Odemkněte potenciál systému POHODA

Novinky ve verzi Září 2022

Popisovaná verze:
PAMICA Září 2022, release 13200, 20. 9. 2022
Vztaženo k verzi:
PAMICA Leden 2022, release 13000
Aktualizace:
PAMICA release 13203,
vydáno 16. 11. 2022

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Mzdy

Odesíláte každý měsíc tiskopis Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele ve formátu PDF nebo vygenerovaný do textového (TXT) souboru? PAMICA nově podporuje export tohoto tiskopisu pro vybrané zdravotní pojišťovny také do XML souboru.

Export do XML souboru je umožněn pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a Vojenskou zdravotní pojišťovnu, které tento formát podporují.

Ve vystavené mzdě zvolte tiskové sestavy a v dialogu Tisk vyberte tiskopis Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele. Následně zvolte povel Export, zobrazí se Průvodce exportem dat pro zdravotní pojišťovny, kde si vyberete zdravotní pojišťovnu VZP, ČPZP nebo VoZP, pro které je nově umožněn export do XML souboru.

Po vybrání tiskopisu v tiskových sestavách a zvolení povelu Export se zobrazí Průvodce exportem dat pro zdravotní pojišťovny

Na další straně průvodce nastavíte volbu Uložit XML do souboru pro ruční podání. V případě, že využíváte datovou schránku je možné Přehled o platbě pojistného odeslat do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny.

Pomocí Průvodce exportem dat vyberete zdravotní pojišťovnu, která podporuje formát XML

Na další straně průvodce nastavíte volbu Uložit XML do souboru pro ruční podání

Pro každého, kdo pracuje se mzdami, je pravidelné vkládání jednotlivých složek mezd časově velmi zatěžující. Vkládáte do mzdy odpracované hodiny a přesčasy ručně? Do verze programu PAMICA, rel. 13200 jsme pro vás zapracovali novinku, díky které bude vkládání jednodušší a hlavně rychlejší. Ve vystavených mzdách jsme rozšířili nabídku složek mezd, které je možné hromadně vkládat do mezd přes povel Záznam/Vložit složky, a to o některé složky mzdy ze skupin Měsíční, Časová a Úkolová mzda.

Pro hromadné vložení složek mezd ze skupin Měsíční, Časová, resp. Úkolová mzda je nutné provést nejdříve výběr zaměstnanců s příslušným druhem mzdy. Například pro vložení složky mzdy M02 Práce přesčas v pracovní den vyberte zaměstnance s druhem mzdy Měsíční. Následně zvolte povel Vložit složky… z nabídky Záznam. Zobrazí se dialogové okno Hromadné vložení složek mezd, ve kterém vyberete požadovanou složku mzdy ze skupiny Měsíční mzda (nabídka skupin je závislá na výběru zaměstnanců s určitým druhem mzdy).

Dále v dialogovém okně zadejte jednotlivým zaměstnancům do sloupce s názvem „hodiny“ počet hodin, které odpracovali přesčas. Po stisku tlačítka Další se daná složka s uvedeným počtem hodin vloží na záložku Složky mzdy k jednotlivým zaměstnancům. Na druhé straně průvodce se zobrazí informace, zda byla složka zaměstnanci do mzdy vložena či nikoli. Volba Negenerovat do mzdy složky s nulovou hodnotou zajistí, aby se na záložku nevkládaly nulové složky mzdy.

U zaměstnanců se stejným druhem mzdy PAMICA nově umožňuje odpracované hodiny přesčas vložit do vystavené mzdy hromadně

Pro hromadné vkládání složek mezd je také možné využít načtení dat z externího CSV souboru. Přehled zaměstnanců s předvyplněnými hodnotami složek mezd si můžete uchovat pro použití v dalších měsících nebo pro další práci mimo program PAMICA. Pro načtení dat z externího souboru je přímo v dialogovém okně Hromadné vložení složek mezd určen povel Načíst.

Potřebujete u svého zaměstnance řešit pracovně-právní souvislosti s ohledem na jeho vzetí do vazby nebo k výkonu trestu? Do programu PAMICA jsme doplnili nové složky nepřítomnosti pro jejich evidenci.

Do agendy Definice složek nepřítomnosti jsme přidali nové složky V22 Vazba a V23 Výkon trestu. V obou případech se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy. Za osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.

V agendě Definice složek nepřítomnosti najdete nové složky V22 Vazba a V23 Výkon trestu

Jestliže v době trvání nemocenského pojištění nastoupí zaměstnanec k výkonu trestu odnětí svobody, zaniká jeho dosavadní nemocenské pojištění dnem nástupu k výkonu trestu. Takového zaměstnance odhlásíte z nemocenského pojištění prostřednictvím formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), a to ke dni předcházejícímu dni nástupu k výkonu trestu. Datum, ke kterému končí zaměstnanci nemocenské pojištění, je nutné v tomto případě zadat ručně do pole Odchod na záložce Položky v agendě Podání ONZ.

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) je pro zaměstnance ve výkonu trestu vygenerován pouze do doby nástupu k  výkonu trestu.

Zaznamenali jste novou přednostní pohledávku náhradní výživné? PAMICA vám pomůže s upraveným výpočtem srážek ze mzdy, kde je náhradní výživné již zohledněno.

Novelou občanského soudního řádu bylo zavedeno náhradní výživné, které je z pohledu srážek ze mzdy považováno za přednostní pohledávku.

Složky srážek S01, S01a, S03 a S04 jsme rozšířili o nový druh srážky náhradní výživné. Dochází k úpravě výpočtu exekučních srážek, kdy náhradní výživné se zařadí mezi předností pohledávky za běžné a dlužné výživné. Toto pořadí je využito ve výpočtu srážek ze mzdy v oblasti druhé třetiny. V rámci první třetiny se stále sráží dle pořadí.

Náhradní výživné se nově zařadí mezi předností pohledávky za běžné a dlužné výživné

Upravili jsme zaokrouhlení stravenkového paušálu do limitu na celé koruny dolů, a to z toho důvodu, aby nemohlo dojít k překročení osvobozeného limitu.

Při využití maximální osvobozené sazby 82,60 Kč, resp. 99,40 Kč (nově od 20. 8. 2022) na směnu mohlo dojít k překročení osvobozeného limitu stravenkového paušálu o několik desetihaléřů. Díky změně zaokrouhlení již k překročení osvobozeného limitu nedojde.

Poskytujete svým zaměstnancům další příspěvek na stravování v rámci jedné směny, která je delší než 11 hodin? PAMICA vám s tím nově pomůže – pro další příspěvek využijete novou složku mzdy Z21a Stravenkový paušál bez osvobozeného limitu.

Do agendy Definice složek mezd jsme přidali novou složku Z21a Stravenkový paušál bez osvobozeného limitu. Tento příspěvek je zdanitelným příjmem zaměstnance, navyšuje také základ sociálního a zdravotního pojištění. Do pole denní paušál zadejte výši dalšího příspěvku na stravování. V poli Odpracováno uveďte počet dní, za které je tento příspěvek v daném měsíci poskytován. V agendě Definice složek mezd můžete u této složky zvolit, zda o něm budete účtovat nebo ne. V poli Zaúčtování vyberte z možností Zaúčtovat, resp. Neúčtovat. Toto nastavení můžete provést i na dialogu složky mzdy ve vystavené mzdě daného zaměstnance.

Složku je možné importovat z docházkového systému, případně vložit hromadně pomocí povelu Záznam/Vložit složky v agendě Mzdy/příslušný měsíc.

Výši dalšího příspěvku na stravování zadáte do pole denní paušál v agendě Definice složek mezd

Poskytujete svým zaměstnancům benefit ve formě sick days? Pro evidenci jeho čerpání a proplacení jsme do programu PAMICA zapracovali nové složky nepřítomnosti.

Do agendy Definice složek nepřítomnosti jsme přidali dvě nové složky, které rozšiřují možnosti proplacení tohoto benefitu. Jedná se o složky V18a Sick days – v hodinové sazbě a V18b Sick days – celkovou částkou.

V případě složky V18a se náhrada vypočte ze zadaných hodin volna a hodinové sazby s využitím procentní sazby náhrady. V agendě Definice složek nepřítomnosti je možné pro tuto složku nepřítomnosti nastavit výchozí sazbu náhrady mzdy v %. Implicitně je nastavena sazba náhrady 100 %.

Pro evidenci čerpání a proplacení sick days jsme do programu PAMICA zapracovali nové složky nepřítomnosti

Složku V18b Sick days – celkovou částkou můžete využít v případě, že náhradu nechcete počítat pomocí hodinového ani průměrného výdělku, stačí zde zadat do pole Náhrada celkem celkovou výši náhrady. Tato částka bude převzata do mzdy bez dalších úprav.

Pro evidenci čerpání a proplacení sick days jsme do programu PAMICA zapracovali nové složky nepřítomnosti

Poskytujete svým zaměstnancům příspěvky na závodní stravování nebo na zdravotní pomůcky? Tyto osvobozené příjmy uvedené v § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů mají být povinnou náležitostí mzdového listu zaměstnance.

Pro jejich evidenci jsme přidali do agendy Definice složek mezd novou složku mzdy Z20j Osvobozené příjmy zadané jednicově. Pro různé osvobozené příjmy si můžete vytvořit svoje vlastní uživatelské definice dle potřeby firmy. Složku mzdy Z20j Osvobozené příjmy zadané jednicově je možné vložit do vystavené mzdy zaměstnance jednotlivě nebo hromadně prostřednictvím povelu Vložit složky… z nabídky Záznam v agendě Mzdy.

V agendě Definice složek mezd je možné pro tuto složku v poli Zaúčtování nastavit, zda o osvobozených příjmech budete účtovat, resp. neúčtovat. Na základě zvoleného způsobu se při zaúčtování mezd vytvoří, resp. nevytvoří interní doklad na mimomzdové prostředky.

Zda o osvobozených příjmech budete účtovat, resp. neúčtovat, nastavíte u nové složky mzdy v poli Zaúčtování

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. září 2022 snižuje z částky 14 570 Kč na 11 014 Kč.

V agendě Legislativa jsme zmíněnou částku nastavili v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění s platností od 1. 9. 2022. Její výše ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Personalistika

Zřídili si vaši zaměstnanci datovou schránku? Nově můžete odesílat dokumenty do informačního systému datových schránek (ISDS) zaměstnance přímo z programu PAMICA. Od nového roku se může rozšířit okruh zaměstnanců, kterým bude datová schránka zřízena automaticky.

V agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec můžete zaměstnanci přednastavit ID datové schránky, kterou využijete pro komunikaci s ním. Při odesílání tiskových sestav ve formátu PDF do datové schránky bude ID datové schránky zaměstnance automaticky uvedeno na dialogu pro odeslání datové zprávy. Nově tak můžete odesílat hromadně i výplatní pásky do datových schránek jednotlivých zaměstnanců.

Na záložce Zaměstnanec můžete zaměstnanci přednastavit ID datové schránky

Využívali vaši zaměstnanci nízkoemisní vozidlo pro soukromé účely v období
leden–červen 2022? Pokud ano, je třeba snížit jejich zdanitelné příjmy pro roční zúčtování, resp. daňové přiznání.

Zákon č. 142/2022 Sb. obsahuje přechodná ustanovení, která udávají režim zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů v případě používání nízkoemisního vozidla k soukromým účelům – snížení z 1 % na 0,5 % je platné zpětně od 1. 1. 2022, ale za měsíce leden až červen se provede až v ročním zúčtování, případně daňovém přiznání.

Pro tento účel jsme do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné přidali nový typ Snížení zdanitelných příjmů. Tento typ nastavte u zaměstnanců, u kterých požadujete snížit zdanitelné příjmy z výše uvedených důvodů. O zadanou částku budou sníženy zdanitelné příjmy na ř. 1 Potvrzení o zdanitelných příjmech. V případě, že budete zaměstnanci zpracovávat roční zúčtování, převede se hodnota do agendy Roční zúčtování, a to záporně na samostatný řádek do tabulky v sekci Příjmy, do stejnojmenného sloupce. Případně můžete úpravu zdanitelných příjmů provést až v samotném ročním zúčtování.

Na záložku Daně a pojistné jsme přidali nový typ Snížení zdanitelných příjmů

V agendě Personalistika jsme upravili předdefinované dotazy Zaměstnanci s pracovním poměrem, Zaměstnanci s DPČ a Zaměstnanci s DPP tak, aby bylo jejich prostřednictvím možné provést výběr zaměstnanců s příslušným druhem poměru ve vztahu k vybranému roku. Rok pro práci se mzdami si můžete zvolit přes nabídku Mzdy/Vybrat rok…

Všechny změny provedené v agendě Personalistika jsou nově evidovány v historii. Jedná se o změny provedené na záložkách Pracovní poměr, Daně a pojistné, Evidence podání, Lékařské prohlídky a Školení.

Přístupová práva

Při nastavení přístupu uživatele ke zvolené firmě jste byli dosud zvyklí přidávat záznamy jednotlivě. Nově je možné k uživateli přidat vybrané účetní jednotky hromadně.

Pokud v agendě Přístupová práva na záložce Práva kliknete na tlačítko Přidat, otevře se agenda Účetní jednotky s filtrem dosud nepřidaných účetních jednotek. Zde provedete výběr jednotek, které chcete uživateli přidat, a v hlavní nabídce zvolíte povel Přidat vše.

Po výběru jednotek, ke kterým chcete uživateli přidat práva, zvolíte v hlavní nabídce povel Přidat vše

V agendě Přístupová práva jsme přidali nová práva do sekce Administrátorské funkce/Účetní jednotky.

Konkrétně se jedná o následující práva:

  • právo na změnu měsíce a roku prvního vystavení mezd v agendě Účetní jednotky. Právo nastavíte pomocí nové volby Mzdové období,
  • právo na Zabezpečení databáze a Nastavení SQL Serveru. Právo nastavíte pomocí nové volby Databáze,
  • právo na export databáze do formátu Access. Právo nastavíte pomocí nové volby Export databáze do Accessu.

V Pamice najdete nová přístupová práva jako např. právo na změnu měsíce a roku prvního vystavení mezd, a další

Do agendy Přístupová práva do sekce Administrátorské funkce/Ostatní jsme přidali možnost nastavit právo na zobrazení seznamu uživatelů připojených k programu PAMICA. Právo nastavíte pomocí nové volby Připojení uživatelé.

V Pamice nově najdete možnost nastavit práva na zobrazení seznamu uživatelů připojených k programu

Do agendy Přístupová práva do sekce Administrátorské funkce/Složky programu byla přidána možnost nastavit práva na datový a aplikační adresář programu PAMICA. Právo ke složkám nastavíte pomocí nových voleb Otevřít datový adresář a Otevřít aplikační adresář.

V Pamice nově najdete možnost nastavit práva na datový a aplikační adresář programu

V agendě Přístupová práva jsme na záložku Uživatel přidali nové volby pro nastavení práv. Jedná se o volbu Přístupová práva, pro možnost povolit uživateli práva přidávat a editovat, dále o volbu Účet je zablokován, pro zablokování přístupu konkrétnímu uživateli do programu PAMICA. Volba Síťová aktivace umožní uživateli provádět aktivaci a reaktivaci síťové verze programu PAMICA a poslední volba Stažení aktualizace umožní uživateli stahovat aktualizace.

Na záložce Uživatel najdete nové volby pro nastavení přístupových práv

XML komunikace

Přecházíte na program PAMICA SQL z jiného mzdového systému? Určitě uvítáte novinku v podobě možnosti importu údajů z vystavených mezd do systému PAMICA SQL, a to z XML souboru do agendy Historické mzdy.

V případě, že váš předchozí systém, ve kterém jste zpracovávali mzdy, umožňuje provést výstup údajů do XML souboru, můžete údaje z tohoto souboru naimportovat přímo do programu PAMICA SQL. XSD schéma (histWage.xsd) s požadovanou strukturou XML souboru naleznete v adresáři Info/Schema v instalační složce programu PAMICA.

Do systému PAMICA SQL je nově možné importovat údaje z vystavených mezd v XML formátu z jiného mzdového systému

S importem dat vám pomůže průvodce, kterého spustíte povelem XML import historických mezd… z nabídky Soubor/Datová komunikace. Na první straně průvodce zvolíte soubor, ze kterého chcete provést import údajů do programu PAMICA SQL. Tlačítkem Další import zahájíte. Další strana průvodce zobrazí výsledek importu. Najdete tu doplňující informace o tom, zda se údaje v pořádku naimportovaly, nebo došlo k nějaké chybě. Tyto informace využijete při následné kontrole importovaných dat.

S importem dat vám pomůže průvodce, kterého spustíte povelem XML import historických mezd…

Díky zobrazenému výsledku importu si snáze zkontrolujete, zda se údaje naimportovaly v pořádku

Ostatní

V programu PAMICA jsme rozšířili podporu archivačního formátu PDF/A dle ISO standardu.

PDF/A představuje archivační verzi formátu PDF, která umožňuje uchování dokumentu v digitální podobě a zároveň zajišťuje čitelnost a přístupnost tohoto dokumentu různými softwarovými nástroji v dlouhodobém horizontu. V současné době podporujeme tři specifikace formátu, a to PDF/A-1, PDF/A-2 a PDF/A-3, které se liší různými vlastnostmi a požadavky na zachování obsahu souboru. PDF/A-1 představuje základní specifikaci odvozenou od PDF 1.4 s množstvím omezení. Specifikace PDF/A-2 obsahuje navíc podporu průhlednosti, vrstev a PDF/A příloh, PDF/A-3 navíc umožňuje i vkládání dokumentu s jakoukoliv přílohou.

Program PAMICA podporuje v rámci zmíněných tří formátů specifikaci PDF na úrovni 1.7 (Adobe Acrobat 8.x) a úroveň shody B (Basic), která zajišťuje korektní zobrazení dokumentu. Export sestavy do formátu PDF/A nastavíte prostřednictvím volby Nastavení PDF… dostupné přes dialogové okno Tisk. Na záložce Dokument zatrhnete volbu PDF/A a ve výklopném seznamu vyberete požadovaný formát.

Pokud exportovaný dokument vyžaduje jinou specifikaci formátu, použije ho PAMICA automaticky. Například je-li dokument opatřen elektronickým podpisem, provede PAMICA export ve formátu PDF/A-2.

Rozšířili jsme podporu archivačního formátu PDF/A – podporujeme tři specifikace formátu dle ISO

Nově si můžete zobrazit kompletní seznam uživatelů přihlášených do programu PAMICA. Tím získáte přehled nejen o všech uživatelích připojených k programu, ale i o uživatelích pracujících s konkrétní účetní jednotkou.

Dialogové okno se seznamem všech uživatelů otevřete v agendě Účetní jednotky pomocí povelu Připojení uživatelé… z nabídky Databáze. V seznamu najdete informace jako jsou např. jméno uživatele, název počítače atd.

Stejné okno se zobrazí také z informační plochy, jestliže v dlaždici Připojení uživatelé kliknete na odkaz Více… V tomto případě budou v tabulce automaticky vyfiltrovaní pouze uživatelé, kteří pracují s aktuálně otevřenou účetní jednotkou. Zrušením filtru v poli Hledej se v okně opět zobrazí kompletní seznam uživatelů aktuálně připojených k programu PAMICA.

Pro lepší přehled si nově můžete zobrazit kompletní seznam uživatelů přihlášených do programu PAMICA

Do agendy Doklady/Příkazy k úhradě jsme přidali novou tiskovou sestavu Příkaz k úhradě (s kódem QR Platba). Sestavu můžete využít například pro své klienty, kteří nepoužívají homebanking, a díky QR kódu tak mohou platbu rovnou načíst do bankovní aplikace.

V Pamice najdete novou tiskovou sestavu Příkaz k úhradě (s kódem QR Platba)