Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.1 Obecné metody

PAMICA umožňuje rychlé a pohodlné vedení údajů o zaměstnancích, jejich pracovních poměrech a veškerých podkladech potřebných pro výpočet mezd.

Agenda Personalistika

Tato klíčová agenda obsahuje přehlednou evidenci personálních údajů. Ke kaž­dému zaměstnanci můžete nastavit slevy na dani z příjmů, nezdanitelné části základu daně a další údaje, které rozhodují o způsobu zdanění. Práci vám usnadní a zrychlí propracované nastavení srážek ze mzdy, resp. výpočet nezabavitelné části mzdy pro exekuční srážky a insolvenci.

PAMICA podporuje i více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, daň z příjmů je v takovém případě vypočtena souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance. Zároveň můžete vybraným zaměstnancům na základě zavedených podkladů v agendě Personalistika provést roční zúčtování záloh na daň z příjmů, a to za všechny jejich pracovní poměry dohromady. U zaměstnanců je také možné nastavit příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění.

Agenda Pracovní poměry

V agendě definujete jednotlivé pracovní poměry zaměstnanců. Kromě všeobecných údajů obsahuje veškeré potřebné mzdové informace, které jsou podkladem pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů.

V každém pracovním poměru zaměstnance si můžete přednastavit trvalé složky mzdy, resp. opakující se složky mzdy, které tvoří mzdu zaměstnance každý měsíc.

Z hlediska rozvrhu pracovní doby podporuje PAMICA rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení a turnusové rozvržení pracovní doby. Pro turnusové rozvržení pracovní doby je možné přednastavit šablony turnusů pro opakovaný rozvrh pracovní doby s pevnou délkou cyklu, nebo rozvrh importovat z docházkového systému. Je možné zadat zkrácené úvazky i odměňování bez stanoveného úvazku.

Systém podporuje evidenci a zpracování evidenčních listů důchodového pojištění. Ty můžete buď vytisknout a odevzdat osobně, nebo si přímo v programu připravíte podání ELDP, které opatříte podpisovým certifikátem a odešlete elektronicky.

V souladu s platnou legislativou je také možné elektronicky odeslat tiskopisy Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a Přehled o výši pojistného prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

PAMICA podporuje výpočet zákonného pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (úrazové pojištění placené zaměstnavatelem) a několik automatických funkcí, které vám usnadní zpracování mezd:

Automatický výpočet poměrné části dovolené podle trvání pracovního poměru

PAMICA výrazně ušetří práci při vedení mzdové agendy díky automatickému výpočtu nároku na dovolenou a její délky v závislosti na odpracovaných hodinách, resp. na počtu odpracovaných stanovených nebo sjednaných kratších týdenních pracovních dob v příslušném kalendářním roce. Za každou odpracovanou stanovenou nebo kratší týdenní pracovní dobu přísluší zaměstnanci poměrná část dovolené ve výši 1/52 stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené. Výpočet provede program automaticky na základě platné legislativy. PAMICA umožňuje provést automatické krácení nároku na dovolenou za neomluvenou nepřítomnost zaměstnance, a to v počtu hodin neomluvené nepřítomnosti.

Zjišťování průměrného výdělku

Tento výpočet není rozhodně snadnou záležitostí, ale PAMICA vypočítá průměrný výdělek zcela automaticky. V prvním čtvrtletí, kdy začnete zpracovávat mzdy v programu PAMICA, je nutné, abyste zadali průměrný výdělek ručně ve vystavené mzdě, případně můžete zadat údaje do agendy Mzdy/Historické mzdy. (Tyto údaje zadáte pro výpočet průměrného výdělku pro pracovněprávní účely, a to za kalendářní čtvrtletí předcházející měsíci vystavení mezd.)

Průměrný výdělek se zjišťuje podle § 351 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Určuje se vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce po skončení rozhodného období, tj. k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu. Takto zjištěný průměrný výdělek se používá do konce kalendářního čtvrtletí, v němž byl zjištěn. Průměrný výdělek se použije pro náhrady mzdy za dovolenou, za svátek, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. karanténu, pro stanovení výše příplatků za práci přesčas, práce ve svátek, pro výpočet odstupného apod. Navíc vám PAMICA pomůže hlídat minimální výši průměrného výdělku ve vztahu k příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy. V případě, že je průměrný výdělek nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy, dojde automaticky k jeho zvýšení na odpovídající výši zaručené mzdy dané skupiny, do které je zaměstnanec zařazen.

Učiní-li zaměstnanec Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vzniká mu nárok na odpočet nezdanitelných částek ze základu daně pro roční zúčtování daně z příjmu, slev na dani a výpočet zálohy na daň ve výši 15 % podle § 38h odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce uvedené prohlášení nepodepíše a současně zdanitelný příjem činí maximálně 10 000 Kč, bude jeho mzda zdaněna zvláštní sazbou daně ve výši 15 % podle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud je zdanitelný příjem vyšší než 10 000 Kč, odvede se zálohová daň ve výši 15 %. Pro ostatní příjmy ze závislé činnosti pro srážkovou daň při neučiněném (nepodepsaném) daňovém prohlášení činí částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění 3 500 Kč. Srážková daň ve výši 15 % u ostatních příjmů do 3 500 Kč se poprvé použila při zúčtování příjmů za měsíc leden 2021.

Do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné stačí zadat informaci o tom, jestli zaměstnanec prohlášení učinil, resp. neučinil. PAMICA pak už provede výpočet daně za vás.

Výpočet zdravotního pojistného za zaměstnance a zaměstnavatele probíhá podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ten stanoví výši sazby, která z vyměřovacího základu vypočítá částku zdravotního pojištění. Sazby pro výpočet sociálního pojistného odvedeného zaměstnancem a zaměstnavatelem stanoví zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, resp. zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Automatické rozúčtování dokladů vytvořených po zaúčtování mezd na jednotlivá střediska, činnosti a zakázky

Tuto funkci ocení nejen účetní. Díky ní snadno zjistíte výši podílu mzdových nákladů z celkových nákladů firmy, a tak i nákladů jednotlivých středisek, činností a zakázek.

Automatický výpočet srážek ze mzdy

Provádění srážek ze mzdy zaměstnance, např. na základě nařízení soudu nebo správního orgánu, představuje velice složitý výpočet. PAMICA jej provede automaticky za vás, včetně stanovení tzv. nezabavitelné části a jiných skutečností důležitých pro správnost výpočtu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o exekuční srážky a insolvence.