Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi TAX 2024

Update TAX, rel. 7010

K dispozici od: 26. 6. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7009

Daň z příjmů fyzických osob

Pro nově vystavená přiznání za část roku 2024 bylo v sekci Základ daně v ř. 60 upraveno zaokrouhlení daně v případě, že daň byla spočtena podle § 16 zákona a základ daně přesáhl 36násobek průměrné mzdy. Daň je nově zaokrouhlená na celé Kč nahoru.

Update TAX, rel. 7009

K dispozici od: 20. 5. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7008

Daň z příjmů fyzických osob

Pro nově vystavená přiznání za část roku 2024 bylo upraveno automatické rozpočítávání výdajů v případě, že výdaje jsou uplatněny procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona. Je–li zadáno více činností v rámci jedné sazby pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, je nejprve uplatněn výpočet výdajů u první zadané činnosti. Pokud nebyla uplatněna maximální hodnota výdajů dle § 7 odst. 7, provede se stejný postup u další činnosti, až do vyčerpání maximální hodnoty pro uplatnění výdajů.

V případě vystavení dodatečného přiznání jsme upravili tiskovou sestavu Přehled termínů plateb, kde se opět zobrazuje řádek Zvýšení/snížení daně. Zde je zobrazen rozdíl zjištěné daně (ř. 79) a poslední známé daně (ř. 78), tj. hodnota z ř. 80.

Daň z příjmů právnických osob

V agendě Daň z příjmů již zůstává nastavené a uložené třídění podle sloupce Vytvořeno i po zavření agendy.

Spotřební daň

V agendě Spotřební daň byly do sekce Daň přidány do sloupce Kód nové kódy důvodu nároku na vrácení daně, a to kód 24 – § 54 odst. 3 zákona a kód 25 – § 54 odst. 4 zákona.

Ostatní

Bylo upraveno načítání dat z programu POHODA. Verze TAX, rel. 7008 nebude komunikovat s novou verzí programu POHODA Květen, rel. 13700, která bude zveřejněna na konci května. Pro správnou komunikaci je nutné provést aktualizaci programu TAX na verzi rel. 7009.

V agendě Obecná podání jsme v Průvodci zavedením Obecné písemnosti aktualizovali seznam daní, ke kterým je možné písemnost vystavit. Zároveň jsme v sekci Otázky aktualizovali typy písemností.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Aktualizovali jsme záznamy v agendě Obce a PSČ dle platného číselníku České pošty.

Update TAX, rel. 7008

K dispozici od: 9. 4. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7007

Výkazy

Ve Výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. bylo upraveno pro rok 2024 pole Čistý obrat za účetní období, které je nyní editovatelné. Před uvedené pole byla zapracována nová volba a v případě zatržení dojde k automatickému výpočtu čistého obratu. U VZZ v druhovém členění bude hodnota spočtena jako součet I. Tržby z prodeje výrobků a služeb (ř. 1) a II. Tržby za prodej zboží (ř. 2). V případě VZZ v účelovém členění se jedná o hodnotu I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb (ř. 1).

V případě načtení výkazu z programu POHODA, je hodnota čistého obratu i nadále automaticky přenesena z ř. 56 (v případě VZZ v plném rozsahu), z ř. 26 (v případě VZZ ve zkráceném rozsahu), resp. z ř. 34 (v případě VZZ účelově v plném rozsahu) nebo z ř. 24 (v případě VZZ účelově ve zkráceném rozsahu).

Daň z příjmů fyzických osob

Bylo upraveno XML v případě podání přílohy Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění. Nově do něj vstupují i elementy s nulovými hodnotami.

Ostatní

V agendě Adresář poplatníků bylo v menu Záznam opět povoleno provádění hromadné kontroly IČ v informačním systému ARES.

Byla změněna adresa Územního pracoviště Plzeň jih.

V případě vytvoření uživatelské lišty s povelem Podat elektronicky a zvolení daňového přiznání fyzických osob za rok 2007 a starší, nedojde již k pádu aplikace.

Update TAX, rel. 7007

K dispozici od: 7. 3. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7006

Daň z příjmů fyzických osob

V přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky byla upravena výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Maximální výše této slevy za kalendářní rok 2023 činí 17 300 Kč.

Update TAX, rel. 7006

K dispozici od: 6. 3. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7005

Daň z příjmů fyzických osob

Do sekce Sociální/Zálohy byla zapracována nová volba Nižší měsíční vyměř. základ a zálohy (při splnění podmínek). Volbu zatrhněte v případě, že v roce 2024 vykonáváte hlavní SVČ, kterou jste zahájili v roce 2022 nebo 2023 a v předchozích 20 kalendářních letech jste SVČ nevykonávali. Bude-li uvedená volba zatržena a měsíční vyměřovací základ vyjde nižší než 10 992 Kč, uvede se do ř. 35 tento měsíční vyměřovací základ. Měsíční záloha na DP v ř. 36 bude ve výši 3 210 Kč.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za část zdaňovacího období 2024. Pro uvedené zdaňovací období je platný tiskopis MFin 5405 – vzor č. 29. Aktualizovány byly také přílohy k daňovému přiznání včetně pokynů.

Za část zdaňovací období 2024 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro uvedené zdaňovací období je platný tiskopis MFin 5405/D – vzor č. 6. Aktualizovány byly také Pokyny k danému přiznání MFin 5405/D/1 – vzor č. 9.

V případě, že jsou k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky vloženy v sekci Rekapitulace tři a více Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, jsou tyto přílohy odeslány spolu s daňovým přiznáním na Daňový portál ČR.

Ostatní

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 7005

K dispozici od: 22. 2. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7004

Spotřební daň

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání ke spotřební dani pro zdaňovací období roku 2024.

Daň z hazardních her

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z hazardních her pro zdaňovací období 2024, MFin 5560 – vzor č. 2 a také Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z hazardních her, MFin 5560/1 – vzor č. 2. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Update TAX, rel. 7004

K dispozici od: 12. 2. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7003

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za část roku 2024 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z příjmů fyzických osob

Bylo upraveno XML v případě podání daňového přiznání včetně Přílohy č. 4. Nově do něj vstupují i elementy s nulovými hodnotami.

Daň z přidané hodnoty

Souhrnné hlášení je možné vystavit pro zdaňovací období roku 2024. V platnosti zůstává tiskopis MFin 5521/a – vzor č. 3.

Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2024 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Do dílčího přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024, vytvořeného kopií přiznání z roku 2021, se přenese i vyplněný místní koeficient podle § 12 zákona.

Silniční daň

Do dodatečného přiznání k dani silniční již vstupuje i vozidlo, u kterého byl nastaven kód Bez. U tohoto vozidla bude ve sloupci 27 (Typ řádku) uvedeno písmeno R.

Update TAX, rel. 7003

K dispozici od: 30. 1. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7002

Daň z příjmů fyzických osob

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 vystavený ve verzi rel. 7000, případně 7001, již není nutné pro správné podání prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) přeuložit.

Daň z příjmů právnických osob

Tiskopisy Přiznání k dani z příjmů právnických osob – vzor č. 34, Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu – vzor č. 21 a Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu – vzor č. 10 byly aktualizovány také v anglickém jazyce.

Výkazy

Pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví a pro nevýdělečné organizace lze vystavit výkazy pro rok 2024.

Daň z nemovitých věcí

V tiskové sestavě Přehled splátek bylo upraveno zobrazení QR kódu.

Silniční daň

Do opravného řádného přiznání k dani silniční již nevstupuje vozidlo, u kterého byl nastaven kód Bez. Zároveň je již u vozidel možné editovat počet měsíců, kdy bylo vozidlo předmětem daně.

Spotřební daň

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání ke spotřební dani pro zdaňovací období roku 2024, MFin 3401 – vzor č. 6 a také Pokyny k daňovému přiznání ke spotřební dani, MFin 3401/1 – vzor č. 11.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

Ostatní

V agendě Nastavení/Homebanking jsme u jednotlivých služeb bank nahradili loga za nový formát .svg.

Update TAX, rel. 7002

K dispozici od: 16. 1. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7001

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP). V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, je nutné ho v nové verzi přeuložit.

Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled OSVČ za rok 2023.

Daň z přidané hodnoty

Pro zdaňovací období roku 2024 jsme aktualizovali tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty MFin 5401 na vzor č. 24.

Tiskopis Kontrolní hlášení DPH MFin 5564 pro zdaňovací období roku 2024 jsme aktualizovali na vzor č. 2.

Daň z nemovitých věcí

V dílčím daňovém přiznání byla navýšena celková daň z pozemků (ř. 401), resp. ze staveb (ř. 402) v případě, že daňové přiznání bylo vystaveno za spoluvlastnický podíl na dani a celková daň činila méně než 90 Kč.

Silniční daň

Na tiskovou sestavu Přiznání k dani silniční za rok 2023 již vstupuje jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné k podpisu ze sekce Podepisující osoba.

V dialogovém okně Tisk se již opět zobrazuje volba Včetně podacího razítka.

Ostatní

Zapracovali jsme napojení na novou verzi informačního systému ARES. Vzhledem k tomu, že IS ARES může v některých případech vracet chybná data, například v případě plátců se skupinovou registrací k DPH, neručíme za správnost stažených údajů.

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2024.

Update TAX, rel. 7001

K dispozici od: 4. 1. 2024
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 7000

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2023. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 – vzor č. 34, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2023.

Daň z příjmů fyzických osob

Zapracovali jsme elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023.

Za zdaňovací období 2023 lze vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Pokud je do programu TAX přihlášen uživatel s právem na agendu Daň z příjmů, nezobrazí se již při otevření formuláře pro paušální daň chybová hláška.

Závislá činnost

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 28.

U tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsme zaktualizovali Přílohu č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 23 a také Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459/1 – vzor č. 28. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Umožnili jsme vystavení tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2023 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 18. Vyúčtování je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Dále jsme umožnili vystavit tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí MFin 5478, který jsme pro kalendářní rok 2024 aktualizovali na vzor č. 18. Oznámení je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Silniční daň

Je umožněno elektronické podání Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2023 a za část roku 2024 na Daňový portál Finanční správy ČR.

Registrace

Umožnili jsme vystavit tiskopisy Přihláška k registraci pro fyzické osoby, Přihláška k registraci pro právnické osoby, Přihláška k registraci k DPH, Oznámení o změně registračních údajů a Žádost o zrušení registrace. Tiskopisy je možné zároveň podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Dále je umožněno vystavit Jednotný registrační formulář pro fyzickou osobu a Jednotný registrační formulář pro právnickou osobu.

Ostatní

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.