Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

9.5 Mini One Stop Shop (MOSS)

Pokud poskytujete telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobě nepovinné k dani v rámci EU, jsou tyto služby vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Od 1. října 2014 máte možnost dobrovolně se zaregistrovat na Daňovém portále Finanční správy přes aplikaci EPO a vstoupit do tohoto zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shopu (MOSS),

Nastavení režimu MOSS

Abyste měli vše v programu POHODA správně nastavené, je třeba nejprve zatrhnout v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – ostatní volby Nabízet historické sazby DPH Mini One Stop Shop (MOSS).

Zatržením volby Mini One Stop Shop (MOSS) se zpřístupní agenda Sazby DPH v EU v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty, kde si můžete evidovat státy spotřeby Evropské unie včetně platných sazeb DPH, do kterých uvedené služby poskytujete. Zároveň se zpřístupní i agenda Přiznání MOSS, která slouží k vystavení a rovněž archivaci řádného a dodatečného přiznání v tomto režimu.

Pokud vedete účetnictví, můžete k základní a oběma sníženým sazbám DPH připojit také analytické účty. Uvedené částky DPH na dokladech vystavených v režimu MOSS se následně zaúčtují analyticky.

Vystavení dokladu v režimu MOSS

Doklad v režimu MOSS vystavíte povelem Záznam/MOSS… Přístupný je pouze v agendách Pokladna (příjem), Banka (příjem – pouze DE), Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Výdejky Interní doklady. Až jej zvolíte, zobrazí se dialogové okno, kde vyberete příslušný stát spotřeby. Tímto krokem se zároveň automaticky přednastaví výše DPH, jejíž hodnotu si POHODA vezme právě z agendy Sazby DPH v EU.

Doklad se označí příznakem např. MOSS SK, snadno si tak můžete dle sloupce MOSS vyfiltrovat potřebné záznamy a získat přehled o fakturaci do konkrétního státu EU.

Pokud máte v agendě Sazby DPH v EU zadanou cizí měnu, potvrzením dialogového okna Mini One Stop Shop (MOSS) automaticky založíte doklad v cizí měně.

V dialogovém okně Mini One Stop Shop (MOSS) také můžete vybrat důkazní prostředky (např. bankovní informace nebo fakturační adresu zákazníka), které jsou důležité ke stanovení místa plnění. Dále v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování můžete nastavit druh služby, jenž poskytujete osobě nepovinné k dani v rámci státu Evropské unie. Po vystavení Přiznání MOSS se tyto údaje přenesou na záložku Podklady.

K dokladům, které vytvoříte v režimu MOSS, můžete přiřadit členění DPH typu R (např. RDzahr). Tato členění použijete u uskutečněných plnění, u kterých potřebujete uvést částku DPH odváděnou, resp. nárokovanou v jiném členském státě a zároveň se toto plnění musí projevit v tuzemském přiznání, do kterého vstupuje základ daně. U dokladů, které vstupují pouze do přiznání jiného členského státu, využijete typ členění Nezahrnovat do přiznání DPH.

Přiznání MOSS

V programu POHODA také umožňujeme prostřednictvím agendy Přiznání MOSS vystavovat daňové přiznání v tomto režimu. Agendu naleznete v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty.

Podkladem pro sestavení Přiznání MOSS v ekonomickém systému POHODA jsou doklady zapsané v agendách Pokladna (příjem), Banka (příjem – pouze DE), Vydané faktury, Ostatní pohledávky Interní doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období a jsou v režimu MOSS…(označeny příslušným státem spotřeby).

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Podáváte-li první daňové přiznání pouze za část zdaňovacího období, v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – ostatní vyplňte pole Registrace od.

Daňové přiznání je evidováno v eurech. Doklady pro Přiznání MOSS, které máte evidované v jiné měně než EUR, se přepočítají směnným kurzem Evropské cen­trální banky, který je nutné zadat ručně do agendy Kurzový lístek s typem kurzu Směnný ECB (MOSS). Kurz zadáte s datem posledního dne zdaňovacího období.

Řádné přiznání MOSS

Pokud agenda dosud neobsahuje Přiznání MOSS za zvolené období, bude po stisku tlačítka OK vystaveno Řádné přiznání. Program automaticky zpracuje přiznání z údajů uvedených v dokladech a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Celkovou hodnotu DPH v eurech uvede ve formuláři, stejně tak jedinečné referenční číslo.

Referenční číslo program POHODA generuje automaticky, a to ve tvaru: kód státu identifikace, DIČ DPH a zdaňovací období.

Dokud není řádné přiznání elektronicky odeslané povelem Záznam/Odeslání přiznání MOSS…, můžete jej vystavovat opakovaně. Původní Řádné přiznání se přitom přejmenuje na Řádné neoficiální a zůstane v evidenci. Můžete jej samozřejmě také smazat.

Dodatečné přiznání MOSS

Pokud má řádné přiznání příznak El. odesláno, půjde vystavit pouze Dodatečné přiznání MOSS, které slouží k opravě údajů uvedených v předchozích podáních.

Dodatečné přiznání MOSS je možné podat do tří let od uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání.

Dodatečné přiznání MOSS vystavíte standardním způsobem. Vložíte nový záznam (klávesou INSERT) a v dialogovém okně Vystavení přiznání Mini One Stop Shop (MOSS) vyberete v poli Druh možnost Dodatečné. Opakovaným vystavením dodatečného hlášení se původní přejmenuje na Dodatečné neof. a zůstane v evidenci. Jakmile bude mít dodatečné přiznání také příznak El. odesláno, vystaví se znovu dodatečné přiznání a zahrne změny provedené od posledního vystaveného dodatečného hlášení.

Přes nabídku Záznam povelem Vystavit závazek… vytvoříte předpis k platbě do agendy Ostatní závazky. Předkontace, číselná řada a variabilní symbol závazku se přednastaví stejně jako u Přiznání DPH dle nastavení v agendě Globální nastavení/Daně, resp. DPH. Do Zprávy pro příjemce se uvede jedinečné referenční číslo daňového přiznání pro příslušné čtvrtletí.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V nabídce tiskových sestav naleznete například Přiznání k dani Mini One Stop Shop. Jedná se pouze o kontrolní opis, který nelze použít k podání na finan­ční úřad. Ke každému přiznání je také možné vytisknout soupisku daňových dokladů zahrnutých do přiznání, a to prostřednictvím tiskových sestav Podklady k dani Mini One Stop Shop a rozšířenou verzi Podklady k dani Mini One Stop Shop (důkazní prostředky). Tiskové sestavy jsou rozdělené podle jednotlivých států spotřeby.

Odeslání přiznání MOSS

S odesláním vám pomůže Průvodce pro elektronické podání (detailněji je průvodce popsaný v interaktivní nápovědě programu), kterého spustíte povelem Záznam/Odeslání přiznání MOSS…

Osoba povinná k dani podává daňová přiznání pouze přes aplikaci MOSS. Do aplikace MOSS se můžete přihlásit kvalifikovaným certifikátem nebo pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky (ověřenou identitou podatele). Program POHODA vygeneruje datovou větu ve formátu XML, kterou ručně načtěte do této aplikace.

V případě přiznání MOSS je místně příslušný Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno 1.