Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Výpočet částky na položce dokladu

Při XML importu dokladu provede program POHODA kontrolní přepočet částek na položce dokladu.
Pokud vstupní částky na položce dokladu neodpovídají výpočtu zdola/shora, budou upraveny dle programu POHODA.

Od verze POHODA 10 800 je nutné ve vstupním XML dokumentu uvádět vždy jednotkovou cenu, element unitPrice.
Pokud nebude vstupní XML dokument obsahovat jednotkovou cenu, element unitPrice, bude na položce dokladu nastavena částka 0.
Ostatní údaje jako je částka bez DPH, element price a částka DPH, element priceVAT jsou nepovinné.

Výpočet částky na položce dokladu je proveden z hodnot

 • jednotková cena, element unitPrice
 • příznak s/bez DPH, element payVAT
 • výše sazby DPH, element rateVAT

Výpočet částky DPH na položce dokladu lze provést podle §37 zákona o dani z přidané hodnoty dvěma způsoby.

 • Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH - daná částka se vynásobí procentní sazbou.
 • Výpočet shora - základem daně je cena včetně DPH - částka se vynásobí koeficientem (např. 21/121), zaokrouhlený na čtyři desetinná místa.

Výpočet částky DPH shora

Od 1. 4. 2019 platí nový výpočet DPH shora z částky včetně daně. Dosavadní způsob počítal i koeficientem zaokrouhleným na 4 desetinná místa. Nově se dle § 37 písm. b) DPH vypočítá jako rozdíl částky včetně daně a částky, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 pro základní sazbu daně, 1,15 a 1,10 v případně první a druhé snížené sazby daně. Podle přechodných ustanovení je možné až do 30. 9. 2019 počítat daň starým způsobem.

Od verze 12200 (Květen 2019) je možné na dokladech z období 1. 4. – 30. 9. 2019 použít jeden ze dvou typů výpočtů DPH shora.
Od 1.10.2019 je možné na dokladu možné použít pouze nový typ výpočtu DPH shora.

 • Výpočet shora platný od 1.4.2019 (nový výpočet)
 • Výpočet shora původním koeficientem (na 4 des. místa) do 30.9.2019

Typ výpočtu DPH shora na dokladu je možné v XML nastavit pomocí elemenetu typeCalculateVATInclusivePrice. Pokud nebude vstupní XML dokument obsahovat element typeCalculateVATInclusivePrice, bude na dokladu nastaven typ výpočtu DPH shora dle datum zdanitelného plnění (u daňových dokladů), popřídě dle datum vystavení (u účetních dokladů). Nový způsob výpočtu DPH shora bude nastaven pro všechny doklady s datem od 1.10. 2019. Starý způsob výpočtu DPH bude nastaven pro všechny doklady s datem do 30.9.2019

Příklad výpočtu DPH shora platného do 30. 9. 2019:
Koeficient pro 21% byl 0,1736
Celková částka 1210 Kč
1210 x 0,1736 = 210,056 zaokrouhleno na 210,06 (DPH)
1210 – 210,06 = 999,94 (základ)

Příklad výpočtu DPH shora, který je platný od 1. 4. 2019:
Celková částka - (Celková částka/koeficient) =
Koeficient pro 21% je 1,21
Celková částka 1210 Kč
1210/1,21 = 1000 (základ)
1210 – 1000 = 210 (DPH

XML komunikace - definice výpočtu částky na položce dokladu (zdola / shora)

Při zpracování XML komunikace rozhoduje o typu výpočtu částky na položce dokladu element payVAT, který určuje nastavení jednotkové ceny s/bez DPH.

 • Pokud bude nastaven na hodnotu "false", bude proveden typ výpočtu zdola.
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "true", bude proveden typ výpočtu shora.

XML komunikace - definice sazby DPH na položce dokladu

O výši sazby DPH na položce dokladu rozhoduje element rateVAT.

 • Pokud bude nastaven na hodnotu "high", bude nastavena základní sazba DPH (aktuálně 21%).
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "low", bude nastavena snížená sazba DPH (aktálně 12%).
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "none", bude nastavena 0% sazba DPH.

XML komunikace - zadání vlastní částky DPH na položce dokladu

Potřebujete-li zadat na položce dokladu vlastní vypočítanou částku DPH, která neodpovídá výpočtu zdola/ shora (např. vlivem zaokrouhlení), musíte ve vstupním XML dokumentu uvést na položce dokladu všechny tři údaje: jednotkovou cenu, cenu bez DPH a částku DPH. Do elementu priceVAT zadáte vlastní hodnotu částky DPH. Dále je nutné upravit nastavení programu POHODA. V agendě Globální nastavení sekce Daně nastavíte Toleranci výpočtu DPH.

Ukázka nastavení tolerance výpočtu DPH v programu POHODA

Při takovémto nastavení vstupního XML dokumentu a programu POHODA, bude provedena kontrola výpočtu částek na položce dokladu.
Výsledná částka DPH na položce dokladu bude nastavena:

 • pokud zadaná částka DPH na položce dokladu je v rozsahu nastavené tolerance výpočtu DPH, bude použita částka DPH z XML
 • pokud zadaná částka DPH na položce dokladu není v rozsahu nastavené tolerance výpočtu DPH, bude použita vypočítání částka DPH z programu Pohoda.

XML komunikace - vzorové příklady

 • Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH - daná částka se vynásobí procentní sazbou.
Příklad 1)
Cena kuchyňské linky (bez DPH) je 100 000 Kč (sazba 21 %).

DPH = 100 000 * 0,21 = 21 000 Kč
Cena s DPH = 100 000 + 21 000 = 121 000 Kč.

Vzorový příklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad č.1/inv:text
   inv:noteCena kuchyňské linky (bez DPH) je 100 000 Kč (sazba 21 %). /inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice100000/typ:unitPrice
     typ:price100000/typ:price
     typ:priceVAT21000/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu Pohoda

Příklad 2)
Cena léku (bez DPH) je 1000 Kč (sazba 12 %).

DPH = 1000 * 0,12 = 120 Kč
Cena s DPH = 1000 + 120 = 1 120 Kč.

Vzorový příklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad č.2/inv:text
   inv:noteCena léku (bez DPH) je 1000 Kč (sazba 12 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVATlow/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
     typ:price1000/typ:price
     typ:priceVAT120/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu Pohoda

 • Výpočet shora - základem daně je cena včetně DPH - částka se vynásobí koeficientem.

Koeficient k DPH se vytvoří výpočtem:
Aktuální sazba DPH / (100 + aktuální sazba DPH)

Sazba 21 %
21 : 121 = 0,17355...
Koeficient se zaokrouhluje vždy na 4 desetinná místa.
Koeficient k sazbě 21 %. = 0,1736

Sazba 12 %
12 : 112 = 0,10714....
Koeficient se zaokrouhluje vždy na 4 desetinná místa.
Koeficient k sazbě 12 % = 0,1071


Příklad 3)
Cena kuchyňské linky (včetně DPH) je 121 000 Kč (sazba 21 %).

DPH = 121 000 * 0,1736 = 21 005,6 Kč.
Cena bez DPH = 121 000 - 21 005,6 = 99 994,4 Kč.

Vzorový příklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad č.3/inv:text
   inv:noteCena kuchyňské linky (včetně DPH) je 121 000 Kč (sazba 21 %). /inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATtrue/inv:payVAT
   inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice121000/typ:unitPrice
     typ:price99994.40/typ:price
     typ:priceVAT21005.60/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu Pohoda

Příklad 4)
Cena léku (včetně DPH) je 1 120 Kč (sazba 12 %).

DPH = 1 120 * 0,1071 = 119,95 Kč.
Cena bez DPH = 1 120 - 119,95 = 1 000,05 Kč.

Vzorový příklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad č.4/inv:text
   inv:noteCena léku (včetně DPH) je 1 120 Kč (sazba 12 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATtrue/inv:payVAT
   inv:rateVATlow/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice1120/typ:unitPrice
     typ:price1000.05/typ:price
     typ:priceVAT119.95/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu Pohoda


 • Zadání vlastní částky DPH na položce dokladu
Upozornění:
 • – je nutné nastavit Toleranci výpočtu DPH v Globálním nastavení programu Pohoda sekce Daně.
 • – vstupní XML dokument musí obsahovat všechny tři elementy unitPrice, price, priceVAT


Příklad 5)
Cena léku (včetně DPH) je 1 120 Kč (sazba 12 %).

DPH vypočítaná programem POHODA = 1 120 * 0,1071 = 119,95 Kč.
DPH zadané v XML = 118,12
Cena bez DPH = 1 120 - 119,95 = 1 000,05 Kč.

Vzorový příklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový příklad č.4/inv:text
   inv:noteCena léku (včetně DPH) je 1 120 Kč (sazba 12 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATtrue/inv:payVAT
   inv:rateVATlow/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice1120/typ:unitPrice
     typ:price1000.05/typ:price
     typ:priceVAT118.12/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STÁHNOUT

Ukázka importu XML do programu Pohoda