Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Podporujeme
začínající

podnikatele

Začínáte podnikat a nevíte, jak na to? Povinností pro nové OSVČ je na začátku opravdu mnoho, ale když budete krok po kroku následovat našeho průvodce, na to nejdůležitější rozhodně nezapomenete. Začínající podnikatele a firmy navíc podpoříme slevou 30 % na nový fakturační, účetní, daňový nebo mzdový software a hodinovým školením s naším lektorem zdarma.

Jak začít podnikat? Sleva na účetní program

Pomůžeme startu
vašeho podnikání

Rychlý průvodce, jak začít podnikat

Podnikání na živnost

Podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) se vyplatí, pokud se věnujete oborům, které vás sice pohodlně uživí, ale nejedná se o miliony ročně. Nejčastěji si živnost zakládají kadeřnice, kosmetičky, řemeslníci a další profese, které mohou pracovat tzv. samy na sebe a zpravidla nepotřebují zaměstnance.

Druhy živností

Živnosti jsou u nás rozděleny na dvě skupiny, a to živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Jak už název napovídá, ohlašovací živnost můžete provozovat na základě pouhého ohlášení. Dělí se dále na živnosti volné, vázané a řemeslné, a to podle množství podmínek, které jsou pro jejich založení potřeba. Pro vykonávání koncesované živnosti je pak potřeba speciální povolení ze strany státu, typicky jde například o taxislužby, provozování cestovní kanceláře nebo třeba výrobu lihovin a ostatních alkoholických nápojů.

Vše vyřešíte jednotným registračním formulářem

Založení živnosti nebývá příliš složité. Stačí navštívit nejbližší živnostenský úřad, vyplnit Jednotný registrační formulář a uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Díky tomuto formuláři pak nemusíte „obíhat“ další úřady, informaci o začátku podnikání jeho přerušení či jakékoliv jiné změny tímto rovnou ohlásíte také finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Více informací, jak začít podnikat jako fyzická osoba, se dozvíte na našem Portálu POHODA.

Založení firmy

Přestože založení firmy je stále jednodušší, nejedná se o pouhou formalitu a vyžaduje více času a splnění určitých náležitostí:

 • Sídlo a název firmy
  Sídlo firmy je nezbytnou záležitostí k vyřešení. Jako sídlo můžete uvést své trvalé bydliště, avšak ne vždy vám to bude umožněno – například pokud budovu vlastní někdo jiný a nesouhlasí s vaším záměrem. Název firmy by zase měl splňovat podmínku nezaměnitelnosti. Nestačí tedy pouze změnit velikost písmen u názvu již stávající firmy. Dále musí obsahovat dovětky jako: společnost s ručením omezeným, spol. s r. o., s. r. o.
 • Základní kapitál
  Není tomu tak dávno, kdy minimální hodnota kapitálu byla 200 000 Kč. Nyní může činit pouze 1 Kč.
 • Společenská smlouva
  Společenská smlouva by měla jasně definovat způsob rozhodování o důležitých otázkách, práva a povinnosti jednotlivých společníků, ale také dalších orgánů společnosti, a dále postup případných změn. Jde o velmi komplexní a důležitý dokument, který se vyplatí vyhotovit opravdu pečlivě. Jedná se o základní dokument společnosti s ručením omezeným.
 • Živnostenské oprávnění
  Aby firma mohla vykonávat podnikatelskou činnost, je potřeba zvolit alespoň jeden předmět podnikání na živnostenském úřadě. V některých oborech podnikání (ty, které nepatří do živností volných) je nutné ustanovit odpovědného zástupce s vhodným vzděláním a praxí.

Více informací, jak začít podnikat jako právnická osoba, se dozvíte na našem Portálu POHODA.

Vedení účetnictví

Účetnictví pravdivě a transparentně sleduje a zobrazuje stavy, pohyby a výsledky vašeho podnikání pomocí podvojných zápisů na dvou souvztažných účtech – známých jako Má dáti a Dal. Jelikož účetnictví musí sledovat veškeré informace o hospodaření účetní jednotky (podnikatelského subjektu), je mnohem rozsáhlejší a komplikovanější než daňová evidence. V dnešní době je tak v podstatě nezbytné mít pro vedení účetnictví profesionální software.

Kdy musím vést účetnictví?

V případě podnikatelů tzv. účetnictví musí vždy vést právnická osoba, tj. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo družstvo. Fyzické osoby vedou účetnictví pouze, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku, jejich obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 mil. Kč, ukládá jim to zvláštní předpis, jsou společníky ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví, nebo se rozhodnou vést účetnictví dobrovolně.

Vedení daňové evidence

Podnikatelé, kteří upřednostní daňovou evidenci před paušálními výdaji, mají zpravidla skutečné výdaje vyšší, než je stanovené procento výdaje paušálního. Musí pak však mít přehled nejenom o příjmech, ale i výdajích, majetku a závazcích tak, aby daňová evidence sloužila ke správnému stanovení základu daně z příjmů. Podnikatelé v tomto případě většinou volí již profesionální účetní program, který vystavené a přijaté doklady automaticky zapisuje do deníku příjmů a výdajů (peněžní deník), resp. knih pohledávek a dluhů, popř. knihy jízd, knih majetku, zásob, úvěrů, pokladních knih aj.

Výdaje paušálem

Možnost uplatňovat výdaje v paušální výši byla zavedena proto, aby drobným podnikatelům – fyzickým osobám maximálně snížila administrativu při stanovení základu daně a zpracování daňového přiznání.

Evidujete jen příjmy, výdaje ne

Podnikatel povinně vede pouze evidenci příjmů, tj. plateb přijatých za svoji podnikatelskou činnost od 1. 1. do 31. 12., a dále eviduje pohledávky (vystavené faktury a datum jejich úhrady) a také veškeré další příjmy související s podnikáním. Není nutné evidovat výdaje ani majetek podnikatele. Pro evidování pohledávek a příjmů nejsou potřeba hlubší odborné znalosti ani speciální program. Takovému podnikateli v začátcích obvykle stačí bezplatná verze účetního programu nebo aplikace na vystavování faktur.

Zdravotní pojištění

Podnikatelé platí první rok zálohy na pojistné v minimální výši (vypočtené z minimálního vyměřovacího základu pro daný rok) a tato částka je splatná vždy do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Případný nedoplatek pojistného se vypočítá a také hradí podle skutečné výše pojistného a zaplacených záloh do 8 dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu

Jako OSVČ musíte každý rok své zdravotní pojišťovně podat Přehled o příjmech a výdajích, ze kterých vyplyne nedoplatek/přeplatek záloh za uplynulý rok a také výše záloh na ten aktuální. Standardní lhůta pro jeho podání je do 1 měsíce ode dne, ve kterém jste měli odevzdat daňové přiznání, nebo do 8. dubna, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání. S ohledem na aktuální situaci a způsoby podání přiznání se však tyto lhůty mohou i prodloužit. Aktuální informace vždy získáte na našem Portálu POHODA.

Nezapomeňte pojišťovně oznámit všechny změny

Adresu trvalého pobytu, změnu jména, příjmení, obchodního jména, rodného čísla, sídla nebo místa podnikání, IČO, bankovního účtu, ale také skutečnost přerušení, ukončení či znovuzahájení výdělečné činnosti musíte své pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů. Stačí navštívit příslušnou pobočku nebo využít webové formuláře dostupné na stránkách vaší pojišťovny.

Sociální pojištění

Jestli je podnikání vaší hlavní činností, je potřeba platit zálohy v minimální výši už od začátku podnikání, a to vždy do konce daného kalendářního měsíce. Z vedlejší samostatně výdělečné činnosti se odvádí zálohy až v druhém roce podnikání, pojistné za první rok se doplatí jednorázově při podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ

Podnikáte jako OSVČ alespoň po část kalendářního roku? Pak musíte 1x za rok tento přehled také na okresní správu sociální zabezpečení podat. Lhůty pro přehled se liší dle termínu a způsobu, jakým podáváte daňové přiznání – zda tradičně „papírově“, elektronicky, nebo prostřednictvím daňového poradce. Klasicky to bývá měsíc po vypršení lhůty pro podání daňového přiznání.

Změny v podnikání a povinnosti vůči OSSZ

Zahájili jste, přerušili či ukončili činnost, přešli z hlavní na vedlejší, nebo vám dokonce zaniklo oprávnění vykonávat činnost? Nezapomeňte vždy do 8. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém tato změna nastala, vše ohlásit místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

DPH

Stát se plátcem můžete dobrovolně – podnikatelé tuto cestu volí především při pořizování dlouhodobého majetku do podnikání (jako je firemní automobil, softwarové vybavení a jiný dražší majetek) a zároveň fakturují zpravidla také plátcům DPH. Povinně jím musíte být, pokud váš obrat přesáhne za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců 1 milion korun. Přihlášku k registraci můžete podat elektronicky, např. prostřednictvím aplikace finanční správy EPO.

Měsíčně či čtvrtletně?

Zpočátku nemáte na výběr – první rok musíte být tak či tak měsíční plátce DPH, a tudíž každý měsíc odevzdávat přiznání DPH a kontrolní hlášení. Další rok si můžete požádat o čtvrtletní plátcovství, a pokud splníte podmínku obratu do 10 mil. Kč a jste spolehlivý plátce, od 1. 1. následujícího roku se jím i stanete.

Silniční daň

Využíváte auto k podnikání? Pak jste povinen přihlásit se k silniční dani, a to i tehdy, pokud nemáte auto zahrnuté v obchodním majetku, ale jen využíváte soukromé vozidlo pro podnikání a výdaje za něj si dáváte do nákladů. Registrovat se musíte vždy do termínu splatnosti zálohy za daný kalendářní měsíc, od kterého jste auto k podnikání začali využívat (pokud od 1. dubna, registrovat se musíte nejdéle 15. července).

Zálohy 4x do roka a přiznání každý rok v lednu

O povinnosti podat přiznání k silniční dani do 31. ledna ví zpravidla každý plátce, spousta však zapomíná na pravidelné placení záloh. Do kalendáře si tak nezapomeňte zapsat termíny 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12. – k těmto datům se hradí zálohy vždy za tři předcházející kalendářní měsíce, v prosinci se platí jen za říjen a listopad, daň za prosinec se doplácí až v lednu v rámci daňového přiznání.

Daň z příjmů

Podnikatelé – OSVČ uplatňující výdaje paušálem mají po konci roku práci obvykle nejsnadnější. Dle druhu činnosti si mohou z dosažených příjmů uplatnit výdaje ve výši 80 % (do částky 1 600 000 Kč), 60 % (do částky 1 200 000 Kč), 30 % (do částky 600 000 Kč) či 40 % (do částky 800 000 Kč). V případě daňové evidence je potřeba na konci roku provést kromě zjištění stavu pohledávek a závazků také inventarizaci majetku, zásob, finančního majetku, a to vše zohlednit v přiznání. V obou případech se vás bude týkat především příloha č. 1. Jestli vedete účetnictví, je situace o něco složitější, proto je lepší využít služeb odborníka. Určitě nešlápnete vedle, když si při výběru účetní vyberete z našeho katalogu pohodových firem.

Placení záloh

Jestli si daňové přiznání zpracováváte sami, nezapomeňte ani na povinnost platit zálohy. Pololetní plátce se z vás stává automaticky, když vaše poslední známá daňová povinnost přesahuje hranici 30 000 Kč – platí se vždy 40 % poslední daně do 15. 6. a 15. 12. Po překročení 150 000 Kč se stáváte čtvrtletním plátcem, přičemž 1/4 poslední známé daňové povinnosti je potřeba uhradit do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. Částky se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

Fakturační a účetní program

Začínající podnikatelé a firmy při startu podnikání řeší většinou jen nezbytné investice, a tak je ideální volbou sáhnout po bezplatném fakturačním a účetním programu POHODA Start, který je do vyčerpání povolených limitů zcela zdarma. Jakmile vám budou objednávky a zakázky přibývat, můžete snadno přejít na placenou verzi programu a pracovat bez omezení. Podle zvolené varianty programu vám POHODA usnadní nejen doklady typu faktury a objednávky, ale i vedení skladů, mezd, knihy jízd a další oblasti.

Mobilní aplikace na faktury

Kromě programu POHODA Start můžete také fakturovat zdarma s aplikací mPOHODA, která vám umožní vystavovat účetní doklady i z mobilu, tabletu nebo počítače. Fakturu tak vytvoříte třeba přímo u zákazníka ihned po provedené práci.

Marketing a obchod

Alfou a omegou marketingu, ale z velké části také obchodu, jsou webové stránky. V dnešní době kdo není na internetu, skoro jako by neexistoval, zvláště pokud své produkty a služby orientujete na nastupující generaci mileniálů. Proto jakmile se v rámci podnikání dostanete k propagaci, dejte si na tomto informačním kanálu víc než záležet. Najmout si můžete samozřejmě služby profesionálů – přece jen abyste obstáli ve výsledcích vyhledávání před konkurencí, potřebujete mít alespoň minimální znalosti copywritingu, grafiky, UX a kódování; tvorbu webu svépomocí však dnes podstatně usnadňují nástroje, které fungují na bázi šablon – jakmile si jednu z nich vyberete, stačí nahrát fotky, vlastní text a stránky máte v podstatě hotové. Doménu (tedy www adresu vašeho nového webu) si taktéž můžete zakoupit jejich prostřednictvím.

Život na sociálních sítích

Být aktivní na sociálních sítích vás bude stát mnoho času a úsilí. Pokud však vaše cílová skupina zákazníků je v tomto „světě“ aktivní, dřív či později sklidíte zasloužené ovoce vaší práce. Už tomu totiž dávno není, že sociální sítě byly brány jako lifestylová záležitost – nástroje, které máte jejich prostřednictvím k dispozici, vám pomůžou nakopnout nový e-shop, zvýšit povědomí o vaší službě ve vašem regionu nebo ve skupině uživatelů s určitými koníčky a zájmy.

ŽIVNOST vs. FIRMA

Podnikání na živnost

Podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) se vyplatí, pokud se věnujete oborům, které vás sice pohodlně uživí, ale nejedná se o miliony ročně. Nejčastěji si živnost zakládají kadeřnice, kosmetičky, řemeslníci a další profese, které mohou pracovat tzv. samy na sebe a zpravidla nepotřebují zaměstnance.

Druhy živností

Živnosti jsou u nás rozděleny na dvě skupiny, a to živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Jak už název napovídá, ohlašovací živnost můžete provozovat na základě pouhého ohlášení. Dělí se dále na živnosti volné, vázané a řemeslné, a to podle množství podmínek, které jsou pro jejich založení potřeba. Pro vykonávání koncesované živnosti je pak potřeba speciální povolení ze strany státu, typicky jde například o taxislužby, provozování cestovní kanceláře nebo třeba výrobu lihovin a ostatních alkoholických nápojů.

Vše vyřešíte jednotným registračním formulářem

Založení živnosti nebývá příliš složité. Stačí navštívit nejbližší živnostenský úřad, vyplnit Jednotný registrační formulář a uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Díky tomuto formuláři pak nemusíte „obíhat“ další úřady, informaci o začátku podnikání jeho přerušení či jakékoliv jiné změny tímto rovnou ohlásíte také finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Založení firmy

Přestože založení firmy je stále jednodušší, nejedná se o pouhou formalitu a vyžaduje více času a splnění určitých náležitostí:

 • Sídlo a název firmy
  Sídlo firmy je nezbytnou záležitostí k vyřešení. Jako sídlo můžete uvést své trvalé bydliště, avšak ne vždy vám to bude umožněno – například pokud budovu vlastní někdo jiný a nesouhlasí s vaším záměrem. Název firmy by zase měl splňovat podmínku nezaměnitelnosti. Nestačí tedy pouze změnit velikost písmen u názvu již stávající firmy. Dále musí obsahovat dovětky jako: společnost s ručením omezeným, spol. s r. o., s. r. o.
 • Základní kapitál
  Není tomu tak dávno, kdy minimální hodnota kapitálu byla 200 000 Kč. Nyní může činit pouze 1 Kč.
 • Společenská smlouva
  Společenská smlouva by měla jasně definovat způsob rozhodování o důležitých otázkách, práva a povinnosti jednotlivých společníků, ale také dalších orgánů společnosti, a dále postup případných změn. Jde o velmi komplexní a důležitý dokument, který se vyplatí vyhotovit opravdu pečlivě. Jedná se o základní dokument společnosti s ručením omezeným.
 • Živnostenské oprávnění
  Aby firma mohla vykonávat podnikatelskou činnost, je potřeba zvolit alespoň jeden předmět podnikání na živnostenském úřadě. V některých oborech podnikání (ty, které nepatří do živností volných) je nutné ustanovit odpovědného zástupce s vhodným vzděláním a praxí.

Více informací, jak začít podnikat jako právnická osoba, se dozvíte na našem Portálu POHODA.

ÚČETNICTVÍ vs. DAŇOVÁ EVIDENCE

Výdaje paušálem

Možnost uplatňovat výdaje v paušální výši byla zavedena proto, aby drobným podnikatelům – fyzickým osobám maximálně snížila administrativu při stanovení základu daně a zpracování daňového přiznání.

Evidujete jen příjmy, výdaje ne

Podnikatel povinně vede pouze evidenci příjmů, tj. plateb přijatých za svoji podnikatelskou činnost od 1. 1. do 31. 12., a dále eviduje pohledávky (vystavené faktury a datum jejich úhrady) a také veškeré další příjmy související s podnikáním. Není nutné evidovat výdaje ani majetek podnikatele. Pro evidování pohledávek a příjmů nejsou potřeba hlubší odborné znalosti ani speciální program. Takovému podnikateli v začátcích obvykle stačí bezplatná verze účetního programu nebo aplikace na vystavování faktur.

Vedení daňové evidence

Podnikatelé, kteří upřednostní daňovou evidenci před paušálními výdaji, mají zpravidla skutečné výdaje vyšší, než je stanovené procento výdaje paušálního. Musí pak však mít přehled nejenom o příjmech, ale i výdajích, majetku a závazcích tak, aby daňová evidence sloužila ke správnému stanovení základu daně z příjmů. Podnikatelé v tomto případě většinou volí již profesionální účetní program, který vystavené a přijaté doklady automaticky zapisuje do deníku příjmů a výdajů (peněžní deník), resp. knih pohledávek a dluhů, popř. knihy jízd, knih majetku, zásob, úvěrů, pokladních knih aj.

Vedení účetnictví

Účetnictví pravdivě a transparentně sleduje a zobrazuje stavy, pohyby a výsledky vašeho podnikání pomocí podvojných zápisů na dvou souvztažných účtech – známých jako Má dáti a Dal. Jelikož účetnictví musí sledovat veškeré informace o hospodaření účetní jednotky (podnikatelského subjektu), je mnohem rozsáhlejší a komplikovanější než daňová evidence. V dnešní době je tak v podstatě nezbytné mít pro vedení účetnictví profesionální software.

Kdy musím vést účetnictví?

V případě podnikatelů tzv. účetnictví musí vždy vést právnická osoba, tj. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo družstvo. Fyzické osoby vedou účetnictví pouze, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku, jejich obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 mil. Kč, ukládá jim to zvláštní předpis, jsou společníky ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví, nebo se rozhodnou vést účetnictví dobrovolně.

POJISTNÉ

Zdravotní pojištění

Podnikatelé platí první rok zálohy na pojistné v minimální výši (vypočtené z minimálního vyměřovacího základu pro daný rok) a tato částka je splatná vždy do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Případný nedoplatek pojistného se vypočítá a také hradí podle skutečné výše pojistného a zaplacených záloh do 8 dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu

Jako OSVČ musíte každý rok své zdravotní pojišťovně podat Přehled o příjmech a výdajích, ze kterých vyplyne nedoplatek/přeplatek záloh za uplynulý rok a také výše záloh na ten aktuální. Standardní lhůta pro jeho podání je do 1 měsíce ode dne, ve kterém jste měli odevzdat daňové přiznání, nebo do 8. dubna, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání. S ohledem na aktuální situaci a způsoby podání přiznání se však tyto lhůty mohou i prodloužit. Aktuální informace vždy získáte na našem Portálu POHODA.

Nezapomeňte pojišťovně oznámit všechny změny

Adresu trvalého pobytu, změnu jména, příjmení, obchodního jména, rodného čísla, sídla nebo místa podnikání, IČO, bankovního účtu, ale také skutečnost přerušení, ukončení či znovuzahájení výdělečné činnosti musíte své pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů. Stačí navštívit příslušnou pobočku nebo využít webové formuláře dostupné na stránkách vaší pojišťovny.

Sociální pojištění

Jestli je podnikání vaší hlavní činností, je potřeba platit zálohy v minimální výši už od začátku podnikání, a to vždy do konce daného kalendářního měsíce. Z vedlejší samostatně výdělečné činnosti se odvádí zálohy až v druhém roce podnikání, pojistné za první rok se doplatí jednorázově při podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ

Podnikáte jako OSVČ alespoň po část kalendářního roku? Pak musíte 1x za rok tento přehled také na okresní správu sociální zabezpečení podat. Lhůty pro přehled se liší dle termínu a způsobu, jakým podáváte daňové přiznání – zda tradičně „papírově“, elektronicky, nebo prostřednictvím daňového poradce. Klasicky to bývá měsíc po vypršení lhůty pro podání daňového přiznání.

Změny v podnikání a povinnosti vůči OSSZ

Zahájili jste, přerušili či ukončili činnost, přešli z hlavní na vedlejší, nebo vám dokonce zaniklo oprávnění vykonávat činnost? Nezapomeňte vždy do 8. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém tato změna nastala, vše ohlásit místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

DANĚ

DPH

Stát se plátcem můžete dobrovolně – podnikatelé tuto cestu volí především při pořizování dlouhodobého majetku do podnikání (jako je firemní automobil, softwarové vybavení a jiný dražší majetek) a zároveň fakturují zpravidla také plátcům DPH. Povinně jím musíte být, pokud váš obrat přesáhne za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců 1 milion korun. Přihlášku k registraci můžete podat elektronicky, např. prostřednictvím aplikace finanční správy EPO.

Měsíčně či čtvrtletně?

Zpočátku nemáte na výběr – první rok musíte být tak či tak měsíční plátce DPH, a tudíž každý měsíc odevzdávat přiznání DPH a kontrolní hlášení. Další rok si můžete požádat o čtvrtletní plátcovství, a pokud splníte podmínku obratu do 10 mil. Kč a jste spolehlivý plátce, od 1. 1. následujícího roku se jím i stanete.

Silniční daň

Využíváte auto k podnikání? Pak jste povinen přihlásit se k silniční dani, a to i tehdy, pokud nemáte auto zahrnuté v obchodním majetku, ale jen využíváte soukromé vozidlo pro podnikání a výdaje za něj si dáváte do nákladů. Registrovat se musíte vždy do termínu splatnosti zálohy za daný kalendářní měsíc, od kterého jste auto k podnikání začali využívat (pokud od 1. dubna, registrovat se musíte nejdéle 15. července).

Zálohy 4x do roka a přiznání každý rok v lednu

O povinnosti podat přiznání k silniční dani do 31. ledna ví zpravidla každý plátce, spousta však zapomíná na pravidelné placení záloh. Do kalendáře si tak nezapomeňte zapsat termíny 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12. – k těmto datům se hradí zálohy vždy za tři předcházející kalendářní měsíce, v prosinci se platí jen za říjen a listopad, daň za prosinec se doplácí až v lednu v rámci daňového přiznání.

Daň z příjmů

Podnikatelé – OSVČ uplatňující výdaje paušálem mají po konci roku práci obvykle nejsnadnější. Dle druhu činnosti si mohou z dosažených příjmů uplatnit výdaje ve výši 80 % (do částky 1 600 000 Kč), 60 % (do částky 1 200 000 Kč), 30 % (do částky 600 000 Kč) či 40 % (do částky 800 000 Kč). V případě daňové evidence je potřeba na konci roku provést kromě zjištění stavu pohledávek a závazků také inventarizaci majetku, zásob, finančního majetku, a to vše zohlednit v přiznání. V obou případech se vás bude týkat především příloha č. 1. Jestli vedete účetnictví, je situace o něco složitější, proto je lepší využít služeb odborníka. Určitě nešlápnete vedle, když si při výběru účetní vyberete z našeho katalogu pohodových firem.

Placení záloh

Jestli si daňové přiznání zpracováváte sami, nezapomeňte ani na povinnost platit zálohy. Pololetní plátce se z vás stává automaticky, když vaše poslední známá daňová povinnost přesahuje hranici 30 000 Kč – platí se vždy 40 % poslední daně do 15. 6. a 15. 12. Po překročení 150 000 Kč se stáváte čtvrtletním plátcem, přičemž 1/4 poslední známé daňové povinnosti je potřeba uhradit do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. Částky se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

PODPORA PODNIKÁNÍ

Fakturační a účetní program

Začínající podnikatelé a firmy při startu podnikání řeší většinou jen nezbytné investice, a tak je ideální volbou sáhnout po bezplatném fakturačním a účetním programu POHODA Start, který je do vyčerpání povolených limitů zcela zdarma. Jakmile vám budou objednávky a zakázky přibývat, můžete snadno přejít na placenou verzi programu a pracovat bez omezení. Podle zvolené varianty programu vám POHODA usnadní nejen doklady typu faktury a objednávky, ale i vedení skladů, mezd, knihy jízd a další oblasti.

Mobilní aplikace na faktury

Kromě programu POHODA Start můžete také fakturovat zdarma s aplikací mPOHODA, která vám umožní vystavovat účetní doklady i z mobilu, tabletu nebo počítače. Fakturu tak vytvoříte třeba přímo u zákazníka ihned po provedené práci.

Marketing a obchod

Alfou a omegou marketingu, ale z velké části také obchodu, jsou webové stránky. V dnešní době kdo není na internetu, skoro jako by neexistoval, zvláště pokud své produkty a služby orientujete na nastupující generaci mileniálů. Proto jakmile se v rámci podnikání dostanete k propagaci, dejte si na tomto informačním kanálu víc než záležet. Najmout si můžete samozřejmě služby profesionálů – přece jen abyste obstáli ve výsledcích vyhledávání před konkurencí, potřebujete mít alespoň minimální znalosti copywritingu, grafiky, UX a kódování; tvorbu webu svépomocí však dnes podstatně usnadňují nástroje, které fungují na bázi šablon – jakmile si jednu z nich vyberete, stačí nahrát fotky, vlastní text a stránky máte v podstatě hotové. Doménu (tedy www adresu vašeho nového webu) si taktéž můžete zakoupit jejich prostřednictvím.

Život na sociálních sítích

Být aktivní na sociálních sítích vás bude stát mnoho času a úsilí. Pokud však vaše cílová skupina zákazníků je v tomto „světě“ aktivní, dřív či později sklidíte zasloužené ovoce vaší práce. Už tomu totiž dávno není, že sociální sítě byly brány jako lifestylová záležitost – nástroje, které máte jejich prostřednictvím k dispozici, vám pomůžou nakopnout nový e-shop, zvýšit povědomí o vaší službě ve vašem regionu nebo ve skupině uživatelů s určitými koníčky a zájmy.

FAQ (nejen) pro začínající podnikatele

Hledáte spolehlivý software pro vaše podnikání?

Účetní program POHODA

Podívejte se na možnosti účetního programu POHODA

 • POHODA poroste s vámi – od fakturace a přes zpracování daní, vedení skladů a napojení na e-shop až po účetnictví se mzdami a cestovními příkazy
 • POHODA obsahuje vždy aktuální legislativu, několikrát do měsíce přidáváme nové funkce
 • Rychlá instalace přímo do vašeho počítače, technická podpora po celý rok zdarma
 • 1 hodina individuálního zaškolení zdarma, 300 Kč sleva na další školení

Nebo zkuste aplikaci mPOHODA na vystavování faktur z mobilu.

Zákazníci, kteří mají pohodové podnikání

Novinky z Portálu POHODA

Aktuality

Jak připravit své podnikání na dovolenou?

11. 7. 2023 / V létě mnoho majitelů firem a OSVČ odjíždí na dovolenou. Pro kvalitní odpočinek a načerpání sil je dobré, když během volna nemusí řešit provozní problémy. Podnikání se tedy vyplatí na dovolenou včas připravit. Několik tipů naleznete v článku na Portálu POHODA.
Aktuality

Výroba a ocenění zásob v účetnictví

26. 6. 2023 / Vytváříte si zásoby vlastní činností? Tak to jste zajisté narazili na problém, jakým způsobem se zásoby vytvořené vlastní činností oceňují, a to jak při pořízení, tak i při úbytku těchto zásob. Chcete-li se o stanovení cen zásob dozvědět více navštivte náš článek na Portálu POHODA.
Aktuality

Podnikání jako „vedlejšák“

5. 6. 2023 / Mnoho lidí vykonává vedle svého zaměstnání také další činnost jako osoba samostatně výdělečně činná. Podnikání je potom považováno za vedlejší činnost. Jak je to v tomto případě s placením zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů? Více se dozvíte v článku na Portálu POHODA.