i pravděpodobný průměrný výdělek vypočtený z mezd předchozího čtvrtletí, pokud bude stejný nebo vyšší než minimální mzda.

Upravili jsme výpočet nároku na dovolenou u zaměstnanců s druhem poměru dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, kteří mají turnusové rozvržení pracovní doby s nastavenou nulovou šablonou. Při splnění podmínek trvání dohody alespoň 28 kalendářních dnů a odpracování 80 hodin, se ve výpočtu použijí pouze odpracované hodiny.

Opětovné vložení eNeschopenky již nezmění upravený počet hodin v polích Nemoc první/poslední den na složce nepřítomnosti H01 Nemoc.

Vyúčtování daně z příjmů

V agendě Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsme provedli úpravy, které zvýší uživatelský komfort při práci:

  1. V sekci Počet zaměstnanců v tabulce „Z toho byl přeplatek z ročního zúčtování záloh zaměstnancům vrácen“ se automaticky do sloupce „V měsíci“ vyplní měsíc, v jehož průběhu byl přeplatek vrácen.
  2. Je-li v agendě Globální nastavení/Nastavení zatržena volba „Ponižovat zálohy na daň o přeplatky z RZ“, nově se v sekci Část I. ponižuje hodnota ve sloupci 11 až do vyčerpání přeplatku z ročního zúčtování. V případě, že máte doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování, resp. vyplacené měsíční daňové bonusy, je třeba hodnoty ve sloupci 11 zkontrolovat a případně upravit. Program nebere ohled na podané žádosti o daňový bonus.

Ostatní

Aktualizovali jsme číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 13603

K dispozici od: 31. 1. 2024
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13602

Ostatní

Na základě změn provedených ze strany Komerční banky jsme zaktualizovali komunikaci přes službu KB API pro odeslání příkazů k úhradě.

Upozorňujeme uživatele, že pro komunikaci prostřednictvím služby KB API od 1. 2. 2024 je nutné nainstalovat aktualizaci programu PAMICA, rel. 13603.

Update PAMICA, rel. 13602

K dispozici od: 25. 1. 2024
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13601

Mzdy

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně výpočtu nezabavitelných částek na povinného a další vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka na dlužníka nově činí 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 4 860 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 14 197 Kč, tedy z částky 19 057 Kč. Nezabavitelná částka na povinného je nově ve výši 12 704,66 Kč a na další vyživovanou osobu ve výši 1/4 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 3 176,16 Kč.

V případě, že máte již vystaveny mzdy za měsíc leden 2024, při převodu databáze dojde k přepočtu mezd u zaměstnanců, u kterých jsou evidovány zákonné srážky.

Používáte-li složky mezd D03 Dohoda (vč. pojistného) a D04 Dohoda v hodinové sazbě (vč. pojistného) pro zaměstnance pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, nově tyto složky mzdy ovlivňují výpočet průměrného hodinového výdělku ve vystavených mzdách.

V případě, že poskytujete zaměstnancům další příspěvek na stravování v rámci jedné směny, která je delší než 11 hodin, je nově také osvobozen. Od ledna 2024 pro tento další příspěvek na stravování použijte složku mzdy Z21 Stravenkový paušál, případně si vytvořte pro rozlišení svou vlastní uživatelskou složku mzdy.

Složku mzdy Z21a Stravenkový paušál bez osvobozeného limitu použijte pouze v případě, že chcete zaměstnancům poskytnout další nadstandardní příspěvek, u kterého nelze uplatnit osvobozený limit.

Personalistika

V organizaci, která zaměstnává více než 50 % invalidních zaměstnanců, je nyní možné u invalidních zaměstnanců zadat v agendě Personalistika na záložku Daně a pojistné typ nesnižovat základ na zdravotní pojištění i při uplatnění slevy na invaliditu 1. nebo 2. stupně. Dosud to bylo možné pouze při uplatnění slevy na invaliditu 3. stupně. Takovému zaměstnanci nebude poté snižován vyměřovací základ na zdravotní pojištění.

Aktualizovali jsme tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 32. V tiskopisu byly rozšířeny řádky 10 a 13.

Ostatní

Zapracovali jsme napojení na novou verzi informačního systému ARES. Vzhledem k tomu, že IS ARES může v některých případech vracet chybná data, neručíme za správnost stažených údajů.

Pokud si potřebujete upravit tiskové sestavy typu Dokument z agendy Pracovní poměry, rozšířili jsme danou úpravu o možnost vložit si databázové pole Soukromý e-mail, v editaci tiskových sestav se jedná o element [:qZAMSmlouvy.Email2:].

Update PAMICA, rel. 13601

K dispozici od: 11. 1. 2024
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13600

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb. jsme zaktualizovali minimální a zaručenou mzdu pro rok 2024.

Od 1. ledna 2024 činí základní sazba minimální mzdy 18 900 Kč měsíčně nebo 112,50 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 336 Kč na 2 552 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus má v roce 2024 zaměstnanec, jehož příjem v kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 9 450 Kč.

Zmíněné nařízení vlády stanovuje i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od roku 2024 dochází ke změnám pouze v první, druhé, třetí a osmé skupině prací. Čtvrtá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2023. Výše zaručené mzdy v první skupině prací činí nově 18 900 Kč, resp. 112,50 Kč/hod, v druhé 19 500 Kč, resp. 116,10 Kč/hod, ve třetí 21 300 Kč, resp. 126,80 Kč/hod a v osmé skupině pak 34 600 Kč, resp. 207,60 Kč/hod.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2024 se jedná o částku 166 Kč, z toho 70 % činí 116,20 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

Na základě vyhlášky č. 397/2023 dochází od 1. ledna 2024 ke snížení sazby paušální částky za práci na dálku na hodnotu 4,50 Kč/hod. Zaměstnancům, kterým poskytujete paušál za práci na dálku upravte sazbu v agendě Pracovní poměry na záložce Trvalé složky mzdy ve složce mzdy Z22 Paušál za práci na dálku, případně ukončete platnost stávající složky a zadejte novou s platností od 01/2024.

Při zaúčtování mezd se již vždy nabídnou číselné řady.

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2023, kde byla změněna částka 2,5násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2023 na částku 106 067,50 Kč.

Aktualizovali jsme tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 32.

Dle upozornění finanční správy tento vzor potvrzení není konečnou verzí tohoto tiskopisu. Jakmile bude aktualizovaný tiskopis ze strany finanční správy zveřejněn, následně bude součástí další aktualizace programu.

Podání ONZ

Při vystavení Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) v jiném roce, než je rok vybraný pro práci se mzdami v programu PAMICA, se v agendě Podání ONZ změní nastavení filtru ve stavovém řádku z volby Vybraný rok na volbu Všechny. Nebude se tak již zobrazovat hláška, že se nepodařilo nalézt odkazovaný záznam.