Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Aktualizace k verzi Leden 2024

Update PAMICA, rel. 13603

K dispozici od: 31. 1. 2024
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13602

Ostatní

Na základě změn provedených ze strany Komerční banky jsme zaktualizovali komunikaci přes službu KB API pro odeslání příkazů k úhradě.

Upozorňujeme uživatele, že pro komunikaci prostřednictvím služby KB API od 1. 2. 2024 je nutné nainstalovat aktualizaci programu PAMICA, rel. 13603.

Update PAMICA, rel. 13602

K dispozici od: 25. 1. 2024
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13601

Mzdy

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně výpočtu nezabavitelných částek na povinného a další vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka na dlužníka nově činí 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 4 860 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 14 197 Kč, tedy z částky 19 057 Kč. Nezabavitelná částka na povinného je nově ve výši 12 704,66 Kč a na další vyživovanou osobu ve výši 1/4 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 3 176,16 Kč.

V případě, že máte již vystaveny mzdy za měsíc leden 2024, při převodu databáze dojde k přepočtu mezd u zaměstnanců, u kterých jsou evidovány zákonné srážky.

Používáte-li složky mezd D03 Dohoda (vč. pojistného) a D04 Dohoda v hodinové sazbě (vč. pojistného) pro zaměstnance pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, nově tyto složky mzdy ovlivňují výpočet průměrného hodinového výdělku ve vystavených mzdách.

V případě, že poskytujete zaměstnancům další příspěvek na stravování v rámci jedné směny, která je delší než 11 hodin, je nově také osvobozen. Od ledna 2024 pro tento další příspěvek na stravování použijte složku mzdy Z21 Stravenkový paušál, případně si vytvořte pro rozlišení svou vlastní uživatelskou složku mzdy.

Složku mzdy Z21a Stravenkový paušál bez osvobozeného limitu použijte pouze v případě, že chcete zaměstnancům poskytnout další nadstandardní příspěvek, u kterého nelze uplatnit osvobozený limit.

Personalistika

V organizaci, která zaměstnává více než 50 % invalidních zaměstnanců, je nyní možné u invalidních zaměstnanců zadat v agendě Personalistika na záložku Daně a pojistné typ nesnižovat základ na zdravotní pojištění i při uplatnění slevy na invaliditu 1. nebo 2. stupně. Dosud to bylo možné pouze při uplatnění slevy na invaliditu 3. stupně. Takovému zaměstnanci nebude poté snižován vyměřovací základ na zdravotní pojištění.

Aktualizovali jsme tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 32. V tiskopisu byly rozšířeny řádky 10 a 13.

Ostatní

Zapracovali jsme napojení na novou verzi informačního systému ARES. Vzhledem k tomu, že IS ARES může v některých případech vracet chybná data, neručíme za správnost stažených údajů.

Pokud si potřebujete upravit tiskové sestavy typu Dokument z agendy Pracovní poměry, rozšířili jsme danou úpravu o možnost vložit si databázové pole Soukromý e-mail, v editaci tiskových sestav se jedná o element [:qZAMSmlouvy.Email2:].

Update PAMICA, rel. 13601

K dispozici od: 11. 1. 2024
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13600

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb. jsme zaktualizovali minimální a zaručenou mzdu pro rok 2024.

Od 1. ledna 2024 činí základní sazba minimální mzdy 18 900 Kč měsíčně nebo 112,50 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 336 Kč na 2 552 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus má v roce 2024 zaměstnanec, jehož příjem v kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 9 450 Kč.

Zmíněné nařízení vlády stanovuje i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od roku 2024 dochází ke změnám pouze v první, druhé, třetí a osmé skupině prací. Čtvrtá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2023. Výše zaručené mzdy v první skupině prací činí nově 18 900 Kč, resp. 112,50 Kč/hod, v druhé 19 500 Kč, resp. 116,10 Kč/hod, ve třetí 21 300 Kč, resp. 126,80 Kč/hod a v osmé skupině pak 34 600 Kč, resp. 207,60 Kč/hod.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2024 se jedná o částku 166 Kč, z toho 70 % činí 116,20 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

Na základě vyhlášky č. 397/2023 dochází od 1. ledna 2024 ke snížení sazby paušální částky za práci na dálku na hodnotu 4,50 Kč/hod. Zaměstnancům, kterým poskytujete paušál za práci na dálku upravte sazbu v agendě Pracovní poměry na záložce Trvalé složky mzdy ve složce mzdy Z22 Paušál za práci na dálku, případně ukončete platnost stávající složky a zadejte novou s platností od 01/2024.

Při zaúčtování mezd se již vždy nabídnou číselné řady.

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2023, kde byla změněna částka 2,5násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2023 na částku 106 067,50 Kč.

Aktualizovali jsme tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 32.

Dle upozornění finanční správy tento vzor potvrzení není konečnou verzí tohoto tiskopisu. Jakmile bude aktualizovaný tiskopis ze strany finanční správy zveřejněn, následně bude součástí další aktualizace programu.

Podání ONZ

Při vystavení Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) v jiném roce, než je rok vybraný pro práci se mzdami v programu PAMICA, se v agendě Podání ONZ změní nastavení filtru ve stavovém řádku z volby Vybraný rok na volbu Všechny. Nebude se tak již zobrazovat hláška, že se nepodařilo nalézt odkazovaný záznam.