Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Aktualizace k verzi TAX 2024

Update TAX, rel. 7005

K dispozici od: 22. 2. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7004

Spotřební daň

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání ke spotřební dani pro zdaňovací období roku 2024.

Daň z hazardních her

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z hazardních her pro zdaňovací období 2024, MFin 5560 – vzor č. 2 a také Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z hazardních her, MFin 5560/1 – vzor č. 2. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Update TAX, rel. 7004

K dispozici od: 12. 2. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7003

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část roku 2024 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z příjmů fyzických osob

Bylo upraveno XML v případě podání daňového přiznání včetně Přílohy č. 4. Nově do něj vstupují i elementy s nulovými hodnotami.

Daň z přidané hodnoty

Souhrnné hlášení je možné vystavit pro zdaňovací období roku 2024. V platnosti zůstává tiskopis MFin 5521/a – vzor č. 3.

Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2024 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Do dílčího přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024, vytvořeného kopií přiznání z roku 2021, se přenese i vyplněný místní koeficient podle § 12 zákona.

Silniční daň

Do dodatečného přiznání k dani silniční již vstupuje i vozidlo, u kterého byl nastaven kód Bez. U tohoto vozidla bude ve sloupci 27 (Typ řádku) uvedeno písmeno R.

Update TAX, rel. 7003

K dispozici od: 30. 1. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7002

Daň z příjmů fyzických osob

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 vystavený ve verzi rel. 7000, případně 7001, již není nutné pro správné podání prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) přeuložit.

Daň z příjmů právnických osob

Tiskopisy Přiznání k dani z příjmů právnických osob – vzor č. 34, Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu – vzor č. 21 a Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu – vzor č. 10 byly aktualizovány také v anglickém jazyce.

Výkazy

Pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví a pro nevýdělečné organizace lze vystavit výkazy pro rok 2024.

Daň z nemovitých věcí

V tiskové sestavě Přehled splátek bylo upraveno zobrazení QR kódu.

Silniční daň

Do opravného řádného přiznání k dani silniční již nevstupuje vozidlo, u kterého byl nastaven kód Bez. Zároveň je již u vozidel možné editovat počet měsíců, kdy bylo vozidlo předmětem daně.

Spotřební daň

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání ke spotřební dani pro zdaňovací období roku 2024, MFin 3401 – vzor č. 6 a také Pokyny k daňovému přiznání ke spotřební dani, MFin 3401/1 – vzor č. 11.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

Ostatní

V agendě Nastavení/Homebanking jsme u jednotlivých služeb bank nahradili loga za nový formát .svg.

Update TAX, rel. 7002

K dispozici od: 16. 1. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7001

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP). V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, je nutné ho v nové verzi přeuložit.

Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled OSVČ za rok 2023.

Daň z přidané hodnoty

Pro zdaňovací období roku 2024 jsme aktualizovali tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty MFin 5401 na vzor č. 24.

Tiskopis Kontrolní hlášení DPH MFin 5564 pro zdaňovací období roku 2024 jsme aktualizovali na vzor č. 2.

Daň z nemovitých věcí

V dílčím daňovém přiznání byla navýšena celková daň z pozemků (ř. 401), resp. ze staveb (ř. 402) v případě, že daňové přiznání bylo vystaveno za spoluvlastnický podíl na dani a celková daň činila méně než 90 Kč.

Silniční daň

Na tiskovou sestavu Přiznání k dani silniční za rok 2023 již vstupuje jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné k podpisu ze sekce Podepisující osoba.

V dialogovém okně Tisk se již opět zobrazuje volba Včetně podacího razítka.

Ostatní

Zapracovali jsme napojení na novou verzi informačního systému ARES. Vzhledem k tomu, že IS ARES může v některých případech vracet chybná data, například v případě plátců se skupinovou registrací k DPH, neručíme za správnost stažených údajů.

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2024.

Update TAX, rel. 7001

K dispozici od: 4. 1. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7000

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2023. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 – vzor č. 34, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2023.

Daň z příjmů fyzických osob

Zapracovali jsme elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023.

Za zdaňovací období 2023 lze vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Pokud je do programu TAX přihlášen uživatel s právem na agendu Daň z příjmů, nezobrazí se již při otevření formuláře pro paušální daň chybová hláška.

Závislá činnost

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 28.

U tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsme zaktualizovali Přílohu č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 23 a také Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459/1 – vzor č. 28. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Umožnili jsme vystavení tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2023 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 18. Vyúčtování je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Dále jsme umožnili vystavit tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí MFin 5478, který jsme pro kalendářní rok 2024 aktualizovali na vzor č. 18. Oznámení je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Silniční daň

Je umožněno elektronické podání Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2023 a za část roku 2024 na Daňový portál Finanční správy ČR.

Registrace

Umožnili jsme vystavit tiskopisy Přihláška k registraci pro fyzické osoby, Přihláška k registraci pro právnické osoby, Přihláška k registraci k DPH, Oznámení o změně registračních údajů a Žádost o zrušení registrace. Tiskopisy je možné zároveň podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Dále je umožněno vystavit Jednotný registrační formulář pro fyzickou osobu a Jednotný registrační formulář pro právnickou osobu.

Ostatní

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.