Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2021

Update PAMICA, rel. 12715

K dispozici od: 17. 8. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12714

Ostatní

V programu PAMICA lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA Květen 2021.

Update PAMICA, rel. 12714

K dispozici od: 27. 7. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12713

Ostatní

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež zadané na více jak 7 kalendářních dní, kdy již nepřísluší náhrada mzdy, je nově vykazováno jako vyloučená doba pro Přílohu k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI).

Hromadná úprava v agendě Personalistika, resp. Pracovní poměry vloží správně hodnoty do měněného pole.

Upravili jsme výpočet nároku na dovolenou, kdy se nově odpracované hodiny načítají matematicky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

Na tiskové sestavě Diskrétní výplatní pásky se již správně zobrazuje doplatek mzdy.

Na tiskové sestavě Rozúčtování hrubé mzdy po střediscích jsou správně uvedeny složky mzdy, resp. nepřítomností.

Update PAMICA, rel. 12713

K dispozici od: 12. 7. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12712

Ostatní

V poslední aktualizaci operačního systému Windows a produktů Microsoft Office došlo k chybnému převázání komponenty ACE DAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty. Pokud automatická oprava neproběhne, zobrazí PAMICA hlášení s odkazem na návod, jak provést ruční instalaci komponenty.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Update PAMICA, rel. 12712

K dispozici od: 30. 6. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12711

Mzdy

Placené volno související s akcemi pro děti a mládež

Do agendy Definice složek nepřítomností jsme přidali novou složku nepřítomnosti V21 Akce pro děti a mládež. Tuto nepřítomnost zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o poskytnutí placeného volna souvisejícího s akcemi pro děti a mládež (jedná se o tábory a sportovní soustředění). S účinností od 1. 1. 2021 podle ustanovení §203a zákoníku práce přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce (u jednoho zaměstnavatele).

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy ze státního rozpočtu; nehradí se náhrada mzdy nad rozsah stanovený zákoníkem práce. Náhradu mzdy je možné poskytnout maximálně ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářního roku, v němž je pracovní volno poskytnuto. Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí činí průměrná mzda v národním hospodářství za 1.–3. čtvrtletí 2020 částku 34 611 Kč.

Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla právnické osoby či místa trvalého pobytu, pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba. Zaměstnavateli je kromě náhrady mzdy hrazeno také pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění; zaměstnavatel je povinen pojistné z této kompenzace odvést.

Do agendy Mzdy/příslušný měsíc jsme přidali tiskovou sestavu Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy. V žádosti budou uvedeni zaměstnanci, kteří čerpali pracovní volno související s akcí pro děti a mládež s uvedením výše poskytnuté náhrady mzdy a odvodů sociálního a zdravotního pojištění z této náhrady mzdy. Zaměstnavatel musí s žádostí doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí. Žádost o úhradu náhrady mzdy za více měsíců sestavíte v agendě Mzdy/Všechny mzdy.

Zaměstnanci se souběhem pracovních poměrů, kdy je u druhého pracovního poměru zadán stravenkový paušál s vyčíslením nadlimitní částky, se o tuto nadlimitní částku správně zvýší zdanitelný příjem a základ daně u vyúčtovacího pracovního poměru.

Na tiskové sestavě Rekapitulace mezd v agendě Mzdy/Všechny mzdy jsou v roce 2020 správně uvedeny řádky Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele a Sníž. poj. za zaměstnavatele.

Personalistika

V agendě Personalistika se již správně provede výběr záznamů přes složený dotaz, a to i v případě, že je proveden výběr dle typu na záložce Daně a pojistné. Záznamy se vyfiltrují pro vybraný rok nebo pro všechny roky podle nastavení roku v nabídce Mzdy/Vybrat rok.

Na tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu se ve sloupci Nemoc již neuvádí záporná hodnota.

Pracovní poměry

Aktualizovali jsme tiskopisy pro zaměstnance cizince, a to Informace o nástupu do zaměstnání a Informace o ukončení zaměstnání.

Na tiskové sestavě Krácení dovolené je správně uvedeno krácení dovolené za neomluvenou nepřítomnost v hodinách.

Na tiskové sestavě Přehled sociálního pojištění se v roce 2020 uvádí snížené pojistné za zaměstnavatele ve správné výši.

Ostatní

Má-li zaměstnanec v agendě Personalistika na záložce Bankovní účty uveden bankovní účet v českých korunách ve formátu IBAN, nově se pro Přílohu k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) tento bankovní účet převede do formátu BBAN.

Upravili jsme generování tuzemského příkazu k úhradě pro banku FIO s použitím služby formát ABO nebo FIO API Bankovnictví, kdy se nově při exportu příkazu uvede jako zpráva pro příjemce údaj z pole Příjemce, pokud bude pole Zpráva pro příjemce nevyplněné.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 12711

K dispozici od: 1. 6. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12710

Mzdy


Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Při navazující karanténě z měsíce do měsíce se již správně dopočítá příspěvek při karanténě i v případě, kdy v dalším měsíci nepřítomnost připadá na nepracovní dny.

V případě, že je zadána karanténa bez příspěvku a na stejné období je příspěvek vypočítán ručně a zadán složkou nepřítomnosti H18 Příspěvek při karanténě, jsou již správně uvedeny hodiny první a poslední den pracoval v dialogovém okně složky nepřítomnosti H02 Karanténa.

Příspěvek při karanténě zadaný složkou nepřítomnosti H18 již nenavyšuje interní doklad pro zaúčtování náhrad za nemoc.


Další novinky

Zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce, resp. dohodu o pracovní činnosti, kteří splní podmínku účasti na nemocenském pojištění v předchozích 3 kalendářních měsících před nepřítomností H07 Peněžitá pomoc v mateřství, se jim správně vygeneruje Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI).

Při souběhu dohod konaných mimo pracovní poměr, a to dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP), kdy je vyplacena odměna po skončení DPP, jsou již správně vypočteny odvody sociálního, resp. zdravotního pojištění v případě, že je překročen v součtu limit 10 000 Kč.

Zaměstnancům s rozvržením pracovní doby 38,75 hodin, kdy jsou časové údaje vykazovány v minutách, je již umožněno při odchodu dočerpat dovolenou v hodinách.

Update PAMICA, rel. 12710

K dispozici od: 6. 5. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12709

Mzdy


Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Novela zákona o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě prodloužila jeho poskytování až do 30. 6. 2021. V programu PAMICA je tak výplata příspěvku umožněna zadat do tohoto data.

Postupem zadání „izolačky“ v programu PAMICA vás provede naše lektorka Daniela ve videonávodu níže.

Změnili jsme zaúčtování příspěvku při karanténě ve vystaveném ostatním závazku na odvod sociálního pojištění. Nově se příspěvek zaúčtuje se zápornou hodnotou a předkontací 331/336. Příspěvek při karanténě již není zaúčtován v interním dokladu vystaveném pro zaúčtování náhrady za nemoc. V případě potřeby si zaúčtování příspěvku ke karanténě upravte ručně.

Upravili jsme výpočet příspěvku při karanténě v případě, kdy byly upraveny hodiny nepřítomnosti v polích Korekce 1. – 3. den, resp. Korekce od 4. dne.

Pokud byla odložena výplata náhrady za karanténu do dalšího měsíce, v následujícím měsíci se již správně vypočítá výše příspěvku při karanténě.


Další novinky

V zaúčtovaných mzdách jsme umožnili nastavit volbu Vystavit HZUPN na dialogu složky nepřítomnosti H02 Karanténa.

Upravili jsme výpočet průměrného hodinového výdělku v účetních jednotkách, které byly importovány z programu POHODA. Jedná se o případy, kdy byly mzdy v prvním čtvrtletí vystaveny v programu POHODA a následně již v programu PAMICA. Výše průměrného hodinového výdělku v následujícím čtvrtletí bude správně po editaci mzdy, případně jejím opětovným vystavení.

Na tiskovou sestavu Přehled mezd jsme doplnili sloupec Strav. paušál.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry je znovu k dispozici tisková sestava Potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném výdělku.

Update PAMICA, rel. 12709

K dispozici od: 15. 4. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12708

Mzdy


Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Rozšířili jsme výpočet mimořádného příspěvku při nařízené karanténě, resp. izolaci o případy karantén nařízených v měsíci březnu 2021, kdy prvních 14 kalendářních dnů trvání končí v měsíci dubnu 2021. V těchto případech je nutné posuzovat 90 % průměrného hodinového výdělku (PHV) zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin za celou tuto dobu (tj. za zameškané hodiny v březnu i za zameškané hodiny v dubnu). 90 % PHV je potřeba určit za každý kalendářní měsíc zvlášť a následně se tyto limity sečtou. Pokud suma příspěvku a náhrady příjmu překročí takto určený součet limitů, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Program PAMICA maximální výši příspěvku kontroluje a případné snížení provede automaticky.

Postupem zadání „izolačky“ v programu PAMICA vás provede naše lektorka Daniela ve videonávodu níže.

Příspěvek při nařízené karanténě je nově vykazován v položce NAHRNEMZ stejně jako náhrady vyplácené zaměstnavatelem zaměstnanci za dobu dočasné pracovní neschopnosti/karantény.

Složka nepřítomnosti H18 Příspěvek při karanténě už nevstupuje do neodpracované doby na tiskové sestavě Mzdový list.

V agendě Složky nepřítomnosti již vyhledáte složku nepřítomnosti H18 Příspěvek při karanténě.


Další novinky

Do agend Mzdy/příslušný měsíc a Všechny mzdy jsme přidali tiskovou sestavu Vyplacený stravenkový paušál. Díky ní zjistíte výši vyplaceného stravenkového paušálu u vybraných zaměstnanců s uvedením počtu odpracovaných směn, vyplacené částky paušálu a částky nad limit, o kterou je při výpočtu mzdy navýšen základ daně, sociálního a zdravotního pojištění.

Při zadání nepřítomnosti H02 Karanténa se nově generuje upomínka pro vytvoření Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN).

Na tiskovou sestavu Rekapitulace mezd již správně vstupuje hodnota ze složky J11 Proplacení nevyčerpané dovolené (hod.) do položek Náhrady celkem a Dovolená.

Při zaúčtování mezd je správně vyhodnocena přečerpaná dovolená zaměstnanců.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry můžete nyní provést hromadnou editaci záznamů povelem z nabídky Záznam/Editace/Upravit vše.

V řadě PAMICA SQL je v agendě Pracovní poměry již správně uložen záznam do historie změn.

Update PAMICA, rel. 12708

K dispozici od: 29. 3. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12707

Mzdy


Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě

Jak v programu PAMICA při zadávání mimořádného příspěvku při nařízené karanténě postupovat, vám ukáže naše lektorka Daniela.

Zaměstnanci mají v období od 1. března do 30. dubna 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, resp. izolaci. Nárok na příspěvek mají přitom i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, kterým vznikl nárok na výplatu náhrady mzdy za karanténu (izolaci). Zaměstnavatelé budou o nařízené karanténě (izolaci) informovaní prostřednictvím eNeschopenky, kde bude v poznámce uvedena Profese: karanténa nebo izolace. Ve vystavené mzdě při vložení eNeschopenky poté PAMICA na základě těchto údajů vygeneruje nepřítomnost H02 Karanténa, kde bude zaměstnanci vypočtena náhrada mzdy a automaticky i příspěvek při karanténě.

V případě, že máte eNeschopenky naimportovány za měsíc březen před datem 22. 3. 2021, jsou zaslány v původním formátu, kde nebyly informace o karanténě, izolaci uvedeny v agendě eNeschopenka. Při vložení eNeschopenky se vygeneruje nepřítomnost H01 Nemoc, kterou je nutné smazat, poté vložit nepřítomnost H02 Karanténa a dodatečně svázat nepřítomnost s eNeschopenkou výběrem čísla rozhodnutí v poli eNeschopenka. Je také možné dříve naimportované eNeschopenky smazat v agendě eNeschopenka, a znovu si poslat žádost přes službu DZDPN za celý měsíc březen, kdy budou zaslány eNeschopenky v novém formátu. Z těchto nově zaslaných eNeschopenek pak bude automaticky při vložení eNeschopenky vytvořena nepřítomnost H02 Karanténa, kde bude vypočítán příspěvek při karanténě.

Příspěvek bude poskytován za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, a to ve výši až 370 Kč za den. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Maximální výše příspěvku je kontrolována a případné snížení provede PAMICA automaticky.

Na příspěvek nemají nárok zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí. U těchto zaměstnanců nastavte na dialogu složky nepřítomnosti H02 Karanténa pole Bez příspěvku.

O poskytnutý příspěvek při karanténě se automaticky sníží odvod sociálního pojištění v měsíci výplaty příspěvku. Odečet tohoto příspěvku od pojistného uplatňuje zaměstnavatel na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Na něm zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. V této souvislosti jsme aktualizovali příslušný tiskopis a datovou větu PVPOJ21.

V případě dodatečně uznané karantény bude možné tento příspěvek vyplácet dodatečně až 3 měsíce po ukončení karantény (izolace). Pro tyto případy jsme rozšířili nabídku složek nepřítomností o novou složku H18 Příspěvek při karanténě, kde je možné výši příspěvku zadat ručně.

V souvislosti s výplatou příspěvku při karanténě jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Přehled sociálního pojištění, Výplatní list, Výplatní páska, Přehled mezd a Soupis sociálního pojištění.

V přechodném ustanovení zákona č. 121/2021 Sb. se zakládá nárok na mimořádný příspěvek i za dobu před účinností zákona, ale jen pro ty případy, kdy byla karanténa nařízena po 28. 2. 2021. Jestliže byla karanténa nařízena před 1. 3. (v únoru), nemůže být mimořádný příspěvek vyplácen za dobu před účinností zákona, tj. za dobu od 1. 3. do 4. 3.; od 5. 3. 2021 ale už vyplácen být může.

Nárok na příspěvek vzniká u karantény nařízené v únoru při jejím trvání v prvních 14 dnech ode dne účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021. V programu PAMICA tyto případy nejsou ošetřeny, příspěvek je nutné vypočítat ručně a zadat složkou nepřítomnosti H18 Příspěvek při karanténě.

V případě, že je zaměstnanci po skončení dohody o provedení práce, resp. dohody o pracovní činnosti zúčtovaný příjem, považuje se pro účely odvodů sociálního, resp. zdravotního pojištění za příjem zúčtovaný do posledního měsíce, ve kterém tato dohoda trvala. Do programu PAMICA jsme zapracovali automatické navýšení příjmů v měsíci po odchodu.

Pro posouzení překročení limitu 10 000 Kč, resp. 3 500 Kč PAMICA sečte příjmy za poslední měsíc trvání dohod a příjmu po skončení DPP, resp. DPČ. V případě, že součet překročí příslušné limity, provede odvody z tohoto součtu.

Pokud zaměstnanec v den začátku rodičovské dovolené čerpal dovolenou v hodinách, je možné v programu PAMICA zadat tento souběh nepřítomností složkami V01 Dovolená a H08 Rodičovská dovolená. V těchto složkách nastavíte příslušný počet hodin trvání dané nepřítomnosti. Druh nepřítomnosti H08 Mateřská dovolená – rodičovský příspěvek je možné zadat naposledy pro období 01/2021, nově jsme proto do nabídky složek nepřítomností přidali složku nepřítomnosti H08 Rodičovská dovolená. Tato nová složka umožní souběh nepřítomností, a to čerpání dovolené po část dne a rodičovské dovolené.

Při souběhu pracovních poměrů je o stravenkový paušál nad limit správně navýšen základ daně z příjmů i po provedeném přepočtu mezd.

Na dialog Tisk jsme pro tiskovou sestavu Vyúčtování vyplacených náhrad mzdy přidali volbu Jen zaměstnání delší než 3 měsíce. Nastavením této volby zajistíte výběr zaměstnanců s pracovním poměrem trvajícím alespoň 3 měsíce. Dále jsme upravili seskupení údajů na sestavě v případě, že není nastavena volba Včetně rozpisu nepřítomností. Nově jsou údaje seskupeny podle druhu překážky a pak podle výše sazby.

Ve vystavené mzdě se při vložení složky nepřítomnosti V01d Dovolená ve dnech, resp. V01 Dovolená nově zobrazí hláška v případě, že je překročen nárok na dovolenou.

Na tiskové sestavě Výplatní list jsme upravili vstupování čerpaných hodin při úvazku 7,75 h.

Personalistika

Na tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného již do ř. 3 vstupuje absence vložená složkou nepřítomnosti V01d Dovolená ve dnech.

V případě, že jste ve vystavené mzdě u složky srážky S01a nastavili pole Zadat ručně, při převodu databáze bude změněno nastavení tohoto pole u trvalých složek srážek v agendě Personalistika. Ve vystavené mzdě je následně správně určeno pořadí pro srážky.

Pracovní poměry

V řadě PAMICA SQL se v agendě Pracovní poměry na záložce Dovolená správně aktualizuje krácení dovolené.

Na tiskové sestavě Evidenční list důchodového pojištění je správně uvedena výdělečná činnost od, a to při více po sobě jdoucích dohodách o pracovní činnosti v rámci jednoho kalendářního roku.

Ostatní

Upravili jsme tisk razítka a dalších obrázků z programu PAMICA tak, aby je bylo možné tisknout i v případě, že máte nainstalované aktualizace operačního systému Windows 10, které problémy s tiskem způsobovaly.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 12707

K dispozici od: 4. 3. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12706

Pracovní poměry

Začínáte-li vystavovat mzdy v programu PAMICA v průběhu roku, je nutné pro správný výpočet předpokládaného nároku na dovolenou zadat v agendě Historické mzdy předchozí období mezd ručně. Pro výpočet nároku na dovolenou je zde zapotřebí uvést odpracované hodiny, čerpání dovolené v hodinách a plně započitatelné, resp. částečně započitatelné náhradní doby. Tyto hodnoty se pak při výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou stanou výchozími pro stanovení odpracovaných týdnů za období ručně zadaných historických mezd. Stanovenou týdenní pracovní dobu a plnou výměru dovolené v týdnech převezme PAMICA z agendy Pracovní poměry.

Mzdy

Dovolená v hodinách zadaná na polovinu dne je již správně vykázána jako polovina pracovního dne. V případě dočerpání části dovolené v hodinách kratší, než je polovina dne, je tato doba vykázána jako příslušná část dne. Upravili jsme vstupování čerpaných hodin na tiskových sestavách Výplatní páska, pásky, resp. Diskrétní výplatní páska.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc při exportu tabulky do MS Excel zobrazí PAMICA v případě překročení maximálního limitu sloupců pro export hlášení. V takovém případě zvolte na první straně Průvodce exportem tabulky nižší počet sloupců a export opakujte.

Pokud je při souběhu pracovních poměrů zadán stravenkový paušál u druhého poměru (nikoli vyúčtovacího), započítá se již do osobních nákladů.

Z tiskové sestavy Výplatní list jsme odebrali informaci o sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnavatele i v případě, že se jedná o souběh pracovních poměrů. Pojistné již neovlivňuje výpočet mzdy.

Personalistika

Na tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 již správně vstupuje hodnota pojistného na ř. 6, a to v případě, že se jedná o souběh dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, kdy je jako vyúčtovací poměr zvolena dohoda o provedení práce. V ostatních případech je Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 správně.

Ostatní

Přidali jsme podporu pro nový šifrovací certifikát ČSSZ DIS.CSSZ.2022 (platný od 17. 2. 2021 do 9. 3. 2022).

Update PAMICA, rel. 12706

K dispozici od: 18. 2. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12705

Pracovní poměry

Zaměstnancům s turnusovým rozvržením pracovní doby je při přepočtu nároku na dovolenou již zohledněno zadání složek nepřítomnosti V05 Neomluvená nepřítomnost a V06b Překážky na straně zaměstnavatele § 207 b. Těmto zaměstnancům je také při výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou (nároku před vystavením mezd) správně zohledněn nástup, resp. odchod v průběhu měsíce.

Mzdy

Upravili jsme výpočet daně z příjmů pro vlastní složky mezd se zdaněním zvláštní sazbou daně z příjmů, základ daně již není navyšován o pojistné hrazené zaměstnavatelem.

Update PAMICA, rel. 12705

K dispozici od: 9. 2. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12704

Dovolená

Upravili jsme výpočet předpokládaného nároku na dovolenou v hodinách pro zaměstnance s turnusovým rozvržením pracovní doby a sjednanou kratší týdenní pracovní dobou. Nově je pro tyto zaměstnance kontrolováno trvání pracovního poměru. V případě nástupu, resp. ukončení pracovního poměru v průběhu roku, je nárok na dovolenou správně vypočítán.

V případě, že máte vystaveny mzdy za leden 2021, je nutné provést jejich přepočet prostřednictvím povelu Přepočítat mzdy, nebo provést jejich editaci.

Mzdy

Při použití složky srážky S01d Přikázání jiné peněžité pohl. na přeplatek z ročního zúčtování se z ročního zúčtování za rok 2020 použije pouze přeplatek na dani z příjmu. Doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování již nebude sražen.

Ostatní

Upravili jsme hranici pro maximální výši odečitatelných darů v ročním zúčtování za rok 2020. Jedná se hodnotu na ř. 4 Hodnota bezúpl. plnění na záložce Odpočty a slevy. Za rok 2020 je možné odečíst nejvýše 30 % základu daně.

Při převodu databáze je nově kontrolováno vyplnění zaručené mzdy u jednotlivých zaměstnanců.

Update PAMICA, rel. 12704

K dispozici od: 1. 2. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12703

Mzdy

Opravili jsme zaokrouhlení vypočtené daně na ř. 12 ve formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění. Pokud jste již provedli roční zúčtování, je třeba ho smazat a vystavit znovu.

Složku mzdy Z21 Stravenkový paušál jsme přidali do složek povolených v importu docházky. Můžete si tak ze svého docházkového systému importovat počet odpracovaných dní, případně i hodnotu denního paušálu. Rozšířili jsme schéma dochazka.xsd o možnost definovat stravenkový paušál.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc si nyní můžete do mezd hromadně vložit složku Z21 Stravenkový paušál, a to pomocí povelu Záznam/Vložit složky. Po zvolení povelu se zobrazí dialogové okno Hromadné vložení složek mezd, kde zvolíte Skupinu Mimomzdové prostředky a složku mzdy Z21. Do tabulky pak můžete zadat počet odpracovaných směn. Po zvolení povelu Vložit bude vybraným zaměstnancům vložena složka mzdy Z21 Stravenkový paušál s příslušným počtem směn. Pro načtení dat z externího souboru je v dialogovém okně Hromadné vložení složek mezd určen povel Načíst. Denní výši stravenkového paušálu je třeba u příslušné složky mzdy nastavit v agendě Definice složek mezd.

V případě, že je ve vystavené mzdě vygenerována složka nepřítomnosti V02 Náhrada svátku, při importu docházky se již nezmění počet hodin nepřítomnosti svátku.

Dovolená

Upravili jsme výpočet předpokládaného nároku na dovolenou v hodinách pro zaměstnance s turnusovým rozvržením pracovní doby. Nově je předpokládaný nárok na dovolenou odvozen ze stanovené týdenní pracovní doby a plného ročního nároku. Po vystavení mezd za jednotlivé měsíce je nárok vždy přepočítán ze skutečně odpracované doby v daném měsíci a předpokládané odpracované doby, vypočtené z kalendářních dní za měsíce, ve kterých nejsou vystaveny mzdy. Následně jsou vypočteny odpracované týdny za celý kalendářní rok a stanoven předpokládaný nárok na dovolenou.

V agendě Pracovní poměry se již správně vyexportují přidané sloupce s informacemi o dovolené do MS Excel, a to prostřednictvím povelu Otevřít v Excelu nebo přes Export tabulky.

Rozšířili jsme XML soubor s údaji o zaměstnancích pro docházkový systém, tzv. export pro docházku, a to o údaje o dovolené v hodinách. Nyní obsahuje hodnoty zbývající dovolené jak ve dnech, tak i v hodinách.

Na tiskové sestavě Pracovní smlouva je již správně uveden plný roční nárok na dovolenou.

Na tiskové sestavě Výplatní list je správně uvedena hodnota zbývající dovolené ve dnech.

Doplnili jsme přepočet nároku na dovolenou v hodinách při hromadné úpravě plného ročního nároku v týdnech, provedené prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Upravit vše/Dov. roční nárok (týd.).

Personalistika

Pro účely výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, lze do odpracovaných hodin započítat pouze dobu karantény, za kterou přísluší náhrada mzdy. Na základě této informace jsme upravili Kontrolní sestavu pro Ohlášení plnění povinného podílu a výpočet do Ohlášení plnění povinného podílu.

Update PAMICA, rel. 12703

K dispozici od: 21. 1. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12702

V této aktualizaci vám přinášíme úpravy, které zavádí nový daňový balíček, jenž vstoupil v platnost 1. ledna 2021. Jedná se především o zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka a zavedení stravenkového paušálu.

Mzdy

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka

Mzdy od ledna 2021 budou vypočteny podle nové právní úpravy. Základ pro výpočet zálohy daně z příjmů nebude navýšen o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Daň bude vypočtena ve výši 15 % základu daně do výše 4násobku průměrné mzdy (141 764 Kč) a 23 % pro základ nad tento násobek. V souvislosti s tímto novým způsobem zdanění bylo zrušeno solidární zvýšení daně. Pokud již máte mzdy za leden 2021 vystavené, dojde po provedení aktualizace a následném převodu databáze k jejich přepočtu.

U všech zaměstnanců, u kterých máte na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika nastaven typ „sleva – poplatník (podepsal prohlášení)“ s platností od 01/2021, dojde při převodu databáze k navýšení této slevy na 27 840 Kč. Pokud bude u zaměstnance nastavena neukončená sleva na poplatníka (např. z předchozího roku), program ji při převodu databáze ukončí k 12/2020 a nastaví tuto novou vyšší od 01/2021.

V souvislosti se změnou výpočtu základu daně z příjmů jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Výplatní list a Výplatní páska.

Došlo také ke zrušení maximální možné částky daňového bonusu na děti. Toto zrušení se promítne až v ročním zúčtování či daňovém přiznání za rok 2021.

Budete svým zaměstnancům poskytovat peněžitý příspěvek ve formě stravenkového paušálu? Program PAMICA vám to usnadní.


Do agendy Definice složek mezd jsme přidali novou složku Z21 Stravenkový paušál, kde si můžete přednastavit výši denního stravenkového paušálu, kterou chcete zaměstnancům poskytovat. Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů osvobozen do stanoveného limitu 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Aktuálně je to částka 108 Kč, z toho 70 % činí 75,60 Kč. Výpočet výše stravenkového paušálu nad příslušný limit provede program automaticky dle platné legislativy. Z toho důvodu jsme do agendy Legislativa přidali nový typ Domácí stravné.

V agendě Pracovní poměry je možné zaměstnancům přednastavit stravenkový paušál jako trvalou složku mzdy. Ve vystavené mzdě zaměstnance pak už jen doplníte počet odpracovaných dní, za které mu náleží stravenkový paušál. Zaměstnavatel příspěvek poskytuje podle počtu zaměstnancem odpracovaných směn. Podmínkou je odpracování alespoň tří hodin za směnu. V případě, že bude hodnota vypočteného paušálu nad osvobozený limit, bude o tuto částku navýšen základ pro sociální a zdravotní pojištění a základ daně. Celkový příspěvek stravenkového paušálu navýší doplatek mzdy zaměstnance.

Stravenkový paušál je nově uveden i na mzdovém listu zaměstnance a dalších tiskových sestavách.

Zaúčtování mezd roku 2020 proběhne již v pořádku, neprovádí se kontrola přečerpání dovolené v hodinách.

Personalistika

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 29 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 8.

Tiskovou sestavu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění jsme rozšířili o možnost zabezpečení heslem, které můžete využít při odeslání PDF e-mailem.

Na tiskové sestavě Časové údaje jsou již správně uvedeny hodiny čerpané dovolené.

Ostatní

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank a zároveň jsme přidali SWIFT a kód země.

Update PAMICA, rel. 12702

K dispozici od: 12. 1. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12701

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2020, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 na částku 86 527,50 Kč.

Pracovní poměry

Máte-li nastaven nárok na dovolenou v roce 2020 ve výši 25 dní, po přepnutí do roku 2021 je nyní v agendě Pracovní poměry na záložce Dovolená uveden nárok na dovolenou ve výši 4 týdny. Uzavřením roku 2020 se přepočítá nárok na dovolenou na správný počet týdnů.

Při převodu účetní jednotky do nové verze programu bude přepočítána zbývající dovolená ve dnech.

V agendě Pracovní pozice na záložce Dovolená se uzavřením roku 2020 správně nastaví nárok na dovolenou v týdnech v poli Plný roční nárok. V případě, že jste již uzavření roku provedli, je nutné nastavit nárok ručně, případně provést uzavření roku 2020 na záloze vytvořené před uzavřením roku.

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 238/2020 Sb. se od roku 2021 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 637 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 7 872,75 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 2 624,25 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 20 994 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Roční zúčtování

Aktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor č. 25. Výpočet ročního zúčtování záloh jsme aktualizovali pro rok 2020.

Update PAMICA, rel. 12701

K dispozici od: 5. 1. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12700

1. ledna 2021 vstoupil v platnost daňový balíček, který mimo jiné ruší superhrubou mzdu, zvyšuje slevu na poplatníka, či zavádí stravenkový paušál. Na zapracování všech těchto změn intenzivně pracujeme a budou součástí některé z dalších aktualizací, které zveřejníme během ledna.

Personalistika

Zaktualizovali jsme formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR. Mezi zaktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 23
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákonavzor č. 15
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2020vzor č. 20
Příloha č. 3 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daň. zvýhodněnívzor č. 17
Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkouvzor č. 18
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů FOvzor č. 14
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 11
Žádost podle § 35 odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daň. zvýhodněnívzor č. 11

Hodiny nepřítomnosti ze složky V01 Dovolená již správně vstupují do sloupce Dovolená v tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu.

Pracovní poměry

Dovolená v hodinách vstupuje do položek pro statistické zjišťování Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku (ISPV), a to do těchto položek ABSCELKQ, ABSPLAQ, ABSCELK, ABSPLAC, ABSDOVOL a NAHRADY.

Na záložce Dovolená jsme zpřístupnili pole Krácení i pro pracovní poměry s turnusovým rozvržením pracovní doby.

Upravili jsme převod účetní jednotky, v agendě Pracovní poměry je již správně uvedena zbývající dovolená v hodinách.

Hromadné vytvoření ELDP pro více zaměstnanců najednou se již vytvoří se správným obdobím Od-Do.

V agendě Pracovní poměry jsme aktualizovali dokumenty odt., a to Informace o nástupu zaměstnání/prodloužení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění a Informace o ukončení/změně ukončení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění.

Mzdy

Zaktualizovali jsme datovou větu e-Podání DZDPN na verzi DZDPN20-V2. Odeslání požadavku na zjištění dočasných pracovních neschopností vašich zaměstnanců již bude v pořádku přijato.

Ostatní

Při importu docházky jsme rozšířili počet znaků pro číslo pracovního poměru ze 14 na 40 znaků.

Upravili jsme import personalistiky do nové účetní jednotky, při kterém již není kontrolováno, zda je v souboru na první pozici jméno, resp. příjmení.