Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2023

Update PAMICA, rel. 13503

K dispozici od: 23. 11. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13502

Mzdy

Do agendy Mzdy/měsíc jsme přidali novou tiskovou sestavu Vyplacený paušál za práci na dálku. Sestava poskytuje přehled o paušálu za práci na dálku vyplaceném jednotlivým zaměstnancům, včetně hodin odpracovaných na dálku a případné částky nad stanovený limit, o níž je při výpočtu mzdy navýšen základ sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů.

Opravili jsme zadávání údajů v agendě Historické mzdy.

Již je možné vytvořit uživatelské tiskové sestavy z tiskové sestavy Soupis sociálního pojištění a sestavy Přehled sociálního pojištění.


Update PAMICA, rel. 13502

K dispozici od: 30. 10. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13501

Pracovní poměry a mzdy

Paušální náhrada nákladů za práci na dálku

Novelou zákoníku práce v §190a byla stanovena náhrada nákladů spojených s prací na dálku. Nově je možné poskytnout zaměstnanci paušální náhradu nákladů za každou započatou hodinu práce na dálku.

Pro tento účel jsme do agendy Definice složek mezd přidali novou složku mzdy Z22 Paušál za práci na dálku. Zde si můžete přednastavit výši paušální částky náhrady nákladů, která je aktuálně stanovena vyhláškou č. 299/2023 Sb., ve výši 4,60 Kč/hod. Můžete zaměstnanci poskytnout paušální částku vyšší, než je stanovena vyhláškou. Částka nad limit stanovený vyhláškou je však předmětem daně a sociálního a zdravotního pojištění.

Uvedenou složku Z22 Paušál za práci na dálku zadejte u zaměstnanců, kterým poskytujete paušální náhradu nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

V agendě Pracovní poměry je možné zaměstnancům přednastavit paušální náhradu nákladů jako trvalou složku mzdy. Ve vystavené mzdě už jen doplníte do pole Odpracováno počet hodin, které zaměstnanec odpracoval na dálku.

Složku je také možné vložit do vystavených mezd hromadně, a to pomocí povelu Vložit složky mezd… z nabídky Záznam v agendě Mzdy/měsíc. Po zvolení povelu se zobrazí dialogové okno Hromadné vložení složek mezd, kde zvolíte Skupinu Mimomzdové prostředky a složku mzdy Z22. Do tabulky pak můžete zadat počet hodin odpracovaných na dálku. Po zvolení povelu Vložit bude vybraným zaměstnancům vložena složka mzdy Z22 Paušál za práci na dálku s příslušným počtem hodin.
Pro načtení dat z externího csv souboru je v dialogovém okně Hromadné vložení složek mezd určen povel Načíst.

V případě, že se rozhodnete poskytovat hodinovou výši paušální náhrady nákladů vyšší, než je stanovena vyhláškou č. 299/2023 Sb., program automaticky vypočítá nadlimitní část paušální náhrady a po zadání počtu hodin odpracovaných na dálku o tuto nadlimitní část automaticky navýší základ sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů.

V agendě Definice složek mezd můžete u složky Z22 Paušál za práci na dálku zvolit, zda o něm budete účtovat. V poli Zaúčtování vyberte z možností Zaúčtovat, resp. Neúčtovat. Toto nastavení můžete provést i na dialogu složky mzdy ve vystavené mzdě daného zaměstnance.

Paušál za práci na dálku je nově uveden i na mzdovém listu zaměstnance a na dalších tiskových sestavách.

Složku mzdy Z22 Paušál za práci na dálku jsme přidali i do složek povolených v importu docházky.

V případě, že máte nastaven hodinový paušál 4,60 Kč, budou nastávat situace, kdy celková částka paušálu nevyjde u některých zaměstnanců ve složce mzdy na celé koruny (např. paušál za 86 hodin odpracovaných na dálku 4,60 * 86 = 395,60, zaokrouhleno na 395 Kč). V takovém případě program tuto částku automaticky zaokrouhlí na celé koruny dolů, aby nemohlo dojít k překročení osvobozeného limitu.

Evidujete rozvrh pracovní doby zaměstnanců pracujících na dohody (dohodu o provedení práce, resp. dohodu o pracovní činnosti) mimo program PAMICA?

V agendě Pracovní poměry můžete těmto zaměstnancům nastavit nový rozvrh pracovní doby, a to Individuální. Pro tento rozvrh pracovní doby není vyžadováno zadat režim organizace ani sjednaný týdenní úvazek, zároveň není zaměstnanci rozvržena pracovní doba na jednotlivé směny. Zaměstnanci je možné směny rozvrhnout až ve vystavené mzdě na záložce Úvazek. Rozvržení směn je určující pro správnou evidenci překážek na straně zaměstnance, resp. zaměstnavatele. V případě, že evidenci pracovní doby máte vedenou mimo program PAMICA, rozvržení směn není nutné na záložce Úvazek uvádět.

Celkovou odpracovanou dobu zadáte pomocí složek mezd ve vystavené mzdě zaměstnance.

Novelou zákoníku práce byla rozšířena informační povinnost zaměstnavatele vyplývající z uzavřeného pracovněprávního vztahu a nově pro dohody konané mimo pracovní poměr. Do nabídky tiskových sestav v agendě Pracovní poměry jsme pro tyto účely přidali nové vzory pracovněprávních dokumentů, jedná se o Informace o obsahu pracovního poměru a Informace o obsahu právního vztahu založeného dohodou.

Umožňujete-li svým zaměstnancům práci na dálku (home office), můžete nově využít vzor Dohoda o práci na dálku.

Ostatní

Při odeslání Přílohy k žádosti o dávky (NEMPRI) prostřednictvím datové schránky se již správně v předmětu zprávy vyplňuje IČ firmy.


Update PAMICA, rel. 13501

K dispozici od: 11. 10. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13500

Pracovní poměry a mzdy

Od 1. října 2023 je nově povinností zaměstnavatele stanovit rozvrh pracovní doby pro zaměstnance pracující na dohody mimo pracovní poměr a seznámit je s ním nejpozději 3 dny předem, pokud se s nimi nedohodne na kratší době.

V agendě Pracovní poměry je nutné zaměstnancům s dohodami (DPP nebo DPČ) změnit druh mzdy bez úvazku na jiný a stanovit rozvrh pracovní doby. Změnu proveďte ještě před vystavením mezd za měsíc říjen. Zaměstnancům doporučujeme nastavit např. turnusové rozvržení pracovní doby, kdy je možné skutečně odpracované hodiny zadat individuálně až ve vystavené mzdě.

V agendě Pracovní poměry je pro nově vznikající dohody (DPP, resp. DPČ) s datem vstupu do zaměstnání od 1. října a později při uložení kontrolován vybraný druh mzdy, program u těchto dohod nedovolí uložit druh mzdy bez úvazku.

V případě, že již máte vystavené mzdy za říjen i pro dohody s druhem mzdy bez úvazku, změňte tento druh v agendě Pracovní poměry a proveďte přepočet mezd v agendě Mzdy/Říjen.

Při zaúčtování mezd je nově prováděna kontrola, zda není vystavena mzda pracovního poměru s druhem mzdy bez úvazku. V případě, že byl tento druh mzdy u některého pracovního poměru použit, mzdy nebude možné zaúčtovat. Proveďte změnu nastavení druhu mzdy agendě Pracovní poměry a proveďte přepočet mezd, následně bude možné mzdy zaúčtovat.

V agendě Pracovní poměry jsme aktualizovali vzory pracovněprávních dokumentů – Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce a Pracovní smlouva.

Uplatňujete-li na své zaměstnance slevu na pojistném a zároveň poskytujete dovolenou nad zákonný nárok, PAMICA vám nově umožní rozlišit tuto dovolenou.

Na dialog složky nepřítomnosti V01 Dovolená jsme přidali pole Nad zákonný nárok, které využijete pro rozlišení čerpání dovolené nad zákonný nárok, tj. pro čerpání dovolené nad 4 týdny.

Hodiny čerpané dovolené s tímto nastavením nově vstoupí pouze do odpracované doby, tj. limitu 138 hodin podle § 7a odst. 3 písm. c) zákona o pojistném na sociální zabezpečení, pro posouzení nároku na slevu na pojistném.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc jsme na dialogy Hromadné vložení nepřítomností a Hromadné vložení srážek přidali možnost řazení pomocí dvojkliku na záhlaví sloupce.

Ostatní

V agendě Přístupová práva jsme zjednodušili práci se seznamem účetních jednotek, kdy je možné provést jejich abecední setřídění.

V řadě PAMICA SQL v agendě Automatické úlohy byla rozšířena funkčnost o možnost nastavit si automatické spouštění XML komunikace.

Aktualizovali jsme číselník kódů bank.

Do další aktualizace programu PAMICA připravujeme novou složku mzdy pro náhradu nákladů za práci na dálku.