Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi TAX 2020

Update TAX, rel. 6614

K dispozici od: 5. 10. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6613

Ostatní

V případě, že používáte ve variantách Tax Standard a Mini výchozího klienta Microsoft Outlook pro odesílání PDF souborů e-mailem, můžete v agendě Uživatelské nastavení/E-mailový klient ve stejnojmenném poli přepnout volbu na MS Outlook (COM). Volbu využijete v případě problému s odesíláním PDF souborů způsobeného výrobcem operačního systému. Při tomto nastavení program odešle PDF dokumenty prostřednictvím rozhraní COM namísto standardního rozhraní MAPI.

V agendě Nastavení/Instituce/Finanční úřady byly aktualizovány adresy ÚzP pro Prahu 9 a ÚzP pro Prahu 3.

Update TAX, rel. 6613

K dispozici od: 14. 9. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6612

Ostatní

Od 17. 9. 2020 dojde ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. V průvodcích pro odeslání el. podání Přehledu OSVČ na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) jsme tyto adresy automaticky změnili.

Více informací naleznete na webových stránkách https://www.cssz.cz.

Update TAX, rel. 6612

K dispozici od: 25. 8. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6611

Daň z příjmů

Bylo zapracováno hlídání max. limitu pro zpětné uplatnění daňové ztráty, resp. uplatnění očekávané ztráty za rok 2020. Bude-li v sekci Ztráta zadána ztráta se zdaňovacím obdobím 2020, je nyní možné ve sloupci Nyní uplatněno zadat max. hodnotu 30 mil. Kč.

Ostatní

Došlo ke zvýšení zabezpečení systémové databáze zavedením výchozího hesla uživatele Admin pro síťové varianty programu TAX s licenčním číslem pro rok 2021.

Výchozí heslo uživatele Admin je vyžadováno při spuštění programu po nové instalaci nebo opětovném vytvoření systémové databáze. Vaše výchozí heslo uživatele Admin naleznete na dokumentu Potvrzení o licenci a zákaznické podpoře pro rok 2021 a v Zákaznickém centru v sekci Licenční čísla.

Update TAX, rel. 6611

K dispozici od: 13. 8. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6610

Daň z příjmů

Na základě zákona č. 299/2020 Sb. lze v daňovém přiznání uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně daňovou ztrátu, a to za dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, kdy daňová ztráta vznikla. Pro zpětné uplatnění daňové ztráty je nutné podat dodatečné daňové přiznání.

Podle odstavce 3 přechodného ustanovení je možné jednorázově uplatnit tzv. očekávanou daňovou ztrátu za zdaňovací období, které ještě neskončilo, resp. za které ještě nebylo podáno daňové přiznání. Za daňovou ztrátu se považuje částka, kterou si poplatník určí ve výši očekávané daňové ztráty za první zdaňovací období, které skončí ode dne 30. června 2020. Tuto očekávanou daňovou ztrátu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícímu období, za které ji poplatník určí (tj. rok 2019).

V obou uvedených případech je možné uplatnit daňovou ztrátu maximálně ve výši 30 mil. Kč.

V programu TAX uveďte daňovou ztrátu v sekci Ztráta, kterou zpřístupníte v sekci Otázky. V tabulce zadejte pouze zdaňovací období, kterého se ztráta týká, a ve sloupci Nyní uplatněno výši daňové ztráty.

Ostatní

Po aktualizaci produktů Microsoft Office se u malého počtu zákazníků setkáváme s chybou registrace komponenty ACEDAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme optimalizovali opravu komponenty tak, aby ji nebylo potřeba opakovaně instalovat.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6610

K dispozici od: 13. 7. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6609

Silniční daň

Na základě zákona č. 299/2020 Sb. dochází ke snížení silniční daně u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny o 25 %. Změna je platná zpětně od 1. 1. 2020, má tedy vliv na výpočet záloh na zdaňovací období roku 2020.

Pokud máte v programu TAX přiznání již vystavené, zobrazí se při otevření přiznání upozornění, zda chcete toto přiznání aktualizovat. Po zvolení tlačítka Ano dojde k automatickému přepočtu silniční daně a také záloh.

Máte-li u záloh zatrženou ruční úpravu, dojde k automatickému přepočtu silniční daně, ale výše záloh zůstane nezměněná a je nutné je upravit ručně. K zjištění správné výše záloh vám může pomoci tisková sestava Přehled termínů plateb, u které je nutné v dialogovém okně Tisk odtrhnout volbu Aktuální stav záloh.

Daň z příjmů právnických osob

Byl upraven přenos účetních odpisů hmotného majetku z programu POHODA v případě, kdy účetní odpisy byly zaúčtovány na jiný nedaňový účet než 551 a účet 551 byl nulový.

Update TAX, rel. 6609

K dispozici od: 26. 5. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6608

Adresář poplatníků

Pokud se v agendě Adresář poplatníků v poli Účet přepnete do agendy Bankovní účty a zvolíte povel Záznam/Import z programu POHODA, nedojde již k ukončení aplikace.

Daň z nemovitých věcí

Spoluvlastnický podíl (čitatel i jmenovatel) u daně z nemovitých věcí je nyní omezen na 9 míst.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V Příloze č. 2 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (pozemek) je nabývaný podíl omezen na 9 míst.

Ostatní

Po aktualizacích operačního systému Windows a produktů Microsoft Office se u malého počtu zákazníků setkáváme s chybou registrace komponenty ACEDAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme optimalizovali opravu komponenty tak, aby ji nebylo potřeba opakovaně instalovat.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Update TAX, rel. 6608

K dispozici od: 22. 4. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6607

Daň z hazardních her

Bylo umožněno vystavení Přiznání k dani z hazardních her pro rok 2020. Sazba daně pro výpočet dílčí daně z loterií se od 1. 1. 2020 dle § 4 písm. a) zákona č. 187/2016 Sb. zvyšuje na 35 %.

Update TAX, rel. 6607

K dispozici od: 9. 4. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6606

Daň z příjmů fyzických osob

Děti uvedené v sekci Slevy na dani nyní vstupují i do tiskové sestavy Žádost o doplnění údajů, část Uplatnění daňového zvýhodnění na děti.

Na tiskovou sestavu Přehled termínů plateb byly doplněny informace ohledně placení záloh. Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň z příjmu splatná 15. 6. 2020 se na základě Finančního zpravodaje 5/2020 promíjí.

Na základě zákona č. 136/2020 Sb. je všem OSVČ odpuštěna platba záloh na důchodové pojištění za období březen až srpen 2020, a to ve výši minimálního pojistného. Obdobně je tomu i u záloh na zdravotní pojištění. Za období březen až srpen jsou na základě zákona č. 134/2020 Sb. opět odpuštěny zálohy v minimální výši.

Upravena byla i tisková sestava Přehled plateb v agendě Adresář poplatníků.

Daň z příjmů právnických osob

Na tiskovou sestavu Přehled termínů plateb byly doplněny informace ohledně placení záloh. Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň z příjmu splatná 15. 6. 2020 se na základě Finančního zpravodaje 5/2020 promíjí. Toto prominutí se týká pouze poplatníků se zdaňovacím obdobím kalendářního roku.

Upravena byla i tisková sestava Přehled plateb v agendě Adresář poplatníků.

Silniční daň

Pokud je v agendě Vozidla vyřazeno vozidlo v průběhu měsíce leden a současně je zatržena volba Změna poplatníka (§ 8 odst. 2), nebude již toto vozidlo vstupovat do Přiznání k dani silniční. Daňová povinnost přechází podle § 8 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, na nového poplatníka. Pokud již máte daňové přiznání vystavené, je nutné pro odstranění vozidla z daňového přiznání zvolit v agendě Silniční daň povel Záznam/Aktualizovat vozidla…

Ostatní

V agendě Adresář poplatníků (včetně záložky Kontakty) a v agendě Kódy bank bylo rozšířeno pole Web na 96 znaků.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury byla u kódu 820810 (Líh 2208) aktualizována sazba daně na 28 500 Kč.

V agendě Správy sociálního zabezpečení bylo upraveno ÚP Praha 10, které zaniklo, na Pražská správa sociálního zabezpečení (kód okresu 110). V agendě Adresář poplatníků doporučujeme na záložce Instituce zkontrolovat, zda máte nastaven správný příslušný úřad. Do již vystaveného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je nutné změnu promítnout prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat poplatníka.

Update TAX, rel. 6606

K dispozici od: 9. 3. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6605

Daň z příjmů právnických osob

Bylo upraveno elektronické podání v případě, že spolu s daňovým přiznáním je podán nulový Výkaz zisku a ztrát. Již se nezobrazuje propustná chyba ohledně řádku **Výsledek hospodaření před zdaněním.

Daň z hazardních her

V případě, že je přiznání vystaveno za celé čtvrtletí, jsou do pole Kód rozlišení typu přiznání doplněny kódy E – přiznání v průběhu likvidace a I – přiznání v průběhu insolvenčního řízení.

Obecná podání

Byl aktualizován číselník v Průvodci zavedením Obecné písemnosti a číselník typů písemnosti v sekci Otázky.

Ostatní

Zapracovali jsme nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2021 (platný od 17. 2. 2020 do 8. 3. 2021) pro ČSSZ.

Byla upravena XML komunikace s programem POHODA v případě, že jméno, příp. heslo uživatele obsahovalo uvozovky nebo zpětné lomítko.

Update TAX, rel. 6605

K dispozici od: 20. 2. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6604

Spotřební daň

Byl upraven vstup množství do tiskopisu Přiznání ke spotřební dani. Nově vstupuje do tiskopisu množství zaokrouhlené na 2 desetinná místa.

Update TAX, rel. 6604

K dispozici od: 12. 2. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6603

Daň z přidané hodnoty

Byla aktualizována agenda Souhrnné hlášení včetně elektronického podání na Daňový portál Finanční správy ČR. Nově je možné v souhrnném hlášení vykazovat zboží v rámci režimu skladu (tzv. call-off stock sklady).

Update TAX, rel. 6603

K dispozici od: 29. 1. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6602

Spotřební daň

Ve variantě TAX Profi můžete nově vystavit Přiznání ke spotřební dani z lihu, minerálních olejů, piva, vína a meziproduktů. Zpracované přiznání ke spotřební dani odešlete na příslušný celní úřad prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky…

Pro pohodlné zpracování spotřebních daní jsme do programu TAX přidali i další agendy – Celní úřady a Kódy kombinované nomenklatury. Agendu Celní úřady naleznete v menu Nastavení/Instituce. Agendu Kódy kombinované nomenklatury otevřete z menu Nastavení/Seznamy.

Daň z přidané hodnoty

Je umožněno vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2020. Uvedené tiskopisy je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Aktualizovaný elektronický formulář Souhrnné hlášení VIES bude dostupný na daňovém portálu EPO nejpozději 20. 2. 2020. Z tohoto důvodu ještě neobsahuje program TAX aktualizaci souhrnného hlášení. Více na stránkách Finanční správy.

Daň z nemovitých věcí

Pokud je dílčí Přiznání k dani z nemovitých věcí vystaveno kopií ze starších let (2003 – 2006), budou do nově vytvořeného přiznání zkopírovány původní hodnoty.

Daň silniční

Na tiskovou sestavu Přiznání k dani silniční (II. Oddíl) byl upraven vstup kontaktní osoby.

V případě, že vozidlo bylo zařazeno a vyřazeno ve stejném měsíci z důvodu změny poplatníka dle § 8 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, nevstoupí toto vozidlo do daňového přiznání. Pokud již máte přiznání vystavené, je nutné pro odstranění vozidla z daňového přiznání zvolit v agendě Daň silniční povel Záznam/Aktualizovat vozidla…

Ostatní

V agendě Adresář poplatníků již tiskové sestavy Štítky záznamů respektují výběr poplatníků.

Update TAX, rel. 6602

K dispozici od: 17. 1. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6601

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme údaje zkontrolovat. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Pro Oborovou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2019. Pokud máte přiznání k dani z příjmů FO za rok 2019 již vystavené ve starší verzi, doporučujeme hodnoty v sekcích pro zdravotní pojištění zkontrolovat.

Daň z příjmů právnických osob

Pokud poplatník vykazuje na ř. 220 ztrátu, nezobrazuje se již při náhledu na tiskovou sestavu Přiznání k dani z příjmů právnických osob dialogové okno s převodem políček databáze a v řádku 319 není uvedeno „neznámá položka“.

Daň silniční

Pokud je v sekci Daň v části III. ODDÍL – Na zálohách zaplaceno poplatníkem zatržena volba Ruční úprava, jsou zálohy na tiskové sestavě Přehled termínů plateb automaticky poníženy o přeplatek z minulého roku.

Byl upraven výpočet daně v případě, že je u vozidla zadáno v poli Úprava snížení „5 – rostlinná výroba“. Roční sazba daně je nyní snížená o 25 %. Pokud již máte přiznání vystavené, je nutné pro správný výpočet zvolit v agendě Daň silniční povel Záznam/Aktualizovat vozidla…

Registrace

V případě elektronického podání tiskopisu Žádost o zrušení registrace vstupují do XML i hodnoty z polí „Obrat plátce DPH za nejbližších 12 po sobě jdoucích kal. měsíců v Kč“ a „Obrat plátce DPH za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí měsíce v Kč“.

Update TAX, rel. 6601

K dispozici od: 8. 1. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6600

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2019. Tiskopis MFin 5405 - vzor č. 25 zůstává nadále v platnosti, došlo však k aktualizaci příloh: Příloha č. 1 MFin 5405/P1 – vzor. č. 15, Příloha č. 2 MFin 5405/P2 – vzor č. 15 a Příloha č. 3 MFin 5405/P3 – vzor. č. 15.

Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019.

Za zdaňovací období 2019 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro rok 2019 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405/D - vzor č. 2. Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2019.

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2019. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 - vzor č. 30, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2019.

Pro účetní jednotky účtující v hospodářském roce byla upravena splatnost záloh a doplatku daňové povinnosti, které budou vytvořeny do agendy Závazky prostřednictvím povelu Vytvořit závazky/pohledávky… z nabídky Záznam.

Závislá činnost

Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2019 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2020 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Registrace

Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronické podání Přihlášky k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 - vzor č. 20, Přihlášky k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 - vzor č. 21 a Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 - vzor č. 7, Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 – vzor č. 7 a Žádosti o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 4.

V agendě Přihláška k registraci (pro fyzické i právnické osoby) byl opraven seznam kódů podepisující osoby.

Výkazy

Pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví a pro nevýdělečné organizace lze vystavit výkazy za rok 2020.