Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Historie změn

Poslední aktualizace 04.01.2024
POHODA (release 13600, Prosinec 2023)
Release
Novinka
XML komunikace - export agendy "Zásoby". Export zásoby byl rozšířen u prodejní a nákupní ceny o atribut "value", který obsahuje číselnou hodnotu sazby DPH. Příklad: stk:purchasingRateVAT value="21">high/stk:purchasingRateVAT>
Novinka
XML komunikace - export dokladů v agendě Prodejky byl rozšířen o přenos bloku paymentsType více forem úhrady na dokladu.
Novinka
XML komunikace - kontrola duplicity při xml importu zobrazuje nyní další podrobnosti. Kontrola duplicit dle "ID" v dataPack a dataPackItem jsme rozšířili o nové parametry v response odpovědi. Nově je v XML response vytvořen blok rsp:recordDuplicity, který obsahuje (agendu,ID záznamu, číslo dokladu, datum vytvoření).
Novinka
XML komunikace - export dat z agendy Zakázky byl rozšířen o přenos pole "telefon" na dodací adrese.
Změna
XML komunikace - sazby DPH na dokladu od 1.1.2024. Hodnota sazby DPH na dokladu je v XML dokumentu definována pomocí elementu rateVAT, který obsahuje výčtový typy hodnot (none, high, low, third, historyHigh, historyLow). O výši hodnot sazby DPH rozhoduje datum na dokladu. Pokud bude na dokladu uveden datum pro rok 2023 bude možné na dokladu použít hodnoty (high, low, third, none), které reprezentují sazby (21%, 15%, 10% a 0%). Pokud bude na dakladu uveden datum pro rok 2024, bude možné na dokladu použít hodnoty (high, low, none), které reprezentují sazby (21%, 12% a 0%). Pokud budeme chtít vytvořit doklad pro rok 2024, ale použít sazby DPH platné pro rok 2023, pak je nutné použít historické sazby DPH na dokladu a hodnoty (historyHigh, historyLow).
Změna
XML komunikace - import/export dat z/do agendy Zakázky. Byl odstraněn dříve používaný element contractState pro stav zakázky. Aktuálně je možné použít pouze element status pro definici "Stavu zakázky".
Oprava
XML komunikace - aktualizační import zásob - aktualizace internetového parametru typu Seznam. Byl opraven problém při smazání parametru typu seznam pokud bylo zatrženo výběr z hodnot a zatrženy pouze určité hodnoty a byl přidán další seznam, kde byly opět vybrány pouze některé z položek seznamu.
POHODA (release 13500, Říjen 2023)
Release
Novinka
XML komunikace - import příjemky s vazbou na vydanou objednávku. Nově je možné importovat Příjemku s vazbou na vydanou objednávku. Vazby je možné vytvářet přes celý doklad nebo přes položky dokladu.
Novinka
XML komunikace - import/export dokladu Prodejka , nově podporuje přenos dodací adresy na dokladu.
Novinka
XML komunikace - import dokladu s adresou, která má vazbu na Adresář. Přidali jsme možnost vložení dodací adresy na doklad přes vazbu na její ID.
Novinka
XML komunikace - rozšířili jsme XML import dat do agendy Servis.
Novinka
XML komunikace - import/export dat do/z vydaných nabídek byl rozšířen o přenos formy úhrady.
Novinka
XML komunikace - Import inventurních seznamů nově umožňuje přenos parametru "Poznámka".
Oprava
XML komunikace - Aktualizační import záložky Slevy agenda Zásoby. Opraveno nastavení rabatu.
Oprava
XML komunikace - import Příjemky. Opraven import záporných vedlejšch nákladů.
Oprava
XML komunikace - import dokladu se skladovou položkou. Opraveno nastavení předkontace na skladové položce dle skladové karty ze záložky "Zaúčtování" výnosový účet strana DAL a přednastavené předkontace u daného typu dokladu.
POHODA (release 13400, Květen 2023)
Release
Novinka
XML komunikace - import přijaté faktury s vazbou na vydanou objednávku. Nově je možné importovat Přijaté fakturu s vazbou na vydanou objednávku. Vazby je možné vytvářet přes celý doklad nebo přes položky dokladu.
Novinka
XML komunikace - automatická likvidace bankovních pohybů v agendě Banka. Nově je možné přes XML komunikaci programu POHODA zavolat automatickou likvidaci dokladů. XML komunikace umožní zlikvidovat pouze existující bankovní pohyby v agendě Banka, které nejsou zlikvidovány a neobsahují položky. Ve vstupním XML požadavku definujeme pravidlo párování pro likvidaci dokladů. Dále můžeme definovat bankovní účet a filtr na výběr bankovních pohybů k likvidaci. Program POHODA podporuje v automatické likvidaci dokladů pouze likvidaci "bankovní pohyb -> pohledávka/závazek" ve stejné měně (CZK-CZK,EUR-EUR,..)
Novinka
XML komunikace - aktualizační import záložky "Slevy" na zásobě. Nově je možné provést na zásobě aktualizaci záznamů na záložce "Slevy" samostatným XML požadavkem. Bylo přidáno xsd schéma discount.xsd.
Novinka
XML komunikace - aktualizační import záložky "Dodavatelé" na zásobě ve variantě POHODA E1. Nově je možné provést na zásobě aktualizaci záznamů na záložce "Dodavatelé" samostatným XML požadavkem.
Novinka
XML komunikace - export zásob. Byla rozšířena o novou verzi XML požadavku 2.1, který vygeneruje XML odpověď ve verzi 2.1 pro export zásob. Nová verze XML odpovědi 2.1 obsahuje změny v části pro položky zásoby, které se týkají zásob typu "komplet/souprava". Konkrétně se jedná o blok stockdetail/stockItem, kde je nově přidán element stk:stockInfo, který obsahuje hodnotu Skz.id položky zásoby. Původní element stk:id nově obsahuje hodnotu "SkzPol.Id".
Novinka
XML komunikace - export/import v agendě Sklady byl rozšířen o přenos o volitelných parameterů ve variantě POHODA E1.
Novinka
XML komunikace - export dat z agendy Evidenční čísla byl rozšířen o přenos volitelných parametrů ve variantě POHODA E1.
Novinka
XML komunikace - import interní dokladu. Nově je možné při importu vytvoření vazby daňového dokladu na zálohovou fakturu.
Novinka
XML komunikace - import podkladní dokladu, rozšíření likvidace pokladního dokladu. Nově je možné likvidovat "Vydaný/Přijatý opravný daňový doklad".
Novinka
XML komunikace - nastavení zámku na existujícím záznamu v programu POHODA. XML import zámku na záznamu je možné provést v agendách: Faktury, Interní doklady, Pokladna, Banka, Účetní deník. Ve variantě Pohoda E1 jsou to navíc agendy: Objednávky, Nabídky, Poptávky, Příjemky, Převodky, Prodejky, Servis, Výdejky, Výroba.
Novinka
XML komunikace - import/export dokladu. Rozšířili jsme XML komunikaci pro import dokladu v cizí měně o nový typ zaokrouhlení celého dokladu a to "zaokrouhlení plateb v EUR hotovosti na 5 centů".
Novinka
XML komunikace - export dokladů byl rozšířen o přenos číselné hodnoty sazby DPH a to jak na položce tak i v hlavičce dokladu. Element rateVAT na položce dokladu pro definici sazby DPH, který obsahuje hodnoty (high,low,none) byl rozšířen o atribut "value" , který nese číselnou hodnotu vybrané sazby DPH (21,15,10,atd.) V hlavičce dokladu, část summary např. invoiceSummary jsme v bloku homeCurrency a foreignCurrency rozšířili elementy, které definují částku DPH priceLowVAT, priceHighVAT , price3VAT o atribut "rate", který obsahuje číselnou hodnotu dané sazby DPH (21,15,10,atd. )
Změna
XML komunikace - import dokladu. Pokud vstupní XML dokument obsahuje doklad, která má definovanou skladovou položku ve vedlejší měrné jednotce a současně je uveden i koeficient pro přepočet množství na základní měrnou jednotku, pak program POHODA nově vygeneruje warning do XML odpovědi, kde upozorní na to, že hodnota koeficientu ze vstupního XML je ignorována a na položku byl nastaven koeficient ze skladové karty z programu POHODA. Nově při definici měrné jednotky na položce dokladu ve vstupním XML dokumentu nezáleží na velikosti písmen.
Změna
XML Komunikace - úprava závěrečného logu XML zpracování komunikace. Provedli jsme změny vypsání logu do závěrečného dialogu průvodce XML komunikace v programu POHODA.
Změna
XML Komunikace - import faktury s Intrastatem, nastavení pole "Vlastní hmotnost" a "Fakturovaná hodnota" na položce dokladu. Pokud vstupní XML dokument pro import dokladu s Intrastatem nebude mít na skladové položce uvedeno v části pro Intrastat, elementy/parametry "Fakturovaná hodnota" a "Vlastní hmotnost", pak je XML komunikace na tuto položku automaticky sama dopočítá a nastaví dle nastavení programu POHODA.
Oprava
XML komunikace - import Vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku. Nastavení pole "bankovní účet" z adresy s vazbou na Adresář. Pokud není ve vstupním XML požadavku uveden "účet" a není uvedena adresa na dokladu s vazbou na Adresář, pak je na vytvořený doklad nastaven dle Uživatelského nastavení. Pole "účet" je správně nastaveno i ve variantě, kdy na přijatou objednávku je nejdříve vytvořena vydaná zálohová faktura a poté je z objednávky vytvořena vazba na konečnou vydanou fakturu s odpočtem dané zálohy.
POHODA (release 13300, Prosinec 2022)
Release
Novinka
XML komunikace - import výdejky s vazbou na vydanou fakturu. Nově je možné importovat Výdejku s vazbou na vydanou fakturu. Vazby je možné vytvářet přes celý doklad nebo přes položky dokladu.
Novinka
XML komunikace - export dokladů z agendy Zakázky jsme rozšířili o přenos příznaku "vyřízeno" a "uzamknout" u stavu zakázky. Element status byl rozšířen o atributy "executed" a "unused".
Změna
XML komunikace - import dokladu typu vydaná faktura, vydaná zálohová faktura s vazbou na přijatou objednávku / výdejku. Pokud vstupní XML doklad neobsahuje variabilní symbol, pak se bude VS nastavovat na vytvořeném dokladu dle nastavení Globálního nastavení / Pohledávky / check "Vytvořit Var. symbol z čísla ojednávky". Zatržením volby program při překlopení přijaté objednávky nebo výdejky s vazbou na přijatou objednávku do vydané faktury resp. vydané zálohové faktury vloží do pole Var. sym. číslo přijaté objednávky. V případě, že budete mít u přijaté objednávky vyplněné pole Doklad, přenese se do vydané faktury resp. vydané zálohové faktury údaj z tohoto pole. Pokud bude toto pole prázdné, zobrazí se údaj z pole Číslo z přijaté objednávky. Sjednocení funkčnosti XML komunikace s ručním vytvářením dokladu v programu POHODA.
Změna
XML komunikace - import Vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku. Provedli jsme změnu v nastavení pole "účet" na dokladu. Pokud není polo "účet" uvedeno ve vstupním XML dokumentu", pak program POHODA překontroluje zda má adresa na dokladu uvednou vazbu na adresář. Pokud ano, pokusí se přenést pole "účet" z nastavení dané adresy v Adresáři v programu POHODA. Pokud ne, bude pole "účet" nastaveno dle Uživatelského nastavení. Sjednocení funkčnosti XML komunikace s ručním vytvářením dokladu v programu POHODA.
Změna
XML komunikace - rozšíření parameterAgendaType ve schéma type.xsd o členění skladů.
Oprava
XML komunikace, import prodejky s vazbou na doklad. Oprava přenosu skladové položky typu „textová“, ze zdrojového dokladu na položku prodejky, nově se správně nastaví na položce pordejky pole„refSKz0“.
Oprava
XML Komunikace - export Přijatá zálohová faktury. Nově se nevytváří při exportu prázdný element dateDelivery - Datum dodaní.
POHODA (release 13200, Říjen 2022)
Release
Novinka
XML komunikace byla rošířena do agendy Pravidla párování dokladů. Nově je možné export/importovat pravidla párování dokladů a přenášet je tak např. mezi účetními jednotkami. Bylo přidáno nové schéma rulesPairing.xsd
Novinka
XML komunikace - export dokladů typu: vydaná faktura, vydaná zálohová faktura, ostatní pohledávka, přijatá faktura, přijatá zálohová faktura, ostatní závazek byl rozšířen o blok liquidations, který obsahuje informace o likvidacích na dokladu(ze záložky "Likvidace"). Výchozí hodnota pro export dokladu je, že se údaje ze záložka "Likvidace" neexportují. Pro zapnutí exportu údajů ze záložky "Livkidace" je nutné uvést ve vstupním XML požadavku blok restrictionData , ve kterém se zapne/nastaví export údajů ze záložky "Livkidace".
Novinka
XML komunikace - nově je možné vytvoření likvidace bez vazby pro všechny agendy, které umožňují likvidaci bez vazby.
Bylo přidána nové schéma liquidationWithoutLink.xsd
Novinka
XML komunikace - export dat z agendy Servis byl rozšířen o export údajů v cizí měně.
POHODA (release 13100, Květen 2022)
Release
Novinka
XML komunikace - aktualizační import zásoby. Pokud se při při aktualizačním importu zásoby bude měnit prodejní cena, pak se automaticky nastaví i příznak fixace prodejní ceny na zásobě. XML export zásoby byl rozšířen o přenos parametru "Fixace" přes nový element fixation, který může mít hodnoty (bez fixace, fixace prodejní ceny, fixace marže).
Novinka
XML komunikace - nově umožňuje import Opravného daňového dokladu v CZ a Dobropisu v SK s vazbou na vydanou fakturu.
Novinka
XML komunikace - nově podporuje import Prodejky s vazbou na Výdejku.
Novinka
XML Komunikace - přidán XML export a uživatelský export do xml z agendy Servis.
Změna
XML komunikace - aktualizační import v agendě Zásoby. Pokud dojde ke změna ceny na zásobě, pak se následně aktualizuje ceny zásoby i na záložce "Individuální slevy" v agendě Adresář.
Změna
XML komunikace - uživatelský export dat ze seznamu: činnosti, střediska byl převeden na XML komunikaci verze 2.0
Změna
XML komunikace - import dokladu. Nastavení koeficientu na položce dokladu. Byla upravena aktuální funkčnost pro přenos koeficientu MJ u textové a skladové položky na dokladu přes XML komunikaci. Nově se při importu dokladu nebude u textové položky přenášet na doklad koeficent ze vstupního XML. Pokud bude ve vstupním XML uveden na textové položce koeficient pro přepočet MJ, pak bude ignorován a do XML response se vygeneruje warning "hodnota se nepoužívá..." Pokud bude vstupní XML obsahovat u skladové položky element coefficient pro definici koeficientu pro přepočet MJ , tak bude program POHODA nově generovat warning, kde upozorní uživatele na to, že hodnota bude při importu ignorována a bude nastavena hodnota ze skladové karty z programu POHODA.
Novinka
XML komunikace - import přijatých faktur, ostatních závazků a přijatých zálohových faktur byl rozšířen o přenos pole "Zpráva"na dokladu, který se používá při přenosu dokladu do příkazu k úhradě.
Změna
XML komunikace - import refundace prodejky. Odkaz na refundovanou položku prodejky je nově uložen na položce refundační prodejky. Sjednocení funkčností XML komunikace s ruční prací v programu POHODA.
Oprava
XML komunikace - byl upraven výpočet částek DPH na položce dokladu, pokud je v Globálním nastavení zapnutá tolerance DPH a vstupní XML doklad neobsahuje zadanou hodnotu pro DPH na položce dokladu.
Novinka
XML komunikace SK - import/export dokladu. Byl přidán nový typ zaokrouhlení celého dokladu. Nově přidáno zaokrouhlení plateb v EUR hotovosti na 5 centů.
Novinka
XML komunikace - export dokladů z agendy (faktury, objednávky, prodejky, výdejky) byl rozšířen o možnost zadat nový filtr pro výběr dat ze záznamu/dokladu. Tento nový filtr vám umožní zapnout/vypnout export údajů ze záložky "Doklady" (jedná se o informace vazby dokladů). Vypnutím exportu údajů ze záložky "Doklady" zrychlíte zpracování XML komunikaci pro export dokladů do XML. Požadavek na export dokladů byl rozšířen o nový element "restrictionData. Bližší informace nalezente ve schéma list.xsd
Novinka
XML komunikace - import dokladu "Výroba" byl rozšířen o blok "validate", který vám umožní kontrolu skladové dostupnosti položek výrobku na skladě a tím zamezit vytvoření prázdného dokladu. Import dokladů "Výroba" byl rozšířen o nový element "validate.Pokud nebude požadované množství položek výrobku na skladě, nebude doklad vytvořen. Do XML response bude následně vytvořen error s popisem chyby. Jedná se o obdobnou funkčnost jako např. při importu vydaných faktur.
POHODA (release 13000, Prosinec 2021)
Release
Novinka
XML komunikace v agendě Vydané faktury byla rozšířena o možnost nastavení příznaku "Odložený výdej" pro doklad typu "Vydaná faktura".
Novinka
XML komunikace - export individuálních cen/slev z Adresáře. Byl přidán nový filtr na nové/změněné záznamy dle tabulky AdCn(dle změněných záznamů na záložce Individuální slevy).
Změna
XML komunikace - import dokladu v režimu OSS a uživatelské nastavení programu POHODA. Pokud vstupní XML doklad s příznakem OSS nebude obsahovat hodnotu pro "členění DPH" , pak se nově bude XML komunikace koukat do agendy Nastavení/Uživatelské nastavení do sekce Doklady do oddílu OSS, kde je pole Členění DPH a toto členění DPH nastaví na dokladu.
Novinka
XML komunikace - import/export dat. Přidána podpora nastavení ruční vazby na doklad. Aktuálně podporované vazby: Faktura vydaná -> Výdejka.
Novinka
XML komunikace v agendě "Bankovní účty" byla rozšířena o import/vytvoření nových záznamů.
Update verze 13005
Změna
XML komunikace přestala kvůli změnám v Intrastatu od 1. 1. 2022 v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury (v části pro Intrastat) podporovat pro import elementy statestateOfOrigin, ty byly nahrazeny elementy countryOfOrigin, countryOfDestination (pro vydané faktury) a countryOfDispatch (pro přijaté faktury). Pro zpětnou kompatibilitu prosím využijte transformační šablonu. Zde je potřeba od 1. 1. 2022 pro vydané faktury používající Intrastat nastavit defaultní hodnotu param name="statPuvodu".

Dále doporučujeme třetím stranám upravit vytvářené xml pro vydané a přijaté faktury.
Update verze 13006
Novinka
XML komunikace - export dokladů z dokladových agend (objednávky, faktury, prodejky, výdejky) jsme rozšířili o možnost zapnout/vypnout export údajů ze záložky "Doklady". Pokud vypnute export údajů ze záložky "Doklady" dojde ke zrychlení zpracování XML exportu dokladů z programu POHODA. Ve variantě POHODA E1 je navíc možné vypnout export "Volitelných parametrů" na dokladu. XML požadavek pro export dokladu byl rozšířen o blok lst:restrictionData , ve kterém je možné vypnout/zapnout export rozšířených údajů na dokladu. Bližší informace o novém parametru a jeho definici naleznete v xsd schéma ../schema/version_2/list.xsd
POHODA (release 12900, Říjen 2021)
Release
Novinka
XML komunikace - byla přidána podpora exportu záznamů z agendy Recyklační poplatky.
Novinka
XML komunikace - nově je možné importovat doklad Prodejka s vazbou na Přijatou objednávku. Vazba na celý doklad / přes položky dokladu.
Novinka
XML komunikace - import výrobku ve variantě POHODA E1. Nově je možné definovat/změnit složení položek výrobku ve stupním XML. Pouze pro variantu POHODA E1.
Novinka
XML komunikace - import dokladu ze skladovou položkou. Nově je možné nastavit na skladové položce vlastní hodnotu v poli "Záruka".
Novinka
XML komunikace - import faktury s vazbou na Výdejku. Přenos/nastavení evidenčního čísla na položce faktury, která má vazbu na položku výdejky. Pokud bude v Globálním nastavení programu POHODA nastavena volba Sklady/ Doklady se zásobami -> "Uvádět vždy evidenční číslo na dokladu", pak se při XML importu vydané faktury s vazbou na Výdejku bude přenášet z výdejky na faktury na skladové položce evidenční číslo zásoby.
Novinka
XML komunikace - import/export dat do/z agendy Výdejka byl rozšířen o přenos parametru "Kasa" .
Novinka
XML komunikace - import Vydané faktury nebo Vydejky s vazbou na Přijatou objednávku, přenos a nastavení evidenčního čísla na položce dokladu. V případě, že není ve vstupním XML uvedeno evidenční číslo na položce dokladu a na Přijaté objednávce je na položce dokladu nastaveno evidenční číslo, pak při vazbě dokladu a to jak přes položky nebo přes celý doklad se bude přenášet evidenční číslo z položky objednávky do položky na vydanou fakturu nebo výdejku. Pokud vstupní XML dokument obsahuje na vazbě položky dokladu definici evidenčního čísla, pak bude použito na vytvořenou položku dokladu hodnota ze vstupního XML dokumentu.
Změna
XML komunikace - export individuálních cen z Adresáře. Byla provedena optimalizace exportu záznamů do XML.
POHODA (release 12800, Květen 2021)
Release
Novinka
XML komunikace - byla přidána podpora importu záznamů do agendy Banka.
Novinka
XML komunikace - nově je možné importovat doklad Přijatá objednávka s vazbou na Vydanou nabídku. Vazba na celý doklad / přes položky dokladu.
Novinka
XML komunikace - nově je možné importovat doklad Prevodka s vazbou na Přijatou objednávku. Vazba na celý doklad / přes položky dokladu.
Novinka
XML komunikace - import/export dat byla rozšířena o přenos parametru "Recyklační poplatek" a to na skladové kartě v agendě Zásoby, tak na položkách dokladu v agendách (Prodejky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Přijaté objednávky, Výdejky, Pokladna-Příjem)
Novinka
XML komunikace - import/export dat byl rozšířen o přenos příznaku "Trvalý doklad" v agendě přijaté/vydané nabídky.
Novinka
XML komunikace - import dat do agendy faktury vydané/přijaté byl rozšířen o možnost nastavení údajů pro Intrastat na dokladu typu: Faktura - Opravný daňový doklad, Dobropis, Vrubopis .
Novinka
XML komunikace - import dokladu typu Výdejka, Převodka, Příjemka byl rozšířen o možnost nastavení kontroly skladové dostupnosti zásoby na skladě pomocí bloku validate. Pokud nebudeme mít zásoba požadavané množství zásoby na skladě, doklad nebude vytvořen.
Novinka
XML komunikace - tisk dokladu. Nově je možné při XML tisku nastavit parametry tiskové sestavy, které má každá sestava zobrazeny v dialogu Tisk v programu POHODA.
Změna
XML komunikace - byla provedena optimalizace exportu dokladů, které obsahují skladovou položku.
Změna
XML komunikace - tisk dokladu. Nově je umožněno provést XML tisk storno dokladu s vazbou na původní doklad.
Změna
XML komunikace - import dokladu. Pokud vstupní XML dokument neobsahuje definici pro středisko, činnost, zakázka a pokud je v XML dokumentu uvedena vazba na adresu do Adresáře programu POHODA a u této adresy není nastaveno středisko, činnost, zakázka pak se na vytvořený doklad použije hodnota dle Uživatelského nastavení programu POHODA. Sjednocení funkčnosti s ručním vytvořením dokladu v programu POHODA. Dále se nově kontroluje, zda jsou v Globálním nastavení programu POHODA zapnuté činnosti, střediska, zakázky pokud ne, hodnoty ze vstupního XML dokumentu se nově nenačítají.
Oprava
XML komunikace - import dokladu s vazbou na adresu. Opraveno nastavení výchozí prázdná hodnota pro pole "RefZeme" a "RefZeme2".
Oprava
XML komunikace - opraven import dokladu s vazbou na doklad (Pohoda E1), pokud vstupní XML dokument nemá nastaveny vol. parametry a zdrojový doklad obsahuje volitelné parametry, která však nemají nastavenou žádnou hodnotu. Nově se správně přenese prázdná hodnota volitelného parametru ze zdrojového dokladu na nový doklad.
POHODA (release 12700, Prosinec 2020)
Release
Novinka
XML komunikace - Nově je možné přes XML komunikaci programu POHODA exportovat již vytvořený doklad typu "vydaná faktura" do formátu ISDOC. Obdobné zapracování jako XML tisk do PDF.
Novinka
XML komunikace - byla rozšířena o import/export volitelných parametrů na položce Převodky.
Novinka
XML komunikace - agenda Prodejky. Nově je možné přes XML import vytvořit refundace prodejky po položkách.
Novinka
XML komunikace byla rozšířena o import storno "Pokladního dokladu".
Novinka
XML komunikace byla rozšířena o XML export a uživatelský export dat do XML z agendy "Pohyby".
Oprava
XML komunikace - import Prodejky. Opraveno nastavování poznámky na položce úhrady dokladu na za záložce "Úhrady dokladu".
Oprava
XML komunikace - opraven import převodky. Při vytvoření Převodky se v agendě POHYBY u zásoby správně nastaví údaj do sloupce" Číslo".
Oprava
XML komunikace - import dokladu, skladová položka je uvedena v jiné měrné jednotce než základní. Pokud daná položka nebude mít požadavoné množství zásoby na skladě v programu POHODA, pak bude v XML response vytvořen warning a v něm bude množství zásoby přepočteno na základní měrnou jednotku uvedenou u zásoby v programu POHODA.
Novinka
XML komunikace - aktualizační import zásoby. Nově je možné přes XML komunikaci aktualizovat nebo smazat skladovou zásobu typu: komplet, souprava, výrobek.
Změna
XML komunikace - import dokladu se skladovou položkou. Byla přidána možnost nastavit přes XML požadavek pomocí atribut "applyUserSettingsFilterOnTheStore" v elementu stockItem , zda při dohledání skladové zásoby přes "kód zásoby" v programu POHODA bude použít/ignorován filtr na sklad nastavený v programu v agendě SKLADY/SKLADY pod daným uživatelským profilem.
Změna
XML komunikace - import dokladu, přenos adresy do dokladu - sjednoceno chování XML komunikace s ručním zadáváním dokladu. Upraven přenos údajů z kontaktní adresy na doklad. Pole "země, středisko, činnost, zakázka, mobil" se nově nastavuje dle kontaktní adresy. Pokud je adresa kontaktní osoba, která nemá vyplněný "E-mail", pak se přenese údaj "E-mail" firmy a ne kontaktu.
Změna
XML komunikace - upraveno schéma type.xsd , blok myIdentity . Byla provedena změna datových typů pro pole "email" a "www".
POHODA (release 12600, Říjen 2020)
Release
Novinka
XML komunikace - 2.fáze zapracování importu vydané faktury v cizí měně s vazbou na odpočet zálohy(vydanou zálohovou fakturu) v cizí měně. Oba doklady musí být ve stejné cizí měně. Nově je možné nastavení kurzu cizí měny pro výpočet kurzového rozdílu.
Novinka
XML komunikace - import/export dat byl rozšířen pro agendu "Výrobní požadavky".
Novinka
XML komunikace - byl přidán uživatelský export dat do XML do agendy "Prodejní ceny".
Novinka
XML import dokladu - přenos skladové položky typu komplet/souprava/výrobek. Pokud některá z položek složené zásoby nemá dostatečné množství zásoby na skladě , pak se nově vytvoří do XML Response warning , kde budete upozorněni na to, která položka nemá dostatečné množství zásoby na skladě.
Novinka
XML komunikace - export/import dat z/do agendy Sklady byl rozřířen o nový parametr "Povolit stav zásob do mínusu".
Novinka
XML komunikace - export dat z agendy Členění skladů byl rozšířen o nový parametr "Povolit stav zásob do mínusu".
Novinka
XML komunikace - export Zásob. Nově je možné nastavit v XML požadavku na export zásob filtr, kde bude možné definovat data, které nemají vstoupit do výstupního XML zásoby pro export. Pokud nebude blok uveden, budou se exportovat všechny údaje ze zásoby jako doposud. Aktuálně tento blok obsahuje pouze data pro položkové gridy na zásobě: (evidenční čísla, slevy, záložka Internet: obrázky, související soubory, související odkazy, alternativní zboží,skupiny zásob, parametry)
Novinka
XML komunikace - byl přidán XML export záznamů do agendy "Evidenční čísla".
Oprava
XML inventruní seznamy. Při importu je možné nově nastavit hodnoty do pole "Text" a "Název". U skladové zásoby se nastavují hodnoty ze zásoby.
Změna
XML komunikace - aktualizační import do agendy Adresář a Zásoby. Pokud provedeme aktualizaci záznamu v Adresáři, provede se aktualizace adresy i ve svázaných agendách: Zásoby , záložka Individuální slevy a pole Dodavatel. Cenové akce, záložka Odběratelé. Pokud provedeme aktualizaci zásoby, provede se aktualizace zásoby i ve svázaných agendách: Adresář - záložka Individuální slevy. Cenové akce - záložka Zásoby.
Oprava
XML komunikace - byl opraven import příjemky v CM, kdy vznikal chybný výpočet vedlejších nákladů na položkách "KcVNakl".
Novinka
XML komunikace - import zásoby. Nově je možné přes XML import vytvořit skladové zásoby typu: komplet, souprava, výrobek.
Změna
XML komunukace - tisk do PDF, nově se bude vytvářět do XML response warning, pokud se vytvoří PDF soubor s jiným názvem než byl definován v požadavku.
Oprava
XML komunikace - opraven import vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku. Pokud přij. objednávka nemá položky a je v cizí měně již se správěně částka v cizí měně do faktury.
POHODA (release 12500, Květen 2020)
Release
Novinka
XML komunikace - export dokladu typu „Výdejka“ byl rozšířen o přenos vazby položky dokladu na jiný doklad přes element linkedDocument. Pokud bude mít položka výdejky vazbu na jiný doklad, bude do výstupního XMLdokumentu vytvořen u dané položky v části vydejkaItem podelement linkedDocument, který bude obsahovat informace o vazbě položky na jiný doklad.
Novinka
XML komunikace - nově je možné importovat vydanou fakturu v cizí měně s vazbou na odpočet zálohy(vydanou zálohovou fakturu) v cizí měně. Oba doklady musí být ve stejné cizí měně. Vydaná faktura musí mít nastaven kurz cizí měně a to buď ve vstupním XML dokumentu nebo v kurzovním lístku. V tom případě kurzový rozdíl nevzniká.
Novinka
XML komunikace - import dokladu. Při importu dokladu se skladovou položkou se nově kontroluje Globální Nastavení programu POHODA - sekce Sklady\Ceny a slevy\ check ->"automatický přepočet stavu zásob". Pokud je nastaven, provede se po každém importu dokladu ze skladovou položkou přepočet stavu zásob.
Oprava
XML komunikace (pouze POHODA SK)- aktualizační import zásob. Záložka "Zaúčtování" údaje pro Intrastat. Při aktualizačním importu zásoby se již neodmazávají údaje s pole "Opis tovaru" na záložce Internet.
Změna
XML komunikace - import adresy do Adresáře programu POHODA. Zakázáno vytvoření nového prázdného záznamu na záložce "Dodací adresy".
Oprava
XML komunikace - aktualizační/mazací import adresy. Opraven import adresy, pokud elementy vstupního XML dokumentu neobsahují prefix pro jmenný prostor.
Novinka
XML komunikace - export dokladu typu "Výdejka" byl rozšířen o přenos parametru "Přeneseno" na položce dokladu.
Novinka
XML komunikace - export záznamů z agendy Cenové akce byl rozšířen o přenos údajů ze záložky "Odběratelé" a "Skupiny".
Oprava
XML komunikace - import faktury s odpočtem zálohy. Opraven import odpočtu zálohy na vydané faktuře, pokud nebyl ve vstupním XML dokumentu u elementu invoiceAdvanceItem uveden prefix "inv:".
Oprava
XML komunikace - import příjemky s vedlejšími náklady. Opraven import vedlejších nákladů na příjemce, pokud nebyl ve vstupním XML dokumentu u elementu prijemkaAccessoryChargesItem uveden prefix "pri:".
Novinka
XML komunikace - import dokladu typu "Prodejka" byl rozšířen i možnost importovat "storno prodejky".
Novinka
XML komunikace - import dokladu "Výdejka". Nově byl přidán element inStock, který umožňuje kontrolovat, zda je zadané množství zásoby na skladě (podobně jako u faktur). Pokud dané množství zásoby nebude na skladě, doklad nebude vytvořen. Kontrola se týká také dokladů Výdejka, které jsou vytvořené s vazbou na objednávku.
Novinka
XML komunikace - import/export dokladu Prodejka byl rozšířen o přenos nového typu položky EET - "Osvobozené plnění" na položce dokladu.
Novinka
XML komunikace export/import dokladů, u kterých je zatržena volba Vypočíst DPH ze zaokrouhlení - agenda Výdejky, Příjemky. Byl přidán nový typ položky "Vypočtení DPH ze zaokrouhlení" element calculateVAT, který řekne programu POHODA jestli má sama automaticky vytvořit a vypočítat DPH ze zaokrouhlení na dokladu. Pokud nebude element uveden, bude bráno, že "Výpočet DPH ze zakrouhlení" není nastaven na dokladu.
Změna
XML komunikace - import Prodejky. Změna definice formy úhrady na položce dokladu z 19 -> 32 znaků.
Změna
XML komunikace - změna nastavení data účetního případu při importu dokladu přes XML komunikaci v závislosti na nastavení "Globálního nastavení/Zaúčtování". Ve vstupním XML dokumentu pro importu dokladu je element dateAccounting, ve kterém lze vyplnit přesné datum účetního případu. Pokud bude datum vyplněno, použije se na vytvořeném dokladu toto datum. Pokud nebude element ve vstupním XML dokumentu zadán, pak se nově XML komunikace programu POHODA podívá na nastavení Globálního nastavení/Zaúčtování - check "Datum účetního případu odvozovat od zd. plnění" a podle jeho nasatvení bude nastaveno "datum účetního případu na vytvořém dokladu.
Novinka
XML komunikace - nově je možné provést export "Globálního nastavení" programu POHODA do XML.
Novinka
XML komunikace (pouze POHODA SK) - import storno dokladu(vazba storno-stornující doklad). Nastavení KVDPH na stornujícím dokladu. Nově je možné na stornujícím dokladu nastavit (Evidenční číslo KVDPH , Datum dodání, Číslo původního dokladu).
POHODA (release 12300, Říjen 2019)
Release
Změna
Byla zrušena podpora XML komunikace verze 1.0 . Podrobnější informace naleznete na https://www.stormware.cz/pohoda/xml/ukonceniXMLverze1/
Novinka
XML komunikace - export Zásob byl rozšířen o přenos nového parametru "Servis", který zobrazuje počet ks zásoby vložených do servisu.
Novinka
XML komunikace - rozšířena o export dat z agendy "Členění DPH". Do agendy Členění DPH přidán uživatelský export dat do XML.
Oprava
XML komunikace - Oprava importu dokladu ze skladovou položkou a vazbou adresy na Adresář. Pokud byla na adrese v programu POHODA nastavena neexistující hodnota v poli "Cena", nedošlo k dohledání skladové položky na skladu a na dokladu byla vytvořena textová položka.
Změna
XML komunikace - import dokladu. Od nově verze je možné definovat na poznámce skladové položky dokladu prázdnou hodnotu. Nově se nepřenese do poznámky hodnota z pole Zásoby/Text, ale zůstane prázdná.
Oprava
XML komunikace - import faktury s vazbou na celou objednávku. Objednávka je částečně přenesena do Výdejky. Opraven přenos již přenesených (částečně přenesených) položek do faktury.
Změna
XML komunikace - import faktury s vazbou na objednávku/výdejku. Pokud dojde ke změně částky DPH na konečném dokladu proti původně zadané částce, bude do XML response vygenerován warning, který na to upozorní.
Oprava
XML komunikace - import dokladu/faktury. Pokud není ve vstupním XML dokumentu uveden element regVATinEU pak se na vytvořený doklad správně nastaví hodnota "NULL" do pole "Registrace DIČ".
Změna
XML komunikace - Nově bude zakázán import každého XML dokladu, který obsahuje skladovou položku, která v programu POHODA eviduje výrobní čísla a zároveň uvede jiné množství než jsou povolené hodnoty: -1,0 ,1.
Oprava
XML komunikace - import prodejky. Opraveno zobrazení formy úhrady ve sloupci v hlavním gridu.
Oprava
XML komunikace - byla opravena chyba při logování XML importu. Pokud vstupní XML dokument obsahoval v obálce XML dokumentu v elementu dataPack větší hodnotu v atributu "ID" než je povolená hodnota v databázi v tabulce XMLlog, došlo k pádu programu POHODA.
Změna
XML komunikace - import Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatního závazku, nastavení Vyriabilního symbolu na dokladu. Pokud vstupní XML doklad neobsahuje Variabilní symbol, pak se na vytvořeném dokladu nastavení Variabilní symbol dle pole "Doklad". Pokud není ve vstupním XML uvedeno ani pole "Doklad", pak se nastaví dle pole "Číslo dokladu".
Oprava
XML komunnikace - Opraveno nastavování jednotkové ceny při importu skladové položky, pokud V XML není uvedena sazba DPH nebo v XML není uveden příznak „s DPH“ nebo se importuje se doklad s historickými sazbami DPH (tedy například doklad se sazbami DPH pro jiný stát, nebo v Registraci DPH v EU). Nově se v těchto případech do dokladu vloží skladová zásoba se zaokrouhlenou jednotkovou cenou. Toto zaokrouhlení se řídí nastavením zaokrouhlení cenové skupiny, do které zásoba spadá.
Změna
XML komunnikace - export seznamu předkontací do XML. Od verze 12300 se při exportu předkontací z účetní jednotky typu DE(daňová evidence> a JÚ(jednoduché účetnictví) nevytváří do XML response atribut "agenda". Je to proto, že tento typ účetních jednotek neobsahuje v agendě Předkontací parametr "agenda". Pokud potřebujete získat seznam předkontací v účetní jednotce typu DE nebo JÚ, pak je nutné v XML requestu(požadavku) zadat parametr "agenda", kde definujete pro jakou agendu chcete předkontace exportovat do XML.
POHODA (release 12 200, květen 2019)
Release
Novinka
XML komunikace - import dokladu Vydaná faktura rozšířen o možnost vytvoření vazby na doklad Výdejka.
Novinka
XML komunikace - import dokladu Výdejka rozšířen o možnost vytvoření vazby na doklad Přijatá objednávka.
Novinka
XML komunikace - import/export dokladu byl rozšířen o nový příznak pro nastavení type výpočtu DPH shora na dokladu. Do XML byl přidán nový element typeCalculateVATInclusivePrice. Pokud element typeCalculateVATInclusivePrice nebude uveden ve vstupním XML dokladu, bude automaticky brána hodnota dle datum zdanitelného plnění/datum vytvoření dokladu a to: do 30.9. 2019 - "VATOriginalMethod", 01.04.2019 – 30.09. 20019 – "VATOriginalMethod" a od 1.10. 2019 - "VATNewMethod".
Novinka
XML komunikace - import/export dat "Zásoby" byl rozšířen o přenos údajů ze záložka "Doplkové údaje", konkrétně se jedná o parametry: (M.j. a koef.) v části "Jednotka měrné ceny".
Změna
XML komunikace - změna importu dokladu se skladovou položkou, která eviduje v programu POHODA výrobní čísla. Od verze 12200 je při importu dokladu ze skladovou položkou, která eviduje výrobní čísla, kontrolováno nastavené množství na položce. Pokud bude ve vstupním XML uvedeno jiné množství než povolené hodnoty (-1,0 ,1), bude vytvořen do XML response Warninng s upozorněním. OD verze programu POHODA release 12300, která bude vycházet na podzim 2019, bude import takového dokladu zakázan. Do XML response bude vytvořen Error s popisem chyby.
Změna
XML komunikace - import/export dat, pole "Jméno" v adrese dokladu nebo Adresáři bylo rozšířeno z 32 na 64 znaků.
Změna
XML komunikace - import/export dat, pole "Evidenční číslo" na zásobě/na položce dokladu bylo rozšířeno z 32 na 64 znaků.
Změna
XML komunikace - import dokladu typu přijatá faktura, přijatá zálohová faktura, ostatní závazek. Pokud vstupní XML doklad nemá definován variabilní symbol, pak se nově na vytvořeném dokladu v programu POHODA nastaví variabilní symbol dle pole "Doklad".
Změna
XML komunikace - import dokladu v cízí měně. Nově je zakázán XML import dokladu v cizí měně, pokud nejsou v Globáním nastavení programu POHODA povoleny cizí měny. Zakázán XML import dokladu v cizí měně do varianty POHODA Mini.
Oprava
XML komunikace - opraven XML import dokladu typu Výroba a jeho následný XML tisk sestavy "Výrobní list, ID=1182".
Oprava
XML komunikace - aktualizační import do Adresáře, odstranění generování warningu do XML response "Při aktualizaci adresy není možné použít prefix číselné řady" v případě, že neprobíhá aktualizace čísla na adrese, element adb:number
Změna
XML komunnikace - aktualizační import zásoby. Nově lze provést smazání EAN kódu zásoby.
Oprava
XML komunikace - opravena kontrola nastavení zámku I. a II. úrovně pro uzamčené období (funkce Zámek k datu) pro řady MDB a SQL, Zámek k datu II.stupně pro variantu POHODA E1 při XML importu dokladů.
Změna
XML komunnikace - import faktury s vazbou na objednávku/výdejku. Pokud dojde ke změně částek na cílovém dokladu proti původnímu dokladu, bude do XML response vytvořen Warning o změně částky DPH na dokladu.
Změna
XML komunnikace - import dokladu typu Převodka. Nově se vytvořeném dokladu nebude nastavovat pole "Zdrojový sklad".
Oprava
XML komunikace - import vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku. Nově se při importu kontroluje, zda má přijatá objednávka nastaven příznak "Rezervováno". Pokud ano, pak se při vytvoření vazby Faktura -> Přijatá objednávka překontroluje nastavení příznaku "Vyřízeno" a "Přeneseno" na přijaté objednávce. Pokud bude alespoň jeden z příznaků nastaven na "true", pak se na přijaté objednávce zruší nastavení příznaku "Rezervováno".
Změna
XML komunnikace - export dat z agendy SALDO rozšířen o nově přidané pole definující částky v cizí měně.
Oprava
XML komunikace, POHODA SQL/E1 - opraven import prodejky s odesláním dokladu na EET, pokud prodejka používá číslo dokladu z číselné řady určenou pro Kasu online.
Změna
XML komunikace - import dokladu v registraci DPH v EU. Při XML importu faktury v registraci DPH v EU bude o nastavení příznaku "registrace DPH v EU" na dokladu rozhodovat to, zda je ve vstupním XML dokumentu nastaven příznak/element pro "registraci DPH v EU". Pokud nebude ve vstupním XML uveden nebo nebude nalezen definovaný příznak "registrace DPH v EU" v programu POHODA, pak na vytvořené/importované faktuře nebude nastaven příznak „registrace DPH v EU“ . V případě importu faktury s vazbou na objednávku/výdejku nebude XML komunikace brát ohled na to, že původní doklad objednávka/výdejka má tento příznak nastaven.
Změna
XML komunikace - import dokladu v režimu MOSS. Při XML importu faktury v režimu MOSS bude o nastavení příznaku "režim MOSS" rozhodovat to, zda je ve vstupním XML dokumentu nastaven příznak/element pro "režim MOSS". Pokud nebude ve vstupním XML uveden definovaný příznak "režim MOSS", pak na vytvořené/importované faktuře nebude nastaven příznak „režim MOSS“ . V případě importu faktury s vazbou na objednávku/výdejku nebude XML komunikace brát ohled na to, že původní doklad objednávka/výdejka má tento příznak nastaven.
Změna
XML komunikace - aktualizační import adresy do Adresáře nově umožňuje nastavení prázdné hodnoty pro pole "Středisko,Činnost,Zakázka".
Update verze 12202
Oprava
XML komunikace - import faktury s vazbou na zálohovou fakturu. Pokud není ve vstupním XML na vydané faktuře nastavená adresa, převezme se adresa ze zálohové faktury.
Oprava
XML komunikace - opraven import faktury/výdejky s vazbou na přijatou objednávku s příznakem "Rezervováno". Opraveno vyskladnění skladové položky, která má na zásobě v programu POHODA stav zásoby menší než stav rezervováno.
Změna
XML komunikace - Pokud vstupní XML doklad neobsahuje variabilní symbol, vyplní se po importu přijaté faktury, ostatního závazku a přijaté zálohové faktury podle pole Doklad. Pokud vstupní XML soubor neobsahuje ani pole Doklad, nastaví se variabilní symbol podle pole Číslo. Výjímka pro doklad typu Přijatá faktura, kde je nutné zadat číslo nebo doklad, aby se dokladu vytvořil.
POHODA (release 12 100, prosinec 2018)
POHODA (release 12 000, říjen 2018)
POHODA (release 11 900, květen 2018)
POHODA (release 11 800, prosinec 2017)
POHODA (release 11 700, říjen 2017)
POHODA (release 11 600, květen 2017)
POHODA (release 11 500, leden 2016)
POHODA (release 11 400, říjen 2016)
POHODA (release 11 300, květen 2016)
POHODA (release 11 200, prosinec 2015)
POHODA (release 11 100, říjen 2015)
POHODA (release 11 000, květen 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, říjen 2014)
POHODA (release 10 700, květen 2014)
POHODA (release 10 600, leden 2014)
POHODA (release 10 500, říjen 2013)
POHODA (release 10 400, květen 2013)
POHODA (release 10 300, leden 2013)
POHODA (release 10 200, říjen 2012)
POHODA (release 10 100, květen 2012)
POHODA (release 10 000, leden 2012)
POHODA (release 9 900, říjen 2011)
POHODA (release 9 800, květen 2011)
POHODA (release 9 700, leden 2011)
POHODA (release 9 600, říjen 2010)